BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Zenicko-dobojskog kantona
#5600
U cilju što efikasnijeg i potpunijeg postupanja a u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br. 12/09,4/11,7/11,9/13,2/14,1/15 i 5/15), Predsjednica Općinskog suda u Zenici, na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 38/05,22/06,63/10,7/13 i 52/14), donosi dana 21.09.2016. godine


VODIČ kroz Zakon o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona za službenike na prijemu pošte

(Prečišćeni tekst)Svrha ovog Vodiča je da osigura što efikasnije i potpunije postupanje po odredbama Zakona o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona(u daljem tekstu:Zakon) kao i da olakša njegovu svakodnevnu primjenu.


1. Gdje i kada je objavljen?

Zakon o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona objavljen je 14.08.2009. godine u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/09,na snagu je stupio osmog dana od dana objavljivanja, a početak primjene je 30 dana nakon stupanja na snagu, odnosno 22.09.2009. godine.
Nakon stupanja na snagu Zakon je dopunjavan i mijenjan pet puta koje izmjene i dopune su objavljene u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona,broj:4/11,7/11, 9/133,1/15 i 5/15,a u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona,broj:2/14 dato je autentično tumačenje Tarifnog broja 24.


2. Svrha Zakona:

Zakon propisuje način plaćanja sudskih taksi u postupku pred sudovima Zeničko-dobojskog kantona. (Član 1. stav 1.)
Postupci u kojima se plaća sudska taksa i visina sudske takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, (u daljem tekstu: Tarifa), koja se nalazi u prilogu Zakona i čini njegov sastavni dio (Član 1. stav 2.)


3. Osnovni pojmovi:


• TAKSENI OBVEZNIK je lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse. (Član 2. stav 1.)Obavezno dostavljanje dokaza o plaćenoj taksi

Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) obavezno se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi.(Član 4. stav 1.)
Ukoliko stranka smatra da ispunjava zakonom propisane uslove da bude oslobođena plaćanja takse, mora uz podnesak podnijeti i zahtjev za oslobađanje od plaćanja takse. ( Član 4. stav 2.)
U vlasničkim sporovima o nekretninama, uz podnesak se obavezno prilaže i dokaz o utvrđenoj vrijednosti nekretnine. (Član 4. stav 3.)

• TAKSENA OBAVEZA, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano nastaje:

1) Za sudske odluke- danom donošenja sudske odluke, a ukoliko jedna od stranaka nije prisustvovala glavnoj raspravi, od dana dostavljanja pismene obavijesti o datumu donošenja sudske odluke, odnosno danom dostavljanja odluke ako se dostava vrši u skladu sa zakonskim odredbama o dostavi,
2) Za sudske nagodbe-kada se zaključe,
3) Za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine-danom donošenja rješenja o nasljeđivanju,
4) U postupku stečaja- danom donošenja rješenja o glavnoj diobi u postupku stečaja,
5) U postupku likvidacije- danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka,
6) Za sudske prepise-kada se zatraže od suda,
7) Za ostale radnje- kada se zatraži njihovo preduzimanje. (Član 6.)

4. Način plaćanja takse

Takse predviđene Taksenom tarifom su prihod Budžeta Kantona i plaćaju se u gotovom novcu uplatom na propisani račun javnih prihoda. (Član 9.)

Taksa utvrđena ovim zakonom je: PRIHOD KANTONA i plaća se na: DEPOZITNI RAČUN Zeničko-dobojskog kantona, VRSTA PRIHODA: kantonalne sudske takse, kod depozitne banke kantona.

PRIMJER:

NALOG ZA UPLATU SUDSKE TAKSE:
VRSTA PRIHODA;722221
Ž-R:134-010-00000016-72
PRIMALAC:ZE- DO KANTON
SVRHA DOZNAKE:Broj predmeta
FIZIČKO LICE :Jedinstveni matični broj
PRAVNO LICE:Identifikacioni broj
OPĆINA:103 Zenica
POZIV NA BROJ:Broj predmeta
OZNAKA BUDŽETSKE ORGANIZACIJE:16060015. Ko je oslobođen od plaćanja sudske takse?

