BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1151
ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA (Prečišćeni tekst)
I - OPĆE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom propisuje se način plaćanja administrativnih taksi (u daljem tekstu: takse) za spise i radnje kod organa uprave i pravnih lica koja imaju javno ovlaštenje (u daljem tekstu: organi) na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton).
Član 2.
Spisi i radnje za koje se plaća taksa, kao i visina takse za pojedine radnje utvrdjuju se Tarifom administrativnih taksa (u daljem tekstu: Tarifa).
Član 3.
Takseni obveznik je lice po čijem zahtjevu je pokrenut postupak ili se vrše radnje predviđene Tarifom. Ako za isti spis ili radnju postoje dva ili više taksenih obveznika, njihova obaveza je solidarna. Ako više lica podnosi zajednički zahtjev, plaća se jedna taksa.
Član 4.
Taksena obaveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u
trenutku podnošenja podneska.
Taksa se ne može naplatiti ako nije utvrđena Tarifom.
Član 5.
Taksa se plaća u trenutku nastanka obaveze. Taksena obaveza nastaje:
1. za podneske - u trenutku kada se predaje, a za podneske date u zapisnik - kada se zapisnik sastavlja,
2. za rješenja i druge isprave - u trenutku podnošenja zahtjeva za njihovo izdavanje,
3. za pravne radnje - u trenutku podnošenja zahtjeva za izvršenja tih radnji.
Član 6.
Ako je Tarifom propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvrđivanje takse uzima se vrijednost naznačena u podnesku ili ispravi, ili vrijednost utvrđena na način propisan u Tarifi, ili vrijednost utvrđena procjenom organa koji vodi postupak.
Kada se isprava za koju se plaća taksa, na zahtjev stranke, izdaje u dva ili više primjeraka, za drugi i svaki
dalji primjerak plaća se taksa kao za prepis i ovjeru prepisa.
Taksa iz prethodnog stava ne može biti veća od takse za prvi primjerak.
Član 7.
Takse se plaćaju u administrativnim taksenim markama ili u gotovom novcu. Takse se plaćaju u gotovom novcu ako je iznos takse veći od 50 KM.
Takse su prihod Kantona i plaćaju se na odgovarajuću vrstu prihoda depozitnog računa Budžeta Kantona Sarajevo.
Potvrda o uplati takse prilaže se uz podnesak za koji je taksa plaćena.
II - OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSI
Član 8.
Od plaćanja takse oslobođeni su:
1. Bosna i Hercegovina,
2. Federacija, federalne jedinice i jedinice lokalne samouprave i njihovi organi,
3. Ustanove iz oblasti predškolskog obrazovanja, prosvjete, nauke, kulture, zaštite kulturne i privredne baštine, zdravstva, veterinarstva, socijalne zaštite, humanitarne i dobrotvorne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti.
4. Učenici i redovni studenti za vrijeme redovnog školovanja; 4a.Radnici u postupku ostvarivanja prava po osnovu radnog odnosa;
5. Organizacije i savezi osnovani za zaštitu lica sa fizičkim i psihičkim nedostacima i poremećajima za spise i radnje u vezi sa vršenjem djelatnosti;
6. Savezi i organizacije ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca, demobilisanih boraca za spise i radnje u vezi vršenja djelatnosti;
7. Korisnici prava po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i korisnici projekta hitne pomoći na osnovu uvjerenja Kantonalnog centra za socijalni rad od čijeg izdavanja do podnošenja prijedloga za oslobađanje nije proteklo više od šest mjeseci;
8. Vojni invalidi i invalidi civilne zaštite;
9. Lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca i pripadnika civilne zaštite;
10. Izbjeglice i raseljena lica;
11. Strani državljani i strane države, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovima reciprociteta.
