BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1707
ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA


Član 1.
(Predmet uređivanja)

Ovim zakonom uređuje se osnivanje, djelatnost i poslovanje društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (u daljem tekstu: društvo za upravljanje), organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, penzijski programi, poslovi i dužnosti banke depozitara, u smislu ovog zakona, pravo na penziju i načini isplate, nadležnost Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) u vršenju nadzora nad obavljanjem djelatnosti društava za upravljanje i nadležnost Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencije za nadzor) u vršenju nadzora nad obavljanjem djelatnosti društava za osiguranje u smislu ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za funkcioniranje dobrovoljnih penzijskih fondova.

Član 2.
(Principi dobrovoljnih penzijskih fondova)

Principi na kojima se zasnivaju dobrovoljni penzijski fondovi su:
a) dobrovoljnost članstva;
b) raspodjela rizika ulaganja;
c) ravnopravnost članova;
d) javnost rada;
e) akumulacija i investiranje sredstava.

Član 3.
(Značenje pojedinih pojmova)
Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sljedeća značenja:
a) društvo za upravljanje - dioničko društvo sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), koje je dobilo dozvole Komisije za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima u skladu sa ovim zakonom;
b) dobrovoljni penzijski fond - institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikuplja i ulaže penzijski doprinos u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja;
c) banka depozitar - banka koja vodi račun dobrovoljnog penzijskog fonda i obavlja druge depozitarne (skrbničke) usluge za račun dobrovoljnog penzijskog fonda, a u pogledu sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda postupa samo po nalozima društva za upravljanje koji su u skladu sa zakonom i prospektom dobrovoljnog penzijskog fonda;
d) član dobrovoljnog penzijskog fonda - domaće i strano fizičko lice koje, neposredno
ili preko organizatora penzijskog programa, pristupa dobrovoljnom penzijskom fondu;
e) investicijska jedinica - srazmjerni obračunski udio u ukupnoj neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda;
f) poslodavac - poslodavac u smislu zakona kojima se uređuju radni odnosi;
g) obveznik uplate - domaće i strano pravno i fizičko lice koje za račun člana dobrovoljnog penzijskog fonda vrši plaćanje penzijskog doprinosa, a koje može biti poslodavac, treće lice ili član fonda, u skladu sa odredbama ovog zakona;
h) organizator (pokrovitelj) dobrovoljnog penzijskog fonda – pravno ili fizičko lice, uključujući sindikate i poslodavce, koji na bilo koji način učestvuju u osnivanju dobrovoljnog penzijskog fonda (sponzorirani fond), plaćanju doprinosa u dobrovoljni penzijski fond ili izboru određenog penzijskog dobrovoljnog penzijskog programa (sponzorirani program), u ime članova fonda;
i) penzijski doprinos - novčana sredstva koja u dobrovoljni penzijski fond uplaćuje obveznik uplate;
j) penzija - isplata akumuliranih novčanih sredstava sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa posebnim ugovorom;
k) penzijski program - ugovor u korist trećih lica, koji je sastavni dio dobrovoljnog penzijskog fonda, zaključen između poslodavca, udruženja poslodavaca, profesionalnog udruženja ili sindikata (u daljem tekstu: organizator) i društva za upravljanje, a na osnovu koga se organizator obavezuje da uplaćuje penzijski doprinos u korist svojih zaposlenih, odnosno članova, a društvo za upravljanje ulaže prikupljena
sredstva;
l) udjel - nekvalifikovani, kvalifikovani i znatni udjel;
m) nekvalifikovani udjel postoji kada jedno lice ima neposredno ili posredno pravo ili mogućnost da ostvari manje od 10% prava glasa u pravnom licu, odnosno neposredno ili posredno vlasništvo nad manje od 10% kapitala tog pravnog lica, odnosno nema mogućnost efektivnog vršenja utjecaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica;
n) kvalifikovani udjel postoji kada jedno lice ima:
- neposredno ili posredno pravo ili mogućnost da ostvari najmanje 10% prava glasa u pravnom licu, odnosno neposredno ili posredno vlasništvo nad najmanje 10% kapitala tog pravnog lica,
- mogućnost efektivnog vršenja utjecaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica;
o) znatni udjel postoji kada jedno lice ima:
- neposredno ili posredno pravo ili mogućnost da ostvari najmanje 20% prava glasa u pravnom licu, odnosno neposredno ili posredno vlasništvo nad najmanje 20% kapitala tog pravnog lica,
- mogućnost efektivnog vršenja znatnog utjecaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica;
p) povezana lica - pravna lica koja su međusobno povezana upravljanjem, kapitalom ili na drugi način, radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva, tako da poslovanje ili rezultati poslovanja jednog lica mogu bitno utjecati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica. Povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se i lica koja su međusobno povezana:
- kao članovi porodice,
- tako da jedno lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima, u skladu sa ovim članom, zajedno, posredno ili neposredno, učestvuju u drugom licu,
- tako da u oba lica kvalifikovani udjel ima isto lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovim članom,
- na način propisan za povezana lica zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava,
- kao članovi uprave ili nadzornog odbora i članovi porodice tih lica;
r) prilikom procjene udjela u kapitalu, odnosno učešća u upravljanju, povezana lica u smislu ovog zakona smatraju se jednim licem;
s) članovi porodice, u smislu ovog zakona, su:
- supružnici, odnosno lica koja žive u vanbračnoj zajednici,
- potomci i preci u pravoj liniji neograničeno,
- srodnici do trećeg stepena srodstva, u pobočnoj liniji, uključujući i srodstvo po tazbini,
- usvojilac i usvojenici i potomci usvojenika,
- staralac i štićenici i potomci štićenika;
t) tržišno prepoznatljivo pravno lice - pravno lice koje kotira na berzi u zemljama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (u daljem tekstu: OECD) ili ima određen rejting kod agencija za procjenu boniteta, odnosno koje je, prema posljednjem rangiranju koje je izvršio Standard and Poor's i Fitch-IBCA, rangirano s najmanje BBB- ili koje je izvršio Moody’s sa najmanje Baa3;
u) prenosivi vrijednosni papiri su one vrste vrijednosnih papira koji su prenosivi na tržištu kapitala, kao što su:
1) dionice ili drugi vrijednosni papiri istog značaja koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, kao i potvrde o deponiranim dionicama
2) obveznice i druge vrste sekuritiziranog duga, uključujući i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima
3) svi ostali vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje ili prodaju takvih prenosivih vrijednosnih papira ili na osnovu kojih se može obavljati plaćanje u novcu koje se utvrđuje na osnovu prenosivih vrijednosnih papira, valuta, kamatnih stopa ili prinosa, robe, indeksa ili drugih mjernih veličina.
Instrumenti plaćanja ne smatraju se prenosivim vrijednosnim papirima u smislu ove tačke.
v) instrumenti tržišta novca su finansijski instrumenti, osim instrumenata plaćanja, kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca, kao što su trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi, certifikati o depozitu, bankovni akcepti, a koji su likvidni i čija se vrijednost može precizno odrediti u bilo kojem trenutku.
z) društvo za osiguranje je dioničko društvo koje je upisano u sudski registar na osnovu odobrenja Agencije za nadzor za obavljanje poslova osiguranja kao i podružnice društva za osiguranje koje nije iz Federacije, a koje je osnovano u Federaciji ili posluje u Federaciji u skladu sa propisima koji uređuju osiguranje;
aa) Agencija za nadzor vrši nadzor nad društvima za osiguranje u smislu ovog zakona;
bb) država članica, u smislu ovog zakona, je država koja je članica Evropske unije ili potpisnica ugovora o evropskom privrednom prostoru.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]