(1) 1) Od plaćanja takse oslobođeni su:
a) država Bosna i Hercegovina i njeni organi,
b) entiteti i njihovi organi,
c) Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
d) kantoni i njihovi organi,
e) jedinice lokalne samouprave,
f) Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
g) ustanove socijalne zaštite,
h) osnovne i srednje škole sa područja Zeničko-dobojskog kantona,
i) dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, nezaposleni demobilizirani branilac, kao i invalid sa procentom invalidnosti iznad 60%,
j) pravna i fizička lica koja vrše ovjeru potpisa na ugovorima o otkupu stana na kojima postoji stanarsko pravo u postupku privatizacije stanova,
k) djeca predškolskog uzrasta,učenici i studenti za vrijeme redovnog školovanja,
l) izdržavana lica u postupcima utvrđivanja i ostvarivanja prava po osnovu zakonskog izdržavanja,
m) lice u sporu u vezi sa ostvarivanjem njegovih prava iz radnog odnosa,
n) nasljednici prvog nasljednog reda za raspravljanje zaostavštine i za uknjižbu vlasništva odnosno suvlasništva na nasljeđenim nekretninama,
o) notari kad u ostavinskom postupku postupaju kao povjerenici suda.
2) Takse za podneske i radnje ne plaća lice koje poklanja svoju imovinu organima iz stava 1. ovog člana, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama ili crkvama i vjerskim zajednicama. (Član 11. stav 2.)
3) Strano fizičko ili pravno lice je oslobođeno plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, prethodno se pribavlja mišljenje nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine. (Član 11. stav 3.)

Lica na koje se odnosi oslobađanje od obaveze plaćanja takse

Oslobađanje od obaveze plaćanja takse odnosi se samo na lice kome je to oslobađanje priznato.
Kada više lica zajednički predaju podnesak ili zajedno preduzmu radnju u postupku, a jedno ili više njih je oslobođeno od obaveze plaćanja takse, lice koje nije oslobođeno dužno je da plati taksu kao da nema oslobođenih od takse. (Član 18.)6. UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA RADI NAPLATE TAKSE


PARNIČNI POSTUPAK

U parničnom postupku takse se plaćaju prema vrijednosti predmeta spora. (Član 21. stav 1.)

Ako se po odredbama od člana 21. do 27. Zakona ne može utvrditi vrijednost predmeta spora, kao vrijednost se uzima iznos od 500,00 KM. (Član 27.)

IZVRŠNI POSTUPAK

U izvršnom postupku plaća se taksa prema vrijednosti zahtjeva koji treba izvršiti. (Član 28. stav 1.)

Pri utvrđivanju vrijednosti zahtjeva u izvršnom postupku za naplatu takse shodno se primjenjuju odredbe članova od 21. do 27. ovog Zakona. (Član 28. stav 2.)

OSTALI POSTUPCI

Kada je u vanparničnom postupku, zemljišno-knjižnom postupku, u stečajnom postupku i postupku likvidacije za plaćanje takse mjerodavna vrijednost zahtjeva, za njeno utvrđenje će se shodno primjenjivati odredbe člana od 21. do 27. ovog Zakona, ako u Tarifi sudskih taksi nije drugačije određeno. (Član 30.)


Promjena vrijednosti predmeta spora u toku postupka

Ukoliko u toku trajanja postupka dođe do promjene vrijednosti spora mijenja se i osnov za utvrđivanje plaćanja sudske takse,pa se ista utvrđuje prema izmijenjenoj vrijednosti spora. (Član 31. stav 1.)
Ako se pravnim lijekom, odnosno prigovorom protiv rješenja o izvršenju, odluka pobija samo u jednom dijelu, za plaćanje takse za pravni lijek, odnosno prigovor uzima se vrijednost samo pobijanog dijela. (Član 31. stav 2.)
Ako pravni lijek ulažu obje stranke, taksa za pravni lijek određuje se posebno za svaku stranku, prema vrijednosti onog dijela odluke koji se pravnim lijekovima pobija. (Član 31. stav 3.)
U statusnim sporovima, u sporovima po tužbi za utvrđenja i u sporovima u kojima se tužbeni zahtjev ne odnosi na novčani iznos, za plaćanje takse za pravni lijek, mjerodavna je vrijednost prema kojoj je plaćena taksa na tužbu. (Član 31. stav 4.)
Za pravni lijek koji se ulaže samo protiv odluke o troškovima postupka ili odluke o sporednim potraživanjima taksa se plaća samo prema iznosu troškova postupka ili iznosu sporednih potraživanja. (Član 31. stav 5.)


