BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#3082
ZAHTJEV ZA ZABILJEŽBU SPORA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMAOPĆINSKI SUD U _______________

Zemljišnoknjižni odjel

Podnositelj zahtjeva: _______________ (podnositelj tužbe)ZAHTJEV
za upis zabilježbe spora1. _______________ (ime i prezime) je upisan kao vlasnik suvlasničkog dijela nekretnine upisane u KO _______________ i to: suvlasnički dio _______ k.č. br. _____, u naravi stambena zgrada na _______________, sagrađena na __________ dijela, __________, upisanu u ZK ul. br. _____, KO _______________.

Dokaz: uvid u ZK ul. _____

2. Podnositelj zahtjeva je podigao Tužbu protiv vlasnika nekretnine radi utvrđenja vlasništva na pomenutoj nekretnini, koji spor se vodi kod __________ suda u _______________ pod brojem __________.

Dokaz: Tužba

3. Obzirom da je riječ o sporu koji se vodi povodom knjižnog prava, a čiji bi ishod mogao utjecati na uknjižbu, pripadanje, postojanje, opseg, sadržaj ili opterećenje toga prava, podnosilac zahtjeva traži od naslovljenog suda da donese slijedeće:RJEŠENJE1. U ZK ulošku broj _____ KO _______________ k.č. br. _____, dozvoljava se upis zabilježbe spora radi utvđenja koju je Općinskom sudu u _______________ podnio podnositelj zahtjeva _______________, iz _______________, a protiv _______________, zemljišnoknjižnom odjelu ovog suda.

2. O upisu će se obavijestiti podnositelj zahtjeva i vlasnik nekretnine.U _______________, __________. godine


PODNOSITELJ ZAHTJEVA
_______________PRILOG: TUŽBA

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]