BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2124
ZAKON O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1. (Prеdmеt Zаkоnа)
Ovim zakonom uređuju se: status, nadležnost, organizacija, finansiranje i rad Agencije za
bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

Član 2.
(Znаčеnjе pојеdinih pојmоvа)
Pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:
a) subjekti bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine u smislu ovog zakona su: banke, bankarske grupe, razvojne banke, mikrokreditne organizacije, lizing društva, faktoring društva, mjenjači i druge finansijske organizacije za koje je zakonom propisano da posluju pod nadzorom Agencije (u daljnjem tekstu: subjekti bankarskog sistema),
b) banka je pravno lice čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređeno zakonom o poslovanju banaka,
c) bankarska grupa su subjekti uređeni zakonom o poslovanju banaka,
d) razvojna banka je pravno lice čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređen zakonom o poslovanju razvojne banke i ovim zakonom,
e) mikrokreditna organizacija je pravno lice čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređeno zakonom o poslovanju mikrokreditnih organizacija,
f) lizing društvo je pravno lice čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređeno zakonom o poslovanju lizing društava,
g) faktoring društvo je pravno lice čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređeno zakonom o poslovanju faktoring društava,
h) mjenjači su banke i rezidenti - druga pravna lica i poduzetnici koji imaju zaključen ugovor sa bankom, ovlaštenje Federalnog ministarstva finansija i registrirani su za obavljanje mjenjačkih poslova,
i) finansijska organizacija je subjekt za koji je posebnim zakonima propisano da Agencija izdaje i oduzima dozvole ili odobrenja za rad, odnosno nadzire poslovanje i vrši druge nadležnosti u vezi sa njima, uključujući banku za posebne namjene i društvo za upravljanje imovinom u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje banaka,
j) restrukturiranje je proces kojim se ostvaruje jedan ili više ciljeva restrukturiranja i oporavka banaka primjenom instrumenata restrukturiranja u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje banaka.

Link na zakon: ZAKON O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]