BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4096
VISINA ZARADE ZA VRIJEME PRAZNIKA I GODIŠNjIH ODMORA ZA RADNIKE KOJI RADE POLOVINU RADNOG VREMENA
Zakon o radu

član 52 stav 3

Radnica koja radi polovinu radnog vremena i za taj angažman ostvaruje polovinu zarade, za vrijeme praznika i godišnjih odmora ima pravo na taj iznos zarade koji dobija i kada je radno angažovana, odnosno na polovinu zarade.

"Da li se radnici koja radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa članom 63. Zakona o radu za vrijeme praznika i godišnjeg odmora isplaćuje cijela plaća ili pola plaće?

Odredbom člana 63. stav 1. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon) utvrđeno da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ako propisom kantona nije predviđeno duže trajanje ovog prava. Odredbom člana 68. stav 3. Zakona propisano je da za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena iz člana 63. ovog zakona, radnik ima za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi, pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom.

Također, članom 52. stav 3. Zakona propisano je da radnik za vrijeme godišnjeg odmora ima pravo na naknadu plaće, u visini plaće koju bi ostvario da je radio. Također, u skladu sa članom 81. stav 1. Zakona radnik ima pravo na naknadu plaće za periode odsustvovanja sa rada iz opravdanih razloga predviđenih zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu (godišnji odmor, privremena spriječenost za rad, porođajno odsustvo, plaćeno odsustvo i sl.).

Shodno navedenom, s obzirom na to da je u konkretnom slučaju visina naknade plaće vezana za visinu plaće koju bi radnik ostvario da je radio,... radnica koja radi polovinu punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i praznika ima pravo na naknadu plaće koju bi ostvarila da je radila, što je u njenom slučaju u visini plaće koju prima za rad za polovinu punog radnog vremena."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-3269/19 od 17.12.2019. godine)

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]