U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta mišljenje daje Federalno ministarstvo pravde.
Čan 9.
Takse se ne plaćaju na slijedeće spise i radnje:
1. Predstavke i pritužbe, te prijedloge državnim i drugim javnim organima;
2. U postupku za povraćaj nepravilno naplaćenih obaveza;
3. U postupku za upis u knjigu državljana;
4. Prijave i upisi u matične knjige;
5. U postupku za ispravku grešaka u rješenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;
6. Za ostvarivanje prava iz zdrastvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne zaštite;
7. U postupku za ostvarivanje prava boraca, invalida, ratnih vojnih invalida, članova poginulih boraca sa kojima je poginuli borac živio u zajedničkom domaćinstvu i članova porodica poginulih pripadnika civilne zaštite i ratnih invalida civilne zaštite, civilnih žrtava rata, rješavanje statusa izbjeglica i raseljenih lica;
8. U postupku za utvrđivanje radnog staža;
9. Diplome, svjedodžbe i uvjerenja u postupku sticanja obrazovanja u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama;
10. U vezi sa uređivanjem prava i dužnosti u oblasti odbrane;
11. U postupku za izdavanje i produžavanje važenja ličnih karata;
12. Prijave i odjave prebivališta, boravišta građana i adrese stanovanja;
13. U vezi sa zaštitom spomenika kulture;
14. U postupku za sahranu umrlih lica.
Član 10.
U ispravama koje su oslobođene od plaćanja takse mora se naznačiti na osnovu kojih su odredbi ovog zakona i drugih propisa oslobođene od plaćanja takse.
III - NAPLATA NEISPLAĆENE TAKSE
Član 11.
U rješenju ili drugoj ispravi za koju je plaćena taksa naznačava se da je taksa plaćena, u kojem iznosu, na koji način i prema kojem tarifnom broju.
Član 12.
Podnesci i drugi spisi za koje taksa nije plaćena ili je nedovoljno uplaćena ne smiju biti primljeni neposredno od stranke.
Ako podnesak za koji nije plaćena taksa ili je nedovoljno uplaćena stigne poštom, organ će pozvati taksenog obveznika opomenom da u roku od osam dana od dana prijema opomene plati redovnu taksu i taksu na opomenu.
Organ će pokrenuti postupak i po podnescima za koje nije plaćena taksa ili je taksa plaćena u nedovoljnom iznosu.
Rješenje ili drugi akt ne može biti uručen stranci prije nego što plati redovnu taksu i taksu po opomeni.
Član 13.
Ako je radnja za koju je organ morao naplatiti taksu obavljena, a taksa nije naplaćena od taksenog obveznika, taksa će se naplatiti prinudno prema odredbama o prinudnoj naplati poreza od pravnih i fizičkih lica. 
Član 14.
Pravo na naplatu takse zastarjeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je taksu trebalo naplatiti. Vrijeme zastarjevanja prava na naplatu takse prekida se svakom službenom radnjom organa radi naplate koja je stavljena do znanja taksenom obvezniku.
IV - POVRAĆAJ TAKSE
Član 15.
Lice koje plati taksu koju nije bilo obavezno platiti, ili je plati u većem iznosu od propisanog, ili plati taksu za radnju koja nije obavljena, ima pravo na povrat plaćene ili više plaćene takse. Postupak za povrat takse pokreće se na zahtjev stranke. Zahtjev za povrat takse rješava organ kome je plaćena taksa.
Član 16.
Vrijeme zastarjevanja prava na povrat takse prekida se svakom radnjom taksenog obveznika poduzetom kod organa radi povrata takse.
Član 17.
Pravo na povraćaj takse zastarjeva za dvije godine po isteku godine u kojoj je taksa plaćena.
V - NADZOR
Član 18.
Nadzor nad izvršenjem odredaba ovog zakona vrši Kantonalno ministarstvo finansija.
VI - TARIFA ADMINISTRATIVNIH TAKSANa zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa
2
KM


