BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5462
Službene novine Federacije BiH, broj 41/22
Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 315. sjednici, održanoj 19.05.2022. godine, donosi


UREDBU O POSTUPKU IZDAVANJA SAGLASNOSTI ZA UVOZ I ODOBRENJA ZA UNUTRAŠNJI PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA


POGLAVLJE I - OPŠTE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovom uredbom propisuju se uslovi za podnošenje zahtjeva za izdavanje saglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava (u daljem tekstu: FFS), potrebna dokumentacija, uređuje postupak izdavanja saglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet FFS, način uspostavljanja i vođenja Liste FFS koja imaju odobrenje za unutrašnji promet (u daljem tekstu: Lista FFS), nadležni organ, ovlaštenja organa koji su odgovorni za provođenje ove Uredbe, nadzor nad njenom provedbom, pribavljanje podataka i vođenje evidencija u vezi sa FFS, te troškovi.

Član 2.
(Primjena Uredbe i naziv pravnih akata Evropske unije)

(1) Uredba o postupku izdavanja saglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava (u daljem tekstu: Uredba) se primjenjuje na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) u cilju kontrole uvoza i stavljanja na tržište FFS.

(2) Ova Uredba je djelimično usklađena sa slijedećim propisima Evropske unije (u daljem tekstu: EU):

a) DIREKTIVA 2009/128/EZ EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 21. oktobra 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (tekst značajan za EGP) (L 309 24.11.2009,71) prečišćeni tekst 26/07/2019;

b) UREDBA (EZ) br. 1107/2009 EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 21. oktobra 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEC i 91/414/EEC (L 309 24.11.2009, 1) prečišćeni tekst 27/03/2021.

Član 3.
(Značenje pojedinih izraza)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. "Fitofarmaceutska sredstva" su preparati u obliku u kоmе sе dоstаvlјајu korisniku, а kојa sе sаstоје ili kоја sаdržе аktivnе materije, safenere ili sinergiste, i koja su namijenjena za neku od sljedećih upotreba:

a) zaštitu bilja ili biljnih proizvoda od svih štetnih organizama ili sprječavanje djelovanja takvih organizama;

b) djelovanje na životne procese bilja, poput tvari koje djeluju na rast, ali na drugačiji način od hranjiva i biljnih biostimulansa;

c) konzerviranje biljnih proizvoda, ako takve materije ili proizvodi ne podliježu posebnim propisima o konzervansima;

d) uništavanje neželjenog bilja ili dijelova bilja, uz izuzetak algi;

e) sprječavanje ili suzbijanje neželjenog rasta bilja, uz izuzetak algi.

2. "Ostaci" su jedna ili više materija koje su prisutne u ili na bilju ili biljnim proizvodima, jestivim proizvodima životinjskog porijekla, pitkoj vodi ili bilo gdje u okolišu, a koji nastaju upotrebom FFS, uključujući njihove metabolite i proizvode nastale njihovom razgradnjom ili reakcijom;

3. "Preparati" su smjese ili rastvori sastavljene od dvije ili više materija namijenjene za upotrebu kao FFS ili kao pomoćno sredstvo;

4. "Materije" su hemijski elementi i njihovi spojevi, koji nastaju prirodno ili proizvodnjom, uključujući bilo koja onečišćenja do kojih neizbježno dolazi u proizvodnom procesu;

5. "Aktivne materije" su materije, uključujući mikroorganizme, koje imaju opšte ili posebno djelovanje na štetne organizme ili na bilje, biljne dijelove ili biljne proizvode;

6. "Safeneri" su materije ili pripravci koji se dodaju FFS kako bi se uklonilo ili smanjilo fitotoksično djelovanje FFS na određeno bilje;

7. "Sinergisti" su materije ili pripravci koji mogu pospješiti djelovanje aktivne materije, ili više njih u FFS;

8. "Spisak aktivnih materija" čine aktivne materije dozvoljene za upotrebu u FFS u Bosni i Hercegovini, а koje su odobrene u skladu sa važećim propisima EU (u daljem tekstu: Spisak aktivnih materija);

9. "Mеtаbоlit" је bilо kојi mеtаbоlit ili prоizvоd rаzlаgаnjа аktivnе materije, kојi nаstаје bilо u оrgаnizmimа ili u živоtnој srеdini.

10. "FFS su identična" ako je sadržaj aktivne materije jednak u okviru međunarodno propisanih odstupanja, uključujući nečistoće i druge sastojke u FFS, te ako se podudaraju fizičko-hemijske osobine preparata, oznake, pakovanja i ambalaža, osim trgovačkog imena preparata;

11. "Mikrооrgаnizmi" su ćelijske ili nećelijske mikrоbiоlоške jedinice, uključujući niže gljive i viruse, spоsоbnе za razmnоžаvаnjе ili prеnоšеnjе gеnеtičkоg mаtеriјаlа;

12. "Bilje" je živo bilje i živi dijelovi bilja, uključujući svježe voće, povrće i sjeme;

13. "Biljni proizvodi" su proizvodi biljnog porijekla u neprerađenom stanju ili podvrgnuti samo jednostavnoj preradi, kao što su mljevenje, sušenje ili presovanje, ali isključujući samo bilje;

14. "Životinje" su životinje svih vrsta koje obično hrani, odnosno uzgaja čovjek;

15. "Štetni organizmi" su sve vrste, sojevi ili biotopi koji pripadaju životinjskom i biljnom carstvu ili patogeni uzročnici štetni za bilje ili biljne proizvode;

16. "Okoliš" su vоdе (uključujući pоdzеmnе, pоvršinskе, prelazne, obalne i mоrskе), sеdiment, tlo, zrak, zemljište, divlје vrstе flоrе i fаunе i bilo kојa njihova mеđusоbna povezanost i bilо kојi оdnоs sа drugim živim оrgаnizmimа;

17. "Promet" je uvoz, izvoz, prodaja, odnosno davanje trećim licima.

