BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5549
Službene novine Federacije BiH, broj 95/22
Na osnovu člana 47. stav (3), člana 55. stav (3), člana 62. stav (4) i člana 89. stav (12) Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 340. sjednici, održanoj 24.11.2022. godine, donosi


UREDBU O POSTUPKU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA IMENOVANJE U TIJELA UPRAVE, NADZORA I RUKOVODSTVA U FEDERALNIM USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE


I. OSNOVNE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Uredbe)

Ovom uredbom detaljnije se uređuje postupak imenovanja upravnih i nadzornog odbora, te direktora u ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: federalne ustanove socijalne zaštite), kao i način dokazivanja ispunjenosti opštih i posebnih uslova i nepostojanja zakonskih zapreka za imenovanje na navedene pozicije.

Član 2.
(Primjena Uredbe)

Odredbe ove uredbe primjenjuju se na postupak i procedure imenovanja na pozicije predsjednika i članova upravnih i nadzornog odbora, kao i na poziciju direktora u federalnim ustanovama socijalne zaštite u skladu s odredbama Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/22 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 3.
(Opseg Uredbe)

Uredba obuhvata sljedeće postupke:

a) postupak definisanja sadržaja i objave javnog konkursa;

b) postupak prijavljivanja na javni konkurs;

c) postupak provjeravanja ispunjenosti uslova;

d) postupak izbora i imenovanja.

Član 4.
(Obaveza dokazivanja)

Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika ili člana upravnog ili nadzornog odbora, odnosno na poziciju direktora u federalnoj ustanovi socijalne zaštite dužan je dokazati ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kao i nepostojanje zapreka za imenovanje na navedene pozicije na način i po postupcima utvrđenim odredbama ove uredbe.

Član 5.
(Rodno značenje izraza)

Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način muški i ženski rod.

II. POSTUPAK DEFINISANJA SADRŽAJA I OBJAVA JAVNOG KONKURSA


Član 6.
(Donošenje akta o raspisivanju javnog konkursa)

(1) U skladu s članom 45. stav (2) i članom 53. stav (2) Zakona, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (u daljem tekstu: Ministarstvo), donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornog odbora federalnih ustanova socijalne zaštite, kao i rješenje o imenovanju komisije za provođenje konkursne procedure.

(2) U skladu s članom 61. stav (2) Zakona, odluku o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora, kao i rješenje o imenovanju komisije za provođenje konkursne procedure donosi upravni odbor federalne ustanove socijalne zaštite u koju se vrši imenovanje.

(3) Prilikom imenovanja komisija iz st. (1) i (2) ovoga člana dosljedno se primjenjuju odredbe člana 45. stav (3) i člana 53. stav (3) Zakona, odnosno odredbe člana 61. stav (3) Zakona koje se odnose na sastav komisija za provođenje konkursnih procedura vezanih za imenovanja predsjednika i članova upravnih i nadzornog odbora, odnosno direktora u federalnim ustanovama socijalne zaštite.

Član 7.
(Sadržaj javnog konkursa)

(1) Tekst javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornog odbora, odnosno direktora u federalnim ustanovama socijalne zaštite obavezno sadrži:

a) naziv federalne ustanove socijalne zaštite u koju se vrši imenovanje;

b) naziv pozicije na koju se vrši imenovanje;

c) nadležnosti tijela, odnosno pozicije na koju se vrši imenovanje;

d) opće i posebne uslove za imenovanje na referentnu poziciju;

e) popis dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova;

f) zapreke za imenovanje na referentnu poziciju;

g) popis dokumentacije kojom se dokazuje nepostojanje zapreka za imenovanje na referentnu poziciju i

h) uputa o formi i načinu na koji se dostavljaju prijava i tražena dokumentacija.

(2) Pored elemenata navedenih u stavu (1) ovoga člana, u tekstu javnog konkursa potrebno je kandidatima dati i upute o načinu i sadržaju intervjua koji će se s njima obaviti i posebnu napomenu da kandidati moraju ispunjavati uslove javnog konkursa s danom njegove objave, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni, kao i da se nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće razmatrati, te o roku za podnošenje prijave.

