BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#4372
Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 236. sjednici, održanoj 17.09.2020. godine, donosiUREDBU O PROCJENI UTICAJA PROPISA


Član 1.
(Predmet)

Ovom uredbom uređuje se način i postupak provođenja procjene uticaja propisa (isključivo prednacrta i nacrta zakona) po kojima postupaju federalni organi uprave i federalne upravne organizacije (u daljem tekstu: obrađivač) u postupku izrade prednacrta, odnosno nacrta zakona (u daljem tekstu: zakoni), koje predlaže Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), kao i nadležnost Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (u daljem tekstu: Ured) i nadzor nad provođenjem iste.


Član 2.
(Značenje pojedinih termina)

U smislu ove uredbe, termini koji se u njoj koriste imaju sljedeće značenje:

a) Procjena uticaja propisa predstavlja proces koji obuhvata niz logičkih koraka kojima se analizira potreba za donošenjem novog zakona, odnosno izmjena i dopuna postojećeg zakona na osnovu dokaza i prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja za donošenje zakona ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti i mjera.

b) Obrađivač je nosilac izrade zakona.

c) Prioriteti Vlade Federacije su sve politike, mjere, inicijative i aktivnosti kojim se ostvaruju pojedeni strateški ciljevi iz Programa rada Vlade Federacije.

d) Zainteresirana javnost su: građani, organizacije civilnog društva (sindikati, udruženja poslodavaca, neformalne građanske grupe ili inicijative, udruženja, fondacije, privatne ustanove), predstavnici akademske zajednice, komore i druga pravna ili fizička lica na koja mogu uticati zakoni koji se donose, odnosno koje će biti uključene u njihovo provođenje.

e) Analiza troškova i koristi je procjena mogućnosti primjene zakona s obzirom na troškove i koristi koji nastaju njihovim provođenjem.

f) Opcije su mogućnosti definirane kao rješenje problema koji je predmet procjene uticaja i to kao:

- normativno rješenje, koje podrazumijeva opciju kojom se predlaže da se definirani problem riješi donošenjem novog ili izmjenama i/ili dopunama postojećeg zakona i

- nenormativno rješenje, koje podrazumijeva opciju kojom se predlaže da se definirani problem riješi drugim mjerama.

g) Standard Cost Model (SCM) metodologija je poseban alat u okviru Sistema procjene uticaja propisa za mjerenje administrativnog troška zakona koji poslovni sektor ima zbog donošenja novog ili izmjena i dopuna postojećeg zakona.

h) Evaluacija je vrednovanje zakona u kontekstu unaprijed definiranih ciljeva. Postupak evaluacije može se provoditi u različitim fazama i to: prije početka izrade propisa (ex ante evaluacija) ili tokom provođenja zakona (ex post evaluacija).


Član 3.
(Ciljevi procjene uticaja propisa)

(1) Opći cilj procjene uticaja propisa je izrada kvalitetnih propisa, odnosno prednacrta i nacrta zakona.

(2) Posebni ciljevi procjene uticaja propisa su:

a) podsticanje međuinstitucionalne i međuvladine saradnje i koordiniranja nosioca izrade zakona, radi jednostavnijeg i bržeg usaglašavanja rješenja i ostvarivanja ciljeva;

b) doprinos jačanju transparentnosti kroz uključivanje svih zainteresiranih strana, uključujući javnost, u postupcima izrade, predlaganja, praćenja primjene, izvještavanja i evaluacije zakona;

c) doprinos ekonomičnom, efikasnom, djelotvornom i transparentnom planiranju i korištenju budžetskih sredstava;

d) utvđivanje mogućih prepreka za poslovanje preduzeća i status građana.


Član 4.
(Provođenje procjene uticaja propisa)

Procjena uticaja propisa se provodi po metodologiji sveobuhvatne procjene uticaja propisa i skraćene procjene uticaja propisa.


