BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudovi u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#19

USTAVNI SUD RS

O USTAVNOM SUDU RS


Organizacija Ustavnog suda Republike Srpske uređuje se Zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske.

U ostvarivanju svojih, Ustavom utvrđenih nadležnosti, Sud prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, obavještava najviše ustavne organe Republike o stanju i problemima u toj oblasti i daje im mišljenja i prijedloge za donošenje zakona i preduzimanje drugih mjera radi obezbjeđenja ustavnosti i zakonitosti i zaštite vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda i ostalih, ostvarivanja i zaštite sloboda i prava građana, organa i organizacija.

Sud može ocjenjivati ustavnost zakona i ustavnost i zakonitost propisa i drugih opštih akata koji su prestali da važe, ako od prestanka važenja do pokretanja postupka nije prošlo više od godinu dana.

Postupak pred Sudom, prijedlogom, mogu pokrenuti:

a) predsjednik Republike Srpske,
b) Narodna skupština Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština),
v) Vijeće naroda o pitanjima iz okvira Ustavom utvrđenih nadležnosti,
g) Vlada Republike Srpske,
d) Sud, ako se pitanje ustavnosti i zakonitosti postavi u postupku pred Sudom,

đ) republički tužilac, ako se pitanje ustavnosti i zakonitosti postavi u radu tužilaštva,

e) opština, grad, preduzeće, politička organizacija, odnosno udruženje građana i druga organizacija, ako je povrijeđeno njihovo pravo utvrđeno Ustavom ili zakonom i

ž) organ koji je po Ustavu i zakonu ovlašćen da obu­stavi izvršenje propisa i drugog opšteg akta zbog njegove nesaglasnosti sa Ustavom i zakonom.

(3) Sud može i sam pokrenuti postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti.

Kada Sud utvrdi da zakon nije u saglasnosti sa Ustavom, taj zakon, odnosno njegove odredbe koje nisu u saglasnosti sa Ustavom, prestaju da važe danom objavljivanja odluke Suda.

Kada Sud utvrdi da drugi propis ili opšti akt nije u saglasnosti sa Ustavom ili zakonom, taj akt, odnosno njegove odredbe koje nisu u saglasnosti sa Ustavom ili zakonom, prestaju da važe danom objavljivanja odluke Suda.

Odluke Suda su opšteobavezne i izvršne.

ORGANIZACIJA USTAVNOG SUDA RS

Sud ima predsjednika i osam sudija koji se biraju u skladu sa Ustavom i ovim zakonom.

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda i jedan član iz reda ostalih.

Organizacija i način rada Vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Ustavnog suda Republike Srpske. Mandat člana Vijeća prestaje prestankom dužnosti sudije ovog suda.

Vijećem predsjedava predsjedavajući Vijeća, kojeg biraju članovi Vijeća iz svog sastava, tako da je u svakom novom predmetu odlučivanja predsjedavajući Vijeća iz drugog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih.

Predsjednika i sudije bira Narodna skupština i Vijeće Naroda na prijedlog predsjednika Republike Srpske.

Visoki sudski i tužilački savjet predsjedniku Republike Srpske predlaže listu kandidata za predsjednika i sudije Suda.

Predsjednik Republike Srpske predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Suda iz reda sudija Suda.Predsjednik Suda bira se na mandat od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.Sudija Suda ne može vršiti nikakvu drugu javnu funkciju, kao i poslove koji su nespojivi sa sudijskom funkcijom.

Predsjednik i sudije uživaju imunitet kao i narodni poslanici. O imunitetu odlučuje Sud.

Prije stupanja na dužnost predsjednik i sudije po­lažu svečanu zakletvu na sjednici Narodne skupštine.

Predsjednik Suda, u skladu sa Ustavom, ovim zakonom i Poslovnikom Suda:

1.organizuje rad Suda,

predstavlja Sud,

3.brine se o ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organima i organizacijama,

4.predsjedava sjednicama i sastancima Suda i potpisuje opšte i druge akte Suda i obavlja i druge poslove određene zakonom i opštim aktima Suda.

Sud ima dva potpredsjednika koji su iz reda drugih naroda u odnosu na predsjednika Suda. Potpredsjednike bira Sud na period od četiri godine i oni mogu biti birani najviše dva puta uzastopno.Predsjednik Suda određuje koji će ga potpredsjednik zamijeniti u slučaju njegovog odsustva ili spriječeno­sti, što se uređuje Poslovnikom Suda.

Sudija, u skladu sa Ustavom, zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom Suda:

a) učestvuje na sjednicama Suda i sastancima koje organizuje Sud,
b) izvjestilac je i predlagač odluka u predmetu u kome je određen za sudiju izvje­stioca,
v) predlaže pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti,
g) predlaže da Sud ponovo ra­zmotri donesenu odluku,
d) učestvuje u radu Vijeća, ako je njegov član,

đ) učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela Suda,

e) prati i proučava pojave od interesa za ostva­rivanje ustavnosti i zakonitosti,

ž) sarađuje u ostva­rivanju svojih zadataka sa naučnim, stručnim i drugim radnicima iz pojedinih organa i organizacija,

z) oba­vještava o svojim zapažanjima Sud i
i) daje inicijativu za proučavanje određenih pitanja ili preduzimanje odgovarajućih mjera.

Sudija ima pravo da u postupku odlučivanja izdvoji svoje mišljenje i da to mišljenje pisano obrazloži.

Sud ima sekretara, koga postavlja i razrješava Sud.

Sjedište Suda je u Banjoj Luci.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]