BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#3112
Nepravo ponavljanje krivičnog postupka
(član 324a. ZKP BiH)

U postupku nepravog ponavljanja postupka shodno odrebi 324a. ZKP BiH, jedinstvena kazna se može izreći osuđenom uračunavanjem i izdržanih kazni, samo ukoliko je (novo) krivično djelo učinjeno prije nego što je započelo
izdržavanje kazne po ranijoj osudi ili za krivično djelo učinjeno za vrijeme izdržavanja kazne zatvora.

Iz obrazloženja:


Vijeće nalazi opravdanom i na zakonu zasnovanom odluku prvostepenog vijeća upravo zbog toga jer su činjenice predmeta ispravno konstatovane i na takvu činjeničnu osnovu su ispravno primijenjene odredbe člana 324a. ZKP-a BiH koje propisuju pod kojim uslovima je moguće u nepravom ponavljanju postupka objediniti izrečene kazne u jedinstvenu kaznu osuđenoj osobi.

Ključno je naglasiti da zakon dozvoljava da se i već izrečene kazne uračunaju i da se osuđenom izrekne jedinstvena kazna zatvora, ali isključivo u slučaju da je djelo povodom kojeg se izdržava trenutna kazna vremenski u korelaciji sa prethodnim djelima za koja su izrečene izdržane kazne. U konkretnom slučaju taj vremenski kontinuitet nije nastao, odnosno prekinut je protekom vremena između izdržanih kazni i izvršenja "novog" krivičnog djela, budući da je između zadnje izdržane kazne i "novog" krivičnog djela prošlo najmanje 4 godine, koji protek vremena prekida traženi vremenski kontinuitet.

Na pitanje objedinjavanja kazne licu koje se već nalazi na izdržavanju kazne, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe člana 55. KZ BiH koje regulišu pitanje odmjeravanja kazne osuđenoj osobi. Shodno navedenoj odredbi u vezi sa odredbom člana 53. KZ BiH o izricanju kazne za djela počinjena u sticaju, osuđenom će se izreći jedinstvena kazna za krivično djelo "koje je učinjeno prije nego što je započelо izdržavanje kazne po ranijoj osudi ili za krivično djelo učinjeno za vrijeme izdržavanja kazne zatvora." U svakom slučaju, ovdje se ne radi o takvoj situaciji, pa stoga nije bilo zakonske mogućnosti da se udovolji zahtjevima osuđenog. To je prvostepeno vijeće ispravno konstatovalo, a sa kojim zaključkom se slaže i ovo Vijeće.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Odjela III Suda BiH broj: S1 3 K 025810 18 Kž od 31.10.2018. godine)


Nepravo ponavljanje krivičnog postupka
(1) Pravosnažna presuda može se preinačiti i bez ponavljanja krivičnog postupka ako je u dvjema presudama ili u više presuda protiv istog osuđenika pravosnažno izrečeno više kazni, a nisu primijenjene odredbe o odmjeravanju jedinstvene kazne za djela u sticaju.
(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana sud će ovom presudom preinačiti ranije presude u pogledu odluka o kazni i izreći jedinstvenu kaznu. Za donošenje nove presude nadležan je prvostepeni sud koji je sudio u stvari u kojoj je izrečena najstrožija vrsta kazne, a kod istovrsnih kazni sud koji je izrekao najveću kaznu, a ako su kazne jednake sud koji je posljednji izrekao kaznu.
(3) Novu presudu donosi sud na sjednici vijeća na prijedlog tužitelja ili osuđenog, odnosno branitelja, a po saslušanju protivne stranke.
(4) Ako su u slučaju iz stava (1) ovog člana prilikom izricanja kazne uzete u obzir i presude drugih sudova, ovjereni prijepis nove pravosnažne presude dostavit će se i tim sudovima.

https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]