Naplata neplaćene takse(član 32.)

(1) Takse čiji se iznos određuje na kraju postupka takseni obveznik je dužan platiti u roku od 8 dana od prijema rješenja iz člana 8.ovog Zakona
(2) Ako takseni obveznik ne plati taksu u navedenom roku ista će se naplatiti u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku
(3) Postupak za naplatu neplaćene takse pokreće pred nadležnim sudom Kantonalno pravobranilaštvo.
TARIFA SUDSKIH TAKSI


I) PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK
R. br. Vrsta podneska Vrijednost spora (KM) Iznos takse (KM)

TAKSA ZA PODNESKE (Tarifni broj 1.)
1.
Tužba, protivtužba, prijedlog za ponavljanje postupka, prijedlog da se prizna odluka stranog suda i odluka stranog arbitražnog suda, plaća se, prema vrijednosti predmeta spora (stav 1.) do 500,00 20,00
od 500,00 do 1.500,00 50,00
od 1.500,00 do 3.000,00 80,00
od 3.000,00 do 10.000,00 150,00
od 10.000,00 do 50.000,00 300,00
od 50.000,00 do 100.000,00 500,00
preko 100.000,00 KM 1% na označenu vrijednost spora, ali ne više od 8.000,00
2. Tužba za utvrđivanje i osporavanje očinstva (stav 2.) - 50,00
3. Tužba kojom se traži razvod braka, poništenje braka, utvrđivanje postojanja i ne postojanja braka i utvrđivanje da je brak zaključen (stav 3.)
Za prijedlog za sporazumni razvod braka - 100,0050,00 KM
4. Tužba zbog smetanja posjeda (stav 4.) - 50,00
5. Tužba zbog iseljenja (stav 5.) - 100,00
6. Tužba zbog otkaza ugovora o zajmu ili zakupu stvari, tužba o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostorija (stav 6.) - 100,00
7. Prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbjeđenje ili izda privremena mjera, za prijedlog za povrat u prijašnje stanje, za prijedlog za obezbjeđenje dokaza prije pokretanja parnice, za prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja(stav7.) - Plaća se polovina takse propisana ovim tarifnim brojem
8. Prijedlog kojim se daje otkaz ugovora o zakupu poslovnih prostorija (stav 8.) - 100,00
9. Prijedlog da se prizna odluka inostranog suda u statusnim stvarima, - 100,00

Za žalbu protiv donesenog rješenja (stav 9.) - 150,00
10. Žalba ili revizija protiv presude i žalba protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda (stav 10.) - Plaća se taksa propisana stavom 1. ovog tarifnog broja uvećena za 50%
11. Žalba protiv rješenja kojim je odbijen prijedlog za povrat u prijašnje stanje (stav 11.) - Plaća se polovina takse prema vrijednosti predmeta spora iz stava 1. ovog tarifnog broja, ali ne više od 200,00
12. Žalba ili revizija protiv ostalih rješenja (stav 12.) - Plaća se taksa propisana u stavu 1. ovog tarifnog broja
13. Za zahtjev za donošenje odluke sa kojim će roditeljem dijete živjeti (stav 13.) - 50,00 KM

14. Za zahtjev o načinu održavanja ličnih i neposrednih kontakata između roditelja sa kojim dijete ne živi(stav 14.) - 50,00 KM
15. Za zahtjev za ponavljanje postupka,za žalbu protiv rješenja o odbačaju revizije koju donosi prvostepeni sud(stav 15.) - Plaća se taksa propisana u stavu 7. ovog tarifnog broja
16. Za žalbu protiv rješenja o odbačaju žalbe, protiv rješenja o odbačaju ili odbijanju prijedloga za ponavljanje postupka(stav 16.) - Plaća se taksa propisana u stavu 1. ovog tarifnog broja
Ako je zapisnik trebalo sastaviti u više primjeraka (stav 17.) Ne plaća se posebna taksa za prepisivanje iz tarifnog broja 27. ove tarife
Kada je u tužbi stavljen prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja ili kada se u žalbi stavi prijedlog za povrat u prijašnje stanje (stav 18.) Plaća se pored takse na tužbu, odnosno žalbu i taksa na prijedlog propisana stavom 7. ovog tarifnog broja
Prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbjeđenje ili da se odredi sudska mjera osiguranja, i kad se predloži istovremeno ili naknadno više sredstava izvršenja, odnosno obezbjeđenja (stav 19.) Plaća se jedna taksa

