BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#215
VREMENSKO VAŽENJE KRIV. ZAKONA (obavezna primjena blažeg zakona)

Prema učinitelju krivičnog djela primjenjuje se zakon koji je bio na snazi u vrijeme učinjenja krivičnog djela. Dakle, vrijedi princip da nema retroaktivne primjene propisa. (Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali)

Ako se poslije učinjenja krivičnog djela zakon jednom ili više puta izmijeni, primijenit će se zakon koji je blaži za učinitelja. U toj situaciji, moguće je da bude primjenjen novi ili stari zakon, u zavisnosti od toga koji je od njih blaži. (Pogledati odluku Ustavnog suda BiH AP 1785/06 od 30 marta 2007.g. izdvojeno mišljenje suca Mate Tadića na 31,32,33 str).

U zakonu nisu izričito propisani kriteriji po kojima se ocjenjuje koji je zakon blaži za učinioca u svakom konkretnom slučaju, međutim sudska praksa i pravna teorija su utvrdili određene kriterije na osnovu kojih se utvrđuje koji je zakon blaži, a to su:
1. osnovni kriterij je onaj koji predviđa da je blaži onaj krivični zakon koji konkretno ponašanje uopšte ne propisuje kao krivično djelo (npr. u ranijem kriv. zakonodavstvu postojalo je kriv. djelo kockanje, uvreda, veći broj kriv. djela protiv oružanih snaga. Međutim, ta djela i još neka u važećem KZ su dekriminisana sl.); Ovo je ključni kriterij za utvrđivanje koji je zakon blaži i ukoliko se primjeni na konkretnom slučaj, nema potrebe za utvrđivanje ostalih kriterija.
2. blaži je onaj krivični zakon koji propisuje određeno djelo kao krivično djelo, ali isključuje krivicu i krivično gonjenje; (npr. osl. provali u tuđi stan radi hvatanja učinioca kriv. djela - neće krivično odgovarati jer je to učinio u vršenju službene radnje);
3. blaži je onaj zakon koji predviđa mogućnost oslobađanja od kazne ili izricanja blaže vrste kazne ili manje mjere kazne (npr. kod krivičnog djela krađe blaži je važeći zakon jer postoji mogućnost izricanja blaže kazne);
4. blaži je onaj krivični zakon koji ne predviđa izricanje sporedne kazne ili mjere bezbjednosti;
5. blaži je onaj krivični zakon koji predviđa šire mogućnosti za izricanje uslovne osude ili blaže kažnjavanje za pokušaj određenog krivičnog djela. (itd...)

Kako se primjenjuje blaži zakon?
 Blaži zakon se primjenjuje u odnosu na konkretno djelo i konkret. učinoca, a ne apstraktno. Dakle, analizom prethodnih kriterija se utvrđuje kako se ti zakoni odnose na konkret. učinioca
 Blaži zakon mora se primjeniti u cjelosti, a ne parcijalno ili kombinovano sa drugim zakonima.
 Blaži zakon mora se primjeniti do pravosnažnosti presude. Izuzetno, ako je povodom pravnih lijekova (žalba ili ponavljanje postupka) presuda ukinuta i određeno novo suđenje, blaži zakon se mora primjeniti i u toj situaciji. Ovo iz razloga što više ne postoji pravosnažna presuda i suđenje počinje ispočetka.
 Ako nije ispoštovan ovaj princip tj, ako je sud primjenio strožiji zakon, postojaće povreda krivičnog zakona.

http://bosna-forum.eu

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]