BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#720
Usluge koje vrse notari u FBiH

Notarska obrada isprava

Najvažniji rezultat rada notara je notarski obradena isprava. Notarski obradene isprave mogu biti izvršne, te se direktno poduzimati radnje izvršenja ako je to u njoj predvideno: npr. ako kupac jedne nekretnine ne plati ugovorenu cijenu prodavac se može obratiti izvršnom sudiji. Ako je ugovor sklopljen samo izmedu ugovornih strana bez forme notarski obradene isprave, prodavac mora tužiti kupca da bi ostvario svoja prava.


Ovjera kopija i potpisa

Isprave sacinjene od strane notara imaju karakter javnih isprava. Imenovanje notara vrši Ministar pravde, a nadzor i kontrolu rada notara vrši država.


Pravni poslovi vezani za stjecanje vlasništva i prava na nekretnine

Notar garantuje stranama, kupcu i prodavcu, optimalne pravne savjete. On pretvara postignute dogovore u apsolutno sigurne ugovore, predlaže precizne činjeničnopravne odredbe i provjerava da li sadržaj teksta odgovara volji stranaka.

Pravni poslovi vezani za osnivanje i registraciju privrednih društava

Osnivanje privrednog društva je regulirano zakonski (ZPD, Zakon o registraciji privrednih subjekata i dr.). Notar informira o različitim uvjetima osnivanja, ovisno o formi privrednog društva. Osim toga notar je u svakodnevnom kontaktu i razgovorima sa bankama i poreskim stručnjacima.


Sačinjavanje bračnih i predbračnih ugovora, ugovora o naslijeđivanju i drugo

Notari imaju u porodičnom pravu posebna iskustva. Oni posreduju nepristrasno i savjetuju o konkretnim mogućnostima, čija se pravila mogu ugovoriti odstupajuće od zakona. Ako su se bračni parovi odlučili na posebno reguliranje notar će sastaviti posebnu ispravu koja mora biti jasna i pravno sigurna.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]