BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5618
Zakon o Agenciji za informaciono-komunikacione tehnologije

Član 1.

Ovim zakonom osniva se Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) i utvrđuje se njena nadležnost, organizacija i upravljanje, kao i druga pitanja značajna za njen rad i zakonito funkcionisanje.


Član 2.

(1) Osnovni cilj osnivanja i rada Agencije jeste obezbjeđenje sistematičnog razvoja i primjene informaciono-komunikacionih tehnologija i elektronske uprave u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika), razvoj informaciono-komunikacione djelatnosti, kao i standardizacija i uspostavljanje nadzora u ovoj oblasti.
(2) Zadatak Agencije je standardizacija, upravljanje i nadzor nad razvojem i korištenjem informaciono-komunikacionih tehnologija.
(3) U rješavanju u upravnim stvarima Agencija primjenjuje odredbe propisa kojima se uređuje opšti upravni postupak, te pravila nadzora i struke, ako zakonom nije drugačije određeno.


Član 3.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.


Član 4.

(1) Osnivač Agencije je Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), u ime Republike.
(2) Agencija ima status pravnog lica koje stiče upisom u sudski registar kod nadležnog registracionog suda.
(3) Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice u ostvarivanju svog cilja i izvršavanju zadataka u skladu sa ovim i drugim zakonima.
(4) Sjedište Agencije je u Banjoj Luci.
(5) Naziv Agencije je: Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske.
(6) Agencija ima pečat, koji sadrži naziv Agencije i amblem Republike Srpske.
Član 5.

(1) Agencija je nadležna da:
1) razvija informaciono-komunikacione tehnologije, elektronsku upravu, digitalne identitete, informacionu bezbjednost i informaciono-komunikacione djelatnost u Republici, kao i da izrađuje, prati i sprovodi strategije iz tih oblasti,
2) projektuje, usklađuje, razvija, ostvaruje funkcionalnost i održava informaciono-komunikacione sisteme, sistem elektronske uprave i digitalne identitete, kao i informacionu bezbjednost,
3) promoviše i podstiče upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija republičkih organa uprave, jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija, te pravnih i fizičkih lica kojima su povjerena javna ovlaštenja,
4) uspostavlja, razvija, koristi i održava interoperabilne informaciono-komunikacione tehnologije elektronske uprave, jedinstven interoperabilni sistem za elektronsku razmjenu podataka, jedinstveno elektronsko sanduče, platformu za elektronska plaćanja, jedinstveno elektronsko upravno mjesto, portal elektronske uprave, te portal otvorenih podataka,
5) upravlja ključnom i kritičnom informaciono-komunikacionom infrastrukturom republičkih organa uprave i donosi sektorske mjere bezbjednosti u skladu sa zakonom i upravlja jedinstvenom informacionom-komunikacionom mrežom elektronske uprave,
6) utvrđuje principe, standarde i druga pravila pružanja usluga elektronske uprave Republike, upotrebe ličnih i podataka republičkih organa uprave i ponovne uprave podataka,
7) upravlja i koordinira projekte republičkih organa uprave koji podrazumijevaju planiranje, razvoj i održavanje informaciono-komunikacionih tehnologija,
8) uspostavlja i vodi registre, baze i evidencije u oblasti informacionog društva, odnosno informaciono-komunikacionih tehnologija, elektronske uprave, kataloga usluga elektronske uprave, informacione bezbjednosti, bezbjednosti kritičnih informaciono-komunikacionih infrastruktura, te upravlja digitalnim identitetima i informaciono-komunikacionim djelatnostima poslovnih subjekata,
9) upravlja ljudskim resursima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija Republike,
10) vrši nadzor u oblasti primjene informaciono-komunikacionih tehnologija, elektronske uprave, digitalnih identiteta, informacione bezbjednosti i informaciono-komunikacione djelatnosti poslovnih subjekata i izriče odgovarajuće mjere u skladu sa posebnim zakonima,
11) na strateškom i operativnom nivou sprovodi koncept informacione bezbjednosti u Republici, kao i da vrši stručni nadzor i kontrolu sprovođenja informacione bezbjednosti, kao i nadzor putem informaciono-komunikacionih tehnologija u ovoj oblasti,
12) da upravlja i stara se o funkcionisanju republičkog CERT-a – posebne organizacione jedinice za djelovanje u hitnim slučajevima (engl. Computer Emergency Response Team) i Operativnim centrom za informacionu bezbjednost, odnosno da vrši koordinaciju prevencije i zaštite od računarsko-bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema republičkih organa uprave i drugih fizičkih i pravnih lica,
13) obavlja poslove u vezi sa digitalnim identitetima republičkih organa uprave, pravnih i fizičkih lica iz Republike, te republičkim organima uprave, pravnim i fizičkim licima pruža usluge povjerenja, usluge elektronskog predstavljanja i potpisivanja, kao i druge usluge iz svoje nadležnosti uz naknadu,


