BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4374
Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 234. sjednici, održanoj 03.09.2020. godine, donosi


UREDBU O USPOSTAVI, PROCEDURI I KRITERIJIMA DODJELE FEDERALNIH NAGRADA ZA NAUKU


I.OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovom uredbom uspostavljaju se federalne nagrade za nauku, te definira procedura i kriteriji za njihovu dodjelu, kao i iznosi za pojedine vrste nagrada.


Član 2.


Federalne nagrade za nauku dodjeljuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za izuzetno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno- istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači (u daljem tekstu: kandidati za nagradu).

Nagrade iz stava (1) ovog člana dodjeljuju se državljanima Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Član 3.


Federalne nagrade za nauku (u daljem tekstu: nagrade) su:

a) nagrada za životno djelo,

b) godišnja nagrada za nauku,

c) godišnja nagrada za mlade istraživače,

d) godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke.

Nagrade iz stava (1) ovog člana sastoje se od novčanog iznosa i povelje. Kada se godišnja nagrada dodjeljuje grupi naučnika, svakom od nagrađenih dodjeljuje se povelja, a novčani iznos nagrade dijele nagrađeni na jednake dijelove.


II. NAGRADE


Član 4.


Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim naučnicima za cjelokupni naučno- istraživački, odnosno istraživačko-razvojni rad koji predstavlja njihov lični doprinos u proširenju naučnih spoznaja i primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko- razvojnog rada.

Svake godine može se dodjeliti jedna nagrada za životno djelo. Nagrada za životno djelo istom kandidatu može se dodиjeliti samo jednom.


Član 5.


Godišnja nagrada za nauku dodjeljuje se za:

a) značajno naučno dostignuće,

b) naučno otkriće,

c) primjenu rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada.


Član 6.


Godišnja nagrada za značajno naučno dostignuće dodjeljuje se naučnicima i istraživačima za istaknuti naučni rad ili niz naučnih radova koji čine cjelinu, a znatno doprinose proširenju postojećih naučnih spoznaja.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i za istaknuto naučno djelo objavljeno u godini za koju se dodjeljuje nagrada ili za uspjeh u primjeni rezultata vlastitog naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada.


Član 7.


Godišnja nagrada za naučno otkriće dodjeljuje se za međunarodno prepoznati naučni rad koji je proizveo evidentan pomak u okviru određene naučne oblasti.


Član 8.


Godišnja nagrada za primjenu rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada dodjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u prepoznatljivom kvalitetu i rasprostranjenosti primjene.


Član 9.


Godišnja nagrada za nauku dodjeljuje se za sljedeće naučne oblasti:

a) prirodne nauke,

b) biomedicinske nauke,

c) tehničke nauke,

d) biotehničke nauke,

e) društvene nauke,

f) humanističke nauke.

Svake godine može se dodijeliti po jedna nagrada za svaku naučnu oblast iz stava (1) ovog člana.


Član 10.


Godišnja nagrada za istaknuti rad mladih istraživača dodjeljuje se mladim istraživačima starosti do 32 godine (napunjene u godini za koju se dodjeljuje nagrada) koji su se posebno istakli u naučnom radu, objavili zapaženi članak u referentnom međunarodnom naučnom časopisu, naučnu knjigu sa međunarodnim recenzijama ili dobili relevantno međunarodno priznanje za dostignuće u području nauke. Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za mlade istraživače.


Član 11.


Godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o nauci koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i naučnih publikacija i drugim oblicima prezentacije. Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za popularizaciju i promociju nauke.


Član 12.


Godišnje nagrade dodjeljuju se za uspjehe ostvarene u prethodnoj godini u odnosu na godinu u kojoj se raspisuje konkurs.


III. OBLIK NAGRADE ZA NAUKU


Član 13.


Nagrade za nauku utvrđuju se u sljedećim iznosima:

a) nagrada za životno djelo


10.000,00 KM,

b) godišnja nagrada za nauku


5.000,00 KM,

c) godišnja nagrada za mlade istraživače


5.000,00 KM,

d) godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke


2.000,00 KM.


Član 14.


Povelja je u crnom kožnom omotu, dimenzija 31x22 cm. Na koricama omota je grb Bosne i Hercegovine i natpis Federalna nagrada za nauku, ispisan na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, latinicom i ćirilicom, zlatno-žutom bojom. Na povelji je, pored natpisa: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, te naznake vrste nagrade i ličnih podataka laureata, žig Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (u daljem tekstu: Ministarstvo) i potpis federalnog ministra obrazovanja i nauke.


IV. POSTUPAK DODJELE NAGRADA


Član 15.


Nagrade se dodjeljuju svake godine za Dan nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Član 16.


Konkurs za dodjelu nagrada u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje Ministarstvo. Konkurs iz stava (1) ovog člana objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" i najmanje dva javna glasila.


Član 17.


Konkurs iz prethodnog člana raspisuje se svake godine najkasnije do kraja mjeseca aprila, a ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.


Član 18.


Prijedlog za dodjelu nagrada mogu podnijeti: akademije nauka i umjetnosti, univerziteti i njihove organizacione jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno- istraživački i istraživačko-razvojni instituti, tehnološki parkovi i druga pravna lica registrirana za obavljanje naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti, koja imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine. Prijedlozi se podnose putem kantonalnih ministarstava nadležnih za nauku.


Član 19.


Jedan predlagač može podnijeti prijedlog samo jednog kandidata za određenu vrstu nagrade. Prijedlog za dodjelu nagrade dostavlja se sa pisanim obrazloženjem iz koga je vidljiv naučni doprinos kandidata za određenu vrstu nagrade s potpisom i podacima osobe koja je obrazloženje sačinila. Uz pisano obrazloženje obavezno se dostavlja sljedeća dokumentacija: biografija i bibliografija kandidata; uvjerenje o državljanstvu; potvrda prebivališta; podaci o djelatnosti kandidata, te dokazi (originali ili ovjerene kopije) o ostvarenjima i dostignućima kandidata u oblasti nauke i istraživanja na domaćem i međunarodnom planu.

Prijedlog se neće uzeti u razmatranje ako:

a) dokumentacija nije potpuna,

b) prijedlog nema obrazloženja,

c) predlagač dostavi prijedlog više kandidata za određenu vrstu nagrade,

d) prijedlog nije podnesen putem kantonalnog ministarstva nadležnog za nauku.


Član 20.


Sve blagovremeno prispjele uredne prijedloge razmatra i o njima daje mišljenje Savjet za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (u daljem tekstu: Savjet). Ministarstvo nakon završenog postupka evidentiranja i obrade dostavlja uredne prijedloge Savjetu najkasnije 20 dana od dana zatvaranja konkursa. Savjet će u roku od 90 dana od dana prijema prijedloga sačiniti preliminarni prijedlog za dodjelu nagrada i dostaviti ga federalnom ministru obrazovanja i nauke (u daljem tekstu: Ministar).


Član 21.


Konačan prijedlog za dodjelu nagrada utvrđuje Ministar. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi odluku o dodjeli nagrada, na prijedlog Ministra. Nagrade uručuje Ministar na posebnoj, svečanoj sjednici Savjeta.


Član 22.


Sredstva za nagrade i ostale troškove vezane za dodjelu nagrada osiguravaju se u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu, putem Ministarstva.


Član 23.


Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vodi evidenciju o dodijeljenim nagradama.


V. ZAVRŠNA ODREDBA


Član 24.


Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2021. godine.

V. broj 1271/2020
03. septembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]