(3) Pored elemenata navedenih u st. (1) i (2) ovoga člana, u tekstu se javnog konkursa obavezno navodi i upozorenje da će kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biti isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Član 8.
(Objava javnog konkursa)

U skladu s propisima o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, integralni tekst javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornog odbora, odnosno direktora federalnih ustanova socijalne zaštite objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na službenoj web stranici Ministarstva, dok se obavijest o raspisivanju predmetnog konkursa objavljuje u dva dnevna lista velikog tiraža s ciljem da ta informacija bude dostupna najširoj zainteresovanoj javnosti.

Član 9.
(Trajanje javnog konkursa)

U skladu s propisima o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, krajnji rok za podnošenje prijava po javnom konkursu za imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornog odbora, odnosno direktora federalnih ustanova socijalne zaštite ne može biti kraći od 15 dana od dana posljednje objave integralnog teksta javnog konkursa.

III. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI KONKURS


Član 10.
(Podnošenje prijave na javni konkurs)

(1) Prijava na javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornog odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite, zajedno s traženom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu na način utvrđen tekstom javnog konkursa.

(2) Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora federalne ustanove socijalne zaštite, zajedno s traženom dokumentacijom, podnosi se federalnoj ustanovi socijalne zaštite u kojoj se vrši imenovanje na način utvrđen tekstom javnog konkursa.

Član 11.
(Obrazac za podnošenje prijave na javni konkurs)

Prijave po javnom konkursu za imenovanje predsjednika i članova upravnih i nadzornog odbora, odnosno direktora u federalnim ustanovama socijalne zaštite podnose se na sljedećim posebnim obrascima koji su sastavni dio ove uredbe:

a) Obrazac 01 za imenovanje u upravni odbor federalne ustanove socijalne zaštite;

b) Obrazac 02 za imenovanje u nadzorni odbor federalne ustanove socijalne zaštite i

c) Obrazac 03 za imenovanje na poziciju direktora federalne ustanove socijalne zaštite.

Član 12.
(Popunjavanje obrasca)

(1) Prilikom popunjavanja prijavnog obrasca iz člana 11. ove uredbe kandidati za imenovanje na pozicije predsjednika ili članova upravnog odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite obavezno upisuju i svojstvo u kojem se kandidiraju prema odredbama člana 46. stav (2) Zakona.

(2) Ukoliko u prijavnom obrascu kandidata ne bude naveden podatak iz stava (1) ovoga člana, njegova će se prijava tretirati kao prijava iz reda stručnih lica iz oblasti i zvanja utvrđenih posebnim kriterijima za imenovanje u upravne odbore federalnih ustanova socijalne zaštite.

Član 13.
(Dokazivanje ispunjavanja opštih uslova)

U pogledu ispunjavanja opštih uslova za imenovanje na poziciju predsjednika ili člana upravnih ili nadzornog odbora, odnosno na poziciju direktora u federalnoj ustanovi socijalne zaštite, kandidat mora dokazati sljedeće činjenice:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b) da je stariji od 18 godina;

c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana prijavljivanja na neku od navedenih pozicija i

d) da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Član 14.
(Dokumentacija za dokazivanje ispunjavanja opštih uslova)

(1) Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova utvrđenih odredbama propisa o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, kao i odredbama ove uredbe, kandidat je, uz prijavni obrazac, dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

a) izvod iz matične knjige rođenih;

b) uvjerenje o državljanstvu;

c) izjavu o ispunjavanju opštih uslova utvrđenih članom 13. stav (1) tač. c) i d) ove uredbe.

(2) Izjava iz tačke c) stava (1) ovoga člana sastavni je dio prijavnih obrazaca iz člana 11. ove uredbe.

