BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3650
ISPRAVKA I DOPUNA TUŽBENOG ZAHTJEVA
Zakon o parničnom postupku

čl. 66, 209 i 336

Tužbeni zahtjev koji nije postavljen u skladu sa odredbama procesnog i materijalnog prava se vraća tužitelju radi ispravke ili dopune, u suprotnom dolazi do povrede odredaba parničnog postupka.

Obrazloženje:

"Kako tužbeni zahtjev nije postavljen u skladu sa odredbama procesnog i materijalnog prava, prvostepeni sud je bio dužan da tužbu vrati tužitelju radi ispravke ili dopune (član 66. ZPP, u vezi sa sa odredbom člana 336. tog zakona).

Prvostepeni sud nije postupio na navedeni način, što nije sankcionisao ni drugostepeni sud, iako je na to ukazivano u žalbi tuženih, čime je počinio povrede odredaba parničnog postupka iz član 209. ZPP, u vezi sa članom 53. stav 2. tačka 1. članom 66. i članom 336. ZPP i odredbe materijalnog prava (člana 12. stav 1. b) ZZD), na što se ukazuje u reviziji, što je bilo od uticaja na zakonitost pobijane odluke.

Iz istih razloga, nije bilo moguće ispitati pravilnost pobijane presude ni u dijelu kojim je odlučeno o zahtjevu tužitelja da se tuženi obavežu na objavu presude (publicijski antidiskriminacijski zahtjev), koji prvenstveno zavisi od postojanja diskriminacije (i drugih uslova iz člana 12. stav 4. ZZD).

Slijedom navedenog a na osnovu odredbe člana 249. stav 1. ZPP, pobijana presuda je ukinuta u dijelu koji se odnosi na drugotuženog R.D. i predmet je vraćen drugostepenom sudu na ponovno suđenje, dok u odnosu na prvotuženog "B. M." drugostepena presuda ostaje neizmijenjena, budući da prvotuženi nije izavio reviziju protiv te presude.

U ponovnom postupku drugostepeni sud će, imajući u vidu date razloge u ovom rješenju, pravilnom primjenom materijalnog i procesnog prava donijeti na zakonu zasnovanu odluku, za koju će dati valjane razloge."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 92 0 P 045948 18 Rev od 22.5.2019. godine)

PORESKI TRETMAN POKLONA I DONACIJA FIZIČKIM LICIMA[…]

U cilju što efikasnijeg i potpunijeg postup[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/23 Na os[…]