BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#392
POUKA OSUMNJIČENOM O NJEGOVIM PRAVIMA

1. Kad se osumnjičeni prvi put ispituje prvo se uzimaju lični podaci o identitetu, (ime i prezime, nadimak, ime i prezime roditelja, djevojačko obiteljsko ime majke, gdje je rođen, gdje stanuje, dan, mjesec i godina rođenja, koje je narodnosti i čiji je državljanin, JMBG, čime se zanima, kakve su mu obiteljske prilike, je li pismen, kakve je škole završio, je li, gdje i kad služio vojsku odnosno ima li čin, je li odlikovan, kakvog je imovnog stanja, je li, kad i zašto osuđivan, je li i kad je izrečenu kaznu izdržao, da li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo, a ako je maloljetan, ko mu je zakonski zastupnik)
2. zatim će mu se saopštiti
- za koje krivično djelo se tereti i
- osnove sumnje protiv njega
3. nakon toga, osumnjičeni će se poučiti o sljedećim pravima:
1) da nije dužan iznjeti odbranu niti odgovarati na pitanja - pravo na šutnju,
2) da može uzeti branioca po svom izboru, koji može biti prisutan njegovom ispitivanju,
3) da se može izjasniti o djelu i iznjeti činjenice i dokaze u svoju korist,
4) da ima pravo razgledati spise i pribavljene predmete koji mu idu u korist,
5) da ima pravo na prevodioca ukoliko ne zna jezik suda.
Osumnjičeni se može dobrovoljno odreći navedenih prava, ali njegovo ispitivanje ne može započeti ukoliko se i dok se njegova izjava o odricanju ne zabilježi u zapisnik i dok ne bude potpisana od osumnjičenog.
Osumnjičeni se ni pod kojim okolnostima ne može odreći prava na prisustvo branioca, ako je njegova odbrana obavezna.
U slučaju da se osumnjičeni odrekao prava da uzme branioca, a kasnije izrazi želju da uzme branioca, ispitivanje će se odmah prekinuti i ponovo će se nastaviti kada osumnjičeni dobije branioca ili mu se branioc postavi ili ako osumnjičeni izrazi želju da nastavi da odgovara na pitanja.
Ako se osumnjičeni dobrovoljno odrekne prava da ne odgovara na postavljena pitanja - mora mu se i u tom slučaju omogućiti da se izjasni o svim činjenicama i dokazima koji mu idu u korist.
Ako je postupljeno protivno odredbama koje garantuju navedena prava, na iskazu osumnjičenog ne može se zasnivati sudska odluka.

https://www.advokat.attorney

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]