BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4310
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 45 0 Rs 038849 20 Spp
Sarajevo, 02.09.2020. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Goraždu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 09.01.2020. godine, na osnovu odredbe člana 61c. stav (1) Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – dalje: ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14) u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 02.09.2020. godine donio je:


O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Goraždu za rješavanje spornog pravnog pitanja broj: 45 0 Rs 038849 19 Rs od 09.01.2020. godine.


O b r a z l o ž e n j e

Općinski sud u Goraždu, uz dopis od 09.01.2020. godine, koji je zaprimljen u ovom sudu dana 13.01.2020. godine, dostavio je Prijedlog tuženog za rješavanje spornog pravnog pitanja u pravnoj stvari tužiteljice Esme Džiko iz Goražda, koju zastupa punomoćnik Esad Muminović, advokat iz Goražda, protiv tuženog JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija Goražde“, koga zastupa punomoćnik Dino Imamović, advokat iz Sarajeva, radi utvrđenja nezakonitosti odluke o težoj povredi radne obaveze i isplate, uz koji je dostavljen i predmet broj 45 0 Rs 038849 19 Rs. Navedenim prijedlogom tuženog definisano je sporno pravno pitanje:

„Da li poslodavac može svojim normativnim aktima za teže povrede radne obaveze propisati sankciju – mjeru umanjenja plaće ili novčanog kažnjavanja uposlenika, odnosno da li je propisivanje takve mjere u suprotnosti sa odredbama Zakona o radu F BiH ili da li je zabranjeno Zakonom o radu F BiH.“

Iz sadržaja spisa proizilazi da je nakon održanog pripremnog ročišta, punomoćnik tuženog dostavio prvostepenom sud pismeni podnesak od 23.12.2019. godine, naslovljen kao Prijedlog za rješavanje spornog pravnog pitanja, koji prijedlog je prvostepeni sud dostavio na izjašnjenje tužiteljici. Navedeni prijedlog punomoćnika tuženog prvostepeni sud uz dopis dostavlja ovom sudu kao prijedlog za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Članom 61a. stav (1) Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP) propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke, zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH, radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Članom 61b. stav (1) ZPP propisano je da zahtjev treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja i kao i obavezu suda da uz zahtjev priloži i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Članom 61c. stav (1) ZPP propisano je da Vrhovni sud Federacije odbacit će nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravinog pisanja. Stavom (2) istog člana propisano je da zahtjev iz stava (1) ovog člana je nedozvoljen ako je o takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije BiH već donio odluku.

U konkretnom slučaju prvostepeni sud u svom dopisu od 09.01.2020. godine nije naveo podatak da li se pred tim sudom vodi veći broj predmeta iz istog pravnog osnova i da zbog toga postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju koje bi bilo od značaja za odlučivanje i u tim drugim predmetima, a nije dao ni sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Kako je dakle prvostepeni sud uz dopis dostavio ovom sudu samo zahtjev tuženog za rješavanje spornog pravnog pitanja, a da pri tome nije postupio u skladu sa odredbom člana 61a. stav (1) ZPP - nije naveo podatak da li u postupku pred Općinskim sudom u Goraždu postoji veći broj predmeta po istom pravnom osnovu, niti je postupio u skladu sa članom 61b. stav (1) ZPP - nije dao sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, što je zakonska obaveza suda i uslov za postupak rješavanja spornog pravnog pitanja pred ovim sudom, proizilazi da je podneseni zahtjev nepotpun, zbog čega nisu ispunjeni uslovi da bi se meritorno rješavalo sporno pravno pitanje.

Iz navedenih razloga Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH, primjenom odredbe člana 61c. stav (1) ZPP, a u vezi sa odredbama članova 61a. stav (1) i 61b. stav (1) ZPP, zahtjev Općinskog suda u Goraždu za rješavanje spornog pravnog pitanja broj: 45 0 Rs 038849 19 Rs od 09.01.2020. godine, odbacio kao nepotpun.Predsjednica Građanskog odjeljenja
Vrhovnog suda F BiH
Zdravka Grebo, s.r.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]