BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1107
Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 31. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je 3. februara 2016. godine 31. sjednicu Velikog vijeća.

Na sjednici je između ostalog odlučivano o apelacijama u vezi s članom II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku, te je donesen jedan broj odluka kojima je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje. U ovim slučajevima, naloženo je nadležnim sudovima ili upravnim organima da hitno okončaju postupke, te da, saglasno članu 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke obavijeste Sud o mjerama koje su preduzete s ciljem njihovog izvršenja.

Nadalje, Sud je radi ilustracije izdvojio informaciju da je u predmetu AP 5517/15 odbijena kao neosnovana apelacija podnesena protiv rješenja Vrhovnog suda Federacije BiH i Kantonalnog suda u Sarajevu u odnosu na član II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i član 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, dok je apelacija protiv istih rješenja odbačena kao neosnovana u odnosu na član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog toga što je preuranjena. Osporenim rješenjem Vrhovnog suda odbijene su kao neosnovane žalbe protiv rješenja Kantonalnog suda kojim je apelantima produžen pritvor, jer se Vrhovni sud u cjelini saglasio s razlozima i obrazloženjima iz prvostepenog rješenja na kojima je zasnovan zaključak o postojanju osnovane sumnje da su apelanti počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret.

Naime, Ustavni sud je zaključio da nema kršenja prava na slobodu i sigurnost ličnosti iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije kada je sud utvrdio postojanje osnovane sumnje i kada je za takav zaključak dao odgovarajuće i relevantno obrazloženje, te kada je sud, odlučujući postoje li posebni pritvorski razlozi, dao i dovoljno relevantna obrazloženja o postojanju posebnih pritvorskih razloga iz člana 146. stav 1. tač. b), c) i d) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, te donio odluku kako je izložena.

Napomena: protiv apelanata se pred Kantonalnim tužilaštvom vodi istražni postupak zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 166. stav 1, krivično djelo iz člana 289. stav 2. u vezi sa stavom 1. i teška krivična djela iz člana 328. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH (KZFBiH), sve u vezi s čl. 31. i 32. KZFBiH.

Također, Ustavni sud BiH je djelimično usvojio apelaciju u predmetu AP 4761/15, utvrdivši u ovom predmetu povredu prava na slobodu i sigurnost ličnosti iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz pritvorskog razloga propisanog članom 146. stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku FBiH.

Sud je odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene, nakon proteka roka za podnošenje apelacije, ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je utvrdio da apelanti nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove u prethodnom postupku.

Sud je donio i veći broj odluka kojima su odbačene kao nedopustive apelacije koje su, prima facie, očito bile neosnovane jer zahtjevi apelanata nisu bili opravdani, odnosno činjenice koje su apelanti predočili Sudu u ovim slučajevima ni na koji način nisu mogle opravdati tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom ili da apelanti, kao stranke u postupku, snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom.

Usvojene odluke bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]