Član 5.
(Sveobuhvatna procjena uticaja propisa)

(1) Sveobuhvatna procjena uticaja propisa primjenjuje se na pripremu zakona koji se predlažu s ciljem unapređenja sistemskih rješenja u pojedinim oblastima, a provodi se na način definiran u Aneksu 1 ove uredbe-Obrazac za sveobuhvatnu procjenu uticaja propisa (u daljem tekstu: Obrazac broj 1).

(2) U okviru godišnjeg Plana rada, na prijedlog obrađivača, Vlada Federacije definira listu zakona na koje će se primjenjivati metodologija sveobuhvatne procjene uticaja propisa.

(3) Prilikom definiranja liste zakona iz stava (2) ovoga člana vodi se računa o tome da li se radi o:

a) zakonima kojima se mijenja ili planira mijenjati pravni status osoba glede njihovih eventualnih prava ili povlastica, posebno iz oblasti:

1. prava u vezi sa državljanstvom;

2. kaznena politika i postupaka;

3. prava o pristupu sudovima;

4. glasačkih prava i prava na političko organiziranje;

5. zakona kojima se ograničavaju ili proširuju mogućnosti sticanja prava na pogodnosti.

b) zakonima koji imaju uticaja na ekonomski status lica, uključujući i one sa manjim uticajem na veliki broj lica, kao i one sa značajnijim uticajem na ograničen broj lica, a posebno iz oblasti:

1. ekonomske politike;

2. poreza i doprinosa;

3. pogodnosti ili subvencija;

4. obaveznih odnosa;

5. radnih odnosa;

6. penzijsko invalidske zaštite;

7. prava boraca i članova njihovih porodica;

8. prava demobiliziranih boraca;

9. imovinskih prava i korištenja zemljišta na federalnom nivou.

c) zakonima koji utiču na prirodnu sredinu, uključujući kvalitet vode i zraka i kojima se nameću ili smanjuju obaveze u vezi sa korištenjem zemljišta i drugih prirodnih resursa.

(4) Izuzetno od stava (2) ovoga člana, na prijedlog obrađivača ili na vlastitu inicijativu, Vlada Federacije može odlučiti da se provede sveobuhvatna procjena uticaja propisa i na zakone koji nisu sadržani u godišnjem Planu rada Vlade Federacije.

(5) Na prijedlog obrađivača zakona, Vlada Federacije može odlučiti da imenuje interresornu radnu grupu za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa za zakone iz st. (2) i (3) ovoga člana.

(6) Obrađivač podnosi Vladi Federacije završni izvještaj o provedenoj procjeni uticaja zakona.

(7) Izvještaj iz stava (6) ovoga člana, sadrži poglavlja definirana u Obrascu broj 1.

(8) Usvojeni Izvještaj o provedenoj sveobuhvanoj procjeni zakona iz stava (6) ovoga člana dostavlja se uz zakon i objavljuje se na web stranici obrađivača i na web stranici Vlade Federacije.


Član 6.
(Skraćena procjena uticaja propisa)

(1) Skraćena procjena uticaja propisa provodi se u pripremi svih zakona, osim zakona iz člana 5. st. (2) i (4) ove uredbe.

(2) Skraćena procjena uticaja propisa provodi se na način definiran u Aneksu 2. ove uredbe-Obrazac za skraćenu procjenu uticaja propisa (u daljem tekstu: Obrazac broj 1a).


Član 7.
(Mjere učinka)

(1) U provođenju sveobuhvatne i skraćene procjene uticaja zakona vrši se procjena učinka, koja podrazumijeva analizu pozitivnih i negativnih uticaja zakona u odnosu na:

a) Očekivane učinke na Budžet koji se procjenjuju na osnovu sljedećih kriterija:

1) fiskalna procjena uticaja propisa na prihode i rashode za budžetsku godinu i dvije naredne godine;

2) fiskalna procjena uticaja propisa za budžetske i izvanbudžetske korisnike na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i jedinica lokalne samouprave, kao i izvanbudžetske fondove.

b) Očekivane finansijske učinke uvođenja propisa kao i izvanregulatornih alternativa koji proizilaze za poslovno okruženje, a procjenjuju se na osnovu ocjene sljedećih troškova koje snose pravna lica, građani i nivoi vlasti koji su nadležni za provođenje propisa:

