BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#845
Uslovna osuda

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINSKI SUD U ______
Broj: _________________
______, _________ godine


U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Općinski sud u _______, po sudiji S.M. kao sudiji pojedincu, uz sudjelovanje B.Z. kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv optuženika B.D., zbog kaznenog djela krađe iz čl. 286 st. 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po optužnici Kantonalnog tužiteljstva iz _____ broj _______ od _______ godine kojom je predložio izdavanje kaznenog naloga u smislu odredbe člana 350 stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, nakon održanog glavnog pretresa u prisutnosti optuženika B.D., kantonalnog tužitelja iz _______ M.B., dana _____ godine donio je i javno objavio sljedeću:


P R E S U D U


Optuženik B.D., sin N. i majke F. rođ. B., rođen ______ godine u _______, nastanjen u naselju ______, općina _______, pismen sa završenom srednjom školom, po zanimanju ekonomski tehničar, bez zaposlenja i bez stalnih primanja, lošeg imovnog stanja, oženjen, otac jednog mldb. djeteta, državljanin BiH, do sada neosuđivan,

KRIV JE

ŠTO JE:

dana ________ godine, u državnoj šumi zv. „_____“, u odjelu __ GJ ______, na području općine _________, kojom raspolaže ____ „________/_______“ d.o.o. ______, Organizaciona jedinica _______, u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe, oduzeo i prisvojio bukovog i brezovog drveta ukupne drvne mase 5,60 m3, pribavivši na taj način sebi protupravnu imovninsku korist u iznosu od 256,00 KM,

dakle, tuđu pokretnu stvar oduzeo drugom u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protupravnu imovinsku korist,

čime je počinio kazneno djelo krađe iz čl. 286. st. 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine,

za koje djelo mu se, na osnovu navedene zakonske odredbe, primjenom odredbe člana 62. stav 1. Kaznenog zakona Federcaije Bosne i Hercegovine, izriče:


UVJETNA OSUDA

TAKO ŠTO MU SE UTVRĐUJE KAZNA ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) MJESECA I ISTOVREMENO ODREĐUJE DA SE ONA NEĆE IZVRŠITI AKO U ROKU OD 1 (JEDNE) GODINE NE POČINI NOVO KAZNENO DJELO.

Temeljem odredbe čl. 212. st. 3. ZKP F BiH optuženik je dužan oštećenoj _______ „_____/_____“ d.o.o. ______, Organizaciona jedinica _______ naknaditi štetu u iznosu od 256,00 KM.

Na osnovu odredbe čl. 202. st. 4. ZKP F BiH, optuženik se oslobađa plaćanja troškova kaznenog postupka.


O B R A Z L O Ž E N J E


Kantonalno tužiteljstvo u ________ podnijelo je optužnicu _______ od _______ godine protiv optuženika B.D. kojom mu je stavljeno na teret da je radnjama opisanim u izreci navedene optužnice počinio kazneno djelo krađe iz čl. 286 st. 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FFiH). Istim optužnim aktom predloženo je izdavanje kaznenog naloga u smislu odredbe člana 350 stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH).

Kako sudija pojedinac nije našao da podaci u optužnici pružaju dovoljno osnova za izdavanje kaznenog naloga, postupio je u smislu odredbe člana 351. stav 3. ZKP F BiH te predmet uputio na daljnji postupak u skladu sa zakonom.

Optuženik se prilikom izjašnjavanja o krivnji na ročištu održanom u smislu odredbe člana 244. stav 1. ZKP FBiH pred sucem za prethodno saslušanje izjasnio da nije kriv, nakon čega je zakazan glavni pretres na kojem se odlučivalo o krivičnopravnom zahtjevu kantonalnog tužitelja sadržanom u podnesenoj optužnici.

Nakon što je kantonalni tužitelj pročitao optužnicu, u uvodnom izlaganju ukratko je iznio dokaze na kojima zasniva optužbu i najavio da će u toku postupka dokazati krivnju optuženog za navedeno krivično djelo. Branitelj optuženog je u svom uvodnom izlaganju također najavio provođenje dokaza kojima će pobiti osnovanost optužnih navoda koji se njegovom branjeniku stavljaju na teret te ukazao da postoje nove činjenice i novi dokazi o tome da optuženik nije počinio navedeno krivično djelo.

U dokaznom postupku stranke i branitelj su izveli svoje dokaze. Tako je kantonalni tužitelj neposredno saslušao svjedoke optužbe Z.P., M.K., A.K., i J.D., a potom su provodeni i drugi dokazi čitanjem prijave za šumsku štetu JP „______“ br. ____ od ______ godine, dopisa PS _____ od _____ godine i izvoda iz kaznene evidencije za optuženika. Branitelj optuženog izveo je dokaze odbrane saslušanjem svjedoka T.N. i H.K., a pročitana je i potvrda Mjesne zajednice iz ______.

