BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4579
Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku 2021

Preciscena verzija: Zakona o vanparničnom postupku 2021

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

Proglašava se Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 15.10.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 11. 1. 2021. godine.

Broj 01-02-1-70-01/21
4. februara 2021. godine Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakonu o vanparničnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98, 39/04 i 73/05), iza člana 73. dodaje se novi Odjeljak 2a. i novi čl. 73a., 73b., 73c., 73d., 73e., 73f., 73g., 73h., 73i., 73j., 73k., 73l. i 73m. koji glase:
“2a. Utvrđivanje mjesta i vremena rođenja

Član 73a.
(Podnošenje prijedloga)

Prijedlog za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja sudu može podnijeti:
a) lice koje nije upisano u matičnu knjigu rođenih, a vrijeme i mjesto svog rođenja ne može dokazati na način predviđen propisima kojima se uređuje vođenje matičnih knjiga,
b) organ starateljstva,
c) svako lice koje za to ima pravni interes.

Član 73b.
(Nadležnost suda)

Za postupak utvrđivanja vremena i mjesta rođenja mjesno je nadležan svaki stvarno nadležan sud.

Član 73c.
(Sadržaj prijedloga)

(1) Prijedlog za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja sadrži slijedeće podatke o licu čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje:
a) ime i prezime,
b) pol,
c) vrijeme i mjesto njegovog rođenja, ako je poznato,
d) druge činjenice koje mogu biti od koristi za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja.
(2) Ako je prijedlog iz stava (1) ovog člana podnijelo lice iz člana 73a. tačka c) ovog zakona, prijedlog sadrži podatke iz kojih proizilazi da predlagač ima pravni interes za pokretanje postupka utvrđivanja vremena i mjesta rođenja.

(3) Uz prijedlog iz stava (1) ovog člana dostavljaju se i dokazi kojima se činjenice iz st. (1) i (2) ovog člana mogu utvrditi ili učiniti izvjesnim.

Član 73d.
(Pribavljanje izvještaja)

(1) Prije zakazivanja ročišta sud pribavlja izvještaje ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i matičnog ureda na čijem području je boravilo lice čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje o tome da li u njihovim evidencijama postoje podaci o vremenu i mjestu rođenja tog lica.
(2) Sud može zatražiti izvještaj i potrebna obavještenja i od drugih organa i ustanova koje vode evidencije o fizičkim licima.
(3) Rok za dostavljanje izvještaja iz st. (1) i (2) ne može biti duži od 30 dana od dana prijema zahtjeva suda.
(4) Ako izvještaj iz stava (1) ovog člana sudu ne bude dostavljen u ostavljenom roku, smatra se da o licu čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje nema podataka u evidencijama organa od kojih je zatraženo da izvrše provjeru.
(5) Ako ima nagovještaja da je lice čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje imalo boravište u stranoj državi, sud donosi rješenje o prekidu postupka dok ne pribavi potrebna obavještenja od nadležnih organa strane države u skladu sa pravilima o međunarodnoj pravnoj pomoći.
(6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana sud neće prekinuti postupak ako je prijedlog iz člana 73a. ovog zakona podnesen radi utvrđivanja vremena i mjesta rođenja lica kao i identiteta lica iz člana 73e. ovog zakona.

Član 73e.
(Utvrđivanje vremena i mjesta rođenja lica kao i identiteta lica pod posebnim uslovima)

