BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1154
ZAKON O ARHIVSKOJ DJELATNOSTI KANTONA SARAJEVO

I - OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se prikupljanje, evidentiranje, preuzimanje, sređivanje, stručna obrada, istraDivanje, čuvanje, zaDtita registraturskog materijala i arhivske građe, objavljivanje i davanje na koriDćenje arhivske građe iz djelokruga organa vlasti i drugih institucija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) i općina sa teritorije Kantona (u daljem tekstu: općina), udruDenja građana i drugih pravnih i fizičkih lica utvrđenih ovim zakonom, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje arhivske djelatnosti.
Član 2.
Registraturski materijal je izvorni i reprodukovani (pisani, crtani, Dtampani, fotografisani, filmovani, fonografisani ili na drugi način zabiljeDen) dokumentarni materijal, koji je nastao u radu SkupDtine Kantona (u daljem tekstu: SkupDtina), predsjednika i potpredsjednika Kantona (u daljem tekstu: predsjednik i potpredsjednik), Vlade Kantona (u daljem tekstu: Vlada), kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih ustanova, odnosno drugih kantonalnih institucija, Gradskog i općinskog vijeća, gradonačelnika i općinskih načelnika, gradskih i općinskih sluDbi za upravu i drugih gradskih i općinskih insitucija, kao i udruDenja građana i drugih pravnih i fizičkih lica koja su organizovana na nivou Kantona, Grada i općine (u daljem tekstu: imaoci registraturskog materijala) dok se iz njega ne odabere arhivska građa.
Član 3.
Arhivska građa je izvorni i reprodukovani (pisani, crtani, Dtampani, fotografisani, filmovani, fonografisani ili na drugi način zabiljeDen) dokumentarni materijal od značaja za kulturu, nauku, obrazovanje i druge druDtvene potrebe, koji je nastao u radu imaoca registraturskog materijala.
Član 4.
Arhivska građa je dobro kulturne baDtine i uDiva posebnu zaDtitu pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom i zakonom kojim se reguliDe zaDtita kulturne baDtine.
Posebnu zaDtitu uDiva i registraturski materijal iz kojeg se odabire arhivska građa pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom.
Arhivska građa dostupna je javnosti pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.
Član 5.
Arhivska djelatnost je djelatnost od posebnog interesa za Kanton.
7.9.2006
Član 6. 
Page 2 of 11 7.9.2006
Registraturski materijal i arhivska građa nastala u radu imaoca arhivske građe čini cjelinu i ne moDe se dijeliti.
Izuzetno, registraturski materijal i arhivska građa moDe se spajati ili dijeliti u slučaju statusnih promjena imaoca registraturske građe.
Član 7.
Registraturski materijal i arhivska građa nastali u radu kantonalnih organa, organizacija i zajednica vlasniDtvo su Kantona, a registraturski materijal i arhivska građa nastali u radu gradskih ili općinskih organa, sluDbi, organizacija i zajednica vlasniDtvo je Grada, odnosno općine.
Registraturski materijal i arhivska građa nastali u radu građansko-pravnih ili fizičkih lica su vlasniDtvo tih lica.
Registraturski materijal i arhivska građa iz st. 1. i 2. ovog člana zaDtićeni su bez obzira na oblik vlasniDtva ili posjeda, na način utvrđen ovim zakonom.
II - ZADTITA REGISTRATURSKOG MATERIJALA I ARHIVSKE GRAĐE
Član 8.
Imaoci registraturskog materijala duDni su da čuvaju taj materijal od oDtećenja, uniDtenja i nestajanja, sve dok se iz njega ne odabere arhivska građa.
Član 9.
Imaoci registraturskog materijala:
vode evidenciju, sređuju i čuvaju registraturski materijal u skladu sa ovim zakonom i svojim općim aktom; utvrđuju listu kategorije registraturskog materijala sa rokovima čuvanja na koju daje saglasnost Arhiv Kantona; vrDe godiDnje odabiranje arhivske građe;
planiraju i provode mjere zaDtite registraturskog materijala u slučaju vanrednih prilika, rata ili neposredne ratne opasnosti;
dostavljaju Arhivu Kantona, odnosno Arhivu potrebne podatke za evidenciju koju Arhiv vodi; obezbjeđuju odgovarajuće prostorije, opremu i kadar za čuvanje i zaDtitu registraturskog materijala.