Član 15.
(Dokazivanje ispunjavanja posebnih uslova)

U pogledu ispunjavanja posebnih uslova za imenovanje na poziciju predsjednika ili člana upravnih ili nadzornog odbora, odnosno na poziciju direktora u federalnoj ustanovi socijalne zaštite, kandidat mora dokazati sljedeće činjenice:

a) posjedovanje Zakonom propisane stručne spreme;

b) posjedovanje Zakonom propisanog radnog staža u struci;

c) poznavanje propisa iz oblasti socijalne i dječje zaštite s posebnim fokusom na djelatnost ustanova socijalne zaštite i način njihovog funkcionisanja;

d) poznavanje nadležnosti, sadržaja i načina rada koji su povezani s funkcijom na koju aplicira.

Član 16.
(Dokazivanje posjedovanja propisane stručne spreme)

(1) Kao dokaz o posjedovanju stručne spreme propisane Zakonom, kandidat je, uz prijavni obrazac, dužan dostaviti univerzitetsku diplomu kojom dokazuje:

a) posjedovanje visoke stručne spreme – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja iz oblasti društvenih, humanističkih ili medicinskih nauka ukoliko se prijava odnosi na poziciju predsjednika ili člana upravnog odbora u federalnoj ustanovi socijalne zaštite u skladu s odredbom člana 47. stav (2) tačka a) Zakona;

b) posjedovanje visoke stručne spreme – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja iz oblasti društvenih nauka – smjer ekonomija ili pravo ukoliko se prijava odnosi na poziciju predsjednika ili člana nadzornog odbora u federalnoj ustanovi socijalne zaštite u skladu s odredbom člana 55. stav (2) tačka a) Zakona;

c) posjedovanje visoke stručne spreme – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja iz oblasti društvenih ili medicinskih nauka ukoliko se prijava odnosi na poziciju direktora u federalnoj ustanovi socijalne zaštite u skladu s odredbom člana 62. stav (2) tačka a) Zakona.

(2) Ukoliko je kandidat traženu stručnu spremu stekao u inostranstvu, tada je, uz obrazovnu ispravu iz stava (1) ovoga člana, neophodno priložiti i dokument nadležne obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini o nostrifikaciji, odnosno ekvivalenciji te obrazovne isprave.

Član 17.
(Dokazivanje propisanog radnog staža u struci)

(1) Kao dokaz o posjedovanju radnog staža u struci propisanog Zakonom, kandidat je, uz prijavni obrazac, dužan priložiti potvrdu ili uvjerenje poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi.

(2) Dokazi iz stava (1) ovoga člana moraju biti precizni i detaljni, te sadržavati sve bitne elemente koji nesumnjivo ukazuju na traženo radno iskustvo.

(3) Pod bitnim elementima dokaza iz stava (1) ovoga člana, bez kojih se isti imaju smatrati nepotpunim, podrazumijevaju se podaci o nazivu radnog mjesta na kojem je kandidat radio ili radi, opisu poslova koje je ono obuhvatalo ili obuhvata, stručnoj spremi koju je to radno mjesto zahtijevalo ili zahtijeva, precizno navedenom periodu obavljanja tih poslova s jasnom naznakom jesu li oni obavljani nakon sticanja visoke stručne spreme.

Član 18.
(Dokazivanje ostalih posebnih uslova)

(1) Ispunjenost posebnih uslova u pogledu poznavanja propisa iz oblasti socijalne i dječje zaštite s posebnim fokusom na djelatnost ustanova socijalne zaštite i način njihovog funkcionisanja, te poznavanja nadležnosti, sadržaja i načina rada koji su povezani s pozicijom u federalnoj ustanovi socijalne zaštite na koju se vrši imenovanje, utvrđuje se kroz postupak intervjuisanja kandidata koji provodi komisija za provođenje konkursne procedure iz člana 6. ove uredbe.

(2) Kandidat koji se, u skladu s članom 46. stav (2) Zakona, prijavljuje za imenovanje u upravni odbor iz reda stručnih zaposlenika dužan je, uz prijavni obrazac, priložiti i potvrdu ili uvjerenje federalne ustanove socijalne zaštite u koju se vrši imenovanje o njegovom angažmanu na poslovima stručnog rada s korisnicima.