18. "Uvoz" je svako unošenje FFS na carinsko područje Bosne i Hercegovine, bez obzira kakva je upotreba ili primjena bila dozvoljena u skladu sa carinskim propisima za ta FFS;

19. "Izvoz" je svako iznošenje FFS iz carinskog područja Bosne i Hercegovine i također obuhvata ponovni izvoz, te privremeni izvoz FFS.

20. "Stavljanje na tržište" znači sklаdištеnjе u svrhu prоdаје, uključujući pоnudu zа prоdајu ili svaki drugi оblik ustupanja, uz plaćanje ili besplatno, prоdајu, distribuciju i druge оblikе ustupanja, ali ne i vrаćаnjе prеthоdnоm prоdаvcu;

21. "Dobra poljoprivredna praksa" je obavljanje poljoprivredne djelatnosti na način kojim se omogućava dobro upravljanje poljoprivrednim zemljištem i reprodukcionim materijalom uz uvažavanje prirodnih obilježja poljoprivrednog područja; Dobra poljoprivredna praksa obuhvata optimalnu kombinaciju agrotehničkih mjera, uključujući primjenu FFS sa ciljem očuvanja prirodne plodnosti poljoprivrednog zemljišta, sprječavanje onečišćenja okoliša, prekomjerne upotrebe mineralnih i organskih đubriva i FFS, te da uzgojeno bilje ili biljni proizvodi namijenjeni za prehranu sadrže što je moguće manje ostataka FFS; Pri tome primjenu FFS treba prilagoditi karakteristikama okoliša;

22. "Integralna zaštita bilja" predstavlja pomno razmatranje i procjenu svih raspoloživih metoda zaštite bilja, te potom integraciju odgovarajućih mjera kojima se sprječava razvoj populacije štetnih organizama, održava upotreba FFS i drugih oblika suzbijanja na nivou koji je ekonomski i ekološki opravdan, te smanjuju ili svode na najmanju moguću mjeru rizici za zdravlje ljudi i za okoliš; Integralna zaštita bilja je usmjerena na uzgoj zdravih kultura uz najmanje moguće ometanje agro-ekosistema, te potiče prirodne mehanizme suzbijanja štetnih organizama;

23. "Ne-hemijske metode" predstavljaju alternativne metode hemijskim preparatima za zaštitu bilja i zaštitu od štetnih organizama, a koje se zasnivaju na agrotehničkim mjerama ili fizičkim, mehaničkim ili biološkim mjerama suzbijanja;

24. "Dоbrа lаbоrаtоriјskа prаksа" je sistem osiguranja kvaliteta, koji uređuje organizacione procese i uslove s kojima se laboratorijske studije planiraju, izvode, nadziru i bilježe, te o tome podnose izvještaj;

25. "Zaštita podataka" predstavlja vremenski ograničeno pravo vlasnika na dokumentaciju koju dostavlja nadležnom organu radi izdavanja odobrenja za unutrašnji promet;

26. "Nadležni organ" za izvršavanje zadataka propisanih ovom Uredbom i za provođenje nadzora nad njenom primjenom je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo);

27. "Proizvođač" je lice koje samo proizvodi FFS i aktivne materije ili koje ugovara tu proizvodnju sa drugom stranom ili lice imenovano od strane proizvođača kao njegov jedini zastupnik;

28. "Vlasnik registracije" је svаkо fizičkо ili prаvnо licе kоје pоsjеduје оdоbrеnjе/registraciju/rješenje zа FFS;

29. "Distributer" je bilo koje fizičko ili pravno lice koje stavlja FFS na tržište, uključujući trgovce na veliko i malo, prodavače i dobavljače;

30. "Zastupnik" je pravno lice koje u ime vlasnika registracije FFS poduzima radnje kod nadležnog organa vezane za upis FFS na Listu FFS, uvoz FFS i distribuciju FFS;

31. "Savjetnik" je svaka osoba koja je stekla odgovarajuće znanje i savjetuje o zaštiti bilja i sigurnoj upotrebi FFS u okviru obavljanja svoje profesionalne djelatnosti ili pružanja trgovačkih usluga, uključujući privatne samozaposlene savjetnike, javne savjetodavne službe, trgovačke zastupnike, proizvođače hrane i trgovine na malo gdje je to primjenjivo;

32. "Profesionalni korisnik" je lice koje koristi FFS u okviru obavljanja svojih profesionalnih djelatnosti, uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlena lica, kako u poljoprivredi, tako i u drugim sektorima;

33. "Amater-ostali korisnik" je lice koje koristi FFS u okviru obavljanja proizvodnje bilja i biljnih proizvoda za vlastite potrebe;

34. "Potvrda o pravu pristupa" predstavlja izvorni dokument kojim vlasnik zaštićenih podataka daje saglasnost da nadležni organ može koristiti takve podatke pod određenim pretpostavkama i uslovima u svrhu izdavanja odobrenja za FFS ili odobrenja za aktivnu materiju u korist drugog podnosioca zahtjeva;

35. "Staklenik/plastenik" je prohodni, statični, zaštićeni prostor za uzgoj kultura obično s prozirnim vanjskim kosturom koji omogućava kontrolisanu razmjenu materijala i energije s okolinom i sprječava oslobađanje FFS u okoliš;

36. "Uređaji za primjenu FFS" su bilo koja oprema posebno namijenjena za primjenu FFS, uključujući dodatnu opremu potrebnu za učinkovito funkcionisanje takvih uređaja poput mlaznica, manometara, filtera, sita i opreme za čišćenje spremnika;

