BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3362
UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ŠTETI OD STRANE OŠTEĆENIKA
Zakon o obligacionim odnosima

član 192

U slučaju kada postoji doprinos oštećenika šteti, ali je nemoguće utvrditi koji dio štete potiče od njegove radnje, sud će dosuditi naknadu vodeći računa o okolnostima slučaja.

Obrazloženje:

"Revizija prvotuženog prije svega ukazuje na pogrešnu primjenu materijalnog prava kod odlučivanja o prigovoru o podijeljenoj odgovornosti.

Ovdje treba prije svega naglasiti da je podnesena revizija prvotuženog, osporena pravosnažna presuda, pa se u odnosu na drugotuženog revizija ne odnosi.

Podijeljena odgovornost po članu 192. ZOO-a postoji kada je štetnik doprinio da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila, zbog čega štetnik ima pravo na srazmjerno smanjenu naknadu. I kada je nemoguće utvrditi koji dio štete potiče od oštećenikove radnje, sud će dosuditi naknadu vodeći računa o okolnostima slučaja.

U konkretnom slučaju nižestepeni sudovi na osnovu činjenica utvrđenih u postupku da je drugotuženi kao štetnik i korisnik osiguranja prvotužene, u momentu saobraćajne nezgode imao 2,07 promila alkohola u krvi, koja je dovedena u uzročnu vezu sa nastalom nezgodom, a po pravosnažnoj krivičnoj presudi i isključivi uzročnik saobraćajne nezgode, pravilno nižestepeni sudovi nalaze da je tužitelj znao ili mogao znati da je štetnik u takvom stanju, te je svjesno pristao na vožnju s njim. S druge strane utvrđeno je i da tužitelj nije bio vezan sigurnosnim pojasom, zbog čega po ocjeni ovog suda procjena doprinosa tužitelja šteti je pravilno utvrđena sa 50% : 50%, pa nasuprot revizijskim prigovorima nije pogrešno primjeno materijalno pravo, kada je žalba prvotuženog u tom dijelu odbijena.

S druge strane po članu 185 stav 1. ZOO-a odgovorno lice je dužno uspostaviti stanje koje je bilo prije nego što je šteta nastala, a ako to nije moguće, sud će odrediti da ono isplati oštećeniku odgovarajuću štetu utvrđenu na ime naknade štete (stav 3. člana 185. ZOO-a).

Tužitelj potražuje naknadu materijalne štete u vidu naknade troškova liječenja i druge potrebne troškove, naknadu za izgubljenu korist, naknadu za tuđu njegu i pomoć i ubuduće mjesečnu rentu."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 17 0 P 023367 17 Rev od 20.11.2018. godine)

https://epravo.ba/

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]