(3) Stručnim zaposlenicima iz člana 46. stav (2) Zakona i stava (2) ovoga člana smatraju se isključivo socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, edukatori-rehabilitatori (defektolozi), logopedi i drugi stručni profili koji rade direktno s korisnicima i koji imaju status stalno zaposlenih u federalnoj ustanovi socijalne zaštite u koju se vrši imenovanje.

(4) Kandidat koji se, u skladu s članom 46. stav (2) Zakona, prijavljuje za imenovanje u upravni odbor iz reda zakonskih zastupnika korisnika koji se nalaze na smještaju u federalnoj ustanovi socijalne zaštite u koju se vrši imenovanje dužan je, uz prijavni obrazac, priložiti i dokaz da se to lice nalazi na smještaju, te da je on njegov zakonski zastupnik.

(5) Kao dokument kojim se dokazuje da se lice nalazi na smještaju prilaže se rješenje nadležnog centra za socijalni rad, odnosno opštinske službe socijalne zaštite kojim je to lice upućeno na smještaj u federalnu ustanovu socijalne zaštite u koju se vrši imenovanje ili ugovor o smještaju koji je zakonski zastupnik sklopio s federalnom ustanovom socijalne zaštite u koju se vrši imenovanje.

(6) Kao dokument kojim se dokazuje svojstvo zakonskog zastupnika prilaže se rješenje nadležnog centra za socijalni rad, odnosno opštinske službe socijalne zaštite kojim je kandidat postavljen za staratelja licu na smještaju u federalnoj ustanovi socijalne zaštite u koju se vrši imenovanje ili izvod iz matične knjige rođenih za lice koje se nalazi na smještaju u federalnoj ustanovi socijalne zaštite u koju se vrši imenovanje iz kojega je vidljivo da je kandidat roditelj tog lica.

IV. POSTUPAK PROVJERAVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA


Član 19.
(Faze postupka)

Postupak nakon zatvaranja javnog konkursa odvija se u sljedećih nekoliko faza:

a) ocjena formalne ispravnosti prijava;

b) ocjena dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za imenovanje;

c) intervju s kvalifikovanim kandidatima;

d) utvrđivanje i dostavljanje Liste uspješnih kandidata.

Član 20.
(Komisija za provođenje konkursne procedure)

(1) Postupak nakon zatvaranja javnog konkursa provodi komisija za provođenje konkursne procedure (u daljem tekstu: komisija) imenovana na način utvrđen članom 6. ove uredbe.

(2) Komisija na svojoj prvoj sjednici donosi poslovnik o radu kojim će, između ostaloga, regulisati i pitanje sukoba interesa članova komisije s opisom postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa.

(3) Članovi su komisije dužni, prije početka provođenja svojih zadataka i zaduženja, potpisati izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti. https://www.anwalt-derbeste.de

Član 21.
(Ocjena formalne ispravnosti prijava)

(1) Komisija ocjenjuje formalno-pravnu ispravnost i sadržaj podnesenih prijava.

(2) Komisija će odbaciti nepravovremenu ili nepotpunu prijavu.

(3) O razlozima odbacivanja prijave, komisija obavještava kandidata u pisanoj formi.

(4) Protiv obavijesti iz stava (3) ovoga člana kandidat može izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana njenog prijema.

(5) Prigovorom iz stava (4) ovoga člana mogu se pobijati samo činjenice i okolnosti u vezi s razlozima o odbacivanju prijave navedenim u obavijesti.

(6) O prigovoru iz stava (4) ovoga člana odlučuje federalni ministar rada i socijalne politike (u daljem tekstu: federalni ministar) ukoliko je riječ o imenovanju upravnih ili nadzornog odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite, odnosno upravni odbor federalne ustanove socijalne zaštite ukoliko je riječ o imenovanju direktora u toj ustanovi.

(7) O prigovoru iz stava (4) ovoga člana odlučuje se pisanim putem u roku od osam dana od dana prijema prigovora.

Član 22.
(Ocjena dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova)

(1) Komisija vrši ocjenu dostavljenih dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, odnosno opštih i posebnih uslova za imenovanje u upravni ili nadzorni odbor, odnosno na poziciju direktora u federalnoj ustanovi socijalne zaštite.

