BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3422
Vozač suđen dva puta za isto djelo
Mihalache v. Romania, no. 54012/10


Aplikant se žalio da je dva puta procesuiran za istu stvar: tokom policijske kontrole odbio je da se podvrgne krvnim pretragama koje su za cilj imale utvrđivanje nivoa alkohola u krvi.

Prvi krivični postupak je obustavljen odlukom tužioca, jer djelo nije dovoljno ozbiljno da bi predstavljalo krivično djelo. Tužilac mu je odredio kaznu od 250Eur koja je postala pravosnažna nakon proteka roka za žalbu. Aplikant je kaznu platio. Godinu dana kasnije, više tužilaštvo je, po službenoj dužnosti, ponovo pokrenuo postupak, jer kazna nije bila odgovarajuća težini djela, dakle postupak je ponovo pokrenut bez novih činjenica ili osnovnih nedostataka prvobitnog postupka koji zahtjevaju ispravku. U ponovljenom postupku izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od godinu dana, uslovno.
Vidi također sudsku praksu o kriteriju predvidljivosti primjene zakona prema članu 4. Protokola 7 i njezinu međusobnu povezanost sa zahtjevom „zakonitosti“ utvrđenim u drugim odredbama Konvencije: paragrafi 111-112 presude.
Član 41. Aplikant nije podnio nikakav poseban zahtjev za pravičnu naknadu pred Velikim vijećem. Utvrđena povreda člana 4. Protokola br. 7.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]