Član 10.
U slučaju da imalac registraturskog materijala iz člana 9. ovog zakona bude ukinut ili prestane sa radom, organ koji je donio akt o ukidanju, odnosno o prestanku rada duDan je da registraturski materijal preda Arhivu Kantona u sređenom stanju.
Predaja registraturskog materijala, u smislu prethodnog stava, vrDi se u roku od 60 dana nakon ukidanja ili prestanka sa radom imaoca registraturskog materijala.
Član 11.
Imalac registraturskog materijala, nakon odabiranja arhivske građe, moDe preostali registraturski materijal da uniDti ili proda privrednom druDtvu koje se bavi otkupom i prometom otpadnih materijala.
Page 3 of 11 7.9.2006
UniDtenje i prodaja registraturskog materijala, u smislu prethodnog stava, kao i preuzimanje tog materijala vrDi se uz saglasnost Arhiva Kantona.
Arhiv Kantona daje saglasnost iz prethodnog stava, u roku od 30 dana od dana podnoDenja zahtjeva.
Član 12.
Arhivska knjiga, čuvanje registraturskog materijala i arhivske građe, odabiranje arhivske građe i primopredaja arhivske građe između organa uprave i sluDbi za upravu i nadleDnog arhiva utvrđeni su Uputstvom o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe, odabiranju arhivske građe i primopredaji arhivske građe između organa uprave i sluDbi za upravu i nadleDnog arhiva ("SluDbene novine Federacije BiH", broj 26/98).
Član 13.
Imaoci registraturskog materijala nakon izdvajanja arhivske građe: čuvaju i odrDavaju arhivsku građu u bezbjednom stanju;
omogućavaju Arhivu Kantona, odnosno arhivu pregled arhivske građe, preduzimanje mjera zaDtite, stručnu obradu i kopiranje ove građe;
planiraju i provode mjere zaDtite arhivske građe u slučaju vanrednih prilika, rata ili neposredne ratne opasnosti; dostavljaju Arhivu Kantona, odnosno arhivu potrebne podatke za evidenciju koju vodi arhiv.
Član 14.
Arhivska građa evidentira se po jedinstvenoj metodologiji u skladu sa uputstvom iz člana 12. ovog zakona.
Član 15.
Arhivska građa prikuplja se preuzimanjem, kupovinom, razmjenom, poklonom i zavjeDtanjem.
Član 16.
Preuzimanje arhivske građe vrDi se primopredajom između imaoca arhivske građe i Arhiva Kantona, odnosno arhiva.
Arhivska građa predaje se popisana i u sređenom stanju, sa pismenim miDljenjem njenog imaoca o načinu i uslovima koriD ćenja te građe.
Član 17.
Imaoci registraturskog materijala u okviru poslova iz člana 9. ovog zakona duDni su da registraturski materijal i arhivsku građu, koji su nastali do 15. maja 1945. godine i u periodu od 06. 04. 1992. godine do 22. 12. 1995. godine predaju Arhivu Kantona.
Član 18.
Arhivska građa u vlasniDtvu Kantona, Grada ili općine koja se nalazi kod imaoca registraturskog materijala predaje se Arhivu Kantona, odnosno arhivu najkasnije po isteku 20 godina od njenog nastanka.
Izuzetno, imalac arhivske građe iz prethodnog stava i Arhiv Kantona, odnosno arhiv, sporazumno mogu odrediti i drugi rok predaje, uz saglasnost Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine. 
Page 4 of 11 Član 19.
Arhivsku građu u drDavnoj svojini koja se nalazi kod građansko-pravnog lica ili fizičkog lica, to lice, duDno je predati Arhivu Kantona.
Član 20.
Arhivska građa stručno se obrađuje primjenom jedinstvenog načina obrade u skladu sa Uputstvom iz člana 12. ovog zakona.
Član 21.
Registraturski materijal i arhivska građa nastali u radu organa odbrane, unutraDnjih poslova i političkih organizacija čuvaju se kod tih organa do roka koji oni odrede. Općim aktom tih organa određuju se uslovi i način koriDćenja arhivske građe.