1) Direktni finansijski troškovi (porezi, takse, doprinosi, kazne, naknade);

2) Indirektni finansijski troškovi i to: stvarni indirektni troškovi (kupovina/prilagođavanja/održavanje robe i usluga) i administrativni troškovi (troškovi administrativnih aktivnosti koje privredno društvo, pojedinac ili druga organizacija treba vršiti s ciljem osiguranja potrebnih informacija koje zahtijeva zakon (vođenja evidencija, izvještavanje, slanja dokumentacije, kopiranja, distribuiranja, ispunjavanja obrazaca)).

c) Očekivane učinke na mala i srednja preduzeća (MSP), koji se procjenjuju na osnovu ocjene finansijskog rasterećenja ili opterećenja MSP u odnosu na direktne ili indirektne troškove iz tačke b) stav (1) ovoga člana i uticaja na:

1) nelojalnu konkurenciju;

2) sivu ekonomiju;

3) produktivnost;

4) ulaganja u istraživanje i razvoja.

d) Očekivane učinke na zdravstveni i socijalni status građana, kao i grupa s posebnim interesima i potrebama, koji se procjenjuju u odnosu na sljedeće kriterije:

1) zaposlenost i tržište rada;

2) norme i prava vezana za kvalitet radnog mjesta;

3) socijalnu uključenost i zaštitu posebno ranjivih društvenih grupa ili pojedinaca;

4) postizanje socijalnih ciljeva u vezi sa ravnopravnošću spolova;

5) zaštitu ličnih podataka;

6) javno zdravlje;

7) kriminal i terorizam;

8) pristup socijalnoj zaštiti, zdravstvenim i obrazovnim sistemima;

9) kulture i

10) druge socijalne učinke, ako su isti ocijenjeni značajnima od strane obrađivača.

e) Očekivane učinke na okoliš, koji se procjenjuju u odnosu na sljedeće kriterije:

1) klima;

2) korištenje energije;

3) kvalitet zraka;

4) kvalitet voda;

5) kvalitet zemljišta i resursa;

6) biorazličitost (biljni i životinjski svijet),

7) upotreba zemljišta;

8) obnovljivi i neobnovljivi izvori;

9) upravljanje otpadom;

10) okolišni rizici i zaštita od industrijskih mašina;

11) zaštita i sigurnost hrane i stočne hrane;

12) zaštita od uticaja genetski modificiranih organizama;

13) zaštita od uticaja kemikalija i

14) druge očekivane učinke na okoliš, ukoliko su ocijenjeni značajnima prema procjeni.

f) Procjena rizika korupcije cijeni se u odnosu na sljedeće kriterije:

1) jasno definirana i ograničena diskreciona ovlaštenja nosilaca vlasti;

2) jasno utvrđene procedure u postupku odlučivanja;

3) transparentnost;

4) sukob interesa;

5) utvrđivanje adekvatnih sankcija;

6) kreiranje povlaštenog položaja pojedinih grupa ili pojedinaca.

g) Očekivane učinke na zaštitu ljudskih prava, koji se procjenjuju u odnosu na sljedeće kriterije:

1) ravnopravnost spolova,

2) pravo na jednak tretman, posebno u dijelu ostvarivanja materijalnih prava, zapošljavanja, rada i drugih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine zajamčenih prava,

3) direktna ili indirektna diskriminacija,

4) povrede prava na privatnost,

5) ostvarivanje pravne zaštite, pravo na besplatnu pravnu pomoć,

6) pravo na međunarodnu zaštitu i privremenu zaštitu,

7) pravo na pristup informacijama u smislu ostvarivanja pristupa informacijama,

8) druge očekivane učinke prednacrta/nacrta zakona na zaštitu ljudskih prava.

(2) Očekivani učinci na Budžet iz stava (1) tačka a) ovoga člana ocjenjuju se u skladu sa Pravilnikom o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona i drugih propisa i akata planiranja na Budžet ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/16 i 15/18).