Sud je savjesno cijenio svaki dokaz pojedinačno a potom u vezi s ostalim izvedenim dokazima u skladu s odredbom čl. 296. st. 2. ZKP F BiH i na osnovu takve ocjene utvrdio da se u radnjama optuženika stječu sva zakonska obilježja kaznenog djela krađe iz čl. 286. st. 2. KZ F BiH, zbog čega je i odlučio kao u izreci, iz sljedećih razloga:

Provedenim dokazima potvrđeno je optuženik B. D. dana _______ godine, u državnoj šumi zv. „_____“, u odjelu ___ GJ _______, na području općine ______, kojom raspolaže _______ „________/_______“ d.o.o. _______, Organizaciona jedinica _____, oduzeo i prisvojio bukovog i brezovog drveta ukupne drvne mase 5,60 m3 u vrijednosti od 256,00 KM, pribavivši na taj način sebi protupravnu imovinsku korist u navedenom iznosu. Ove odlučne činjenice povrdio je prije svega svjedok Z.P., inače uposlenik oštećene koji je i podnio prijavu za šumsku štetu. U svom iskazu decidirano je naveo da je optuženika B.D. kritične prilike zatekao u šumi, da je imenovani u šumi bio zajedno sa mldb. A.K., da je na licu mjesta vidio traktor i motornu pilu, te da je izvršio premjer drvne mase koja je bila pripremljena za odvoženje. Izvršenim premjerom je ustanovio da se radi o količini od 5,60 m3 drvne mase koja je bila izrezana na metarske komade. Navedeni svjedok je u svom iskazu također istakao da je na mjesto gdje se inkriminirani događaj desio došao jer je prethodno čuo rad motorne pile. Po dolasku na lice mjesta vidio je da sa motornom pilom radi upravo optuženik B.D. Iskazu ovog svjedoka sud je poklonio punu vjeru jer je njegovo svjedočenje ocijenio objektivnim, nepristrasnim i istinitim budući da nije postojao ni jedan razlog da ovaj svjedok optuženika lažno tereti. Ovaj sud je prihvatio i dio njegovog iskaza koji se odnosi na količinu drvne mase s obzirom da je on tu drvnu masu na licu mjesta premjerio i to u prisutnosti optuženika i mldb. A.K.

Da je optuženik kritične prilike u državnoj šumi zv. „_____“ oduzeo i prisvojio bukovog i brezevog drveta ukupne drvne mase 5,60 m3 u vrijednosti od 256,00 KM, pored iskaza svjedoka Z.P., proizlazi i iz iskaza svjedoka J.D., A.K. i M.K. Tako je svjedok J.D. naveo da je B.D. i A.K. susreo sa traktorom na kojem ništa nije bilo natovareno, da je sa imenovanima kratko razgovarao i da su mu isti kroz razgovor rekli da ih je uhvatio šumar, te da je naknadno nakon tog razgovora naišao na mjesto gdje je vidio oborena i izrezana bukova i brezova drva na kamari koja nisu bila čekičana. Navedenim iskazom ovaj svjedok potvrđuje da je optuženik prije intervencije lugara već bio pripremio navedenu količinu drvne mase za odvoženje. Svjedok A.K. je posvjedočio da je kritične prilike bio sa optuženikom u šumi, da su u šumu otišli kako bi zajednički prikupili drva, da je to učinio jer mu je trebao novac za ekskurziju, da je u vrijeme kada su drva prikupljali naišao lugar i rekao im da napuste lice mjesta, te da je zajedno sa optuženikom nakon ovog događaja išao do Šumarije sa ciljem da uplate odgovarajuću drvnu masu ali im je tom prilikom rečeno da uplatu ne mogu izvršiti jer je podnesena prijava za šumsku štetu. Iz iskaza svjedoka M.K. također proizilazi da je njegov sin A.K. u vrijeme inkriminiranog događaja na lice mjesta išao sa njegovim traktorom, da je zajedno sa njim bio B.D., te da su zajednički prije nailaska lugara prikupili približno oko 5 metra drva. Da se radi o drvnoj masi u količini od 5,60 m3 proizlazi iz prijave za šumsku štetu oštećene _______ „_______/______“ ______, Organizaciona jedinica _____ u kojoj se navodi ta količina drvne mase, u vrijednosti od 256,00 KM.

