BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#812
Utvrđenje postojanja usmenog testamenta


Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OSNOVNI SUD U TREBINjU
Broj: ____________________
Trebinje, 02.04.2008. godine


Osnovni sud u Trebinju, i to sudija J. J., u pravnoj stvari tužilje B. G. iz Trebinja, Mokri Dolovi broj 12, koju zastupa punomoćnik R. R., advokat iz Trebinja, protiv tuženog M. G. iz Bileće, Ul. Petrovdanska 2, radi utvrđenja postojanja usmenog testamenta, vrijednost spora 10.000,00 KM, po zaključenju glavne rasprave dana 15.03.2008. godine, održane u prisustvu tuženog i punomoćnika tužilje, donio je dana 02.04.2008. godine


P R E S U D U


Utvrđuje se da je pok. B. G. iz Trebinja, neposredno nakon što je zadobio teške povrede pri padu sa stijene u mjestu Kruščica, iznad kanjona Neretve, dana 10.09.2007. godine usmeno izjavio svoju posljednju volju pred svjedocima V. J. i N. M., da svoju kuću u Trebinju, Mokri Dolovi 12, ostavlja u nasljeđe svojoj supruzi B. G., te da ova njegova izjava posljednje volje predstavlja njegov usmeni testament.
Tuženi je dužan tužilji platiti troškove parničnog postupka u iznosu od 1.640,00 (hiljadušeststotinačetrdeset) KM u roku od 30 dana od dana donošenja presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.


O b r a z l o ž e nj e


Tužilja je u tužbi navela da je pok. B. G. bio njen suprug i brat tuženog M. G. Pokojni B. uputio se 10. 09.2007. godine prema izvoru rijeke Neretve sa kolegama V. J. i N. M., a inače su svi strastveni lovci. To im nije bio prvi put, nego su mnogo puta, naročito subotom i nedeljom, odlazili u lov baš u taj kraj. Na dan 10.09.2007. godine prilikom izviđanja na jednoj visokoj stijeni iznad kanjona Neretve, dok su sva trojica osmatrali okolinu, pok. B. se okliznuo i pao niz strminu. Kad su njegovi drugovi J. i M. nekako se do njega spustili bio je u vrlo teškom stanju ali je još mogao govoriti i kazao je da je sa njim gotovo i da je tako sudbina htjela, pa ih je zamolio da učine što je potrebno da se njegova posljednja volja ostvari. Izustio je da njegovu kuću u Trebinju ostavlja supruzi B. u vlasništvo. U toj kući tužilja i njen pokojni suprug su stanovali. Djece nijesu imali.

Svjedoci ovog događaja V. J. i N. M. ukazivali su pomoć pok. B., ali uzaludno i on je samo sat-dva nakon pada sa stijene preminuo. Odmah po njegovoj sahrani oni su 15.09.2007. godine pismeno sačinili izjavu koju im je pok. B. u svojim posljednjim trenucima kazao i predali su je u Osnovni sud u Trebinju.

Ovaj sud je u ostavinskom postupku proglasio usmeni testament pok. B. G. Međutim, postojanje i sadržinu testament nije priznao tuženi, pa je Osnovni sudu Trebinju svojim rješenjem O. 56/07 od 10.12.2007. godine uputio tužilju na parnicu da dokaže postojanje i sadržinu usmenog testamenta pok. B.

U odgovoru na tužbu i tokom parnice tuženi nije sporio da se događaj u kome je stradao pok. B. odigrao kako je tužilja tvrdila u tužbi. Međutim, on je tvrdio da je tužilja nagovorila svjedoke ovog događaja da svjedoče da je pok. B. svoju posljednju volju izrazio onako kako su ovi svjedoci kazali. Tuženi je tvrdio da u to ne vjerue jer je njegov pok. brat veoma volio djecu tuženog pošto svoje nije imao, a nije puno ni bio privržen svojoj supruzi baš zato što mu nije mogla roditi djecu. Predložio je da se tužbeni zahtjev odbije.

Da bi dokazala činjenice koje je iznijela tužilja je predložila saslušanje svjedoka testamenta, kao i da se izvrši uvid u izvod iz knjige vjenčanih za nju i pok. B., te izvještaj doktora M. B. o smrti pok. B. G., kao i u izvod iz knjige umrlih matične službe u Trebinju.

