BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#5223
X.protiv Poljske (br. 20741/10), 16.9.2021. Povreda člana 14. u vezi sa članom 8. EK
Aplikantica, gospođa X, je državljanka Poljske, rođena 1970. godine.

U presudi za razvod braka, starateljstvo nad najmlađim djetetom je bilo povjereno aplikantici. Nakon izvjesnog vremena, ova odluka je promijenjena na zahtjev njenog ranijeg muža. Predmet se odnosi na postupak u kojem je aplikantica osporavala navedenu izmjenu odluke o starateljstvu nad djetetom, navodeći da su sudovi odlučili u korist muža zbog njene veze sa drugom ženom.

Pozivajući se na član 14. (zabrana diskriminacije) u vezi sa članom 8. (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života), aplikantica se žali da su domaći sudovi odbili da joj odobre starateljstvo nad njenim djetetom zbog njene seksualne orijentacije.

Sud je utvrdio da su aplikanticina seksualna orijentacija i odnos s drugom ženom konstantno bili u središtu vijećanja i prisutni u svim fazama sudskog postupka. Zaključilo je da je postojala razlika u postupanju između aplikantice i bilo kojeg drugog roditelja koji želi imati puno starateljstvo nad svojim djetetom. Ta se razlika temeljila na njenoj seksualnoj orijentaciji i stoga predstavlja diskriminaciju.

PORESKI TRETMAN POKLONA I DONACIJA FIZIČKIM LICIMA[…]

U cilju što efikasnijeg i potpunijeg postup[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/23 Na os[…]