BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#2280
Usvojen novi Zakon o PIO FBiH

NOVI ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojili su Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji će stupiti na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH.


Novine koje donosi novi usvojeni Zakon o PIO su:


Povećanje penzija od 10% i 5% za određene grupe

Osobama koji su penzionisani do 31. jula 1998. godine penzije po rješenju se povećavaju za 10%, dok se korisnicima koji su penzionisani do 31. decembra 2007. godine povećavaju za 5%, što, uz isplatni koeficijent 1,816, čini iznos penzije sa kojim „ulazi“ u novi Zakon.


Bodovni sistem

Uvodi se bodovni sistem obračuna penzija. Visina penzije će zavisiti od broja bodova koje osiguranik prikupi u toku svog radnog staža. Bodovi se računaju tako što se boduje svaka godina radnog staža u kojoj je osiguranik bio prijavljen barem jedan mjesec, na način da se njegova plata dijeli sa prosjekom SR BiH ili FBiH za tu godinu. Ukupan zbir bodova kojeg radnik ostvari u toku svog radnog vijeka množi se vrijednošću općeg boda, koji za 2018.godinu, prema Zakonu, iznosi 14 KM.

Ukoliko je radnik u toku svih 12 mjeseci u tokom jedne godine imao plaću koja je jednaka prosječnoj plati u toj godini, onda za tu godinu radnog staža dobija jedan bod. U zavisnosti od visine plate radnik za neku godinu može dobiti više, ali i manje od jednog boda. Taj broj se iskazuje na 7 decimala.


Minimalna granica za odlazak u penziju

Uslov za odlazak u starosnu penziju je 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja odnosno, 20 godina penzijskog staža.


Prijevremena penzija

Uslov za odlazak u prijevremenu penziju u 2018. godini za muškarca su 35,5 staža osiguranja i 60,5 godina života dok je za žene uslov 30,5 godina staža osiguranja i 55,5 godina života. Ova granica će se pomjerati svake godine za pola godine staža i pola godine života dok se ne dosegne granica od 40 godina staža osiguranja.

Raniji odlazak u penziju destimulirat će se penalima od 4% za broj godina života manji od 65.


Stimulacija za kasniji odlazak u penziju

Stimulirat će se ostanak u sferi rada sa 2% godišnje i uključivanjem u izračun penzije bodova i preko 40. godina staža.


Minimalna penzija ostaje 326 KM dok zajamčena i dalje iznosi 434 KM

Niko od rezidenata FBiH, prema novom, ali i prema starom zakonu ne može imati penziju manju od iznosa 326 KM, bez obzira na visinu plaće ili broj godina radnog staža. Naravno, pod uslovom da ispunjava osnovne uslove za odlazak u penziju, a to je 65 godina života i 15 godina staža osiguranja.

Također niko od rezidenata FBiH koji ostvari 40 godina staža osiguranja ne može imati penziju manju od 434 KM.


Usklađivanje penzija

Ove, kao i ostale penzije će se uskladiti, tj. povećati 15.4.2018.g sa važenjem od stupanja na snagu ovog zakona.

Usklađivanje će se raditi svake godine 15.4.,za penzije na isplati do kraja prethodne godine, po tzv. „švicarskoj formuli“: koeficijentom koji se dobije kao zbir polovice koeficijenta indexa potrošačkih cijena(približno troškova života)i polovice indexa porasta realnog BDP-a.


Budžet FBIH garant isplate penzija

Za isplatu penzija garantuje budžet FBiH, bez obzira na visinu prikupljenih doprinosa, uz prijelaz isplate na trezor u roku do dvije godine.


Stupanje na snagu novog Zakona

Novi Zakon o PIO/MIO će stupiti na snagu 8 dana po objavi u Službenim novinama FBiH. Obzirom na potrebno vrijeme za objavu, realno je očekivati da stupi na snagu oko 1.3.2018.g.

http://www.epravo.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]