37. "Tretiranje poslije žetve/berbe" je tretiranje bilja ili biljnih proizvoda poslije žetve/berbe u izolovanom prostoru iz kojeg nema mogućnosti ispuštanja FFS, npr. u skladištu;

38. "Biodiverzitet - biološka raznovrsnost" је prоmjеnјivоst živih оrgаnizаmа u svim srеdinаmа, uklјučuјući kоpnеnе, mоrskе i оstаlе vоdеnе еkоsistеmе i еkоlоškе kоmplеksе čiјi su diо; Ovа vаriјаbilnоst оbuhvаtа rаznоlikоst u оkviru vrstа, izmеđu vrstа i еkоsistеmа;

39. "Površinske vode" su kopnene vode, osim podzemnih voda; prelazne vode i obalne vode, osim u pogledu hemijskog statusa, za koji su uključene i teritorijalne vode;

40. "Podzemne vode" su sve vode ispod površine tla u zoni zasićenja i u direktnom dodiru s površinom tla ili podzemljem.

Član 4.
(Ciljevi)

Cilj ove Uredbe jeste da se FFS koriste na način koji će osigurati pravilnu primjenu FFS i visok nivo zaštite zdravlja ljudi i zdravlja životinja, te okoliša.

POGLAVLJE II - PROMET I UVOZ FFS


Član 5.
(Opšte odredbe)

FFS se smije staviti u promet i upotrebljavati na teritoriji Federacije ako je:

a) za FFS izdato odobrenje za unutrašnji promet u skladu sa ovom Uredbom;

b) FFS registrovano u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine na osnovu odobrenja/registracije/rješenja iz jedne od zemalja EU ili iz zemalja koje nisu članice EU, a koje primjenjuju EU jedinstvene principe procjene dosjea FFS prilikom registracije FFS.

Član 6.
(Promet FFS)

(1) Prometom FFS mogu se baviti samo lica upisana u Registar pravnih i fizičkih lica za promet FFS u skladu sa članom 5. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04) (u daljem tekstu: Zakon Bosne i Hercegovine).

(2) FFS se ne smije nalaziti u prometu ako mu je istekao rok upotrebe.

(3) Ako se FFS povlači iz prometa i upotrebe, a razlozi za povlačenje, izmjenu ili neproduženje odobrenja za unutrašnji promet se ne odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja ili na okoliš, razdoblje odgode je ograničeno i iznosi najviše šest mjeseci za prodaju i distribuciju, te dodatno maksimalno jednu godinu za zbrinjavanje, skladištenje i upotrebu postojećih zaliha dotičnih FFS.

Član 7.
(Uvoz FFS)

(1) U Federaciju se može uvoziti ono FFS koje posjeduje rješenje Federalnog ministarstva kojim se daje saglasnost za uvoz u skladu sa članom 12. stavom (3) ove Uredbe.

(2) Uvoz FFS iz stava (1) ovog člana mogu vršiti samo lica upisana u Registar pravnih i fizičkih lica za promet FFS u skladu sa članom 5. Zakona Bosne i Hercegovine.

(3) Nadzor nad prekograničnim prometom (uvoz, izvoz, provoz) FFS vrši fitosanitarni inspektor na graničnom prelazu.

(4) Lica iz stava (2) ovog člana su dužna, prilikom uvoza FFS, prijaviti pošiljku fitosanitarnoj inspekciji.

(5) Prekogranični promet (uvoz, izvoz, provoz) FFS može se obavljati samo preko onih graničnih prelaza na kojima djeluje fitosanitarni inspektor.

POGLAVLJE III – IZDAVANJE SAGLASNOSTI ZA UVOZ I ODOBRENJA ZA UNUTRAŠNJI PROMET FFS


Član 8.
(Aktivne materije)

(1) FFS koja se uvoze i stavljaju na tržište Federacije mogu sadržavati samo one aktivne materije koje se nalaze na Spisku aktivnih materija.

(2) Spisak aktivnih materija iz ovog člana objavljuje Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja (u daljem tekstu: Uprava) u skladu sa članom 29. Zakona Bosne i Hercegovine.

Član 9.
(Uslovi i zahtjev za izdavanje saglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet FFS)

(1) Zahtjev za izdavanje saglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet FFS može se podnijeti u slučajevima ako je:

a) odobrenje/registraciju/rješenje izdala država članica EU u kojoj je izvršena registracija FFS (referentna država članica) koja pripada zoni B (Srednja zona: Republika Irska, Nizozemska, Njemačka, Belgija, Luksemburg, Austrija, Slovenija, Slovačka, Češka, Poljska, Mađarska, Rumunija) ili zoni C (Južna zona: Francuska, Španija, Grčka, Italija, Portugal, Bugarska, Malta, Kipar i Hrvatska);

b) odobrenje/registraciju/rješenje izdala država članica EU (referentna država članica) koja pripada nekoj drugoj zoni, ako se odobrenje za koje je podnesen zahtjev neće koristiti u svrhu uzajamnog priznavanja u nekoj drugoj državi članici iz iste zone;

c) odobrenje/registraciju/rješenje izdala država članica EU za upotrebu u staklenicima, ili za upotrebu nakon žetve, ili za upotrebu u praznim skladišnim prostorima ili spremnicima koji se koriste za skladištenje bilja ili biljnih proizvoda, ili za tretiranje sjemena, bez obzira na zonu kojoj pripada referentna država članica;

d) odobrenje/registraciju/rješenje izdala država članica EU uzajamnim priznavanjem registracije FFS iz zemlje članice EU u kojoj je FFS registrovano, neovisno o kojoj zoni je riječ;

e) odobrenje/registraciju/rješenje izdala država članica EU uzajamnim priznavanjem za upotrebu u staklenicima, ili za upotrebu nakon žetve, ili za upotrebu u praznim skladišnim prostorima ili spremnicima koji se koriste za skladištenje bilja ili biljnih proizvoda, ili za tretiranje sjemena, bez obzira na zonu kojoj pripada država članica;

f) odobrenje/registraciju/rješenje izdala zemlja koja nije članica EU, a koja primjenjuje EU jedinstvene principe procjene dosjea FFS prilikom registracije FFS;

g) odobrenje/registraciju/rješenje za upotrebu u staklenicima, ili za upotrebu nakon žetve, ili za upotrebu u praznim skladišnim prostorima ili spremnicima koji se koriste za skladištenje bilja ili biljnih proizvoda, ili za tretiranje sjemena izdala zemlja koja nije članica EU, a koja primjenjuje EU jedinstvene principe procjene dosjea FFS prilikom registracije FFS;

