BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2484
Utvrdenje prava koristenja stecenog prije 15.02.1968. godine

Član 20. Zakona o građevinskom zemljištu

Do stupanja na snagu Zakona o određivanju građevinskog zemljišta, raniji vlasnik gradskog građe‐ vinskog zemljišta je kao nosilac prvenstvenog prava korištenja zemljišta mogao prenijeti to pravo na drugo lice.

Iz obrazloženja: Do stupanja na snagu Zakona o određivanju građevinskog zemljišta („Službeni list SFRJ“ br. 5/68, 20/69 i 29/71) je bila dozvoljena prodaja gradskog građevinskog zemljišta, tako što je sva prava raniji vlasnik (prije nacionalizacije) kao nosilac prvenstvenog prava korištenja zemljišta imao pra‐ vo prenijeti na druga lica i tim se licima priznaje kao da su raniji vlasnici. Navedeni zakon je stupio na snagu dana 15.02.1968. godine. Time je preneseno pravo korištenja ili pravo prvenstvenog korištenja, ali pod uslovima da su: 1.‐ na ugovoru o prenosu prava korištenja potpisi ovjereni od strane organa na‐ dležnog za ovjeravanje potpisa; 2. ‐ ili ako je ugovrena cijena isplaćena preko banke; 3. ili ako je osoba na koju je raniji vlasniik prenio to pravo plaćala porez ili doprinose u vezi sa zemljištem na kome pravo postoji.

Presuda Kantonalnog suda Sarajevo broj: 65 0 P 050513 09 Gž od 17.08.2012. godine
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]