1% od vrijednosti posla, a najviše 300 KM
1% od vrijednosti posla, a najviše 300 KM
10
30
Izuzetno od prethodnog stava na slijedeće zahtjeve plaća se taksa i to:
1. na zahtjev za izdavanje mišljenja o kompenzacionim poslovima
2. na zahtjev za izdavanje mišljenja o oslobađanju od plaćanja dijela carine
3. na zahtjev za izdavanje saglasnosti na pijačni red o uslovima i načinu poslovanja tržnica, odnosno pijaca
4. na zahtjev za saglasnost na cijene određenih proizvoda i usluga
5. na zahtjev za upis u upisnik turističkih vodiča i izdavanje iskaznice turističkog vodiča
Napomena:
Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojim stranka zahtjeva samo brži postupak po ranijem podnesenom zahtjevu.
Tarifni broj 2.
Za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8
Napomena:
1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više lica taksa
po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se uručuje rješenje.
2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se taksa.
Tarifni broj 3.
Na žalbu protiv rješenja 6
Tarifni broj 4.
Za uvjerenja, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano 4
Za potvrdu nadležnog pravobranioca 4
Tarini broj 5.
Za uvjerenje o davanju podataka iz kaznene evidencije radi
ostvarivanja prava u inostranstvu 60
Za izdavanje izvoda iz kaznene evidencije 30
Tarifni broj 6.
Za duplikat isprave o završenom školovanju ili stručnoj kvalifikaciji 6
Tarifni broj 7.
Za ovjeru prevoda plaća se 50% od takse iz tarifnog broja 13. ove Tarife. Napomena:
Ako organ vrši prevod i ovjeru prevoda, plaća se pored takse po ovom tarifnom broju taksa po tarifnom broju 13. ove Tarife.
Tarifni broj 8.
1. Za ovjeru svakog potpisa 4
2. Za ovjeru rukopisa i prepisa plaća se taksa
za prvi polutabak 2 KM,a za svaki slijedeći polutabak 1KM.
Za ovjeru poslovnih knjiga plaća se od svakog lista. 0,50
Napomena:
l. Pod listom podrazumijeva se jedan list (dvije strane) knjige bez obzira na veličinu i bez obzira da li su listovi uvezani ili ne.
2. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se i za ovjeru kartoteke koju zamjenjuju poslovne knjige.
3. Pod polutabakom podrazumijeva se list hartije od dvije strane normalne kancelarijske veličine. Započeti polutabak računa se kao cijeli.
4. Pod ovjerom svakog potpisa ne podrazumijevaju se ovjere potpisa sudskog tumača, potpisa na punomoćju za zastupanje pred sudom i ovjera prepisa isprave pisane na stranom jeziku, čije se ovjeravanje vrši pred sudom.