14) utvrđuje standarde u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i obavlja poslove certifikacije informaciono-komunikacionih proizvoda, informaciono-komunikacionih usluga, informaciono-komunikacionih procesa i zaposlenih na informaciono-komunikacionim poslovima u Republici,
15) vrši stručnu verifikaciju i daje prethodne saglasnosti na projekte i nabavke informaciono-komunikacionih tehnologija i povezanih usluga za potrebe Vlade, republičkih organa uprave, jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih lica kojima je povjereno vršenje javnih ovlaštenja,
16) pruža dijeljene usluge upravljanja i održavanja informaciono-komunikacionih tehnologija, informaciono-komunikacionih proizvoda i usluga, internet prezentacija i drugih povezanih usluga za vlastite i potrebe republičkih organa uprave i drugih pravnih lica kojima su povjerena javna ovlaštenja, a koji nemaju dovoljne vlastite kapacitete,
17) promoviše upotrebu i vrši dodjelu podsticaja za korištenje informaciono-komunikacionih tehnologija, elektronske uprave, digitalnih identiteta, informacione bezbjednosti, bezbjednosti kritičnih i ključnih informaciono-komunikacionih infrastruktura i informaciono-komunikacione djelatnosti poslovnih subjekata,
18) izrađuje opšte akate iz nadležnosti Agencije,
19) učestvuje u realizaciji projekata iz svoje nadležnosti finansiranih od međunarodnih finansijskih organizacija,
20) pruža informacije putem medija i drugih vidova informisanja o svom radu,
21) obavlja druge poslove koji su Agenciji povjereni ovim zakonom i drugim propisima.
(2) Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na Ministarstvo unutrašnjih poslova.


Član 6.

(1) U obavljanju poslova u skladu sa odredbama ovog zakona, pravilima nadzora i struke Agencija je samostalna i nezavisna.
(2) U svrhu razmatranja na sjednicama Vlade, Agencija kao obrađivač opštih i drugih pravnih akata, te ostalih materijala iz svoje nadležnosti iste predlaže i dostavlja Vladi putem nadležnog Ministarstva.


Član 7.

(1) Agencija predstavlja Republiku na međunarodnim konferencijama, skupovima i u međunarodnim organizacijama, u okviru svoje nadležnosti.
(2) Agencija sarađuje sa međunarodnim organima, tijelima i institucijama nadležnim za informaciono-komunikacione tehnologije.
(3) Radi obavljanja i unapređivanja poslova iz svoje nadležnosti, Agencija sarađuje sa drugim organima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.


Član 8.

(1) Organizacija, upravljanje i rukovođenje Agencijom uređuje se ovim zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Agencije.
(2) Organi Agencije su Upravni odbor i direktor.


Član 9.