(2) Komisija će isključiti iz dalje konkursne procedure kandidata za koga se, na osnovu ocjene dostavljenih dokaza, utvrdi da ne ispunjava opšte i posebne uslove za imenovanje u upravni ili nadzorni odbor, odnosno na poziciju direktora u federalnoj ustanovi socijalne zaštite.

(3) Komisija pisanim putem obavještava kandidata o isključenju iz konkursne procedure.

(4) Protiv obavijesti iz stava (3) ovoga člana može se izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana njenog prijema.

(5) Prigovorom iz stava (4) ovoga člana mogu se pobijati samo činjenice i okolnosti u vezi s razlozima isključenja iz konkursne procedure navedenim u obavijesti.

(6) O prigovoru iz stava (4) ovoga člana odlučuje federalni ministar rada i socijalne politike (u daljem tekstu: federalni ministar) ukoliko je riječ o imenovanju upravnih ili nadzornog odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite, odnosno upravni odbor federalne ustanove socijalne zaštite ukoliko je riječ o imenovanju direktora u toj ustanovi.

(7) O prigovoru iz stava (4) ovoga člana odlučuje se pisanim putem u roku od osam dana od dana prijema prigovora.

Član 23.
(Intervju s kvalifikovanim kandidatima)

(1) S kandidatima koji su ispunili formalno-pravne uslove prijave i koji su zadovoljili opšte i posebne uslove za imenovanje u upravni ili nadzorni odbor, odnosno na poziciju direktora u federalnoj ustanovi socijalne zaštite, obavlja se usmeni intervju.

(2) U skladu s članom 18. stav (1) ove uredbe, kroz intervju iz stava (1) ovoga člana utvrđuje se ispunjenost posebnih uslova u pogledu poznavanja propisa iz oblasti socijalne i dječje zaštite s posebnim fokusom na djelatnost ustanova socijalne zaštite i način njihovog funkcionisanja, te poznavanja nadležnosti, sadržaja i načina rada koji su povezani s pozicijom u federalnoj ustanovi socijalne zaštite na koju se vrši imenovanje.

(3) Prije zakazivanja intervjua iz stava (1) ovoga člana komisija je dužna utvrditi listu pitanja koja će se svim kandidatima postavljati, kao i jedinstven način ocjenjivanja odgovora koje kandidati budu davali na ta pitanja.

(4) O mjestu i vremenu provođenja intervjua komisija pisanim putem obavještava kvalifikovane kandidate.

(5) Komisija će izvršiti identifikovanje kandidata koji bude pristupio intervjuu uvidom u njegovu ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument.

(6) Kandidat koji odbije identifikaciju iz stava (5) ovoga člana gubi status kvalifikovanog kandidata i ne može pristupiti intervjuu.

(7) Kandidat koji se iz bilo kojega razloga ne odazove na zakazani intervju i o tome pravovremeno ne informiše komisiju, gubi status kvalifikovanog kandidata i ne može biti uvršten na Listu uspješnih kandidata.

(8) Izuzetno, kandidatu koji pravovremeno informiše komisiju o opravdanoj nemogućnosti dolaska na intervju u zakazanom terminu, ponudit će se drugi termin u razumnom roku koji ne može biti duži od pet dana od dana održavanja posljednjeg intervjua.

Član 24.
(Utvrđivanje i dostavljanje Liste uspješnih kandidata)

(1) Kandidati za koje je, kroz postupke utvrđene čl. 22. i 23. ove uredbe, utvrđeno da ispunjavaju opšte i posebne uslove za imenovanje u upravni ili nadzorni odbor, odnosno na poziciju direktora u federalnoj ustanovi socijalne zaštite uvrštavaju se na Listu uspješnih kandidata.

(2) U skladu s rezultatima ocjenjivanja, redoslijed na Listi uspješnih kandidata utvrđuje se prema ocjenama dodijeljenim u postupku intervjuisanja i to od viših prema nižima.

(3) Lista uspješnih kandidata dostavlja se:

a) Vladi Federacije ukoliko se vrši imenovanje u upravne ili nadzorni odbor u federalnim ustanovama socijalne zaštite;

b) upravnom odboru federalne ustanove socijalne zaštite ukoliko se vrši imenovanje na poziciju direktora.

(4) Uz Listu uspješnih kandidata komisija je dužna dostaviti i izvještaj o svom radu sa svom pratećom dokumentacijom uključujući i prijave na javni konkurs.

V. POSTUPAK IZBORA I IMENOVANJA


Član 25.
(Izbor kandidata za imenovanje u upravne ili nadzorni odbor)

(1) Na osnovu Liste uspješnih kandidata, Vlada Federacije vrši odabir kandidata za imenovanje u upravne ili nadzorni odbor u federalnim ustanovama socijalne zaštite.

(2) Prilikom odabira kandidata za imenovanje, vodi se računa o dosljednoj primjeni odredbi člana 45. stav (1), člana 46. stav (1), člana 53. stav (1), člana 54. stav (1) koje se odnose na broj uzastopnih mandata, kao i odredbe člana 86. stav (5) Zakona koja se odnosi na ravnopravnu zastupljenost spolova.

(3) Lista kandidata za imenovanje u upravne ili nadzorni odbor u federalnim ustanovama socijalne zaštite dostavlja se Ministarstvu s jasno naznačenom informacijom ko se od odabranih kandidata imenuje na poziciju predsjednika.

Član 26.
(Izbor kandidata za imenovanje na poziciju direktora)

(1) Na osnovu Liste uspješnih kandidata, upravni odbor federalne ustanove socijalne zaštite u koju se vrši imenovanje odabire kandidata koji će biti imenovan na poziciju direktora te ustanove.

(2) Prilikom odabira kandidata za imenovanje, vodi se računa o dosljednoj primjeni odredbe člana 62. stav (3) Zakona koja se odnosi na broj uzastopnih mandata.

(3) U skladu s odredbom člana 61. stav (1) Zakona, upravni odbor federalne ustanove socijalne zaštite dužan je, prije konačnog imenovanja direktora, pribaviti saglasnost Vlade Federacije.

Član 27.
(Obavještavanje kandidata za imenovanje)

(1) Prije njihovog konačnog imenovanja, Ministarstvo dostavlja izabranim kandidatima za imenovanje u upravne ili nadzorni odbor u federalnim ustanovama socijalne zaštite pisanu obavijest o njihovom izboru.

(2) Prije njegovog konačnog imenovanja, upravni odbor federalne ustanove socijalne zaštite dostavlja izabranom kandidatu za imenovanje na poziciju direktora pisanu obavijest o njegovom izboru.

Član 28.
(Dokazivanje nepostojanja zapreka za imenovanje)

(1) Uz pisanu obavijest iz člana 27. ove uredbe od svakog se pojedinog odabranog kandidata traži i dostavljanje dokaza o nepostojanju zapreka za njegovo imenovanje pri čemu:

a) dokaze o nepostojanju navedenih zapreka odabrani kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika ili člana upravnog odbora federalne ustanove socijalne zaštite dostavlja u skladu s odredbama člana 48. Zakona;

b) dokaze o nepostojanju navedenih zapreka odabrani kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika ili člana nadzornog odbora federalnih ustanova socijalne zaštite dostavlja u skladu s odredbama člana 56. Zakona;

c) dokaze o nepostojanju navedenih zapreka odabrani kandidat za imenovanje na poziciju direktora federalne ustanove socijalne zaštite dostavlja u skladu s odredbama člana 63. Zakona.

(2) Rok za dostavljanje dokaza o nepostojanju zapreka za imenovanje je 15 dana od dana zaprimanja obavijesti iz stava (1) ovoga člana.

(3) Odabrani kandidat koji u roku iz stava (2) ovoga člana ne dostavi dokaze o nepostojanju zapreka za njegovo imenovanje ili se, nakon njihovog dostavljanja, utvrdi da te zapreke postoje, ne može biti imenovan u upravne ili nadzorni odbor, odnosno na poziciju direktora u federalnim ustanovama socijalne zaštite u skladu s relevantnim odredbama Zakona.

(4) U slučajevima iz stava (3) ovoga člana na te će se pozicije predložiti imenovanje drugog kandidata s Liste uspješnih kandidata iz člana 24. ove uredbe.

Član 29.
(Dokumentacija kojom se dokazuje nepostojanje zapreka)

(1) Kao dokument kojim dokazuje posjedovanje zdravstvene sposobnosti, u skladu s odredbama člana 48. stav (1) tačka a), člana 56. stav (1) tačka a) ili člana 63. stav (1) tačka a) Zakona, kandidat dostavlja uvjerenje ili potvrdu nadležne zdravstvene institucije.

(2) Kao dokument kojim dokazuje neosuđivanost za kaznena djela utvrđena odredbama člana 48. stav (1) tač. b), c) i d), člana 56. stav (1) tač. b), c) i d) ili člana 63. stav (1) tač. b), c) i d) Zakona, kandidat dostavlja uvjerenje ili potvrdu nadležnog organa unutrašnjih poslova.

(3) Kao dokument kojim dokazuje da mu, u skladu s odredbama člana 48. stav (1) tačka e), člana 56. stav (1) tačka e) ili člana 63. stav (1) tačka e) Zakona, nije izrečena mjera porodično-pravne zaštite ili zaštitna mjera zbog porodičnog nasilja, kandidat dostavlja uvjerenje ili potvrdu nadležne pravosudne institucije.

(4) Kao dokument kojim dokazuje nepostojanje zapreka utvrđenih odredbama člana 48. stav (1) tač. f), g), h) i i), člana 56. stav (1) tač. f), g), h) i i) ili člana 63. stav (1) tač. f), g), h) i i) Zakona, kandidat dostavlja svojeručno potpisanu izjavu.

(5) Izjava iz stava (4) ovoga člana mora biti ovjerena od strane nadležnog opštinskog, odnosno gradskog organa uprave.

Član 30.
(Konačno imenovanje)

(1) Nakon okončanja postupka prikupljanja dokumentacije iz člana 29. ove uredbe donosi se konačno rješenje o imenovanju i to:

a) Vlada Federacije o imenovanju predsjednika i članova upravnih ili nadzornog odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite;

b) upravni odbor federalne ustanove socijalne zaštite o imenovanju direktora.

(2) Rješenja o konačnom imenovanju iz stava (1) ovog člana objavljuju se u "Službenim novinama Federacije BiH".

(3) U skladu s članom 50. stav (2) i članom 58. stav (2) Zakona, Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva, uz akte o imenovanju iz stava (1) tačka a) ovoga člana, donosi i odluke kojima će utvrditi visinu novčane naknade za rad predsjednicima i članovima upravnih i nadzornog odbora federalnih ustanova socijalne zaštite, uslove za njezinu isplatu, način izvještavanja kao i druga pitanja od značaja.

(4) U skladu s članom 65. stav (3) Zakona, upravni odbor federalne ustanove socijalne zaštite, uz akt o imenovanju iz stava (1) tačka b) ovoga člana, donosi i odluku kojom će utvrditi visinu plaće direktora, uslove za njezinu isplatu, način izvještavanja kao i druga pitanja od značaja.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE


Član 31.
(Vjerodostojnost dokumentacije)

Sva dokumentacija koja se traži po osnovu bilo kojega postupka utvrđenog odredbama ove uredbe mora biti u originalu ili ovjerenoj preslici.

Član 32.
(Čuvanje dokumentacije)

Po okončanju svih postupaka utvrđenih odredbama ove uredbe, sva se originalna dokumentacija, uključujući i prijave kandidata na javni konkurs, dostavlja na arhiviranje i to:

a) Ministarstvu dokumentacija vezana za imenovanja upravnih ili nadzornog odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite;

b) federalnim ustanovama socijalne zaštite dokumentacija vezana za imenovanja njihovih direktora.

Član 33.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1721/2022
24. novembra 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]