Tarifni broj 9.
Za ostale ovjere, osim katastarskog plana
Tarifni broj 10.
2
1
Za ovjeru heliografske kopije plana (crteža) plaća se do cijelog ili započetog m


Tarifni broj 11.
Za prepisivanje službenih akata ili dokumenata koje se vrši kod organa:
1. kada prepisivanje vrši zainteresovano lice od
polutabaka originala 2
2. kada prepisivanje vrši organ od polutabaka originala 1
3. Kada organ vrši prepisivanje akata ili
dokumenata na stranom jeziku, od polutabaka originala. 1
Napomena:
Uz ovaj tarifni broj primjenjuje se napomena uz tarifni broj 7.
Tarifni broj 12.
Za prevode sa jednog na drugi jezik:
1. ako tekst originala ne prelazi 100 riječi 12
2. ako tekst originala sadrži više od 100 riječi plaća se od
cijelog ili započetog polutabaka prevoda 25
Napomena:
Uz ovaj tarifni broj primjenjuju se odredbe napomene uz tarifni broj 7. 
Za izdavanje putne isprave, izdavanje duplikata i zamjene putne isprave za putovanje u inostranstvo:
za izdavanje putne isprave 10
za izdavanje putne isprave za dijete 5
za izdavanje duplikata ili zamjenu putnih isprava čija važnost nije istekla više od jednog
mjeseca pod tač. a) i b) ovog tarifnog broja 20
za izdavanje kolektivne (zajedničke) putne
isprave za svako lice 5
Za izdavanje vize za putnu ispravu:
a) za vizu za neograničen broj putovanja za
jednu godinu 20
b) za vizu za jedno putovanje za jednu godinu 15
c) za poslovnu vizu (klauzula "poslovno") za
jednu godinu 20
d) za vizu na kolektivni pasoš za svako lice 5
Tarifni broj 14.
1. Za odobrenje za nabavku:
a) oružja 25
b) municije 20
c) oružanog lista 20
2. Za odobrenje za obavljanje djelatnosti proizvodnje oružja, prometa oružja i municije, popravljanja,
prepravljanja oružja ili otvaranja civilnog streljišta 40
3. Za odobrenje za prevoz oružja, municije ili
eksplozivnih materija 10
Napomena:
Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili oštećenih prema ovom tarifnom broju plaća se taksa u dvostrukom iznosu.
Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za oružje i municiju koje nabavljaju streljačke organizacije, a lovačke organizacije plaćaju takse za 5o% niže od propisanih.
Tarifni broj 15.
Za rješavanje zahtjeva za registraciju motornih i priključnih vozila i traktora kojima se obavlja djelatnost javnog prevoza ili prevoza za vlastite
potrebe 20
Napomena:
1. Za produženje važenja saobraćajne dozvole plaća se polovina iz ovog tarifnog broja. Za duplikat saobraćajne dozvole plaća se dvostruki iznos takse iz ovog tarifnog broja.
Za rješavanje zahtjeva za registraciju traktora, radnih
mašina, motokultivatora i bicikla sa motorom 20
Napomena:
Za izdavanje duplikata saobraćajne dozvole za traktor odnosno potvrde o registraciji, plaća se dvostruki iznos takse iz ovog tarifnog broja.
Tarifni broj 17. Za rješavanje zahtjeva za polaganje vozačkog ispita
za vozača traktora 20
Napomena:
1. Za rješavanje zahtjeva za polaganje vozačkog ispita iz oblasti upravljanja motornim vozilom ili traktorom ili iz oblasti provjere poznavanja saobraćajnih propisa za kontrolora vozača radnih mašina, motokultivatora, traktora i bicikla sa motorom, ili iz oblasti pružanja prve pomoći licima povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi, plaća se polovina takse iz ovog tarifnog broja.
2. Taksu po ovom tarifnom broju ne plaćaju učenici škole za unutrašnje poslove, polaznici tečaja za policajce i učenici srednje škole za zanimanje vozača.
Tarifni broj 18.
Za rješavanje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, dozvole za upravljanje traktorom ili dozvole za
upravljanje tramvajem 20
Napomena:
1. Za produženje vozačke dozvole, dozvole za upravljanje traktorom ili dozvole za upravljanje tramvajem plaća se polovina takse iz ovog tarifnog broja.
2. Za rješavanje zahtjeva za izdavanje duplikata vozačke dozvole, dozvole za upravljanje traktorom ili tramvajem plaća se dvostruki iznos takse iz ovog tarifnog broja.
3. Privredne takse
Tarifni broj 19.
1. Za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djela¬tnosti preduzeća 100
2. Za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djela¬tnosti ostalih subjekata 80
3. Za rješenje koj im se odobrava pružanj e usluga 70
4. Za rješenje kojim se odobrava ili odbija ugovor o stranom ulaganju na osnovu kojih se vode
koncesionirani i B.O.T. poslovni poduhvati 50
1. Za rješenja kojima se utvrđuju uslovi za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine " Hoteli" i "Kamp i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj", koje čine:
1.1. hotel, aparthotel, apartman osim apartmana tipa "Studio" i kuća za odmor:
treća kategorija (tri zvjezdice) 3.500
četvrta kategorija (dvije zvjezdice) 3.000
peta kategorija (jedna zvjezdica) 2.500
1.2. hotelsko naselje, apartmansko naselje, motel, pansion i apartman tipa "Studio":
prva kategorija (tri zvjezdice) 3.000
druga kategorija (dvije zvjezdice) 2.500
treća kategorija (jedna zvjezdica) 2.000
1.3. kamp:
prva kategorija (četiri zvjezdice) 2.500
druga kategorija (tri zvjezdice) 2.000
treća kategorija (dvije zvjezdice) 1.500
četvrta kategorija (jedna zvjezdica) 1.000
1.4. sobe za iznajmljivanje:
prva kategorija (tri zvjezdice) 600
druga kategorija (dvije zvjezdice) 400
treća kategorija (jedna zvjezdica) 300
1.5. nepomenute vrste ugostiteljskih objekata za smještaj - neovisno od
kategorije 500
2. Za rješenja kojim se utvrđuju uslovi za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za prehranu iz skupine "Restorani" vrste restorana, kod kojih se kategorije označavaju:
zlatna kuharska kapa 1.000
srebrena kuharska kapa 800
brončana kuharska kapa 600
4. Građevinske takse
Tarifni broj 21.
Za akt kojim se daju urbanističko-tehnički uslovi
građevinskog ili saobraćajnog objekta 30
Tarifni broj 22. Za izdavanje protokola regulacije ili građevinske linije:
1. Za jednu ulicu 4
2. Za dvije ili više ulica 6
Tarifni broj 23.
Za akt kojim se odobrava podizanje građevinskog objekta koji nije podložan taksi po tarifnom broju 27. ove taksene tarife plaća se:
1. Za poljoprivredne objekte 2
2. Za ostale građevinske objekte 3
Napomena:
Za akt kojim se odobrava rekonstrukcija, proširenje, dograđivanje ili opravka građevine plaća se polovina odgovarajuće takse po ovom tarifnom broju.
Tarifni broj 24.


Za zahtjev za izdavanje odobrenja za izgradnju koji se izdaje po Zakonu o prostornom uređenju plaća se taksa u iznosu od 0,5 promila od vrijednosti objekta, a najviše
150
100
Za ovjeru tehničke dokumentacije kod izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje plaća se 0,5 promila od investicione vrijednosti objekta, a najviše


Tarifni broj 25.