Registraturski materijal i arhivska građa, koji su nastali u radu kantonalnih organa, organizacija i zajednica, a odnose se na poslove odbrane, čuvaju se kod tih organa, organizacija i zajednica.
Organi, organizacije i zajednice iz prethodnog stava općim aktom određuju uslove i način čuvanja registraturskog materijala i arhivske građe, kao i način koriDćenja arhivske građe.
Član 22.
Arhivska građa moDe se koristiti za naučne, kulturne i druge druDtvene potrebe u rokovima koje ugovorom utvrde Arhiv Kantona, odnosno arhiv i imaoci registraturskog materijala iz koga je izdvojena arhivska građa, s tim da rokovi ne mogu biti duDi od 30 godina od dana nastanka arhivske građe.
Izuzetno Vlada Kantona moDe odrediti rokove duDe od rokova iz prethodnog stava za koriDćenje pojedine arhivske građe, s tim da ti rokovi ne mogu biti duDi od 50 godina od dana nastanka arhivske građe.
Uslove pod kojim se arhivska građa moDe koristiti i način koriDćenja utvrđuje Arhiv Kantona, odnosno arhivi.
Arhiv Kantona, odnosno arhivi duDni su da korisnicima arhivske građe učine dostupnim uslove i način koriDćenja te građe.
Član 23.
Arhivska građa od trajne vrijednosti ne smije se uniDtiti i ako je kopirana.
Arhivska građa snimljena u arhivima na području Bosne i Hercegovine i u stranim arhivima, a odnosi se na područje Kantona, čuva se po pravilu u Arhivu Kantona.
Član 24.
Drugo pravno i fizičko lice iz člana 2. ovog zakona duDno je da arhivsku građu prijavi Arhivu Kantona i dostavi mu potrebne podatke za evidenciju.
Za potrebe naučne i stručne obrade Arhiv Kantona moDe građu iz prethodnog stava snimati i preduzimati druge mjere zaDtite.
Član 25.
7.9.2006
Drugo pravno i fizičko lice ima pravo da proda arhivsku građu koja je u privatnom vlasniDtvu. 
Page 5 of 11 7.9.2006
Pravo preče kupovine arhivske građe ima Arhiv Kantona.
Arhivsku građu u privatnom vlasništvu drugo pravno i fizičko lice ne moDe prodati, niti na drugi način ustupiti stranom drDavljaninu.
Član 26.
Imalac arhivske građe iz prethodnog člana koji namjerava tu građu da proda, duDan je da ponudi Arhivu Kantona i da ga obavijesti o uslovima prodaje.
Arhiv Kantona je duDan da u roku od 60 dana obavijesti imaoca arhivske građe da li prihvata ponudu. Ako u ovom roku imalac arhivske građe ne bude obavijeDten smatrat će se da ponuda nije prihvaćena. Radnici arhiva ne mogu za sebe niti za druga lica pribavljati arhivsku građu.
Član 27.
Arhivska građa moDe se uz odobrenje Arhiva Kantona, privremeno iznositi u inostranstvo u svrhu izlaganja, ekspertize i slično.
Kada se radi o arhivskoj građi od posebnog značaja za Kanton, za njeno privremeno iznoDenje neophodno je odobrenje Ministarstva nadleDnog za poslove kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo).
U odobrenju iz stava 1. ovog člana određuju se uslovi čuvanja i rok u kome se arhivska građa mora vratiti u zemlju. O iznoDenju arhivske građe, Arhiv Kantona i arhivi obavjeDtavaju Arhiv Bosne i Hercegovine.
Član 28.
Arhivi mogu međusobno vrDiti razmjenu arhivske građe u svrhu popunjavanja svojih fondova i zbirki.
Razmjena originalne arhivske građe sa drugim kantonima, entitetom i inostranstvom moDe se vrDiti samo uz odobrenje Ministarstva.
O izvrDenoj razmjeni arhivske građe obavjeDtavaju se Arhiv Federacije BiH i Arhiv Bosne i Hercegovine. III - ARHIV KANTONA I ARHIVI
Član 29.
Arhivsku djelatnost obavlja Historijski arhiv Sarajevo (u daljem tekstu: Arhiv Kantona).
Za vrDenje arhivske djelatnosti Grad i općina sa teritorije Kantona mogu osnovati arhiv Grada, odnosno općine (u daljem tekstu: arhiv).