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana može podnijeti lice koje ima sjedište u Federaciji i ako je registrovano u skladu sa članom 5. Zakona Bosne i Hercegovine. Podnosilac zahtjeva koji nema sjedište u Federaciji zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi preko zastupnika sa sjedištem u Federaciji.

(3) Zastupnik proizvođača iz stava (2) ovog člana mora biti registrovan u skladu sa članom 5. Zakona Bosne i Hercegovine i mora imati ugovor o zastupanju kojim se naročito utvrđuje i osigurava odgovornost za eventualne štete koje nastanu primjenom FFS na teritoriji Federacije.

(4) Zahtjev za uvoz iz stava (1) ovog člana mogu podnijeti i naučno-istraživačke organizacije u oblasti poljoprivrede i šumarstva, korisnici ili njihova udruženja, uz saglasnost lica iz stava (2) i (3) ovog člana.

(5) U slučaju da lice iz stava (4) ovog člana ne pribavi saglasnost iz stava (4) ovog člana, Federalno ministarstvo može prihvatiti razmatranje zahtjeva za izdavanje saglasnosti za uvoz FFS radi ispitivanja u naučno-istraživačke svrhe.

(6) U slučaju da je podnosilac zahtjeva za izdavanje saglasnosti za uvoz FFS lice iz stava (4) ovog člana, isto mora da dokaže da je istraživanje FFS od opšteg interesa za Federaciju.

Član 10.
(Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje saglasnosti za uvoz FFS)

(1) Uz zahtjev za izdavanje saglasnosti za uvoz FFS iz člana 9. ove Uredbe dostavlja se:

a) Rješenje Federalnog ministarstva zdravstva kojim se odobrava uvoz otrova u Federaciju;

b) Profaktura sa navedenim podacima o trgovačkom nazivu FFS, pakovanju, količini, jedinici mjere.

(2) Zahtjev za izdavanje saglasnosti za uvoz FFS iz člana 9. ove Uredbe se podnosi na obrascu koji se nalazi u Prilogu I i koji je sastavni dio ove Uredbe.

Član 11.
(Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje odobrenja za unutrašnji promet FFS)

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za unutrašnji promet FFS iz člana 9. ove Uredbe dostavlja se:

a) kopija odobrenja/registracije/rješenja koju je izdala država članica EU ili zemlja koja nije članica EU, kao što je navedeno u članu 9. stavu (1) ove Uredbe sa zvaničnim prevodom na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini;

b) izjava nadležnog organa da je FFS registrovano u skladu sa EU jedinstvenim principima procjene dosjea FFS prilikom registracije FFS ili kopija odobrenja/registracije/rješenja za FFS iz jedne od zemalja EU u kojoj je FFS registrovan, za zemlje koje nisu članice EU;

c) etiketa i sigurnosno-tehnički list za FFS sa zvaničnim prevodom na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, a sigurnosno-tehnički list mora biti posljednji dostupan ažuriran;

d) Izjava vlasnika registracije/proizvođača o pravnim licima koja vrše distribuciju FFS u Federaciji.

(2) Izjava iz stava (1) ovog člana pod b) se nalazi u Prilogu II i sastavni je dio ove Uredbe.

(3) Izjava iz stava (1) ovog člana pod d) se nalazi u Prilogu III i sastavni je dio ove Uredbe.

(4) Zahtjev za odobrenje za unutrašnji promet FFS iz stava (1) ovog člana se podnosi na obrascu koji se nalazi u Prilogu IV i sastavni je dio ove Uredbe.

Član 12.
(Izdavanje saglasnosti za uvoz FFS)

(1) Federalno ministarstvo razmatra zahtjev i dokumentaciju iz člana 10. stav (1) ove Uredbe i utvrđuje da li su ispunjeni uslovi propisanim članom 9. ove Uredbe za izdavanje saglasnosti za uvoz FFS.

(2) Uslov za izdavanje saglasnosti za uvoz FFS u Federaciju jeste da se FFS nalazi na List FFS.

(3) Federalno ministarstvo izdaje rješenje kojim daje saglasnost za uvoz FFS ili rješenje kojim odbija zahtjev, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema potpunog zahtjeva.

Član 13.
(Izdavanje odobrenja za unutrašnji promet FFS)

(1) Federalno ministarstvo razmatra zahtjev i dokumentaciju iz člana 11. stav (1) ove Uredbe i utvrđuje da li su ispunjeni uslovi propisani članom 9. ove Uredbe za izdavanje odobrenja za unutrašnji promet FFS.

(2) Na osnovu zahtjeva iz člana 11. ove Uredbe Federalno ministarstvo traži mišljenje stručne komisije za ocjenu FFS (u daljem tekstu: stručna komisija za FFS), koja priprema mišljenje na osnovu priložene dokumentacije iz člana 11. ove Uredbe.

(3) Federalno ministarstvo na osnovu mišljenja struče komisije za FFS izdaje rješenje kojim odobrava unutrašnji promet FFS ili rješenje kojim odbija zahtjev, najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema potpunog zahtjeva.

