BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, industrijski dizajn i drugo
User avatar
By pravnik
#326
ZAKON O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA

Autorsko djelo je individualna, duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke, umjetnosti i drugih oblasti stvaralaštva bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja, ako ovim zakonom nije nešto drugo propisano. (pisana djela, knjige, brošure, književni tekstovi, članci, dramska, umjetnička djela).

Autorska prava sadrže imovinsko pravo, pravna ovlašenja i autorska moralna prava (to su lična prava, lično-pravna ovlaštenja)
Autorsko imovinsko pravo sadrži ovlaštenje autora na iskorištavanje djela,reprodukovanje, umnožavanje, prikazivanje, prenošenje i prevođenje raznih djela. Autorska imovinska prava su prenosiva.
Autorsko djelo može da iskorištava i drugo lice ali samo po odobrenju autora. Za svako iskorištavanje autorskog djela od strane drugog lica autoru pripada pravo na naknadu. Autorska imovinska prava sadrže ovlaštenje na iskorištavanje
Autorska moralna prava sadrže neotuđiva i neprenosiva ovlaštenja autora i to da autor mora biti priznat i označen kao stvaralac djela pod svojim imenom ili pod pseudonimom koji mora inicirati. On se može suprostaviti svakom deformisanju, sakaćenju ili drugom mijenjanju njegovog djela i svakoj upotrebi djela koja bi vrijeđala njegovu čast i ugled.

Lice koje je napravilo tu intelektualnu tvorevinu smatra se autorom. Autor može biti samo fizičko lice a nosioci autorskog prava mogu biti i pravna lica. Autorom se smatra lice čije je ime i prezime ili pseudonim označen dok se suprotno ne dokaže.
Razlozi zbog kojih se neko djelo objavljuje pod pseudonimom mogu biti lične i političke prirode.
Ukoliko se radi o djelu u kojem autor nije poznat (označen pseudonimom), autorsko pravo pripada izdavaču djela.

Autor djela može ugovorom ili testamentom prenijeti svoja autorska prava na fizička ili pravna lica, a ta lica stiču status nosioca autorskog prava.
Prenošenje autorskog prava moguće je nasljeđivanjem na određeni krug lica propisan zakonom.
Pravo autora na iskorištavanje djela može se u potpunosti ili djelimično uz naknadu ili bez naknade prenijeti na pojedince ili na pravna lica za vrijeme trajanja autorskog prava ili za određeno vrijeme.
­ Lice na koje je preneseno autorsko pravo, odnosno iskorištavanje autorskog djela
a) ne može to pravo prenositi na treća lica bez saglasnoti autora, ako ugovorom nije drugačije određeno.
b) nije ovlašteno da prilikom korištenja unosi u autorsko djelo bilo kakve izmjene.
­ Svoja prava iskorištavanja djela autor prenosi autorskim ugovorom (npr. izdavački ugovor, ugovor o prikazivanju, o izvođenju itd). Autorski ugovori moraju biti zaključeni u pisanoj formi. Autorski ugovor koji nije zaključen u pisanom obliku ne proizvodi pravno dejstvo.
­ Predmet autorskog ugovora može biti i djelo koje još nije stvoreno, dovršeno. Ništav je autorski ugovor kojim autor prenosi prava iskorištavanja svih svojih budućih djela.
­ Dužnost autora je da se za vrijeme trajanja autorskog ugovora uzdržava od postupaka koji bi korisnika ometali u vršenju prenesenog autorskog prava.
­ U slučaju zakonskog nasljeđivanja, autroska imovinska prava nasljeđuju samo njegova djeca, bračni drug i roditelji. Ukoliko nema nasljednika, autorska imovinska prava postaju državno vlasništvo. Prije smrti autora, autorska moralna prava mogu vršiti i organizacije autora npr. Savezi književnika, filmskih radnika itd.
­ Takvu zaštitu mogu preuzeti i akademije nauka, odnosno umjetnosti o prestanku autorskih prava autora oni su garanti da štiteći autorska moralna prava autora ujedno štite i javni interes.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]