Član 30.
Radi unapređivanja arhivske djelatnosti Arhiv Kantona obavlja i matične poslove arhivske djelatnosti za teritoriju Kantona.
U vrDenju matičnih poslova arhiva iz člana 36. ovog zakona, Arhiv Kantona obavezan je da sarađuje sa Arhivom Bosne i Hercegovine i drugim arhivima na području Bosne i Hercegovine, a naročito da dostavlja potrebne podatke za vođenje evidencija po jedinstvenoj metodologiji, u skladu sa Uputstvom iz člana 12. ovog zakona.
Page 6 of 11 7.9.2006
Član 31.
Prije donoDenja akta o osnivanju arhiva, osnivač je duDan da izradi elaborat o druDtvenoj i ekonomskoj opravdanosti osnivanja arhiva.
Prije usvajanja elaborata iz prethodnog stava, osnivač pribavlja miDljenje Arhiva Kantona i Gradske ili općinske sluDbe nadleDne za druDtvene djelatnosti na čijem području će arhiv djelovati o opravdanosti osnivanja arhiva.
Član 32.
Arhiv se moDe osnovati i početi sa radom, odnosno obavljati arhivsku djelatnost kao javna ustanova ako su, pored općih uslova za osnivanje ustanove, ispunjeni i posebni uslovi i to:
obezbijeđene prostorije i oprema za smjeDtaj i obradu arhivske građe;
obezbijeđen potreban broj radnika za obavljanje stručnih poslova u arhivu;
obezbijeđeni tehničko-zaDtitni uslovi za čuvanje arhivske građe.
Uslove iz prethodnog stava propisuje ministar nadleDan za kulturu (u daljem tekstu: ministar), po prethodno pribavljenom miDljenju Arhiva Kantona.
Član 33.
Arhiv moDe početi sa radom odnosno obavljati arhivsku djelatnost kada Ministarstvo utvrdi da su ispunjeni uslovi iz prethodnog člana.
Zahtjev za utvrđivanje postojanja uslova za početak rada arhiva podnosi osnivač na čijem će području biti sjediDte arhiva.
Član 34.
Arhivi obavljaju slijedeće poslove:
vrDe stručni nadzor nad čuvanjem i zaDtitom registratur- skog materijala i arhivske građe;
nalaDu imaocu registraturskog materijala, odnosno imaocu arhivske građe da u određenom roku preduzme mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka i oDtećenja na registraturskom materijalu i arhivskoj građi;
vrDe stručni nadzor nad odabiranjem arhivske građe iz registraturskog materijala;
vode evidenciju o imaocima registraturskog materijala i imaocima arhivske građe, kao i o registraturskom materijalu i arhivskoj građi;
pruDaju stručnu pomoć imaocima registraturskog materijala i imaocima arhivske građe; vode knjige ulaznog inventara i inventara za pojedine fondove i zbirke;
preduzimaju tehničke i tehnoloDke mjere zaDtite arhivske građe (kopiranje, konzervaciju, restauraciju i slično); vrDe istraDivanje u svrhu kompletiranja arhivske građe; izrađuju naučno-informativna sredstva o arhivskoj građi;
Page 7 of 11 7.9.2006
na zahtjev kantonalnih organa, organizacija i zajednica i drugih pravnih i fizičkih lica izdaju uvjerenja i druge isprave o činjenicama koje su sadrDane u arhivskoj građi koju čuvaju u skladu sa zakonom kojim je uređen upravni postupak;
objavljuju arhivsku građu, izdaju publikacije i sručne časopise o toj građi;
organizuju predavanja, izloDbe, simpozije i druge oblike kulturno-obrazovne i naučno-istraDivačke djelatnosti; vrDe stručno osposobljavanje imalaca registraturskog materijala i arhivske građe; vrDe i druge poslove utvrđene pravilima arhiva.
Član 35.
Arhivi se mogu baviti naučno-istraDivačkim radom u skladu sa ovim zakonom i propisima o naučno-istraDivačkoj djelatnosti.
Član 36.