Član 14.
(Stručna komisija za ocjenu FFS)

(1) Stručna komisija za FFS iz člana 13. stava (2) ove Uredbe se sastoji od ukupno pet članova, od kojih su dva člana predstavnici Federalnog ministarstva koji rade na poslovima iz oblasti FFS i tri člana iz naučne oblasti zaštite bilja.

(2) Članovi stručne komisije za FFS ne smiju biti u sukobu interesa sa podnosiocem zahtjeva iz člana 9. ove Uredbe ili sa pravnim ili fizičkim licima koja proizvode ili se bave prometom FFS.

(3) Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: federalni ministar) donosi rješenje kojim imenuje stručnu komisiju za FFS, određuje sastav, djelokrug i način rada stručne komisije za FFS.

(4) Stručnoj komisiji za FFS iz ovog člana pripada naknada za rad koja će se isplatiti iz sredstava koja uplaćuju podnosioci zahtjeva za izdavanje odobrenja za unutrašnji promet FFS iz člana 9. ove Uredbe, za izmjenu i/ili dopunu rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS iz člana 16. stava (10) ove Uredbe, za produženje roka važenja rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS iz člana 17. ove Uredbe i za obnovu rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS iz člana 19. ove Uredbe.

(5) Federalni ministar donosi rješenje kojim određuje visinu naknade iz stava (4) ovog člana.

Član 15.
(Sadržaj i važenje saglasnosti za uvoz FFS)

(1) Rješenje kojim se daje saglasnost za uvoz FFS iz člana 12. stava (3) ove Uredbe, sadrži podatke:

a) Broj i datum rješenja

b) Podatke o uvozniku iz člana 9. ove Uredbe;

c) Oznaku carinske tarife;

d) Trgovački naziv FFS;

e) Veličinu pakovanja;

f) Količinu;

g) Mjernu jedinicu;

h) Vrijednost FFS u konvertibilnim markama;

i) Granični prelaz preko kojeg se vrši uvoz;

j) Rok važenja rješenja;

k) Broj i datum rješenja Federalnog ministarstva zdravstva iz člana 10 stava (1) pod a) ove Uredbe.

(2) Rješenje iz člana 12. stava (3) ove Uredbe važi do:

a) dana do kojeg važi rješenje Federalnog ministarstva zdravstva iz člana 10. stav (1) pod a) ove Uredbe ili

b) do dana do kojeg važi rješenje Federalnog ministarstva kojim se odobrava unutrašnji promet FFS, ako je taj rok kraći od roka do kojeg važi rješenje Federalnog ministarstva zdravstva iz člana 10. stav (1) pod a) ili

c) do dana do kojeg važi odobrena primjena aktivne materije sadržane u FFS na području Bosne i Hercegovine navedena u Spisku aktivnih materija, ako je taj rok kraći od roka do kojeg važi rješenje Federalnog ministarstva zdravstva iz člana 10. stav (1) pod a).

Član 16.
(Sadržaj i važenje odobrenja za unutrašnji promet FFS)

(1) Rješenjem kojim se odobrava unutrašnji promet FFS određuje se:

a) bilje ili biljni proizvodi i nepoljoprivredne površine (na primjer: željeznice, javne površine, skladišta) na kojima i za čiju namjenu se FFS mogu koristiti;

b) uslovi pod kojima se FFS mogu stavljati u promet i primjenjivati, koji najmanje moraju obuhvatati uslove neophodne primjene utvrđene na Spisku aktivnih materija;

(2) Rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS, mora da sadrži:

a) trgovački naziv FFS;

b) podatke o vlasniku registracije (naziv, sjedište);

c) podatke o distributeru/zastupniku (naziv, sjedište);

d) rok važenja rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS;

e) namjenu FFS (fungicid FU, insekticid IN, herbicid HB, baktericid BA, repelent RE, rodenticid RO, akaricid AC, regulator rasta PG, nematocid NE, moluscid MO, biljni aktivator PA, ostali tretmani OT);

f) formulaciju FFS sa oznakom (kvašljivi prašak - WP, koncentrovana suspenzija - SC, vododisperzibilne granule - WG i sl.);

g) način djelovanja;

h) način i vrstu primjene FFS;

i) naziv i koncentraciju aktivne materije/materija;

j) veličinu ambalaže i materijal od kojeg je ambalaža izrađena;

k) dozvoljena mjesta prodaje;

l) maksimalni nivo ostataka - MRL (Maximum Residue Levels);

m) odobreni sadržaj etikete;

n) simptome trovanja;

o) ograničenja za životnu sredinu;

p) ograničenja vezana za promet i primjenu FFS u cilju zaštite zdravlja distributera, korisnika, prolaznika, stanovništva, potrošača ili poljoprivrednih radnika ili okoliša, uzimajući u obzir i uslove određene drugim propisima;

r) naziv kulture/a na koje se primjenjuje FFS na latinskom jeziku i jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini;

s) naziv štetnog organizma/štetnih organizama na latinskom jeziku i jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini;

t) primjenu FFS na nepoljoprivrednim površinama (npr. željeznice, javne površine, skladišta) na kojima se upotrebljava, gdje je to primjenljivo;

u) koncentraciju FFS;

v) maksimalnu dozu po jedinici površine kod svake upotrebe;

z) preporučenu količinu vode po jedinici površine;

aa) maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini;

bb) vremenski period između dva ili više tretiranja tamo gdje je dozvoljeno više od jednog tretiranja;

cc) pripremu FFS za primjenu;

dd) vremenski period između posljednje primjene i žetve/berbe (karenca);

ee) vremenski period koji treba da prođe od posljednje primjene do ponovnog ulaska na tretiranu površinu (radna karenca);

ff) vremenski period između posljednje primjene i potrošnje biljnog proizvoda (PHI-pre harvest interval)