Tuženi je, pak, predložio da se upogledu činjenica koje je iznio u odgovoru na tužbu sasluša kao svjedok G. P., inače daljni rođak njegov i pok. B.

Dokazi koje su predložile parnične stranke i izvele su pred sudom , pa nakon što ih je sud ocijenio u skladu sa odredbom čl. 8. Zakona o parnično postupku (''Sl. glasnik RS'', broj 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07), zaključuje da je tužbeni zahtjev osnovan.

Iskazi svjedoka događaja kada je nastradao pok. B. G., a koji su i svjedoci usmenog testamenta, bili su veoma uvjerljivi, potpuno identični, i veoma emotivno kazani. Svjedok N. M. dao je iskaz ne mogavši suzdržati suze, upečatljivo govoreći: ''Kud bi mi duša da nijesam prenio posljednju volju i želju B.''. I svjedok V. J. bio je dirnut kada je ponavljao posljednje riječi pok. B., navodeći da mu je pok. B. često u društvu govorio da mu je tužilja jedini oslonac u životu i nije pokazivao nikakve znakove patnje zbog toga što nije imao djecu. Ovakvo svjedočenje i veoma emotivno držanje svjedoka, ostavilo je na sud vrlo snažan utisak da oni govore istinu.

I svjedok G. P. koga je, kao što je rečeno, predložio tuženi posvjedočio je da mu je poznato da je pokojni B. živio u ljubavi sa svojom suprugom tužiljom B. Često je kod njih svraćao u njihovu kuću i s njima se družio. Posebno je naveo da nikad nije mogao primijetiti da pok. B. pati zbog toga što nije imao djece. Naprotiv, bio je vrlo veseo čovjek i vrlo privržen svojoj supruzi a nije mu poznato ni da je bio u nekoj zavađi ili lošim odnosima sa svojim bratom, tuženim M. G.

Cijeneći ove iskaze svjedoka testamenta i činjenicu, koja nije ni sporna, da su oni posljednju volju pok. B. G. pismeno sastavili i predali u Osnovni sud u Trebinju, sud je pouzdano utvrdio da je pok. B. G. usmeno izjavio svoju posljednju volju pred svjedocima V. J. i N. M. na dan 10.09.2007. godine u svojim posljednjim časovima života.

Prema odredbi čl. 76. Zakona o nasljeđivanju (''Sl. list SR BiH'', broj 7/80 – u daljem tekstu ZN) propisano je da zavještalac može izjaviti svoju posljednju volju usmeno pred dva svjedoka, samo ako usljed izuzetnih prilika nije u mogućnosti da sačini pismeni testament (stav 1.). Usmeni testament prestaje da važi po isteku 30 dana od prestanka izuzetnih prilika u kojima je sačinjen (stav 2.).
Nesumnjivo je da je pok. B. G. iskazujući svoju posljednju volju bio u izuzetnim prilikama, jer je tada bio teško povrijeđen, i u toj mjeri, da je jedva uspio tu svoju posljednju volju i iskazati, a samo nekoliko sati nakon toga je i preminuo.

Svjedoci ovog usmenog testamenta pok. B. G. sastavili su njegovu izjavu i predali je u Osnovni sud u Trebinju prije isteka roka od 30 dana od prestanka izuzetnih prilika u kojima je testament sačinjen, kako to propisuje odredba čl. 78. ZN.

Dakle, ispunjeni su uslovi iz čl. 76. Zakona o nasljeđivanju za postojanje usmenog testamenta pa je tužbeni zahtjev usvojen.

Pošto je tužilja je uspjela u sporu pripadaju joj i troškovi postupka, na osnovu čl. 386. ZPP-a. Troškovi se sastoje od sastava tužbe u iznosu od 320,00 KM, prisustva punomoćnika tužilja na jednom ročištu u iznosu od 320, 00 KM, u skladu sa Tar. br. 2. Tarife o nagradama i naknadi za rad advokata (''Sl. glasnik RS'', broj 68/05), te sudske takse na tužbu i presudu u iznosu od po 500,00 KM, prema Tar. br. 1. i 2. Taksene tarife kao sastavnom dijelu Zakona o sudskim taksama (''Sl. glasnik RS'', broj 18/99-97/04).SUDIJA
J.J.POUKA O PRAVU NA IZJAVLjIVANjE PRAVNOG LIJEKA:

Protiv ove presude stranke mogu izjaviti žalbu Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana donošenja presude. Žalba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]