Arhiv Kantona obavlja matične poslove arhivske djelatnosti za teritoriju Kantona, i to:
vrDi stručni nadzor nad radom arhiva i radi na obrazovanju i usavrDavanju radnika koji obavljaju stručne poslove u arhivima;
prati i proučava stanje u arhivskoj djelatnosti, priprema informativno-analitičke materijale i predlaDe mjere za dalji razvoj i unapređivanje djelatnosti;
bavi se naučno-istraDivačkim radom iz oblasti arhivske djelatnosti i objavljuje rezultate tog rada;
organizuje i koordinira razmjenu iskustva i saradnju između arhiva, na teritoriji Bosne i Hercegovine i međunarodnu saradnju;
vodi evidenciju o arhivima;
izrađuje metodska uputstva i normative za stručne poslove arhiva;
mikrofilmuje arhivsku građu od posebnog značaja za Kanton radi njene zaDtite u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti.
Član 37.
Poslovi arhivske djelatnosti od posebnog značaja za Kanton koje obavlja Arhiv Kantona su poslovi iz člana 34. alineja 1. do 10. i člana 36. ovog zakona.
Član 38.
Stručne poslove u Arhivu Kantona, odnosno arhivima obavljaju: arhivski manipulanti, arhivski tehničari prve i druge vrste, arhivisti, viDi arhivisti i arhivski savjetnici.
Član 39.
Osnivač moDe ukinuti arhiv ako ne izvrDava poslove radi kojih je osnovan ili ako ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom.
Član 40.
Page 8 of 11 7.9.2006
Kada Ministarstvo utvrdi da arhiv ne ispunjava uslove za rad koji su propisani, odredit će rok u kojem je osnivač duDan otkloniti utvrđene nedostatke. Ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni u određenom roku, predloDit će se osnivaču ukidanje arhiva.
Akt o ukidanju arhiv donosi osnivač uz prethodno pribavljeno miDljenje organa upravljanja arhiva.
Član 41.
Organ koji donosi akt o ukidanju arhiva duDan je preduzeti sve potrebne mjere za zaDtitu registraturskog materijala i arhivske građe tog arhiva.
Član 42.
Na odredbe pravila arhiva, koje se odnose na ostvarivanje posebnog interesa Grada, odnosno općine, na unutraDnju organizaciju, kao i na uslove i postupak imenovanja i razrjeDenja direktora saglasnost daje Gradsko, odnosno Općinsko vijeće.
Na odredbe pravila Arhiva Kantona iz prethodnog stava saglasnost daje Vlada.
Član 43.
Arhivska djelatnost finansira se u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad ustanova.
IV - NADZOR
Član 44.
Nadzor nad zakonitoDću rada arhiva vrDi Ministarstvo.
Nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih za njegovo provođenje vrDi Ministarstvo.
V - POSLOVI IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA GRADA I OPĆINA
Član 45.
Grad i općine sa područja Kantona na svom području pored poslova iz samoupravnog djelokruga utvrđenih u čl. 9. i 13. ovog zakona:
prate i razmatraju rad arhiva i utvrđuju smjernice za njihov rad; daju saglasnost na planove rada i programe razvoja arhiva; daju saglasnost arhivu za razmjenu arhivske građe; odlučuju o publikovanju arhivske građe;
daju saglasnost Upravnom odboru za imenovanje i razrjeDenje direktora arhiva čiji su osnivač; daju saglasnost strancima da mogu istraDivati u arhivu.
VI - KAZNENE ODREDBE
Član 46.
Page 9 of 11 7.9.2006
Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM, kaznit će se za prekrDaj Arhiv Kantona, odnosno arhiv ako:
1. ne učini dostupnim korisnicima arhivske građe uslove i način koriDćenja te građe (član 22. stav 4.);
2. bez prethodne saglasnosti Ministarstva iznese u inostranstvo arhivsku građu od posebnog interesa za Kanton Sarajevo (član 27. stav 2.);
3. vrDi razmjenu originalne arhivske građe sa drugim kantonima, entitetom i inostranstvom bez odobrenja Ministarstva (član 28. stav 2.);
4. otpočne rad odnosno obavlja arhivsku djelatnost, a da Ministarstvo nije utvrdilo da su ispunjeni uslovi za početak rada arhiva, odnosno za vrDenje arhivske djelatnosti (član 32. stav 1.).
Za prekrDaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice u arhivu, odnosno u Arhivu Kantona novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM.
Član 47.