gg) primjenu u skladu sa principima integralne zaštite bilja, gdje je to primjenjivo;

hh) podatke o fitotoksičnosti;

ii) podatke o načinu sprječavanja pojave rezistentnosti;

jj) način skladištenja i čuvanja;

kk) način ispiranja ambalaže i postupanja sa ostacima sredstva i praznom ambalažom;

ll) klasifikaciju i obilježavanje FFS u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije;

mm) podatke o ograničenoj upotrebi FFS;

nn) podatke o mjerama zaštite okoliša;

oo) podatke o mjerama zaštite u slučaju nesreće;

pp) podatke o mogućnostima miješanja FFS i kompatibilnosti sa drugim sredstvima;

rr) podatke o postupku čišćenja uređaja za primjenu FFS;

ss) podatke o mjerama zaštite pri radu;

tt) kategoriju korisnika koji mogu primjenjivati FFS (profesionalni korisnici ili amateri-ostali korisnici);

uu) broj i datum rješenja;

(3) Broj rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS predstavlja broj pod kojim se isto FFS upisuje na Listu FFS.

(4) Podaci navedeni u stavu (2) ovog člana predstavljaju sastavni dio Liste FFS.

(5) Lice na koje glasi rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS dužno je klasifikovati ili ažurirati etiketu poslije bilo koje izmjene u klasifikaciji i obilježavanju FFS u skladu sa propisima o hemikalijama i o tome obavijestiti Federalno ministarstvo.

(6) Ograničenja iz stava (2) tačke o) i p) ovog člana moraju biti navedena na etiketi FFS.

(7) Rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS važi pet godina, osim u slučajevima kada:

a) registracija/odobrenje/rješenje iz člana 9. stava (1) ove Uredbe ima kraći rok važenja ili

b) odobrena primjena aktivne materije sadržane u FFS na području Bosne i Hercegovine navedena u Spisku aktivnih materija ima kraći rok važenja.

(8) Nakon isteka roka od pet godina iz stava (7) ovog člana, lice na koje glasi rješenje o odobravanju unutrašnjeg prometa FFS, šest mjeseci prije isteka istog, može podnijeti zahtjev Federalnom ministarstvu za obnovu rješenja u skladu sa članom 19. ove Uredbe.

(9) FFS kojem je u rješenju o odobravanju unutrašnjeg prometa rok važenja rješenja određen u skladu sa stavom (7) pod a) i b) ovog člana, rok važenja se produžuje u skladu sa članom 17. ove Uredbe.

(10) Lice na koje glasi rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS dužno je obavijestiti Federalno ministarstvo o svim novim podacima, o mogućem opasnom uticaju bilo kojeg FFS ili ostataka FFS na zdravlje ljudi, životinja, površinske i podzemne vode i okoliš, uključujući nove spoznaje o mogućim ograničenjima plodoreda. Lice iz ovog stava za sve nove podatke koji se odnose na izmjenu i/ili dopunu odobrenja/registracije/rješenja FFS iz člana 9. stava (1) ove Uredbe podnosi zahtjev za izmjenu i/ili dopunu rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS na obrascu koji se nalazi u Prilogu IV i koji je sastavni dio ove Uredbe.

(11) Federalno ministarstvo, uz pribavljeno mišljenje stručne komisije za FFS, mijenja i/ili dopunjuje rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS.

Član 17.
(Produženje roka važenja rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS)

(1) Ako je u rješenju kojim se odobrava unutrašnji promet FFS kao rok važenja određen rok u skladu sa članom 16 stavom (7) pod a) ove Uredbe, lice na koje glasi predmetno rješenje može podnijeti zahtjev Federalnom ministarstvu za produženje roka važenja rješenja najkasnije tri mjeseca prije isteka roka važenja.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana lice prilaže kopiju dokumenta o produženju odobrenja/registracije/rješenja koji je izdala država članica EU ili zemlja koja nije članica EU, kao što je navedeno u članu 9. stavu (1) ove Uredbe, kao i zvaničan prevod na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini;

(3) Federalno ministarstvo, uz pribavljeno mišljenje stručne komisije za FFS, produžuje rok važenja predmetnog rješenja za period važenja odobrenja/registracije/rješenja iz člana 9. stava (1) ove Uredbe, odnosno najviše do pet godina ukupno.

(4) Zahtjev iz stava (1) ovog člana se podnosi na obrascu koji se nalazi u Prilogu IV i koji je sastavni dio ove Uredbe.

(5) Ako je u rješenju o odobravanju unutrašnjeg prometa FFS kao rok važenja određen rok u skladu sa članom 16 stavom (7) pod b) ove Uredbe, Federalno ministarstvo po službenoj dužnosti, uz pribavljeno mišljenje stručne komisije za FFS, produžuje rok važenja predmetnog rješenja za period odobravanja primjene aktivne materije sadržane u FFS na području Bosne i Hercegovine navedene u Spisku aktivnih materija, a koji period ne može biti duži od roka do kojeg važi odobrenje/registracija/rješenje iz člana 9. stava (1) ove Uredbe, odnosno najviše do pet godina ukupno. https://advokat-prnjavorac.com

Član 18.
(Izmjena ili dopuna i ukidanje rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS)

(1) Federalno ministarstvo može po službenoj dužnosti preispitati rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS u slučaju kada postoje dokazi da FFS više ne ispunjava uslove iz člana 9. ove Uredbe.

(2) Federalno ministarstvo daje mogućnost licu na koje glasi rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS da dostavi svoje komentare ili opširnije podatke u vezi sa izmjenom ili dopunom i ukidanjem rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS.

