BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#3432
Uvjerenje o nekažnjavanju
Osuđivanost / Neosuđivanost

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

Uvjerenje o nekažnjavanju ili uvjerenje da fizičko lice nije osuđivano za krivično djelo u Bosni i Hercegovini ili privredni prijestup izdaje policijska uprava / MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (prema mjestu rođenja podnosioca zahtjeva)

Imajući u vidu činjenicu da se stranke ovom sudu obraćaju sa zahtjevom za izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju koje često mijenjaju sa uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka, ovom prilikom ukazujemo na razlike između istih, kao i na postupak izdavanja uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka.


(Lica ovlaštena za podnošenje Zahtjeva za izdavanje Uvjerenja o nekaznjavanju)

(1) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o osuđivanosti ili neosuđivanosti (u daljnjem tekstu: Zahtjev), u skladu sa članom 66. stav (2) Zakon o upravnom postupku, može podnijeti:

a) stranka (lično),
b) bračni drug,
c) jedan od roditelja stranke,
d) sin ili kći i
e) punomoćnik (po ovlaštenju stranke).

(Postupak službene osobe Pisarnice prilikom prijema zahtjeva)

Službena osoba Pisarnice, prilikom prijema zahtjeva, dužna je postupati u skladu sa odredbama važećeg Zakona o upravnom postupku, a naročito:

a) Službena osoba Pisarnice dužna je primiti Zahtjev i pritom provjeriti formalnu ispravnost zahtjeva.
b) Ukoliko službena osoba Pisarnice utvrdi da je zahtjev podnesen u potrebnoj formi i da sadrži sve priloge propisane čl. 5. i 6. ove Instrukcije, nakon prijema podnesak dostavlja Odjeljenju za analitiku, planiranje i evidencije Operativnog–komunikacijskog centra ili drugom nadležnom organu.
c) Ukoliko podnesak sadrži neke formalne nedostatke, službena osoba Pisarnice je dužna upozoriti podnosioca Zahtjeva na iste i odrediti mu rok u kojem je dužan otkloniti nedostatke.
d) Ukoliko se zahtjev predaje lično službena osoba Pisarnice dužna je ostvariti uvid u ličnu kartu ili na drugi način utvrditi identitet podnosioca zahtjeva.

Član 9.
(Vršenje provjera)

Odjeljenje za analitiku, planiranje i evidencije će, prije izdavanja Uvjerenja licima iz člana 1. tač. a) i b) ove Instrukcije, izuzev za lica koja su rođena na području Kantona Sarajevo, a državljani su Bosne i Hercegovine, izvršiti potrebne provjere.

Član 10.
(Rok za izdavanje Uvjerenja)

Odjeljenje za analitiku, planiranje i evidencije ili drugi nadležni organ, dužan je sprovesti postupak i, u skladu sa odredbama člana 169. stav (5) Zakona o upravnom postupku, izdati Uvjerenje u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema zahtjeva.

Član 11.
(Postupak u slučaju stvarne ili mjesne nenadležnosti)

Ukoliko Odjeljenje za analitiku, planiranje i evidencije ili drugi nadležni organ utvrdi da Ministarstvo nije u smislu odredbi člana 2. Pravilnika stvarno ili mjesno nadležan organ za izdavanje Uvjerenja, u skladu sa odredbom član 13. stav (2) istog Pravilnika odbit će zahtjev na Obrascu broj 5 koji čini njegov sastavni dio.

Vezane vijesti: uvjerenje-nevodenju-krivicnog-postupka-t1752.html
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]