BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#4660
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 16/21
Na osnovu člana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 2. stav (6) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/20, 46/20 i 12/21), a u skladu sa Poglavljem VIII Programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu Sarajevo izazvanih koronavirusom (COVID-19) broj 02-04-13523-1.1/20 od 22.05.2020. godine, broj 02-04-20859-2.1/20 od 16.06.2020. godine, broj 02-04-48417-11.1/20 od 08.12.2020. godine i broj 02-04-17055-1.1/21 od 09.04.2021. godine. Vlada Kantona Sarajevo, na 60. vanrednoj sjednici održanoj 21.04.2021. godine, donijela je


UREDBU O POSTUPKU FINANSIRANJA CIJELE ILI DIJELA MINIMALNE MJESEČNE NETO PLAĆE (U FBiH) ZA MJESECE U 2021. GODINI


Član 1.
(Predmet uredbe)

Ovom uredbom uređuje se donošenje odluke o odobravanju fmansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za odnosni mjesec u 2021. godini, raspisivanje javnog poziva, prijava na javni poziv, pregled prijava i dokumentacije, subjekti koji su isključeni iz finansiranja, uslovi za ostvarivanje prava na uplatu, maksimalni iznos minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) koji se može uplatiti, donošenje odluke o utvrđivanju iznosa dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za uplatu, donošenje odluke o odobravanju i uplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH), objava listi poslovnih subjekata i pravna zaštita poslovnih subjekata koji su se prijavili na javni poziv.

Član 2.
(Odluka kojom se odobrava finansiranje)

(1) U skladu sa obezbijeđenim sredstvima, na prijedlog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo privrede), Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona) donosi pojedinačnu odluku kojom se odobrava finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za odnosni mjesec u 2021. godini.

(2) Odlukom iz stava (1) ovog člana može se odobriti finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za jedan ili više mjeseci u 2021. godini.

Član 3.
(Javni poziv)

(1) Ministarstvo privrede raspisuje javni poziv za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec, odnosno mjesece za koje je odlukom iz člana 2. ove uredbe odobreno finansiranje.

(2) Javnim pozivom iz stava (1) ovog člana pozivaju se poslovni subjekti koji ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom da podnesu prijave za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana.

Član 4.
(Prijava na javni poziv)

Poslovni subjekti, koji se prijavljuju na javni poziv, obavezni su dostaviti prijavu i dokumentaciju propisanu javnim pozivom iz člana 3. ove uredbe.

Član 5.
(Pregled prijava i dokumentacije)

Pregled prijava i dokumentacije, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uslova vršit će stručna lica imenovana rješenjem Ministarstva privrede.

Član 6.
(Subjekti koji su isključeni iz finansiranja)

Sljedeći subjekti su isključeni iz finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godini: javna preduzeća, javne ustanove, javne institucije, organi uprave, upravne organizacije, organi i jedinice lokalne samouprave, banke i druge finansijske organizacije (oblasti po KD BiH 2010: 64-66), subjekti koji obavljaju djelatnost kockanja i klađenja, udruženja, te fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao dopunsko zanimanje, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu.

Član 7.
(Uslovi za ostvarivanje prava na uplatu)

(1) Pravo na uplatu cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za odnosni mjesec u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Mjesec) mogu ostvariti poslovni subjekti (pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a. da poslovni subjekt nije subjekt iz člana 6. ove uredbe, tj. da nije subjekt koji je isključen iz finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godini,

b. da poslovni subjekt ima sjedište u Kantonu Sarajevo, s tim da ovo pravo ne može ostvariti za poslovne jedinice u svom sastavu koje se nalaze izvan područja Kantona Sarajevo,

c. da poslovni subjekt sa sjedištem izvan Kantona Sarajevo na području FBiH u svom sastavu ima poslovne jedinice koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, s tim da ovo pravo može ostvariti samo za ove poslovne jedinice.

d. da u Mjesecu, poslovni subjekt iz tačke b) ovog stava ima pad prometa iz stava (2) ovog člana u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, odnosno poslovni subjekt iz tačke c) ovog stava ima pad prometa iz stava (3) ovog člana u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, kako slijedi:

1. veći od 30% do 50% ili

2. veći od 50%,

s tim da se ovaj uslov ne odnosi na poslovne subjekte iz stava (4) i (5) ovog člana.

e. da je poslovni subjekt iz tačke b) ovog stava bez poslovnih jedinica iz tačke b) ovog stava, odnosno daje poslovni subjekt u poslovnim jedinicama iz tačke c) ovog stava, odnosno daje poslovni subjekt iz stava (4) ovog člana, na dan 31.12.2020. godine zadržao najmanje: 2/3 (dvije trećine) od broja uposlenika na dan 29.02.2020. godine ako je subjekt koji na ovaj dan ima 3 ili više uposlenika, odnosno 1/2 (jednu polovinu) od broja uposlenika na dan 29.02.2020. godine ako je subjekt koji na ovaj dan ima 2 uposlenika ili ako je subjekt kojem je odlukom Vlade Kantona zabranjeno obavljanje djelatnosti u Mjesecu u kojem je najmanje jedan dan trajala ova zabrana, s tim da se ovaj uslov ne odnosi na poslovne subjekte iz stava (5) ovog člana i

f. da poslovni subjekt do dana objave javnog poziva za ostvarivanje ovog prava ima izvršene obaveze po osnovu javnih prihoda sa danom 30.09.2020. godine, koji se vode kod Porezne uprave Federacije BiH.