II Taksa na odluke

R. br. Vrsta podneska Iznos takse (KM)
OPŠTE ODREDBE (Tarifni broj 2.)
1. Za presudu zbog propuštanja ,presudu zbog odricanja i za presudu na osnovu priznanja donesenu najkasnije na pripremnom ročištu,odnosno na račištu za glavnu raspravu,ako pripremno ročište nije održano(stav 2.) Plaća se polovina takse propisane Tarifnim brojem 1.ove tarife
2. Za rješenje o odbacivanju tužbe ,povlačenju tužbe koje shodno Zakonu o parničnom postupku donosi prije ili u toku prvopstepenog postupka i na rješenje o postupku smetanja posjeda(stav 3.) Plaća se polovina takse propisane Tarifnim brojem 1.ove tarife,ali ne više od 200,00 KM
3. Za rješenje o prijedlogu za dozvolu izvršenja ili obezbjeđenja,kao i za određivanje sudske mjere osiguranja,odnosno naredbe(stav 4.) Plaća se polovina takse propisane Tarifnim brojem 1.ove tarife
4. Za rješenje o prekidu postupka,odbacivanju ili odbijanju zahtjeva za ponavljanje postupka o odbačaju revizije,koja donese prvostepeni sud(stav 5.) Plaća se polovina takse propisane Tarifnim brojem 1.ove tarife,ali ne više od 200,00 KM
5. Za rješenja o prekidu postupka,odbscivanju ili odbijanju zahtjeva(stav 6.) Plaća se polovina takse propisane Tarifnim brojem 1.ove tarife,ali ne više od 200,00 KM
6. Za odluku suda sa kojim će roditeljem dijete živjeti i odluku o načinu održavanja ličnih i neposrednih kontakata između roditelja sa koji dijete ne živi(stav 7.) Plaća se polovina takse propisane Tarifnim brojem 1.ove tarife
7. Za presudu prvostepenog suda koja je donesena u vezi sa protivtužbom(stav 8.) Plaća se taksa kao da je o protivtužbi posebno raspravljano
8. Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja(stav 9.) Taksa za presudu plaća se posebno za svaku parnicu,kao da ne postoji spajanje više parnica
9. Za rješenje o izvršenju ili obezbjeđenju (stav 11.) Plaća se jedna taksa bez obzira da li je odlučeno o više sredstava izvršenja,odnosno obezbjeđenja i bez obzira da li je odlučeno istovremeno ili naknadno

Tarifni broj 3.(Taksa na sudsku nagodbu)

Za sudsku nagodbu u toku prvostepenog postupka plaća se prema vrijednosti na koju su se stranke nagodile polovina takse propisane Trifnim brojem 1.ove tarife.

II) VANPARNIČNI POSTUPAK

R. br. Vrsta podneska Iznos takse (KM)
OPŠTE ODREDBE (Tarifni broj 4.)
1. Prijedlog kojim se pokreće postupak u vanparničnoj stvari, izuzev kada se radi o postupcima koji su predviđeni u tarifnim brojevima od 8. do 12. ove Tarife, (stav 1.) 60,00
2. Prijedlog i odluka za proglašenje nestalog lica u ratu umrlim i dokazivanje smrti lica u ratu (stav 2.) Ne plaća se taksa
TAKSA ZA ODLUKU U VANPARNIČNOM POSTUPKU (Tarifni broj 5.)
3. Za odluku suda u vanparničnom postupku (Tarifni broj 5) 50,00
TAKSA ZA SUDSKU NAGODBU U VANPARNIČNOM POSTUPKU (Tarifni broj 6.)
4. Za sudsku nagodbu u svim vanparničnim postupcima 50,00
TAKSA ZA ŽALBU U VANPARNIČNOM POSTUPKU (Tarifni broj 7.)