(3) Federalno ministarstvo, kada je to potrebno, mijenja ili dopunjuje i ukida rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS u slučaju kada:

a) utvrdi da FFS više ne ispunjava uslove iz člana 9. ove Uredbe,

b) utvrdi da su podaci koji su dostavljeni kao dokazi na osnovu kojih je izdato rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS, netačni ili pogrešni,

c) se na osnovu napretka naučnog i tehničkog saznanja, način i količine primjene FFS mogu izmijeniti,

d) postoji naučna neizvjesnost u pogledu rizika u vezi sa zdravljem ljudi ili životinja ili okoliša koji nastaju uslijed odobrenih/registrovanih primjena FFS ili

e) utvrdi da lice na koje glasi rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS ne postupa u skladu sa obavezama koje proističu iz ove Uredbe, uključujući i slučajeve kada proizvođač/zastupnik prestane da postoji.

(4) Federalno ministarstvo, prije donošenja rješenja o izmjeni ili dopuni i ukidanju rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS, traži mišljenje stručne komisije za FFS.

(5) U slučaju kada Federalno ministarstvo donosi rješenje kojim ukida rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS, tada u istom rješenju određuje način postupanja sa zalihama FFS.

Član 19.
(Obnova rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS)

(1) Nakon isteka roka od pet godina iz člana 16. stava (7) ove Uredbe, rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS prestaje da važi.

(2) Lice na koje glasi rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS može podnijeti zahtjev za obnovu istog najkasnije šest mjeseci prije isteka roka važenja rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS.

(3) Zahtjeva iz stava (2) ovog člana se podnosi na obrascu koji se nalazi u Prilogu IV i koji je sastavni dio ove Uredbe.

(4) Uz zahtjev iz stava (2) ovog člana, lice prilaže kopiju dokumenta kojim dokazuje važenje odobrenja/registracije/rješenja FFS u istoj državi članici EU ili zemlji koja nije članica EU čije odobrenje/registracija/rješenje je korišteno prilikom odobravanja unutrašnjeg promet FFS.

(5) Federalno ministarstvo, uz pribavljeno mišljenje stručne komisije za FFS, obnavlja predmetno rješenje za period važenja odobrenja/registracije/rješenja iz stava (4) ovog člana ili period važenja odobrene primjene aktivne materije sadržane u FFS na području Bosne i Hercegovine navedena u Spisku aktivnih materija, a najviše do pet godina ukupno.

Član 20.
(Zаštitа pоdаtаkа)

(1) Postupak zaštite podataka se primjenjuje na dokumentaciju iz člana 11. ove Uredbe koja se dostavlja Federalnom ministarstvu od strane podnosioca zahtjeva za izdavanje rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS, pod uslovom da je ta dokumentacija neophodna za izdavanje ili obnovu ili produženje ili izmjenu i dopunu rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS.

(2) Zaštita podataka iz stava (1) ovog člana se dodjeljuje jedino ako su ispunjeni uslovi:

a) da se radi o prvom podnosiocu zahtjeva za odobrenje unutrašnjeg prometa FFS;

b) da je podnosilac zahtjeva tražio zaštitu podataka za dokumentaciju za FFS u vrijeme podnošenja zahtjeva i dostavljanja dokumentacije za odobrenje unutrašnjeg prometa FFS.

(3) Zaštićena dokumentacija se ne može iskoristiti u korist drugih podnosioca zahtjeva za izdavanje rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS, osim u slučaju:

a) da je podnosilac zahtjeva dostavio pismo prava pristupa ili

b) kada je istekao bilo koji period zaštite podataka dodijeljen za dostavljenu dokumentaciju.

(4) Period zaštite podataka je 13 godina od datuma izdavanja prvog odobrenja za unutrašnji promet FFS u skladu sa ovom Uredbom, osim u slučajevima koji su predviđeni u stavu (3) ovog člana.

POGLAVLJE IV - NADLEŽNI ORGAN


Član 21.
(Ovlaštenja i zadaci nadležnog organa)

(1) Organ ovlašten za provođenje ove Uredbe je Federalno ministarstvo.

(2) Ovlaštenja i zadaci Federalnog ministarstva po ovoj Uredbi su:

a) koordinacija poslova vezanih za uvoz i unutrašnji promet FFS;

b) vođenje postupka i izdavanje rješenja kojim se daje saglasnost za uvoz FFS;

c) vođenje postupka i izdavanje rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS;

d) uspostava i vođenje Liste FFS;

e) priprema propisa i obavljanje drugih upravnih zadataka iz radnog djelokruga, te briga o njihovom provođenju;

f) praćenje stanja na području prometa FFS i učestvovanje u pripremi mjera;

g) priprema izvještaja, analiza, informacija i drugih materijala za tijela kojima je Federacija obavezna izvještavati u skladu sa propisima;

h) briga o informisanju javnosti i ostalih zainteresovanih o poslovima iz djelokruga rada;

i) izdavanje publikacija iz djelokruga rada;

j) uspostava i razvoj informaciono-komunikacionog sistema iz djelokruga rada, prikupljanje, obrada, posredovanje i arhiviranje podataka iz djelokruga rada i upravljanje informacionim sistemom;

k) briga o provođenju stručnog upotpunjavanja znanja i osposobljavanja zaposlenika iz djelokruga rada;

l) saradnja s drugim tijelima u državi u sklopu djelokruga rada;

m) obavljanje drugih zadataka iz svog djelokruga rada.

POGLAVLJE V - NADZOR


Član 22.


(1) Upravni nadzor nad provedbom ove Uredbe i akata donesenih na osnovu nje obavlja Federalno ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Uredbe obavlja Federalna uprava za inspekcijske poslove.

(3) Poslove inspekcijskog nadzora iz stava (2) ovog člana provode fitosanitarni i poljoprivredni inspektori, svaki u okviru svojih nadležnosti.