(3) Finansijski učinak iz stava (1) tačka b) ovoga člana, procjenjuje se u skladu sa Smjernicama za primjenu Standard Cost Model (SCM) i za mjerenje administrativnog opterećenja poslovnih subjekata, koje su sastavni dio ove uredbe i Metodološkim priručnikom za mjerenje administrativnog opterećenja privrede koji se objavljuje na web stranici Vlade Federacije.

(4) Procjena očekivanih učinaka iz stava (1) tač. a) do f) ovoga člana provodi se tako da se za svako područje u kojem se očekuje djelovanje propisa utvrdi očekivana vjerovatnost nastanka učinka prema mjerilima: "vjerojatno mali", "značajni" i "vrlo značajni".

(5) Procjene se dostavljaju uz propis Vladi Federacije odnosno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, na obrascima propisanim ovom uredbom i Pravilnikom iz stava (2) ovoga člana.


Član 8.
(Konsultacije)

Obrađivač u postupku procjene uticaja propisa provodi konsultacije sa zainteresiranom javnošću u skladu sa odredbama čl. 78.- 86. Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14) i Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/12).


Član 9.
(Ex post evaluacija zakona)

(1) Ex post evaluacija provodi se za sve zakone za koje je provedena sveobuhvatna procjena uticaja, nakon tri do četiri godine primjene zakona.

(2) Ex post evaluacijom se, između ostalog, razmatraju sljedeća pitanja: relevantnost ciljeva i logike intervencije u odnosu na ciljeve, učinkovitost, odnosno nivo ostvarenosti ciljeva kroz analizu rezultata, odnosno ocjenu odnosa između utrošenih resursa i ostvarenih rezultata.

(3) Izvještaj o provedenoj evaluaciji naročito ukazuje na eventualna odstupanja od ciljeva zakona tokom njegovog provođenja, uz davanje preporuka za unapređenje provođenja zakona ili njegovu izmjenu i dopunu.

(4) Obaveza obrađivača da podnese izvještaj o ex post evaluaciji iz stava (1) ovoga člana, utvrđuje se u trogodišnjem programu rada ministarstva i u godišnjem Planu rada Vlade Federacije.


Član 10.
(Ex post evaluacijski postupak)

(1) S ciljem provođenja ex post evaluacijskog postupka potrebno je prethodno utvrditi:

a) specifičnu svrhu evaluacije;

b) ciljane grupe;

c) najvažnije evaluacijske kriterije s obzirom na svrhu evaluacije;

d) glavna pitanja na koja treba odgovoriti evaluacija;

e) pokazatelje, ukoliko nisu prethodno utvrđeni;

f) informacije koje je potrebno prikupiti;

g) izvore i dostupnost informacija;

h) metode prikupljanja informacija;

i) učesnike evaluacijskog postupka.

(2) Završni izvještaj o provedenom ex post evaluacijskom postupku sadrži sljedeće:

a) sažetak izvještaja, ne duži od šest stranica;

b) kritičko mišljenje, zasnovano na podacima o evaluacijskim kriterijima koji su bili predmet evaluacije;

c) jasan opis odnosa između rezultata analize i predstavljenih ciljeva;

d) odgovore na pitanja od značaja za evaluaciju i

e) prijedlog zaključaka.

(3) Završni ex post evaluacijski izvještaj dostavlja se Vladi Federacije na razmatranje i odlučivanje.

(4) Usvojene završna ex post evaluacijske izvještaje iz stava (3) ovoga člana, objavljuju se na web stranici resornog ministarstva.


Član 11.
(Nadležnost)

(1) Ured daje stručna mišljenja o procjeni uticaja prednacrta i nacrta zakona, prije razmatranja na sjednici Vlade Federacije.

(2) Ured stručna mišljenja daje na osnovu dostavljenih obrazaca za procjenu uticaja propisa uz prednacrte i nacrte zakona (Obrazac broj 1 ili Obrazac broj 1a).

(3) Popunjavanjem i ovjerom Kontrolne izjave o procjeni uticaja propisa Ured daje potvrdu obrađivaču da je postupio u skladu sa odredbama Uredbe.

