BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#3077
VOĐENjE KRIVIČNOG POSTUPKA PROTIV NOTARA
Zakon o notarima

član 20

Kako Zakonom o notarima nije propisano odsustvo vođenja krivičnog postupka kao uslov da lice bude imenovano za notara ili da nastavi da vrši navedenu funkciju, nezakonita je odluka organa uprave o neuvrštavanju tužilje na listu notara usljed vođenja krivičnog postupka protiv nje.

Obrazloženje:

"Nižestepeni sudovi su utvrdili da je tužilja rješenjem Ministarstva pravde Republike Srpske broj... od 18.10.2006. godine izabrana za notara, da ovo rješenje nikada nije stavljeno van snage, te da joj je na osnovu ovoga rješenja uručena povelja tek 10.2.2010. godine. Istina, Odlukom Vlade Republike Srpske broj... od 26.10.2006. godine, koja je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 111/2006, između ostalih, odluka o izboru tužilje za notara privremeno je obustavljena od izvršenja. Privremenost obustave pomenute odluke, kao i u slučaju svih drugih kandidata, trajala je do trenutka kada je tužilja obavještena od strane Ministarstva pravde od 27.11.2007. godine o izboru kandidata, među kojima ona nije bila uključena. Razlog za neuvrštavanje tužilje u listu izabranih kandidata dat je u rješenju Ministarstva pravde broj... od 10.12.2007. godine kojim je odbijen kao neosnovan prigovor tužilje, izjavljen protiv pomenutog akta Ministarstvo pravde o izboru notara. Obrazloženjem tog rješenja navedeno je da tužilja nije izbarana za notara, odnosno zahtjevu se nije moglo udovoljiti, dok se ne okonča postupak istrage koji se vodi protiv tužilje.

Zakonitost ovakvog postupanja Ministarstva pravde već je ocijenjena u sudskom postupku, s obzirom da je tužilja protiv navedenog rješenja vodila upravni spor, u kome je donesena presuda Okružnog suda Banja Luka broj... od 11.12.2008. godine kojom je uvažena tužba tužilje i pomenuto rješenje Ministarstva pravde broj... od 10.12.2007. godine poništeno. Postupanje Ministarstva pravde bilo je u suprotnosti sa odredbom člana 20. Zakona o notarima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 86/04, 74/05 i 37/07), kojom zakonskom odredbom su propisani uslovi za obavljanje službe notara, među kojima nije pomenuto odsustvo vođenja krivičnog postupka. Nije od uticaja činjenica da je Ministarstvo pravde, nakon odluke Vlade o odlaganju izvršenja ranijih rješenja o izboru notara, raspisalo novi konkurs na kome je učestvovala tužilja. Na ovaj način nije stavljeno van snage rješenje Ministarstva pravde Republike Srpske broj... od 18.10.2006. godine kojim je tužilja izabrana za notara, te na osnovu kojeg rješenja joj je prema utvrđenju nižestepenih sudova uručena Povelja o imenovanju za notara. Imajući u vidu naprijed navedeno, revizija sa pravom ukazuje na pogrešnu primjenu materijalnog prava od strane nižestepenih sudova prilikom odlučivanja o zahtjevu za naknadu materijalne štete. Uskraćivanje prava koje je tužilja stekla na osnovu rješenja kojim je imenovana za notara, bez valjanog i na zakonu zasnovanog razloga, po ocjeni ovoga Vrhovnog suda predstavlja štetnu radnju u smislu odredbe člana 154. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, za koju je tužena odgovorna u smislu odredbe člana 172. stav 1. u vezi sa članom 17. Ustava Republike Srpske."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, Rev 107323/2013 od 14.12.2015. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]