Novčanom kaznom od 450 do 4.500 KM kaznit će se za prekrDaj imalac registraturskog materijala ako:
1. ne vodi evidenciju registraturskog materijala, ne sređuje i ne čuva taj materijal (član 9. alineja 1.);
2. ne utvrdi listu kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja i ne pribavi saglasnost nadleDnog arhiva (član 9. alineja 2.);
3. ne vrDi godiDnje odabiranje arhivske građe (član 9. alineja 3.).
Za prekrDaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice imaoca registraturskog materijala novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM.
Član 48.
Novčanom kaznom od 400 do 4.000 KM kaznit će se za prekrDaj imalac registraturskog materijala ako:
1. otuđi registraturski materijal i arhivsku građu u vlasniDtvu Kantona pravnom i fizičkom licu (član 7. st. 1. i 2.);
2. ne planira i ne provodi mjere zaDtite registraturskog mate- rijala i arhivske građe u slučaju vanrednih prilika, rata ili neposredne ratne opasnosti (član 9. alineja 4. i član 13. alineja 3.);
3. ne dostavi nadleDnom arhivu potrebne podatke za eviden- cije koje arhiv vodi (član 9. alineja 5. i član 13. alineja
4. );
4. ne čuva i ne odrDava arhivsku građu u bezbjednom stanju (član 13. alineja 1.);
5. ne omogući nadleDnom arhivu pregled arhivske građe i preduzimanje mjera zaDtite arhivske građe kao i stručnu obradu i kopiranje ove građe (član 13. alineja 2.);
6. bez odobrenja Arhiva Kantona privremeno iznese u inostranstvo arhivsku građu, odnosno u određenom roku tu građu ne vrati u zemlju (član 27. st. 1. i 3.);
7. u utvrđenom roku ne preda nadleDnom arhivu regis- traturski materijal i arhivsku građu koji su nastali do 15. maja 1945. godine i u periodu od 06. 04. 1992. godine do 22. 12. 1995. godine (čl. 17. i 51.).
Za prekrDaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice imaoca registraturskog materijala novčanom kaznom Vilsonovo šetalište 10. 71000 Sarajevo BH Phone +387(0)33 614-865 Fax: +387(0)33 615-016
Page 10 of 11 7.9.2006
od 100 do 1.000 KM.
Za prekrDaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom od 100 do 500 KM.
Član 49.
Novčanom kaznom od 350 do 3.500 KM kaznit će se za prekrDaj drugo pravno lice ako:
1. ne prijavi nadleDnom arhivu arhivsku građu i ne dostavi mu potrebne podatke za evidenciju (član 24. stav 1.);
2. proda arhivsku građu u privatnoj svojini stranom drDav- ljaninu (član 25. stav 3.);
3. ne ponudi Arhivu Kantona arhivsku građu koju namjerava da proda (član 26. stav 1.).
Za prekrDaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice u drugom pravnom licu novčanom kaznom od 100 do 800 KM.
Za prekrDaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom od 100 do 500 KM. VII - PRELAZNE I ZAVRDNE ODREDBE
Član 50.
Arhiv Kantona iz člana 29. stav 1. ovog zakona duDan je da uskladi svoju djelatnost, organizaciju i Pravila sa odredbama ovog zakona u roku od Dest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Član 51.
Imaoci registraturskog materijala iz člana 2. ovog zakona duDni su da registraturski materijal i arhivsku građu iz člana 17. ovog zakona predaju nadleDnom arhivu, u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Član 52.
Ministar je obavezan da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese propis iz člana 32. stav 2. ovog zakona.
Do donoDenja propisa iz člana 32. stav 2. ovog zakona primjenjivat će se Pravilnik o uslovima za osnivanje i početak rada arhiva ("SluDbeni list RBiH", broj 37/88).
Član 53.
Stupanjem na snagu ovog zakona na teritoriji Kantona prestaje sa primjenom Zakon o arhivskoj djelatnosti ("SluDbeni list SRBiH", broj 21/87).
Član 54.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "SluDbenim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 01-02-55/00 18. februara 2000. godine Sarajevo
Page 11 of 11 7.9.2006
Predsjedavajući SkupDtine Kantona Sarajevo Mirsad Kebo, s. r.

https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]