BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5244
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 39/21
Na osnovu člana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 5. stav (6), a u vezi sa članom 126. tačka a) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/18, 26/19 i 39/20) Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog ministra unutrašnjih poslova, na 41. sjednici održanoj 16.09.2021. godine, donijela je


UREDBU O OBLIKU SLUŽBENE POLICIJSKE ISKAZNICE I POLICIJSKE ZNAČKE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO


Član 1.
(Predmet uredbe)

Ovom uredbom propisuje se izgled i oblik policijske značke, izgled otiska i upotreba otiska policijske značke, obrazac i sadržaj službene policijske iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica), koje nose policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Uprava policije), postupak izdavanja policijske značke i iskaznice i rok važenja, nabavka policijskih znački i iskaznica, i vođenje evidencija o policijskoj znački i iskaznici, kao i funkcionalna značka koju nosi ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: "ministar")

Član 2.
(Izdavanje policijske značke i iskaznice)

(1) Policijska značka i iskaznica izdaju se policijskim službenicima Uprave policije.

(2) Iskaznica je javna isprava.

Član 3.
(Izgled policijske značke)

(1) Policijska značka je jedinstvena za sve policijske službenike Uprave policije.

(2) Policijska značka izrađuje se od mesinga (boje zlata), metodom kovanja - presovanja sa alatom izrađenim prema obliku i dizajnu policijske značke. Otkivci se galvanski tretiraju - pasiviziraju na otpornost od korozije. Policijska značka mora biti izrađena postupkom koji obezbjeđuje da se ista, usljed nošenja i upotrebe, ne uvija, ne deformiše ili ne mijenja svoj oblik i suštinu.

(3) Policijska značka je u obliku stilizovanog štita, reljefne izrade, dvodimenzionalna, u svom najširem dijelu širine 60 mm, u svom najvišem dijelu visine 72,50 mm i debljine 2 mm.

(4) U gornjem dijelu policijske značke utisnut je tekst u tri reda koji glasi: "KANTON SARAJEVO, MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, UPRAVA POLICIJE", a ovaj dio sa cijelim rubom oko značke je mesing visokopoliran i zaštićen od korozije. Ispod navedenog teksta nalazi se udubljeni prostor značke koji je obojen plavom bojom, a u centralom dijelu je visokopolirana desetokraka zvijezda dimenzije u prečniku 44 mm. Na zvijezdi se nalazi puni krug vanjskog prečnika 30 mm, unutrašnjeg prečnika 20 mm, u boji srebra visokopoliranog i zaštićenog od korozije na kojem je u gornjoj polovini utisnuta riječ: "POLICIJA". U unutrašnjosti ovog punog kruga od visokopoliranog mesinga, utisnut je grb Kantona Sarajevo, zaštićen od korozije, dimenzija u širini 13 mm, a po visini 17 mm. Ispod zvijezde nalazi se utisnuti prostor za broj policijske značke koji je u boji srebra visokopoliranog. U taj prostor se postavlja visokopolirana pločica, dimenzija u širini 14 mm, a po visini 5 mm, naknadno gravirana sa četiri znamenke koja je, također, u boji srebra.

(5) Prvi broj policijske značke je 0001.

(6) Na poleđini policijske značke postavljena su dva distancna vijka prečnika 2 mm i s nazubljenim maticama prečnika 12 mm urađenim od mesinga, sa svrhom pričvršćivanja policijske značke za kožnu futrolu ili uniformu na odgovarajućem i propisanom mjestu.

(7) Policijska značka se izrađuje u jednom primjerku koji se nalazi u kožnoj futroli, a može se izraditi u još jednom istovjetnom primjerku ili u primjerku od drugog materijala (vezena i sl.) radi stavljanja na uniformu policijskog službenika u skladu s odredbama posebnog propisa.

(8) Policijska značka koja se nalazi na uniformi policijskog službenika pričvršćuje se putem dva vijka sa maticama i/ili na drugi pogodan i siguran način (npr. kožna ili druga podloga sa adekvatnim kopčanjem, čičak i dr.).

Član 4.
(Izgled policijske značke poginulog ili preminulog policijskog službenika)

(1) Porodici poginulog ili preminulog policijskog službenika pripada policijska značka iz člana 3. ove uredbe, koju je nosio poginuli ili preminuli.

(2) Policijska značka koja je pripadala poginulom ili preminulom policijskom službeniku u donjoj polovini srebrnog kruga ima ugraviran natpis "ZA SJEĆANJE".

(3) Policijska značka iz stava (2) ovog člana dodjeljuje se opremljena i upakovana u poseban ram od drveta, dimenzije 17,5 x 19,5 cm, unutar kojeg se nalazi podloga od teget plavog pliša u čiju se sredinu ista fiksira.

(4) U slučaju da se više članova porodice obrati sa zahtjevom za dodjelu policijske značke koju je nosio poginuli ili preminuli policijski službenik i isti se ne mogu usaglasiti o dodjeljivanju policijske značke (kome će se konkretno dodijeliti), neće se izvršiti dodjeljivanje iz stava (1) ovog člana.

Član 5.
(Izgled policijske značke penzionera)

(1) Policijskom službeniku koji odlazi u penziju pripada policijska značka iz člana 3. ove uredbe kojom je bio zadužen za vrijeme vršenja policijske službe.

(2) Policijska značka iz stava (1) ovog člana u donjoj polovini srebrnog kruga ima ugraviran natpis "PENZIONER".

Član 6.
(Otisak policijske značke i njegovo korištenje)

(1) Otisak policijske značke je u skladu sa izgledom policijske značke iz člana 3. ove uredbe.

(2) Otisak policijske značke se može koristiti:

a) na natpisima u službenim prostorijama dimenzija otiska 36x30 cm, na zgradama dimenzija otiska 170x126 cm i na službenim vozilima u skladu s odredbama posebnog propisa,

b) na memorandumima, zvaničnim pozivnicama, čestitkama i sličnim aktima u standardnim veličinama za tu vrstu akata.

(1) Otisak policijske značke može se koristiti i kao vodeni žig.

Član 7.
(Izgled iskaznice)

(1) Iskaznica ima oblik kartice, izrađuje se u polaroid tehnici kompjuterskog sistema, dimenzija 55x85 mm, izrađena je od bijelog polikarbonatnog materijala.

(2) Obje strane iskaznice štampaju se UV bojama.

(3) Iskaznica je bijele boje.

(4) Prednja strana iskaznice sadrži:

a) u gornjem lijevom uglu grb Kantona Sarajevo,

b) u gornjem desnom uglu policijsku značku,

c) u gornjem središnjem dijelu između elemenata iz tač. a) i b) centriran je petoredni natpis: "Bosna i Hercegovina", "Federacija Bosne i Hercegovine", "KANTON SARAJEVO", "MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA" i "UPRAVA POLICIJE",

d) ispod natpisa iz tačke c) na središnjem dijelu nalazi se naziv: "SLUŽBENA POLICIJSKA ISKAZNICA", tako što se u prvom redu nalazi riječ: "SLUŽBENA", a u drugom redu nalaze riječi: "POLICIJSKA ISKAZNICA",

e) ispod natpisa iz tačke d) ovog stava na središnjem dijelu nalazi se fotografija policijskog službenika - imaoca iskaznice dimenzija širine 24 mm, a visine 28 mm.

f) ispod fotografije u lijevom uglu upisuje se ime imaoca iskaznice,

g) ispod natpisa iz tačke f) ovog stava u lijevom uglu upisuje se prezime imaoca iskaznice,

h) ispod natpisa iz tačke g) ovog stava u lijevom uglu upisuje se broj iskaznice,

i) ispod elementa iz tačke h) ovog stava u lijevom uglu se upisuje riječ: "Datum:", a u desnom uglu upisuju se riječi: "Policijski komesar",

j) ispod elemenata iz tačke i) ovog stava u lijevom uglu upisuje se datum izdavanja iskaznice, a u desnom uglu nalazi se potpis policijskog komesara.

(1) Na poleđini iskaznice nalazi se:

a) odštampan tekst ovlaštenja policijskih službenika na bosanskom, srpskom, hrvatskom, i engleskom jeziku, slovima crne boje, sljedećeg sadržaja: "OVOM SLUŽBENOM ISKAZNICOM DOKAZUJE SE DA JE NJEN IMALAC POLICIJSKI SLUŽBENIK UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO. IMALAC OVE ISKAZNICE IMA SVA OVLAŠTENJA U SKLADU SA ZAKONOM O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA KANTONA SARAJEVO I DRUGIM PROPISIMA".

b) u pozadini slova iz tačke a) ovog stava je otisak policijske značke.

(1) Pojedinačni podaci koji se unose u obrazac iskaznice na prednjem dijelu upisuju se latiničnim pismom.

(2) Prilikom izrade iskaznice vodiće se računa da se osigura adekvatna zaštita vjerodostojnosti iste.

Član 8.
(Obaveza nošenja policijske značke i iskaznice)

Policijski službenici Uprave policije dužni su, prilikom obavljanja službenih poslova i zadataka, nositi policijsku značku i iskaznicu.

Član 9.
(Kožna futrola)

(1) Policijski službenici policijsku značku i iskaznicu nose u kožnoj futroli.

(2) Kožna futrola je crne boje, dvodijelna, kada je sklopljena pravougaonog je oblika, dimenzija 80 mm širine, 110 mm visine, a otvara se po visini.

(3) Policijska značka se nalazi na donjoj strani, a iskaznica na gornjoj strani otvorene kožne futrole.

(4) Na sredini kožne futrole nalazi se mesingana osovina oko koje se otvara kožna futrola, a na kožnoj futroli u dijelu oko sredine mesingane osovine nalazi se otvor kroz koji je moguće provući platnenu ili drugu traku ili drugo sredstvo u svrhu nošenja kožne futrole sa policijskom značkom i iskaznicom oko vrata policijskog službenika.

(5) Na gornjem i donjem dijelu unutar kožne futrole, nalazi se magnet, radi lakšeg zatvaranja i preklapanja kožne futrole.

(6) Na unutrašnjoj strani gornjeg dijela kožne futrole nalazi se otvor za iskaznicu širine 55 mm i visine 85 mm.

Član 10.
(Postupak izdavanja policijske značke i iskaznice)

(1) Policijsku značku i iskaznicu izdaje policijski komesar.

(2) Postupak izdavanja iz stava (1) ovog člana priprema i sprovodi nadležna organizaciona jedinica za kadrovske poslove u Upravi policije.

Član 11.
(Vremensko važenje policijske značke i iskaznice)

Policijska značka važi od dana izdavanja do dana prestanka vršenja službe, a policijska iskaznica se izdaje sa rokom važenja od deset godina, nakon čega se ponovo izdaje.

Član 12.
(Gubitak policijske značke ili iskaznice)

(1) Kada policijski službenik izgubi policijsku značku i/ili iskaznicu ili na drugi način ostane bez istih, dužan je o tome odmah, a najkasnije u roku od tri dana od saznanja za gubitak ili nestanak obavijestiti neposrednog rukovodioca i podnijeti pismenu izjavu o vremenu i načinu gubitka ili nestanka policijske značke i/ili iskaznice.

(2) Nova policijska značka i/ili iskaznica izdat će se nakon što policijski službenik izgubljenu ili na drugi način nestalu policijsku značku i/ili iskaznicu oglasi nevažećom u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(3) U slučajevima iz stava (1) ovog člana provodi se postupak utvrđivanja materijalne odgovornosti u skladu sa važećim odredbama propisa koji se odnosi na utvrđivanje materijalne odgovornosti policijskih službenika Uprave policije.

Član 13.
(Vraćanje policijske značke ili iskaznice)

(1) Ukoliko policijski službenik na bilo koji način izgubi status policijskog službenika, organizaciona jedinica Uprave policije u kojoj je bio raspoređen dužna je odmah preuzeti njegovu policijsku značku i iskaznicu i uz pismeni akt iste, u roku od pet dana, dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici za kadrovske poslove u Upravi policije koja će dostavljenu policijsku značku i iskaznicu čuvati na adekvatan način dok se ne formira Komisija iz člana 16. ove uredbe.

(2) Ukoliko policijski službenik izgubi status policijskog službenika zbog odlaska u penziju ili zbog smrti, sa njegovom policijskom značkom se postupa na način propisan čl. 4. i 5. ove uredbe.

(3) Iskaznica penzionisanog, poginulog ili preminulog policijskog službenika ne predaje se uz policijsku značku, već ostaje u njegovom personalnom dosjeu u nadležnoj organizacionoj jedinici za kadrovske poslove u Upravi policije.

Član 14.
(Evidencije)

(1) O izdatim policijskim značkama i iskaznicama vodi se evidencija u nadležnoj organizacionoj jedinici za kadrovske poslove u Upravi policije.

(2) Evidencija o policijskim značkama sadrži: redni broj, ime, ime oca i prezime policijskog službenika, broj policijske značke, datum izdavanja i potpis policijskog službenika koji preuzima policijsku značku, datum kada je policijska značka vraćena, rubrika za datum oglašavanja nevažećom, rubrika za unošenje podataka o uništenju i napomene.

(3) Evidencija o policijskim iskaznicama sadrži: redni broj, ime, ime oca i prezime policijskog službenika, broj iskaznice, datum izdavanja i potpis policijskog službenika koji preuzima iskaznicu, datum kada je iskaznica vraćena, rubrika za datum oglašavanja nevažećom, rubrika za unošenje podataka o uništenju i napomene. https://www.anwalt-derbeste.de

Član 15.
(Policijske značke i iskaznice izdate po ranijem propisu)

Policijske značke i iskaznice izdate po ranijem propisu koristit će se do izrade i izdavanja policijskih znački i iskaznica po osnovu ove uredbe, nakon čega se povlače iz upotrebe.

Član 16.
(Uništavanje oštećenih, nevažećih i razduženih policijskih znački i iskaznica)

(1) Oštećene, nevažeće ili na drugi način razdužene ili povučene iz upotrebe policijske značke ili iskaznice uništit će Komisija koju imenuje policijski komesar ili će se sa istim postupiti u skladu sa odgovarajućim odredbama ove uredbe.

(2) Komisija iz stava (1) ovog člana formira se na inicijativu nadležne organizacione jedinice za kadrovske poslove u Upravi policije.

Član 17.
(Funkcionalna značka ministra)

(1) Funkcionalna značka izdaje se ministru, o čemu se donosi posebno rješenje.

(2) Funkcionalna značka iz stava (1) ovog člana nabavlja se u skladu sa odgovarajućim odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a istu izdaje Premijer Vlade Kantona Sarajevo prilikom imenovanja ministra na funkciju.

(3) Prestankom funkcije, ministar je dužan vratiti funkcionalnu značku.

Član 18.
(Izgled i nošenje funkcionalne značke)

(1) Funkcionalna značka izrađuje se na način i postupkom opisanim u članu 3. stav (2) ove uredbe.

(2) Funkcionalna značka je u obliku stilizovanog štita, reljefne izrade, dvodimenzionalna, u svom najširem dijelu širine 60 mm, u svom najvišem dijelu visine 72,50 mm i debljine 2 mm.

(3) U gornjem dijelu funkcionalne značke utisnut je tekst u dva reda koji glasi: "KANTON SARAJEVO, MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA", a ovaj dio sa cijelim rubom oko značke je mesing visokopoliran i zaštićen od korozije. Ispod navedenog teksta nalazi se udubljeni prostor značke koji je obojen plavom bojom, a u centralom dijelu je visokopolirana desetokraka zvijezda dimenzije u prečniku 44 mm. Na zvijezdi se nalazi puni krug vanjskog prečnika 30 mm, unutrašnjeg prečnika 20 mm, u boji srebra visokopoliranog i zaštićenog od korozije na kojem je u gornjoj polovini utisnuta riječ: "MINISTAR". U unutrašnjosti ovog punog kruga od visokopoliranog mesinga, utisnut je grb Kantona Sarajevo, zaštićen od korozije, dimenzija u širini 13 mm, a po visini 17 mm.

(4) Na poleđini funkcionalne značke postavljena su dva distancna vijka prečnika 2 mm i s nazubljenim maticama prečnika 12 mm urađenim od mesinga, sa svrhom pričvršćivanja funkcionalne značke za kožnu futrolu.

(5) Funkcionalna značka se izrađuje u jednom primjerku koji se nalazi u kožnoj futroli.

Član 19.
(Gubitak, uništavanje oštećene i nevažeće funkcionalne značke)

(1) U slučaju da ministar izgubi funkcionalnu značku ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah, a najkasnije u roku od tri dana od saznanja za gubitak ili nestanak obavijestiti Premijera Vlade Kantona Sarajevo i podnijeti pismenu izjavu o vremenu i načinu gubitka ili nestanka funkcionalne značke.

(2) Nova funkcionalna značka izdat će se nakon što ministar, izgubljenu ili na drugi način nestalu funkcionalnu značku oglasi nevažećom u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(3) Oštećenu ili nevažeću funkcionalnu značku uništit će Komisija Vlade Kantona Saraejvo o čemu se donosi posebno rješenje.

Član 20.
(Obrasci)

Oblik i izgled policijske značke (Obrazac broj 1.), iskaznice (Obrazac broj 2.), funkcionalne značke (Obrazac broj 3.), kožne futrole (Obrazac broj 4. i Obrazac broj 5.) i Evidencije o policijskim značkama i Evidencije o službenim policijskim iskaznicama (Obrazac broj 6.), nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

Član 21.
(Ovlaštenje za izradu)

U postupku nabavke policijske značke, iskaznice i kožne futrole primjenjuju se odgovarajuće odredbe važećeg Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 22.
(Nabavka i izdavanje policijskih znački i iskaznica)

Uprava policije će nakon stupanja na snagu ove uredbe provesti postupak nabavke i izdavanja policijske značke, iskaznice i kožne futrole.

Član 23.
(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o policijskoj znački i službenoj iskaznici policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/07).

Član 24.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-34096-30/21
16. septembra 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]