(1) Organ upravljanja Agencijom je Upravni odbor.
(2) Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine, a na osnovu prethodno sprovedenog postupka javne konkurencije u skladu sa zakonom.
(3) Upravni odbor se sastoji od tri člana, koje imenuje Vlada.


Član 10.

(1) Upravni odbor Agencije preduzima mjere za efikasno i racionalno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije.
(2) U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbor:
1) donosi Statut Agencije,
2) donosi druge opšte akte u skladu sa zakonom i Statutom Agencije,
3) daje saglasnost na opšte akte koje donosi direktor Agencije u skladu sa ovim zakonom i Statutom Agencije,
4) donosi program rada i finansijski plan Agencije,
5) usvaja izvještaje koje Agencija dostavlja u skladu sa ovim i drugim zakonima,
6) odlučuje kao drugostepeni organ o žalbama i prigovorima na akte direktora Agencije, ukoliko ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno,
7) odlučuje o korištenju sredstava, u skladu s zakonom i Statutom Agencije,
8) odlučuje o drugim pitanjima regulisanim Statutom Agencije i ovim zakonom.
(3) Za svoj rad Upravni odbor Agencije odgovaran je Vladi.
(4) Bliže odredbe o načinu rada Upravnog odbora Agencije regulisaće se Poslovnikom o radu Upravnog odbora Agencije.


Član 11.

(1) Direktor Agencije predstavlja Agenciju, rukovodi radom i odgovoran je za rad Agencije.
(2) Direktora Agencije, po prethodno sprovedenom postupku javne konkurencije u skladu sa zakonom, imenuje Vlada na period od četiri godine.
(3) Direktor Agencije učestvuje u radu Upravnog odbora Agencije, ali nema pravo glasa.
(4) Direktor Agencije za svoj rad odgovara Vladi.


Član 12.

Direktor Agencije, u okviru svojih prava i obaveza, vrši sljedeće poslove:
1) rukovodi, predstavlja i zastupa Agenciju u skladu sa zakonom i Statutom Agencije,
2) donosi opšte i druge akte u skladu sa ovim zakonom i Statutom Agencije,
3) odlučuje o zapošljavanju i angažovanju lica u Agenciji i njihovim naknadama, u skladu sa Statutom Agencije i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji,
4) formira stručna i savjetodavna tijela u okviru nadležnosti Agencije,
5) obavlja i druge poslove propisane ovim zakonom, drugim propisima i Statutom Agencije.

Član 13.

U slučaju isteka mandata članovima Upravnog odbora i/ili direktoru Agencije, oni nastavljaju da obavljaju dužnost do stupanja na dužnost novih članova Upravnog odbora i/ili direktora Agencije.


Član 14.

(1) Naknade članovima Upravnog odbora i platu direktoru Agencije određuje Upravni odbor, u skladu sa aktima Agencije, uz saglasnost Vlade.
(2) Plate zaposlenih i angažovanih lica u Agenciji uređuju se Pravilnikom o platama i naknadama koji donosi direktor Agencije, uz saglasnost Upravnog odbora Agencije i nadležnog ministarstva, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast rada u Republici i aktima Agencije, uzimajući u obzir potrebne specifične vještine i iskustvo za uspješno obavljanje radnih zadataka.


Član 15.

(1) Za člana Upravnog odbora i direktora Agencije može biti imenovano lice koje je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
(2) Član Upravnog odbora ne može biti radnik Agencije.
(3) Za člana Upravnog odbora i direktora Agencije ne mogu biti imenovana lica koja su pravosnažno osuđena na kaznu zatvora za krivična djela.


Član 16.

Direktor Agencije ili član Upravnog odbora Agencije mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka perioda na koji su imenovani u slučaju da:
1) ne postupaju u skladu sa zakonom i propisima Agencije,
2) zloupotrebljavaju svoj položaj,
3) prestanu da ispunjavaju uslove propisane za imenovanje,
4) svojim postupanjem bitno naruše ugled Agencije,
5) podnesu obrazloženu ostavku u pisanoj formi,
6) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.