(4) Popunjenu i ovjerenu Kontrolnu izjavu iz stava (4) ovoga člana Ured će obrađivaču dostaviti, tek kada obrađivač postupi po evenutalnim primjedbama, prijedlozima i sugestijama navedenim u mišljenju Ureda.


Član 12.
(Obaveze obrađivača nakon pribavljenog stručnog mišljenja Ureda)

(1) Obrađivač propisa dužan je Vladi Federacije, radi utvrđivanja nacrta, odnosno prijedloga zakona, zajedno s mišljenjem Ureda, uz propis dostaviti i Obrazac za procjenu uticaja propisa (Obrazac broj 1 ili Obrazac broj 1a) i popunjenu Kontrolnu izjavu od strane Ureda.

(2) Nakon što Vlada Federacije utvrdi nacrt, odnosno prijedlog zakona iz stava 1. ovoga člana, u parlamentarnu proceduru, uz tekst propisa dostavlja i Obrazac za procjenu uticaja propisa (Obrazac broj 1 ili Obrazac broj 1a) i popunjenu Kontrolnu izjavu od strane Ureda.


Član 13.
(Nadzor nad provođenjem procjene uticaja propisa)

(1) Nadzor nad provođenjem procjene uticaja propisa vrši Ured.

(2) Ured će, na osnovu Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pratiti zakone koji su planirani za donošenje u svakoj tekućoj godini, a za koje je predviđena metodologija provođenja sveobuhvatne procjene uticaja propisa.

(3) Ured će upozoravati obrađivače na obavezu provođenja procjene uticaja za sve zakone koji su predviđeni Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ili za koje je Vlada Federacije odlučila provoditi sveobuhvatnu procjenu uticaja propisa.

(4) Prilikom nadzora nad provedenim procjenama uticaja propisa Ured će pratiti međusobnu usklađenost predloženih prednacrta i nacrta zakona, sa važećim federalnim zakonima, kao i propisima Bosne i Hercegovine, te međunarodnim ugovorima.


Član 14.
(Dopuna i otklanjanje nedostataka)

(1) Zakon uz koji nije priložen obrazac (Obrazac broj 1 ili Obrazac broj 1a), Ured vraća obrađivaču na dopunu ili otklanjanje nedostataka.

(2) Obrađivač je dužan u roku od 10 dana od dana njegovoga vraćanja od strane Ureda, postupiti po zahtjevu Ureda i dostaviti obrasce iz stava (1) ovoga člana, pravilno popunjene i razrađene u skladu sa ovom uredbom.


Član 15.
(Dostavljanje izvještaja Vladi Federacije)

(1) Ured dostavlja Vladi Federacije na razmatranje godišnji izvještaj o provođenju ove uredbe.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovoga člana će sadržavati informacije o provedenim procjenama uticaja propisa za tekuću godinu, koje će radi lakše preglednosti biti u obliku tabelarnog prikaza po svim federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama.

(3) Ured će u izvještaju navesti podatke i o eventualnim neprovedenim sveobuhvatnim procjenama uticaja propisa, a koje su bile obavezne prema Programu rada Vlade Federacije ili za koje je Vlada Federacije odlučila provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa.


Član 16.
(Aneksi)

Sastavni dio ove uredbe čine:

a) Aneks 1 - Obrazac za sveobuhvatnu procjenu uticaja propisa (Obrazac broj 1);

b) Aneks 2 - Obrazac za skraćenu procjenu uticaja propisa (Obrazac broj 1a);

c) Aneks 3 - Kontrolna izjava o provedenoj procjeni uticaja propisa (Obrazac broj 2);

d) Aneks 4 - Smjernice za primjenu Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje finansijskog opterećenja poslovnih subjekata.


Član 17.
(Preuzimanje obrazaca)

Obrasci iz člana 16. ove Uredbe mogu se preuzeti na službenoj internet stranici Vlade Federacije: www.fbihvlada.gov.ba.


Član 18.
(Prestanak važenja važećeg propisa)

Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje važiti Uredba o postupku procjene uticaja propisa ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/14 i 19/20).


Član 19.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1228/2020
17. septembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]