(1) Sud će postupiti u smislu člana 73d. stav (6) ovog zakona pod slijedećim uslovima:
a) ako se radi o utvrđivanju vremena i mjesta rođenja lica i identiteta lica za koje se pretpostavlja da je dijete državljana Bosne i Hercegovine,
b) ako se radi o utvrđivanju vremena i mjesta rođenja lica i identiteta lica koje nije rođeno na teritoriji Bosne i Hercegovine,
c) ako je lice rođeno na teritoriji koja u pretpostavljenom vremenu rođenja lica uslijed ratnih djelovanja nije imala međunarodno pravni subjektivitet,
d) ako je od strane obavještajno – sigurnosnih i policijskih organa u Bosni i Hercegovini evidentiran ulazak lica na teritoriji Bosne i Hercegovine sa teritorije iz tačke c) ovog stava,
e) ako se na osnovu podataka i provjera obavještajno – sigurnosnih i policijskih organa u Bosni i Hercegovini može utvrditi minimum poznatih elemenata identiteta lica (fotografija, otisak prsta i sl.).
(2) Na utvrđivanje identiteta, vremena i mjesta rođenja u smislu odredbe ovog člana shodno se primjenjuju odredbe ovog poglavlja.

Član 73f.
(Ročište)

(1) Na ročište za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja lica sud poziva predlagača i lice čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje i izvodi potrebne dokaze.
(2) Da bi se utvrdilo vrijeme i mjesto rođenja lica, sud mora saslušati najmanje dva punoljetna svjedoka čiji identitet utvrđuje uvidom u javnu ispravu s fotografijom, osim u slučaju iz člana 73e ovog zakona.
(3) Sud će odrediti da sudski vještak odgovarajuće specijalnosti pregleda lice čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje i dâ nalaz i mišljenje o njegovim godinama života.

Član 73g.
(Sadržaj rješenja)

Rješenje kojim se utvrđuje vrijeme i mjesto rođenja sadrži slijedeće podatke o licu čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje:
a) ime i prezime,
b) pol,
c) dan, mjesec, godinu i sat rođenja,
d) mjesto rođenja i
e) podatke o njegovim roditeljima, ako su poznati.

Član 73h.
(Zakonska pretpostavka vremena rođenja)

Ako sud na osnovu izvedenih dokaza ne može sa sigurnošću utvrditi kada je rođeno lice čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje, smatra se da je ono rođeno 1. janaura u 00:01 h one godine za koju se na osnovu izvedenih dokaza može uzeti da je izvjesna godina njegova rođenja.

Član 73i.
(Zakonska pretpostavka mjesta rođenja)

Ako sud na osnovu izvedenih dokaza ne može sa sigurnošću utvrditi gdje je rođeno lice čije se rođenje dokazuje, kao mjesto rođenja smatra se sjedište grada, odnosno općine za koju se na osnovu izvedenih dokaza može uzeti da je izvjesno mjesto rođenja, a ako se mjesto rođenja ne može utvrditi na takav način, smatra se da je lice čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje rođeno u mjestu gdje je nađeno, odnosno gdje je imalo boravište u vrijeme podnošenja prijedloga za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja.

Član 73j.
(Rok za donošenje rješenja i pravo na žalbu)

(1) Rješenje o vremenu i mjestu rođenja lica sud je dužan donijeti u roku od 90 dana od dana podnošenja prijedloga.
(2) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana može se izjaviti žalba.
(3) Prvostepeni sud žalbu sa spisima bez odlaganja dostavlja drugostepenom sudu, koji je obavezan donijeti odluku u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

Član 73k.
(Troškovi postupka)

Troškove postupka za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja lica snosi predlagač.

Član 73l.
(Dostavljanje rješenja matičnom uredu)

Pravomoćno rješenje o vremenu i mjestu rođenja lica prvostepeni sud dostavlja nadležnom matičnom uredu u roku od osam dana od dana pravomoćnosti rješenja radi upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

Član 73m.
(Stavljanje rješenja van snage)

(1) Ako se naknadno utvrdi da je lice čije se vrijeme i mjesto rođenja dokazuje već upisano u matičnu knjigu rođenih, sud koji je donio rješenje o vremenu i mjestu rođenja po službenoj dužnosti provodi postupak stavljanja van snage tog rješenja.
(2) Pravomoćno rješenje o stavljanju van snage rješenja o vremenu i mjestu rođenja prvostepeni sud u roku od osam dana od dana pravomoćnosti rješenja dostavlja nadležnom matičnom uredu.”.

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]