5. Za žalbu protiv odluke prvostepenog suda u vanparničnom postupku 75,00


TAKSA ZA SASTAVLJANJE I ČUVANJE TESTAMENTA (Tarifni broj 9.) https://www.anwalt-derbeste.de

6. a) prijedlog za sastavljanje sudskog testamenta (stav 1.) 50,00
b) sastavljanje sudskog testamenta (stav 2.) 50,00
c) prijedlog kojim se traži čuvanje testamenta u sudu (stav 3.) 50,00
d) opoziv testamenta sastavljenog pred sudom (stav 4.) 50,00
e) prijedlog za vraćanje testamenta koji se nalazi na čuvanju u sudu (stav 5.) 50,00
f) vraćanje testamenta koji se zamjenjuje (stav 6.) 50,00
TAKSA ZA PRIJEDLOG ZA UREĐENJE MEĐA (Tarifni broj 11.)
7. Prijedlog za uređenje međa 150,00


TAKSA ZA OVJERU POTPISA, RUKOPISA, PREPISA I PREVODA- Tarifni broj 12.


R. br. Vrsta podneska Iznos takse (KM)
1. Podnesak kojim se traži ovjera potpisa, rukopisa, prepisa i prevoda (stav 1.) 10,00
2. Ovjera prepisa, - za prvi polutabak
- za svaki slijedeći polutabak (stav 2.) 10,00
5,00
3. Ovjera rukopisa - za prvi polutabak
-za svaki slijedeći polutabak (stav 3.) 10,00
5,00
4. Ovjera potpisa sudskog tumača na prevodima (stav 4.) 10,00
5. Ovjera potpisa na punomoći (stav 5.) 10,00
6. Ovjera potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti (stav 6.) 50,00
7. Za podnesak, odnosno ovjeru produženja roka važenja ugovora, plaća se 50% od iznosa takse iz stava 6. ovog Tarifnog broja (stav 7.) 25,00
8. Kada je vrijednost ugovora procjenjiva, ali nije u ugovoru označena, za ovjeru potpisa na ugovoru plaća se dvostruka taksa iz stava 6. ovog Tarifnog broja (stav 8.) 100,00
9. Potpis na ispravi koju izdaju državni organi, potpisi ovlašćenih lica za potpisivanje firmi ili pravnog lica smatraju se kao jedan potpis, ako su propisima ili pravilima za potpisivanje ovlašćena dva ili više lica. (stav 9.) -
10. Podnesak kojim se traži ovjera potpisa (rukoznaka) na ispravi, plaća se jedna taksa, bez obzira koliko se potpisa (rukoznaka) na ispravi ovjerava (stav 10.) -
11. Za ovjeru potpisa (rukoznaka) i pečata, plaća s jedna taksa (stav 11.) -
12. Ako se jednim podneskom traži ovjera potpisa (rukoznaka) na više isprava plaća se taksa za podnesak (stav 12.) -
13. Pod polutabakom podrazumijeva se list hartije od dvije strane formata A-4. Započeti polutabak se računa kao cijeli (stav 13.) -
14. Za ovjeru potpisa na punomoćju, odnosno ugovoru plaća se jedna taksa, bez obzira da li se ovjerava jedan ili više potpisa (stav 14.) -ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI POSTUPAK


U zemljišno-knjižnim postupcima ne plaća se taksa za:

a) upis opravdanja predbilježbe,
b) potpuno ili djelimično brisanje nekog upisanog prava,
c) službene radnje u postupku uređenja, zasnivanja i ispravljanja zemljišnih knjiga,osim ako je greška nastala krivicom titulara prava, u postupku usklađivanja zemljišnih knjiga sa faktičkim stanjem, kao i u postupku za obnavljanje uništenih zemljišnih knjiga, ukoliko se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis bio prije proveden,
d) upis sprovođenja odluke o diobi prava vlasništva ili prava služnosti korištenja, ako su učesnici diobe bili upisani kao suvlasnici tih prava,
e) za zabilježbu privremene uprave određene u toku postupka prinudne javne prodaje, kao i za zabilježbu prinudne uprave određene umjesto prinudne javne prodaje,
f) naknadni upis supružnika kao suvlasnika na osnovu sudske odluke, ako je jedan od supružnika upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, kao i za upis kojim se označava idealni dio svakog supružnika na nekretninama koje su u nihovom suvlasništvu,
g) upis u zemljišne knjige prava konstituisanih zakonom u korist građana,
h) sve ostale radnje koje se poduzimaju po službenoj dužnosti. (Član 12. stav 1. t. a-h)
R. br. Vrsta podneska Iznos takse (KM)
TAKSA ZA PODNESKE (Tarifni broj 13.)
1. Podnesak kojim se traži upis prava vlasništva, upis ili brisanje uknjižbe, zabilježbe ili predbilježbe kao i upis prava upravljanja ili prava korištenja na nekretninama
Za podnesak kojim se traži uspostava novog zemljišnoknjižnog uloška 30,00100,00
TAKSA ZA UPISE PODATAKA (Tarifni broj 14.)
1. Sudsku taksu snosi lice u čiju korist se vrši uknjižba, osim ako ugovorne strane ne utvrde drugačije. (stav 1.)
a). Uknjižba vlasništva 50,00
b) Uknjižba hipoteke, zemljišnog duga ili doživotnog prava uživanja, trajnog prava korištenja, stvarnih služnosti i tereta, pravo dugoročnog najma i zakupa, prava preče kupovine i realnih tereta 50,00
c) Uknjižba predbilježbe ili zabilježbe 10,00
TAKSE ZA PREPISE I IZVATKE (Tarifni broj 15.)
1. Za izdavanje ovjerenog prepisa ili službenog izvatka 10,00
2. Za izdavanje uvjerenja i potvrda 5,00
3. Za izdavanje prepisa ili izvatka sa istorijatom 30,00
4. Za dopune i potvrde prepisa i izvadaka naplaćuje se ista taksa kao i za njihovo izdavanje
5. Za podneske kojima se traži izdavanje uvjerenja, prepisa, izvadaka i potvrda iz stava 1.,2.,3.,4. i 5. ovog Tarifnog broja plaća se taksa u iznosu 5,00 KM. (Posebni slučajevi-Tarifni broj 24. Taksa za sudska uvjerenja i potvrde) Autentično tumačenje tarifnog broja 24.(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”,broj:2/14)
„Na zahtjev kojim se traži izdavanje ovjerenog prijepisa ili službenog izvatka iz tarifnog broja 15.stav 1. tačka a) ne plaća se taksa u smislu stava (1)Tarifnog broja 24.Zakona.”
6.
TAKSA NA ŽALBU ILI PRIGOVOR (Tarifni broj 16.)
1. Za žalbu ili prigovor protiv rješenja u zemljišno-knjižnim postupcima 50,00
POSTUPAK STEČAJA I LIKVIDACIJE


U postupku stečaja i likvidacije taksa se ne plaća za:

a) podneske stečajnog ili likvidacionog upravnika,
b) podneske kojima se prijavljuje upis stečajnog ili likvidacionog postupka, ili upis u sudski registar koji se vrši po službenoj dužnosti. (Član 12. stav 2. t. a i b)
Za upis odluke o otvaranju stečajnog postupka, odluke o pokretanju postupka likvidacije, kao i odluke o zabrani obavljanja određene djelatnosti, odnosno poslova pravnog lica, ne plaća se taksa. (Član 12. stav 3.)
R. br. Vrsta podneska Iznos takse (KM)
TAKSA ZA PODNESKE (Tarifni broj 17.)
1. Prijedlog da se otvori postupak stečaja ili likvidacije (Stav 1.) 100,00UPIS U SUDSKI REGISTAR


R. br. Vrsta podneska Iznos takse (KM)
TAKSA ZA PODNESKE (Tarifni broj 19.)
1. Prijava u sudski registar (Stav 1.) 50,00
2. Ako se jednom prijavom traži više upisa za isto pravno lice (Stav 2.) Plaća se samo jedna taksa iz ovog Tarifnog broja
TAKSA ZA UPISE U SUDSKI REGISTAR (Tarifni broj 20.)
1. Rješenje o upisu osnivanja privrednog društva 300,00
2. Rješenje o upisu osnivanja dijelova privrednog društva 100,00
3. Rješenja o upisu osnivanja drugih pravnih lica koji nisu navedeni u stavovima 1. i 2. ovog Tarifnog broja 200,00
4. Rješenje o upisu lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica 100,00
5. Rješenje o upisu prava vršenja spoljnotrgovinskog prometa 300,00 KM, pored iznosa iz stava 1. ovog Tarifnog broja
6. Rješenje o upisima koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavovima, plaća se po jednom upisu 150,00
7. Zahtjev za brisanje upisa iz sudskog registra 100,00
8. Rješenje po zahtjevu za brisanje upisa 100,00
9. Kada se više privrednih društava spajaju u jedno, pored takse za podnesak plaća se i taksa iz stava 6. ovog Tarifnog broja, kao i taksa za upis novoosnovanog privrednog društva
10. Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se taksa za svaki upis posebno
11. Žalba na rješenje donijeto u postupku upisa u sudski registar 100,00
TAKSA ZA OBJAVLJIVANJE UPISANIH PODATAKA (Tarifni broj 21.)
1. Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u službenom glasilu 50,00
2. Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednim podneskom, plaća se samo jedna taksa iz ovog Tarifnog broja
POSEBNI SLUČAJEVI