Član 23.
(Ovlašteni laboratoriji)

(1) Nadležni inspektori iz člana 22. stava (3) ove Uredbe, svaki u okviru svoje nadležnosti, dostavljaju na analizu uzorke uzete u inspekcijskom postupku pravnim licima akreditovanim od strane BATE.

(2) Rezultati analize iz stava (1) ovog člana smatraju se konačnima.

POGLAVLJE VI - PRIBAVLJANJE I KORIŠTENJE PODATAKA I INFORMACIJA I VOĐENJE EVIDENCIJA


Član 24.
(Pribavljanje i korištenje podataka i informacija i vođenje evidencija)

(1) Radi uređenja prometa i nadzora nad prometom FFS Federalno ministarstvo prikuplja podatke i informacije o FFS i ostacima FFS potrebne za izradu i održavanje zbirki podataka i vođenje evidencija o prometu FFS.

(2) Federalno ministarstvo pribavlja i koristi podatke i informacije koje u sklopu propisanih zbirki podataka i evidencija vode druga tijela uprave, ustanove, proizvođači sredstava i druga ovlaštena tijela, u skladu sa propisima koji uređuju pravo na pristup informacijama i zaštitu podataka.

POGLAVLJE VII - TROŠKOVI


Član 25.
(Troškovi)

(1) Troškove vezane za postupak izdavanja rješenja kojim se daje saglasnost za uvoz FFS u skladu sa ovom Uredbom snosi podnosilac zahtjeva i/ili lice na koje glasi rješenje kojim se daje saglasnost za uvoz FFS.

(2) Troškove vezane za postupak izdavanja rješenja kojim se:

- odobrava unutrašnji promet FFS u skladu sa ovom Uredbom snosi podnosilac zahtjeva i/ili lice na koje glasi rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS;

- mijenja ili dopunjuje rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS u skladu sa ovom Uredbom snosi podnosilac zahtjeva i/ili lice na koje glasi rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS;

- produžuje rok važenja rješenja kojim se odobrava unutrašnji promet FFS u skladu sa ovom Uredbom snosi podnosilac zahtjeva i/ili lice na koje glasi rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS;

- obnavlja rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS u skladu sa ovom Uredbom snosi podnosilac zahtjeva i/ili lice na koje glasi rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS.

(3) Visinu troškova iz stava (1) i (2) ovog člana propisuje federalni ministar posebnim aktom.

POGLAVLJE VIII - KAZNENE ODREDBE


Član 26.
(Prekršaji pravnih lica i samostalnih poduzetnika pojedinaca)

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 100.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

a) na teritoriji Federacije stavi u promet i upotrebu FFS suprotno odredbama člana 5. stav (1),

b) ako se bavi prometom FFS, a nije upisano u Registar pravnih i fizičkih lica za promet FFS iz člana 5. Zakona Bosne i Hercegovine (član 6. stav (1)),

c) stavlja u promet FFS kojem je istekao rok upotrebe (član 6. stav (2)),

d) lice na koje glasi rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS ne poštuje rok i uslove iz člana 6. stava (3). ove Uredbe;

e) uvozi FFS suprotno odredbama člana 7. stava (1) ove Uredbe;

f) lice prilikom uvoza ne prijavi pošiljku fitosanitarnom inspektoru (član 7. stav (4));

g) lice na koje glasi rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS ne postupi po odredbi propisanoj u članu 16. stavu (5) ove Uredbe;

h) lice na koje glasi rješenje kojim se odobrava unutrašnji promet FFS ne izvijesti Federalno ministarstvo o svim novim podacima, o mogućem opasnom utjecaju bilo kojeg FFS ili ostatka FFS na zdravlje ljudi, životinja, površinske i podzemne vode i okoliš, uključujući nove spoznaje o mogućim ograničenjima plodoreda (član 16. stav (10).

(2) Novčanom kaznom od 250,00 do 20.000,00 KM kaznit će se fizičko lice (samostalni poduzetnik ili pojedinac) ako u obavljanju samostalne djelatnosti počini prekršaj iz stava (1) ovog člana.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250,00 do 5.000,00 KM.

Član 27.
(Prekršaji pojedinaca)

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako:
a) na teritoriji Federacije stavi u promet i upotrebu FFS suprotno odredbama člana 5. stav (1),

b) ako se bavi prometom FFS, a nije upisano u Registar pravnih i fizičkih lica za promet FFS iz člana 5. Zakona Bosne i Hercegovine (član 6. stav (1)),

c) uvozi/unosi FFS suprotno odredbama člana 7. stava (1) ove Uredbe;

d) lice prilikom uvoza ne prijavi pošiljku fitosanitarnom inspektoru ( član 7. stav (4)).

POGLAVLJE IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 28.
(Nedovršeni postupci)

Postupci radi izdavanja saglasnosti za uvoz FFS i odobrenja za unutrašnji promet FFS započeti, a nedovršeni do početka primjene ove Uredbe, dovršit će se prema propisima koji su važili do početka primjene ove Uredbe i to prema Zakonu o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Službeni list Republike BiH", br. 2/92, 13/94) koji se u skladu sa članom IX 5. (1) Ustava Federacije BiH primjenjuje kao federalni propis i Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati preduzeća, odnosno druga pravna lica čija je djelatnost promet sredstava za zaštitu bilja na veliko i malo ("Službeni list Republike BiH", br. 2/92 i 13/94) koji se u skladu sa članom IX 5. (1) Ustava Federacije BiH primjenjuju kao federalni propisi.

Član 29.
(Stupanje na snagu)

(1) Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i počinje sa primjenom od 01.09.2022.godine.

(2) Ova Uredba je temporalnog karaktera i primjenjuje se do uspostavljanja Jedinstvenog registra fitofarmaceutskih sredstava na nivou države Bosne i Hercegovine.

V. broj 746/2022
19. maja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]