Član 17.

(1) Ako član Upravnog odbora Agencije bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, novi član Upravnog odbora bira se, na osnovu sprovedenog postupka javne konkurencije, na period do isteka mandata člana Upravnog odbora kojem je mandat prestao, odnosno koji je razriješen.
(2) Ako direktor Agencije bude razriješen u slučajevima iz člana 16. ovog zakona, Vlada može imenovati vršioca dužnosti na period do šest mjeseci. https://advokat-prnjavorac.com
(3) U slučaju podnošenja ostavke direktor Agencije ili član Upravnog odbora Agencije ostaje na dužnosti do razrješenja, a najduže tri mjeseca od dana podnošenja ostavke.

Član 18.

(1) Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se iz:
1) budžeta Republike Srpske,
2) kredita i donacija međunarodnih i domaćih institucija,
3) vlastitih prihoda, odnosno naknada za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije,
4) drugih izvora.
(2) Agencija će pripremiti budžetski zahtjev svog godišnjeg budžeta i proslijediti ga Ministarstvu finansija za uključivanje u nacrt budžeta Republike Srpske za odgovarajuću godinu.
(3) Direktor Agencije raspolaže sredstvima i odobrava plaćanje troškova Agencije.
(4) Dobit koju ostvari Agencija upotrebljava se isključivo za unapređenje i razvoj vlastite djelatnosti.
(5) Agencija ima i potrebne transakcione račune za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom.
(6) Direktor Agencije donosi Pravilnik o određivanju visine naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije i vrstama i načinu raspodjele vlastitih prihoda, uz saglasnost Upravnog odbora Agencije i Vlade.


Član 19.

(1) Agencija ima Statut.
(2) Statutom Agencije uređuju se:
1) organizacija i način rada i poslovanja Agencije,
2) bliže definisanje načina rada organa Agencije,
3) bliže definisanje ovlaštenja za zastupanje Agencije i potpisivanje dokumentacije,
4) javnost rada,
5) poslovna tajna,
6) tajnost i mjere bezbjednosti,
7) radni odnosi,
8) sredstva za rad Agencije,
9) druga pitanja u vezi sa poslovanjem Agencije.

Član 20.

(1) Agencija donosi opšte akte iz svoje nadležnosti u skladu sa ovim i drugim zakonima.
(2) Opšti akti iz stava 1. ovog člana objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Član 21.

Na radno-pravni status zaposlenih u Agenciji, odnosno na postupak ostvarivanja njihovih prava i obaveza iz radnog odnosa, primjenjuju se odredbe ovog zakona, propisi kojima je regulisana oblast radnih odnosa Republike i opšti akti Agencije.
Član 22.

(1) Zaposleni u Agenciji dužni su pri izvršavanju svojih poslova i zadataka osiguravati poštovanje ustavnih i zakonskih odredaba u Republici.
(2) Zaposleni su dužni čuvati od objavljivanja povjerljive informacije dok su u radnom odnosu, kao i nakon prestanka radnog odnosa u Agenciji, u skladu sa zakonom i opštim aktima Agencije.
(3) Bliže odredbe o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih i to zasnivanje radnog odnosa, postupak zapošljavanja, radno vrijeme, odmori i odsustva, odgovornost za povredu obaveza iz ugovora o radu i materijalna odgovornost zaposlenih, prestanak radnog odnosa, zaštita prava radnika, posebne odredbe o angažovanju lica van radnog odnosa, kao i sva druga pitanja iz radnih odnosa regulisaće se Pravilnikom o radu, koji donosi direktor Agencije, uz saglasnost Upravnog odbora Agencije.


Član 23.