Ovaj sud je cijenio i dokaze odbrane kojima nisu dovedena u pitanje navedena činjenična utvrđenja. Naime, iz iskaza svjedoka T.N. i H.K., koji nisu bili očevidci kritičnoga događaja, proizlazi da je njima od ranije poznato da je optuženik na različitim stranama kupovao ogrjevna drva i da isti nije sklon krađi drva pogotovo ne iz društevene šume. Iz potvrde Mjesne zajednice iz ______. također ne proizlaze nikakve odlučne činjenice koje bi išle u prilog optuženiku jer se navodima iz te potvrde samo konstatira da je optuženik aktivan član Mjesne zajednice i da isti nije nikada, koliko je njima poznato, dolazio u sukob sa zakonom.

Nakon što je pažljivo i savjesno cijenio sve dokaze optužbe i odbrane pojedinačno a potom i u njihovoj ukupnosti, ovaj sud je utvrdio da je optuženik počinio radnje koje su mu optužnicom stavljene na teret. Navedenim radnjama optuženik je ostvario sva bitna obilježja kaznenog djela krađe iz čl. 286. st. 2. KZ F BiH. Naime, kazneno djelo krađe čini onaj tko tuđu pokretninu oduzme drugom s ciljem da njenim prisvajanjem pribavi sebi ili drugom protupravnu imovinsku korist. Radnja izvršenja toga kaznenog djela jest svaka radnja kojom se oduzima tuđa pokretna stvar. Radnja učinjenja dovršena je i onda kada je učinitelj prekinuo ranije pritežanje na stvari drugih osoba i uspostavio svoje pritežanje na toj istoj stvari. U konkretnom slučaju optuženik je djelo dovršio u momentu prisvajanja bukovog i brezovog ogrijevnog drveta. Za postojanje predmetnoga kaznenog djela nije bitno da li je optuženik nakon što je tuđu stvar uzeo u vlastitu detenciju, tu istu stvar i odvezao sa lica mjesta.

Optuženik je kritične zgode postupao s direktnim umišljajem jer je bio svjestan da se radi o tuđoj stvari i da stvar oduzima iz pritežanja druge osobe s ciljem da njenim prisvajanjem sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, a to je upravo i htio. Ovo utvrđenje suda nije dovedeno u sumnju ni odbranom samoga optuženika i njegovog branitelja koji su neuvjerljivo i neargumentirano tvrdili da optuženik nije imao namjeru prisvojiti navedenu količinu drvne mase.

Na osnovu svega navedenog ovaj sud je utvrdio da je optuženik B.D. počinio kazneno djelo krađe iz čl. 286. st. 2. KZ F BiH, pa kako ne postoje okolnosti koje isključuju postojanje kaznenog djela i kaznene odgovornosti optuženika, proglasio ga je krivim za to djelo i za isto mu izrekao uvjetnu osudu. Prilikom izbora vrste kaznenopravne sankcije sud je uzeo u obzir i cijenio sve okolnosti predmetnoga slučaja, pa je tako na strani optuženika našao niz olakšavajućih okolnosti, prije svega činjenice da je optuženik osoba mlađe životne dobi, koja prema izvodu iz kaznene evidencije ranije nije dolazila u sukob sa zakonom, da je bez zaposlenja i bez bilo kakvih stalnih primanja te zbog toga lošeg imovnog stanja, zatim okolnosti koje se odnose na relativno manju količinu prisvojene drvne mase, odnosno relativno manji iznos pribavljene protupravne imovinske koristi, te posebno činjenicu da je odmah nakon inkriminiranoga događaja izrazio spremnost obeštetiti oštećenu _____ „______/_____“ d.o.o. ______, Organizacionu jedinicu _____ u navedenom iznosu. Kako otežavajućih okolnosti na strani optuženika sud nije našao, a imajući u vidu da se na optuženika može utjecati i samim upozorenjem, odnosno prijetnjom kazne, sud je optuženom za navedeno kazneno djelo krađe i izrekao uvjetnu osudu na način kako je to navedeno u izreci ove presude.

Oštećena je tokom postupka postavila odštetni zahtjev. Radnjama optuženika oštećenoj je pričinjena šteta u iznosu od 256,00 KM. Kako je visina štete utvrđena na nesporan način to je sud primjenom odredbe čl. 212. st. 3. ZKP-a F BiH optuženika obvezao da oštećenoj pričinjenu štetu naknadi u cijelosti.

Na osnovu odredbe čl. 202. st. 4. ZKP F BiH, optuženik se oslobađa plaćanja troškova kaznenog postupka jer je utvrđeno da bi njihovim plaćanjem bilo dovedeno u pitanje izdržavanje optuženika.


Zapisničar S u d i j a :POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove presude dopuštena je žalba Kantonalnom sudu _______ u roku od 15 dana računajući od dana prijema presude. Oštećena žalbu može izjaviti zbog odluke o imovinskopravnom zahtjevu i troškovima krivičnog postupka. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka putem ovoga suda.

Izvor: http://www.medijator-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]