4
Za zahtjev za pregled mjesta za podizanje građevinskih objekata i znakova koji služe saobraćaju ili postrojenju po jednom mjestu pregleda plaća se taksa u iznosu od


Tarifni broj 26.


Za zahtjev za tehnički pregled objekta radi izdavanja odobrenja za upotrebu izgrađenog, rekonstruisanog ili nadzidanog objekta plaća se 1 promil od vrijednosti objekta utvrđene u tehničkoj dokumentaciji prema kojoj je pribavljeno odobrenje za građenje, a najviše
Napomena:
150
Taksa po ovom tarifnom broju ne odnosi se na objekte za čiji je pregled radi dobijanja dozvole za puštanje u rad propisana posebna taksa u tarifnom broju 28. ove tarife. 
Zahtjevi koji se podnose za izdavanje utvrđujućeg rješenja ili rješenja o legalizaciji i sanaciji bespravno izgrađenog objekta, kao i druga rješenja koja se izdaju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, a nisu regulisana ovom tarifom taksiraju se kao zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje objekta.
5. Energetske takse
Tarifni broj 28.
Za izdavanje dokumenata o ispravnosti mašinskih, električnih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja koja po postojećim propisima podliježu tehničkom pregledu radi dobijanja odobrenja za korištenje, plaća se 3 promila od vrijednosti objekta,
uređaja i opreme, a najmanje 15
6. Saobraćajne takse
Tarifni broj 29. Za izdavanje licence A,B,C,D, za prevoznika u javnom prevozu:
a) za izdavanje licence A - linijski prevoz lica 200
b) za izdavanje licence B - vanlinijski prevoz lica 150
c) za izdavanje licence C - prevoz stvari - pravna lica 100
-fizička lica 50
d) za izdavanje licence D - TAXI prevoz- pravna lica 100
- fizička lica 50 Tarifni broj 30.
Za rješenje o registraciji reda vožnje prevoznika,
odnosno samostalnog privrednika 50
Tarifni broj 31. Za rješenje kojim se odobrava privremeni ili stalni
prekid prevoza putnika na kantonalnoj liniji 100
Tarifni broj 32. Za rješenje kojim se odobrava linijski i vanlinijski
prevoz putnika 100
Napomena:
Ako prevoz obavlja strano fizičko ili pravno lice taksa se plaća u dvostrukom iznosu.
Za rješenje o odobravanju prevoza za posebne namjene i to:
- za prevoz jednim vučnim vozilom 100
- za prevoz sa više vučnih vozila za svako slijedeće
vozilo (po istom rješenju) 50
Tarifni broj 34.
Za rješenje o utvrđivanju kategorizacije autobuskih stanica plaća se i to:
I kategorija 200
II kategorija 150
III kategorija 100
IV kategorija 50
7. Ostale takse
Tarifni broj 35.
Za rješenje o upotrebi Grba Kantona u sastavu zaštićenog žiga, nezaštićenog znaka, amblema ili ukrasa i imena Kantona Sarajevo u nazivu pravnog
lica i imena proizvoda 30
Tarifni broj 36.
Za rješenje o registraciji udruženja građana i rješenja o upisu u Registar fondacija 100
Tarifni broj 37.
Za čuvanje, depozit novca, stvari i hartije od vrijednosti koje se daju na čuvanje plaća se 4% godišnje od
vrijednosti.
Napomena:
1. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za prvu godinu unaprijed, a za ostale godine prilikom podizanja depozita. Započeta godina računa se kao cijela.
2. Ako se depozit, po zahtjevu deponenta, prenosi od jednog depozitora drugom, za prenose se plaća iznos jednogodišnje takse.
3. Ova taksa ne plaća se za depozit koji se polaže na zahtjev državnih organa, odnosno po službenoj dužnosti, ako se u roku podigne.
Tarifni broj 38.
Za opomenu kojom se neko poziva da plati ili nadoplati administrativnu taksu plaća se taksa
u iznosu od 3
Napomena:
Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za netaksirane, nedovoljno taksirane podneske, kao i za opomenu koju
je takseni obveznik bio dužan platiti bez opomene.
VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 20.
Propise o emitovanju i distribuciji taksa za područje Kantona Sarajevo donosi Vlada Kantona Sarajevo.
Član 21.
Za spise i radnje za koje je taksena obaveza nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona taksa se plaća po propisima koji su važili u trenutku nastajanja taksene obaveze.
Prečišćeni tekst Zakona o administrativnim taksama obuhvata Zakon o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/98), Zakon o izmjeni Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/99) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/01), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih zakona.

izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]