(1) Agencija popunjava upražnjena radna mjesta raspisivanjem konkursa.
(2) Konkurs za popunjavanje radnog mjesta mora biti objavljen najmanje 15 dana prije krajnjeg roka za prijave u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji Republike.
(3) Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, koji donosi direktor Agencije, uz saglasnost nadležnog ministarstva, utvrdiće se uslov za svako radno mjesto u Agenciji i definisaće se radna mjesta koja se, izuzetno, mogu popunjavati bez javnog oglašavanja.Član 24.

(1) Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u Agenciji su:
1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
4) da nije otpušten iz državne službe kao posljedica disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije dana prijave za radno mjesto u Agenciji,
5) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela,
6) da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. https://advokat-prnjavorac.com
(2) Pored opštih uslova, lice koje se prijavljuje na konkurs mora ispunjavati posebne obrazovne i stručne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije.
(3) Za angažovanje i zapošljavanje lica u Agenciji, Agencija može zatražiti preporuke i druge dokaze radi provjere radnih, profesionalnih i drugih sposobnosti kandidata kod nadležnih organa i bivših poslodavaca.


Član 25.

(1) Radi obavljanja specifičnih i stručnih poslova iz djelokruga Agencije, mogu se uspostaviti savjetodavna i stručna tijela u vidu ekspertskih radnih grupa za razvoj elektronske uprave, razvoj i upravljanje ključnom informaciono-komunikacionom infrastrukturom, obradu računarsko-bezbjednosnih incidenata, objedinjene javne nabavke informaciono-komunikacionih tehnologija i razvoj informaciono-komunikacione djelatnosti i digitalizaciju privrede.
(2) Pored stručnih tijela iz stava 1. ovog člana, direktor Agencije može uspostaviti i druga stručna tijela u skladu sa potrebama.
(3) Članovi stručnih tijela mogu se imenovati iz reda domaćih ili stranih stručnjaka i imaju pravo na naknadu za svoj rad.
(4) Zaposleni mogu biti članovi stručnih tijela.
(5) Bliže odredbe o načinu rada savjetodavnih i stručnih tijela, postupku imenovanja, uslovima koje treba da ispunjavaju njihovi članovi, broju članova, načinu utvrđivanja i visini naknade i druga pitanja od značaja za rad stručnih tijela regulisaće se posebnim aktom, koji donosi direktor Agencije, uz saglasnost Upravnog odbora Agencije.Član 26.

(1) Agencija podnosi Vladi godišnji izvještaj o radu.
(2) Upravni odbor Agencije dužan je da razmatra i usvoji izvještaj iz stava 1. ovog člana prije podnošenja Vladi.
(3) Agencija može u bilo koje vrijeme podnijeti dodatni izvještaj Vladi o svim bitnim pitanjima od opšteg interesa iz svoje nadležnosti ukoliko utvrdi da je, s obzirom na njihov značaj, neophodno o njima izvijestiti Vladu.Član 27.

(1) U upravnim stvarima u prvom stepenu odlučuje direktor Agencije.
(2) O žalbama na prvostepeno rješenje direktora Agencije odlučuje Upravni odbor Agencije, ukoliko drugim zakonom nije drugačije određeno.Član 28.

(1) Upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada Agencije vrši nadležno Ministarstvo.
(2) Vlada daje saglasnost na Statut, godišnji program rada i finansijski plan Agencije, i na godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, a nadležno Ministarstvo daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Član 29.

(1) Agencija će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti akte predviđene ovim zakonom.
(2) Agencija će preuzeti zaposlene iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo koji su obavljali poslove iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i dio sredstava za rad i druge dokumentacije i arhive koja je potrebna Agenciji za obavljanje njenih nadležnosti.
(3) Vršioce dužnosti članova Upravnog odbora Agencije, kao i vršioca dužnosti direktora Agencije, nakon njenog osnivanja, do okončanja postupka javne konkurencije, imenovaće Vlada.


Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: 02/1-021-1048/23 PREDSJEDNIK
Datum: 28. septembar 2023. godine NARODNE SKUPŠTINE

Dr Nenad Stevandić
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]