(2) Promet za poslovni subjekt iz stava (1) tačka b) ovog člana, za ocjenu ispunjenosti uslova iz stava (1) tačka d) ovog člana, je ukupni promet ovog subjekta iz kojeg prometa je isključen promet poslovnih jedinica ovog subjekta koje se nalaze izvan područja Kantona Sarajevo.

(3) Promet za poslovni subjekt iz stava (1) tačka c) ovog člana, za ocjenu ispunjenosti uslova iz stava (1) tačka d) ovog člana, je ukupni promet svih poslovnih jedinica ovog subjekta koje se nalaze na području Kantona Sarajevo.

(4) Fizička lica sa sjedištem na području Kantona Sarajevo koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu (osnovno zanimanje i dodatno zanimanje), nisu obavezna da ispune uslov koji se odnosi na pad prometa iz stava (1) tačka d) ovog člana.

(5) Poslovni subjekti iz stava (1) tačka b) ovog člana za pripadajuće pravo iz stava (1) ovog člana, poslovni subjekti iz stava (1) tačka c) ovog člana za pripadajuće pravo iz stava (1) ovog člana i poslovni subjekti iz stava (4) ovog člana, koji su registrovani nakon 01.12.2019. godine, nisu obavezni da ispune uslov koji se odnosi na pad prometa iz stava (1) tačka d) ovog člana i uslov koji se odnosi na zadržavanje broja radnika iz stava (1) tačka e) ovog člana.

(6) Broj uposlenika za poslovni subjekt iz stava (1) tačka b) ovog člana, za obračun ukupnog iznosa za uplatu za odnosni mjesec iz člana 8. ove uredbe, je ukupni broj uposlenika ovog subjekta iz kojeg broja uposlenika je isključen broj uposlenika poslovnih jedinica ovog subjekta koje se nalaze izvan područja Kantona Sarajevo, na posljednji dan u Mjesecu.

(7) Broj uposlenika za poslovni subjekt iz stava (1) tačka c) ovog člana, za obračun ukupnog iznosa za uplatu za odnosni mjesec iz člana 8. ove uredbe, je ukupni broj uposlenika svih poslovnih jedinica ovog subjekta koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, na posljednji dan u Mjesecu.

Član 8.
(Maksimalni iznos minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) koji se može uplatiti)

(1) Poslovnom subjektu iz člana 7. stav (1) tačka b) ove uredbe i člana 7. stav (1) tačka c) ove uredbe, koji ispunjava sve potrebne uslove za Mjesec, za broj uposlenika iz člana 7. stav (6) ove uredbe, odnosno iz člana 7. stav (7) ove uredbe može se uplatiti dio minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposlenom, kako slijedi:

a. do 50% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 30% do 50%,

b. do 100% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 50%.

(2) Poslovnom subjektu iz člana 7. stav (4) ove uredbe koji ispunjava sve potrebne uslove za Mjesec, za broj uposlenika na posljednji dan u Mjesecu može se uplatiti do 50% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposlenom.

(3) Poslovnom subjektu iz člana 7. stav (5) ove uredbe koji ispunjava sve potrebne uslove za Mjesec, za broj uposlenika na posljednji dan u Mjesecu može se uplatiti do 40% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposlenom.

Član 9.
(Odluka o utvrđivanju iznosa dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za uplatu)

(1) Vlada Kantona donosi pojedinačnu odluku kojom se utvrđuju iznosi dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za uplatu po uposlenom za Mjesec, za poslovne subjekte iz člana 8. stava (1), (2) i (3) ove uredbe.

(2) Odlukom iz stava (1) ovog člana mogu se utvrditi ovi iznosi za jedan ili više mjeseci u 2021. godini ako je prethodno donesena odluka iz člana 2. stav (2) ove uredbe.

Član 10.
(Odluka o odobravanju i uplati sredstava)

(1) Vlada Kantona donosi odluku o odobravanju i uplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za Mjesec poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove, prema listi koja je sastavni dio ove odluke.

(2) Odluka iz stava (1) ovog člana može se donijeti za jedan ili više mjeseci u 2021. godini ako je prethodno donesena odluka iz člana 2. stav (2) ove uredbe.

(3) Nakon okončanja postupka rješavanja po prigovorima, donosi se odluka iz stava (1) ovog člana, odnosno iz stava (2) ovog člana za poslovne subjekte čiji su prigovori prihvaćeni.

Član 11.
(Objava listi poslovnih subjekata)

(1) Ministarstvo privrede objavljuje Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove, kao i Listu poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove.

(2) Liste iz stava (1) ovog člana objavljuju se na web stranici Ministarstva privrede http://mp.ks.gov.ba/.

Član 12.
(Pravna zaštita)

(1) Poslovni subjekt iz člana 11. ove uredbe može uložiti prigovor komisiji putem Ministarstva privrede, u roku od sedam dana od dana objave listi iz člana 11. ove uredbe.

(2) Komisiju iz stava (1) ovog člana imenuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva privrede.

(3) Komisija rješava po prigovoru iz stava (1) ovog člana najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prigovora poslovnog subjekta i Vladi Kantona uz izvještaj o radu dostavlja Listu poslovnih subjekata čiji su prigovori prihvaćeni i Listu poslovnih subjekata čiji su prigovori odbijeni ili odbačeni.

(4) Liste iz stava (3) ovog člana objavljuju se na web stranici Ministarstva privrede http://mp.ks.gov.ba/.

Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-18882-1/21
21. aprila 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]