R. br. Vrsta podneska Iznos takse (KM)
TAKSA ZA SUDSKA UVJERENJA I POTVRDE (Tarifni broj 24.)
1. Podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja 5,00
2. Za izdato uvjerenje 10,00
3. Za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na sudski otpravak 5,00
4. Ako se jednim uvjerenjem potvrđuje više činjenica, plaća se jedna taksa
5. Plaćanju takse iz stava 1. ovog Tarifnog broja podliježu i elektronski podnesci kao i svaki naknadni podnesak kojim se dopunjava ili mijenja prvobitni podnesak


TAKSA ZA RAZMATRANJE SPISA (Tarifni broj 26.)
1. Za pismeni podnesak za razmatranje završenih sudskih spisa 5,00TAKSA ZA PREPISE (Tarifni broj 27.)
1. Za pismeni ili usmeni zahtjev da se izvrši prepisivanje sudskog akta 5,00
2. Za prepisivanje sudskih akata kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava koje je sud izvršio na zahtjev stranke, plaća se od svake započete stranice originala, taksa u iznosu od po 5,00
3. Za izdavanje prepisa raspravnog zapisnika, kao i za prepis raspravnog zapisnika koji je izrađen istovremeno sa sastavljenjem originala 1,00 KM za svaku započetu stranicu
4. Za izdavanje transkripta audio zapisa plaća se taksa po stranici od 2,00 KM. Kao cijela stranica smatra se svaka započeta stranica teksta u standardnom formatu. 2,00
5. Za izdavanje audio zapisa na CD-u 5,00
6. Ako se istovremeno sudski prepis ovjerava, plaća se posebna taksa za ovjeravnje 5,00

ZA IZVODE IZ SUDSKOG REGISTRA I DRUGIH JAVNIH KNJIGA (Tarifni broj 28.)
1. Za izvode iz sudskog registra ili drugih javnih knjiga koje vodi sud, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se po stranici 10,00
2. Za podneske kojima se traži izdavanje uvjerenja iz stava 1. i 2. ovog Tarifnog broja plaća se taksa u iznosu 5,00 KM. (Posebni slučajevi-Tarifni broj 24. Taksa za sudska uvjerenja i 5,00

TAKSA ZA PROTEST ISPRAVA (Tarifni broj 30.)
1. Za molbu za protest mjenice, čeka i drugih isprava ili ugovora zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja 5,00
2. Za protest isprave plaća se taksa prema vrijednosti i to: do 50,00 5,00
50,00- 500,00 25,00
preko 500,00 50,00
3. Ako se jednom molbom traži više protesta odnosno zamjena protesta, plaća se jedna taksa za molbu, ali se u tom slučaju plaća posebna taksa za svaki protest, odnosno zamjenu protesta


TAKSA ZA POSTUPKE PRED ARBITRAŽOM (Tarifni broj 31.)
1. Za prijedlog stranke da sud postavi arbitra ili predsjednika arbitraže 10,00
2. Za prijedlog o izuzeću arbitra 25,00
3. Za sastavljanje potvrde o pravosnažnosti i izvršnosti presude arbitraže 10,00
TAKSA ZA ZAHTJEV ZA IZUZEĆE (Tarifni broj 32.)
1. Za zahtjev za izuzeće 10,00

Zaključak

Obračunavanje i uplata sudske takse vrši se u skladu sa Zakonom o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/09, 4/11,7/11,9/13,2/14,1/15 i 5/15)). Pored ovog Zakona službenici sa prijema pošte u svom radu moraju se pridržavati odredbi Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH”, broj: 66/12), a naročito Poglavlja VII-Rad na primljenim pismenima. Ukoliko se pojave bilo kakve nejasnoće prilikom prijema pismena ili obračunavanja i uplate sudske takse službenici sa prijema pošte prvo su dužni obratiti se Šefu sudske pisarnice, a zatim Predsjedniku odjeljenja, koji će o tome obavijestiti Predsjednika suda.

PREDSJEDNICA SUDA
____________________
Dijana Ajanović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]