BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2484
Utvrdenje prava koristenja stecenog prije 15.02.1968. godine

Član 20. Zakona o građevinskom zemljištu

Do stupanja na snagu Zakona o određivanju građevinskog zemljišta, raniji vlasnik gradskog građe‐ vinskog zemljišta je kao nosilac prvenstvenog prava korištenja zemljišta mogao prenijeti to pravo na drugo lice.

Iz obrazloženja: Do stupanja na snagu Zakona o određivanju građevinskog zemljišta („Službeni list SFRJ“ br. 5/68, 20/69 i 29/71) je bila dozvoljena prodaja gradskog građevinskog zemljišta, tako što je sva prava raniji vlasnik (prije nacionalizacije) kao nosilac prvenstvenog prava korištenja zemljišta imao pra‐ vo prenijeti na druga lica i tim se licima priznaje kao da su raniji vlasnici. Navedeni zakon je stupio na snagu dana 15.02.1968. godine. Time je preneseno pravo korištenja ili pravo prvenstvenog korištenja, ali pod uslovima da su: 1.‐ na ugovoru o prenosu prava korištenja potpisi ovjereni od strane organa na‐ dležnog za ovjeravanje potpisa; 2. ‐ ili ako je ugovrena cijena isplaćena preko banke; 3. ili ako je osoba na koju je raniji vlasniik prenio to pravo plaćala porez ili doprinose u vezi sa zemljištem na kome pravo postoji.

Presuda Kantonalnog suda Sarajevo broj: 65 0 P 050513 09 Gž od 17.08.2012. godine

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]