BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#3082
ZAHTJEV ZA ZABILJEŽBU SPORA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMAOPĆINSKI SUD U _______________

Zemljišnoknjižni odjel

Podnositelj zahtjeva: _______________ (podnositelj tužbe)ZAHTJEV
za upis zabilježbe spora1. _______________ (ime i prezime) je upisan kao vlasnik suvlasničkog dijela nekretnine upisane u KO _______________ i to: suvlasnički dio _______ k.č. br. _____, u naravi stambena zgrada na _______________, sagrađena na __________ dijela, __________, upisanu u ZK ul. br. _____, KO _______________.

Dokaz: uvid u ZK ul. _____

2. Podnositelj zahtjeva je podigao Tužbu protiv vlasnika nekretnine radi utvrđenja vlasništva na pomenutoj nekretnini, koji spor se vodi kod __________ suda u _______________ pod brojem __________.

Dokaz: Tužba

3. Obzirom da je riječ o sporu koji se vodi povodom knjižnog prava, a čiji bi ishod mogao utjecati na uknjižbu, pripadanje, postojanje, opseg, sadržaj ili opterećenje toga prava, podnosilac zahtjeva traži od naslovljenog suda da donese slijedeće:RJEŠENJE1. U ZK ulošku broj _____ KO _______________ k.č. br. _____, dozvoljava se upis zabilježbe spora radi utvđenja koju je Općinskom sudu u _______________ podnio podnositelj zahtjeva _______________, iz _______________, a protiv _______________, zemljišnoknjižnom odjelu ovog suda.

2. O upisu će se obavijestiti podnositelj zahtjeva i vlasnik nekretnine.U _______________, __________. godine


PODNOSITELJ ZAHTJEVA
_______________PRILOG: TUŽBA
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja