BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5530
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 43/22
Na osnovu člana 26. i 28. stav (1) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 38. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/22), Vlada Kantona Sarajevo, na 97. sjednici održanoj 13.10.2022. godine, donijela je


UREDBU O NAČINU I UVJETIMA RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA BRANILACA BOSNE I HERCEGOVINE


DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE


Član 1.
(Osnovne odredbe)

Ovom uredbom se uređuju uvjeti i kriteriji za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba branilaca Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: branilaca) korisnici prava, način i vidovi ostvarivanja prava, definicija rješavanja stambenog pitanja i članova porodičnog domaćinstva, koja lica ne mogu ostvariti prava iz ove uredbe, lica koja nemaju riješeno stambeno pitanje, a vlasnici su manjeg dijela stambene jedinice, kriteriji za prvenstvo korištenja prava, postupak i uvjeti pod kojima se ovo pravo ostvaruje, visina sredstava za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih pitanja, dodjela sredstava dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja, finansiranje i kontrola.

Član 2.
(Rodna ravnopravnost)

(1) Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog roda u ovoj uredbi podrazumijeva uključivanje oba roda.

(2) Pojmovi utvrđeni u odredbama ove uredbe gdje se spominju u različitim padežima zamjenjuju se riječima u odgovarajućem padežu.

Član 3.
(Korisnici prava)

Korisnici prava po ovoj uredbi su lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/22) (u daljnjem tekstu: Zakon).

DIO DRUGI - UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA


Član 4.
(Način i vidovi ostvarivanja prava)

(1) Korisnici prava svoje stambene potrebe po ovoj uredbi rješavaju putem jednokratne bespovratne dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba (u daljnjem tekstu: dodjela sredstava).

(2) Dodjela sredstava se može odobriti u vidu jednokratnih bespovratnih sredstava:

a) u građevinskom materijalu,

b) za izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga,

c) putem udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice.

(3) Za ostvarivanje dodjele sredstava iz stava (1) ovog člana kao i dodjele sredstava iz člana 22. ove uredbe, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) svake budžetske godine objavljuje Javni poziv.

Član 5.
(Uvjeti za ostvarivanje prava i namjena sredstava)

(1) Prava iz člana 4. ove uredbe korisnici prava ostvaruju kada rješavaju svoje stambeno pitanje putem kupovine ili nove izgradnje stambene jedinice, pod uvjetom da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), najmanje 10 godina neprekidno do 01.01. one godine u kojoj se predaje zahtjev za ostvarivanje ovog prava.

(2) Pojam neprekidnog prebivališta, odnosno boravišta na području Kantona podrazumjeva i prekide u boravištu/prebivalištu, ne duže od tri mjeseca u toku jedne kalendarske godine, ukoliko se isti odnose na prijavu u mjesto prijeratnog prebivališta.

(3) Prava iz člana 4. ove uredbe korisnici prava, a pod uvjetima iz stava (1) ovog člana, u cilju adekvatnog rješavanja stambenog pitanja primjereno porodičnoj situaciji, mogu koristiti i za potrebe:

a) završetka izgradnje stambene jedinice,

b) sanacije, rekonstrukcije, adaptacije ili dogradnje stambene jedinice,

c) preuređenja krovišta i potkrovlja u stambeni prostor,

d) pretvaranja zajedničkih prostorija u stambeni prostor.

(4) Korisnici prava ostvaruju prava iz stava (1) ovog člana samo kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.

(5) Ukoliko za prava iz člana 4. ove uredbe apliciraju raseljena lica koja su ujedno i lica iz člana (1) Zakona, osim uvjeta propisanih za ostvarivanje ovog prava isti moraju dokazati da nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine, odnosno da nisu ostvarili povrat stambene jedinice u entitetu Republika Srpska i da nisu istu prodali ili na drugi način otuđili.

Član 6.
(Definicija rješavanja stambenog pitanja prvi put i članova porodičnog domaćinstva)

(1) U smislu ove uredbe, stambeno pitanje se prvi put rješava kada niko od članova porodičnog domaćinstva nije, niti je ikada bio nosilac stanarskog prava ili vlasnik/suvlasnik stana, odnosno vlasnik/suvlasnik ili posjednik porodične stambene zgrade na području Kantona.

(2) Član porodičnog domaćinstva u smislu ove uredbe, je bračni drug, vanbračni partner shodno članu 3. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05 i 31/14), djeca rođena u braku ili van braka usvojena djeca i pastorčad ako sa podnosiocem zahtjeva žive u zajedničkom domaćinstvu.

Član 7.
(Lica koja ne mogu ostvariti prava iz ove uredbe)

(1) Prava iz člana 4. ove uredbe ne mogu ostvariti lica:

a) koja su ostvarila pravo na dodjelu stana u vlasništvo ili na korištenje i lica koja su koristila sredstva u vidu jednokratne dugoročne beskamatne novčane pozajmice za rješavanje stambenih potreba i u vidu jednokratne bespovratne dodjele sredstva za rješavanje stambenih potreba i drugih vidova pomoći u rješavanju stambenog pitanja,

b) koja imaju u vlasništvu jedan ili više poslovnih prostora, izuzev poslovnog prostora u kojem obavlja djelatnost iz koje obezbjeđuje uslove za egzistenciju svojoj porodici,

c) kojima su dodijeljene novčane pozajmice za otvaranje radnih mjesta i novčane pozajmice za rješavanje stambenih potreba, a nisu uredno izvršili povrat dodijeljenih sredstava ili ne izvršavaju redovno preuzete obaveze vraćanja dodijeljenih sredstava, do izmirenja svojih obaveza po ovom osnovu ne mogu ostvariti ova prava.

Član 8.
(Lica koja nemaju riješeno stambeno pitanje, a vlasnici su manjeg dijela stambene jedinice)

(1) Izuzetno od člana 4. ove uredbe pravo mogu ostvariti lica (podnosilac zahtjeva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva) ukoliko su suvlasnici manjeg dijela stambenog objekta ili su eventualno suvlasnici malog dijela više stambenih objekata u kojima ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje, uzimajući u obzir da veličina njihovog dijela ili dijelova u suvlasništvu ne prelazi ukupno 25 m2.

(2) Prava iz člana 4. ove uredbe mogu ostvariti lica koja imaju u vlasništvu stambeni objekat koji je neuslovan za stanovanje uslijed ratnih dejstava ili drugih razloga (npr. klizište....), a što će dokazati aktom nadležne općinske službe na čijoj teritoriji se nalazi stambeni objekat.

DIO TREĆI - KRITERIJI ZA PRVENSTVO KORIŠTENJA PRAVA


Član 9.
(Kriteriji)

Korisnici prava na dodjelu sredstava ostvaruju prvenstvo u korištenju prava na osnovu bodovne liste koja se utvrđuje kroz zbir bodova dobivenih na osnovu:

a) općih kriterija,

b) posebnih kriterija,

c) dopunskih kriterija.

Odjeljak A - Opći kriteriji


Član 10.
(Opći kriteriji)

(1) a) Stambena situacija

1) stambeno pitanje nije riješeno 80 bodova,

2) ostali načini rješavanja stambenog pitanja iz člana 5. stav (3) ove uredbe 40 bodova.

b) broj članova porodičnog domaćinstva - za svakog člana porodičnog domaćinstva, podnosioca zahtjeva po 10 bodova.

c) učešće u Oružanim snagama RBiH (u daljnjem tekstu: OS RBiH)

1) učešće od 18.09.1991 - 05.04.1992. za jedan mjesec 8 bodova,

2) učešće od 06.04.1992-15.04.1992 6 bodova,

3) učešće od 16.04.1992 - 20.06.1992. za jedan mjesec 5 bodova,

4) učešće od 20.06.1992 - 23.12.1995. za jedan mjesec 3 boda,

5) učešće od 01.01.1996. - 22.04.1996. za jedan mjesec 1 bod.

Period od 15 dana i više računa se kao puni mjesec, a za svaki period od 14 dana i manje učešće u OS RBiH se neće bodovati.

Bodovi za učešće u OS RBiH pripadaju podnosiocu zahtjeva za svaki naznačeni period i međusobno se zbrajaju.

d) nosioci najviših ratnih priznanja 40 bodova.

e) stariješine Armije BiH-Komandna mjesta:

1) general 40 bodova,

2) brigadir 35 bodova,

3) pukovnik 30 bodova,

4) major 25 bodova,

5) kapetan 20 bodova,

6) nadporučnik 15 bodova,

7) poručnik 10 bodova,

8) podoficiri 5 bodova.

f) hronološki red podnijetih zahtjeva - za svaku godinu čekanja 40 bodova.

(2) Ukupan broj bodova ostvaren po svakoj tački ovog člana međusobno se zbraja.

(3) Za ratne vojne invalide i šehide - poginule branioce, učešće u OS RBiH boduje se za čitav period od momenta stupanja u OS RBiH pa sve do završetka oružane agresije na Bosnu i Hercegovinu (23.12.1996. godine).

Odjeljak B - Posebni kriteriji


Član 11.
(Posebni kriteriji)

(1) a) Broj poginulih šehida, poginulih, umrlih i nestalih branioca članova porodičnog domaćinstva

1) porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branioca sa dva i više poginulih i roditelji koji su izgubili jedino dijete 70 bodova,

2) porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branioca sa jednim poginulim 50 bodova,

3) roditelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branioca 30 bodova.

b) procenat oštećenja organizma

1) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 100% I i II grupe 50 bodova,

2) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 90% III grupe 45 bodova,

3) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 80% IV grupe 40 bodova,

4) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 70% V grupe 35 bodova,

5) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 60% VI grupe 30 bodova,

6) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 50% VII grupe 25 bodova,

7) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 40% VIII grupe 20 bodova,

8) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 30% IX grupe 15 bodova,

9) RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 20% Xgrupe 10 bodova.

c) branioci 8 bodova.

(2) Podnosiocu zahtjeva pripadaju bodovi samo po osnovu jedne tačke ovoga člana, koja je za njega povoljnija.

Odjeljak C - Dopunski kriteriji


Član 12.
(Dopunski kriteriji)

(1) a) Teška bolest podnosioca zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva.Pod teškim bolestima u smislu ove uredbe smatraju se:

1) akutna tuberkuloza,

2) maligna oboljenja,

3) endemska nefropatija,

4) stanje poslije hirurškog zahvata srca,

5) sva degenerativna oboljenja centralnog nervnog sistema,

6) infarkt (srčani, moždani),

7) oboljenje mišićnog sistema i paralize.

b) maloljetni pripadnici OS RBiH - lica koja su se uključila u OS RBiH u životnoj dobi kada nisu bili vojni obveznici 20 bodova.

c) branilački status člana porodičnog domaćinstvaDodatni branilački status za svakog člana porodičnog domaćinstva, koji se ne odnosi na lice koje je ostvarilo bodove po tački c) stav (1) člana 10. ove uredbe 20 bodova.

d) materijalna situacija porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva

1) ukupna primanja domaćinstva preko dvije prosječne netto plaće ostvarene u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini (u daljnjem tekstu: prosječna plaća) 0 bodova,

2) ukupna primanja domaćinstva od jedne i po do dvije prosječne plaće 5 bodova,

3) ukupna primanja domaćinstva od jedne do jedne i po prosječne plaće 10 bodova,

4) ukupna primanja domaćinstva do visine jedne prosječne plaće 20 bodova.

e) status stanovanja

1) stanuje u alternativnom smještaju koji je dužan napustiti 40 bodova,

2) stanuje kao podstanar. 30 bodova,

3) stanuje u vlastitoj stambenoj jedinici 20 bodova,

4) stanuje kod roditelja 10 bodova.

(2) Pod primanjima porodičnog domaćinstva podrazumijevaju se ukupna novčana primanja uključujući i primanja po osnovu socijalne i boračko - invalidske zaštite. https://www.anwalt-derbeste.de


(3) Ukupan broj bodova ostvaren po svakoj tački ovog člana međusobno se zbraja.

Član 13.
(Prioritet kod istog broja bodova)

Ukoliko na listi dva ili više podnosioca zahtjeva imaju isti (ukupan) broj bodova, prednost se ostvaruje slijedećim redom: član porodice šehida, poginulog umrlog i nestalog branioca, roditelj šehida, ratni vojni invalid i demobilizirani branioc.

DIO ČETVRTI - VIDOVI, POSTUPAK I VISINA DODJELE SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA


Član 14.
(Dodjela sredstava u vidu građevinskog materijala)

(1) Prilikom ostvarivanja prava na dodjelu sredstava u vidu građevinskog materijala vrši se bodovanje po kriterijima iz čl. 10., 11. i 12. ove uredbe.

(2) Broj bodova po kriterijima kako je navedeno u stavu (1) ovog člana međusobno se zbraja prilikom formiranja liste za ovaj način dodjele sredstava.

Član 15.
(Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga)

(1) Prilikom ostvarivanja prava na dodjelu sredstava u vidu izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga, pravo na ovaj vid pomoći imaju:

a) djeca bez oba roditelja, roditelji šehida koji su stari, bolesni i iznemogli, naročito roditelji šehida dobitnika najviših ratnih priznanja,

b) šehidske porodice koje nemaju mogućnost da same ugrade građevinski materijal,

c) ratni vojni invalidi sa visokim stepenom invalidnosti (RVI I, II i III grupe invalidnosti),

d) teško oboljeli branioci od oboljenja definisanih u članu 12. stav (1) tačka a) ove uredbe, koji su korisnici socijalne pomoći ili koji u okviru porodičnog domaćinstva ne ostvaruju nikakva primanja, izuzev primanja po osnovu novčane egzistencijalne naknade.

(2) Za formiranje liste korisnika za ovaj način dodjele sredstava pored ispunjavanja uvjeta iz stava (1) ovog člana vrši se bodovanje po kriterijima iz čl. 10., 11. i 12. ove uredbe.

Član 16.
(Udruživanje sredstava za kupovinu stambene jedinice)

(1) Prilikom ostvarivanja prava na dodjelu sredstava putem udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice vrši se bodovanje po kriterijima iz čl. 10., 11. i 12., osim po tački a) stav (1) člana 10. ove uredbe.

(2) Broj bodova po kriterijima kako je navedeno u stavu (1) ovog člana međusobno se zbraja prilikom formiranja liste za ovaj način dodjele sredstava.

Član 17.
(Podnošenje zahtjeva)

(1) Lica koja imaju pravo na ostvarivanje prava na dodjelu sredstava podnose zahtjeve na posebnim obrascima, koje priprema Ministarstvo svake godine prema zahtjevima potreba dokazne dokumentacije, u rokovima određenim javnim pozivima za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava koji se objavljuje za svaku budžetsku godinu.

(2) U obrascima iz stava (1) ovog člana navedena je i potrebna dokumentacija.

Član 18.
(Način dodjele sredstava)

(1) O dodjeli sredstava odlučuje Stručna služba Sektora za boračko-invalidsku zaštitu Ministarstva, uzimajući u obzir broj bodova po kriterijima bodovanja i nalaz i mišljenje Komisije za procjenu oštećenja individualnih stambenih jedinica i kontrolu ugradnje građevinskog materijala (u daljnjem tekstu: Komisija).

(2) Dodjelu sredstava u vidu jednokratnih bespovratnih sredstava u građevinskom materijalu i jednokratnih bespovratnih sredstava za izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga, Ministarstvo odobrava na osnovu prijedloga Komisije iz stava (1) ovog člana, a u skladu sa pravilnikom o minimalnim stambenim uvjetima u pogledu površine stambenog prostora i opremljenosti stambenog prostora koji donosi ministar Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: ministar).

(3) Ministar na prijedlog Stručne službe iz stava (1) ovog člana cijeneći opravdanost, hitnost i objektivnu potrebu za prioritetno rješavanje stambenog pitanja svakog pojedinačnog podnosioca zahtjeva, nalaza, mišljenja i prijedloga Komisije, za teško egzistencijalno, stambeno, zdravstveno ili na drugi način ugrožene korisnike, može donijeti posebnu odluku za prioritetno rješavanje, bez obzira na broj bodova po kriterijima bodovanja.

Član 19.
(Komisija za procjenu oštećenja stambenih jedinica)

(1) Komisiju iz člana 18. stav (1) ove uredbe imenuje ministar.

(2) Komisija se sastoji od predsjednika, dva člana i sekretara i imenuje se za tekuću budžetsku godinu.

(3) Komisija vrši posao procjene oštećenja stambenih objekata i utvrđuju potrebe za građevinskim materijalom na osnovu Pravilnika o minimumu stambenih uslova za sanaciju i izgradnju stambenih objekata u svrhu povratka ("Službeni glasnik BiH", broj 93/06) do donošenja posebnog pravilnika u skladu sa članom 18. stav (2) ove uredbe.

Član 20.
(Formiranje lista i postupak po prigovoru)

(1) Za svaki vid dodjele sredstava formira se lista lica koja ispunjavaju uvjete sa zbirom bodova dobivenih po osnovu općih, posebnih i dopunskih kriterija i liste lica koja ne ispunjavaju uvjete za dodjelu sredstava.

(2) Na liste iz stava (1) ovog člana može se podnijeti prigovor ministru u roku do 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u dnevnim novinama, a objavljuju se na oglasnim pločama Kantona, info-punktu Ministarstva, web stranici Ministarstva. Rješenje koje ministar donese po prigovoru je konačno.

(3) Nakon proteka prigovornog roka, na oglasnim pločama Kantona, info-punktu Ministarstva, web stranici Ministarstva, objavljuju se liste korisnika dodjele sredstava koje su konačne.

(4) Konačne pojedinačne odluke o dodjeli sredstava donosi ministar.

Član 21.
(Iznos dodjele sredstava)

Dodjela sredstava odobrava se do stvaranja minimalnih stambenih uvjeta u pogledu površine stambenog prostora i opremljenosti stambene jedinice, a u skladu sa pravilnikom iz člana 18. stav (2) ove uredbe, a najviše do iznosa propisanog članom 37. stav (2) Zakona.

Član 22.
(Dodjela sredstava dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja)

(1) Dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja mogu se dodijeliti sredstva za rješavanje stambenih potreba prilikom ostvarivanja prava na udruživanje sredstava za kupovinu stana do visine iznosa 30.000 KM.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava i putem sanacije, rekonstrukcije, adaptacije ili dogradnje stambene jedinice, preuređenja krovišta i potkrovlja u stambeni prostor i sl., u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja i kada ne rješavaju stambeno pitanje prvi put.

(3) Ukoliko na preliminarnoj /konačnoj listi dva ili više lica iz stava (1) ovog člana imaju isti (ukupan) broj bodova, prednost ima dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja iz člana 5. stav (3) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/05, 61/06, 9/10, 90/17 i 29/22).

(4) Ukoliko je lice iz stava (1) ovog člana ostvarilo ovo pravo, ali u manjem obimu od zakonskog maksimuma, u slučaju ponovnog podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava, može mu se dodijeliti iznos do najvećeg iznosa dodjele pomoći utvrđenog Zakonom, ukoliko postoji opravdana potreba.

Član 23.
(Zaključivanje ugovora o ostvarivanju prava)

(1) Korisnik prava na dodjelu sredstava zaključuje sa Ministarstvom ugovor kojim se detaljno preciziraju prava i obaveze korisnika i davaoca sredstava po ovom osnovu.

(2) Obavezni sastavni dio ovog ugovora jeste odredba da korisnik prava na dodjelu sredstava na ovaj način završava sa svojim potraživanjima prema Ministarstvu po osnovu rješavanja stambenog pitanja.

Član 24.
(Izbor najpovoljnijeg ponuđača)

Ministarstvo je dužno svake godine objaviti Javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku građevinskog materijala odnosno izvođenje građevinskih radova korisnicima ovog prava, a u skladu sa propisima iz oblasti javnih nabavki.

DIO PETI- FINANSIRANJE I KONTROLA


Član 25.
(Obezbjeđenje sredstava)

(1) Broj odobrenih zahtjeva za dodjelu sredstava, kao i visinu sredstava Ministarstvo planira u skladu sa sredstvima odobrenim budžetom Kantona za svaku kalendarsku godinu posebno.

(2) Sredstva za finansiranje prava utvrđenih ovom uredbom za svaku godinu obezbjeđuju se iz Budžeta Kantona.

Član 26.
(Podnošenje izvještaja)

(1) Provođenje ove uredbe vrši Ministarstvo.

(2) Ministarstvo svake godine u okviru redovnog godišnjeg izvještaja o radu izvještava Vladu Kantona o ostvarivanju prava na dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za rješavanje stambenih potreba.

DIO ŠESTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 27.
(Postupak sa nerealiziranim zahtjevima)

(1) Zahtjevi koji nisu mogli biti realizirani u godini u kojoj su podnijeti, prenose se u rješavanje za narednu godinu, pod uvjetom da se budžetom Kantona odobri finansiranje ovog prava, a obaveza podnosioca zahtjeva je da po raspisanom javnom pozivu za narednu godinu obnovi, odnosno dopuni svoj zahtjev nužnom dokumentacijom koju propisuje Ministarstvo, ukoliko je zahtjev bio nepotpun.

(2) Nerealizirani zahtjevi za pomoć u rješavanju stambenih potreba, koji su podneseni do stupanja na snagu ove uredbe, rješavaju se u skladu sa odredbama ove uredbe.

Član 28.
(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu i uvjetima subvencioniranja kamata kredita i dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba branilaca Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/20).

Član 29.
(Obaveze iz ugovora zaključenih po osnovu ranijih propisa)

Sve obaveze iz ugovora zaključenih po osnovu propisa iz člana 28. ove uredbe važe do njihovog ispunjenja prema odredbama ugovora i općim propisima koji uređuju obligacione odnose.

Član 30.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-42154-5/22
13. oktobra 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]