BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5485
Službene novine Federacije BiH, broj 55/22
Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 322. sjednici, održanoj 07.07.2022. godine, donosi


UREDBA O POMOĆI STANOVNIŠTVU USLJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA


POGLAVLJE I. - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet uredbe)

Ovom uredbom se uređuje pomoć stanovništvu putem novčanih isplata penzionerima, zatim jednokratne novčane pomoći korisnicima prava iz boračko-invalidske zaštite i licima sa invaliditetom i civilnim žrtvama rata, pomoć primaocima stalne novčane pomoći i druge materijalne pomoći i ostale jednokratne pomoći.

Član 2.
(Cilj uredbe i sredstva za provođenje)

(1) Opći cilj uredbe je osiguravanje finansijske i materijalne podrške u cilju poboljšanja materijalnog statusa najugroženijim kategorijama stanovništva, a zbog značajnog rasta indeksa potrošačkih cijena.

(2) Za provođenje ove uredbe, finansijska sredstva će se osigurati preraspodjelom sredstva između budžetskih korisnika kao i iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) na odgovarajuće razdjele i ekonomske kodove.

Član 3.
(Zaštitni mehanizam)

(1) Ako se naknadno utvrdi nepravilnost u ostvarivanju prava iz ove uredbe, primalac je dužan izvršiti povrat primljenog iznosa na Jedinstveni račun Trezora Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

(2) Novčani iznos ili naturalna pomoć ne mogu biti predmet izvršenja, odnosno prinudne naplate.

POGLAVLJE II. - NOVČANA ISPLATA PENZIONERIMA


Član 4.
(Lica koja ostvaruju pravo na isplatu novčanog iznosa)

(1) Pravo na isplatu novčanog iznosa imaju korisnici penzija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: nosilac osiguranja) koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) Pravo iz stava (1) ovog člana imaju lica zatečena u isplati penzije na dan isplate novčanog iznosa.

(3) Pravo iz stava (1) ovog člana nemaju korisnici naknade za fizičku onesposobljenost, kao ni penzioneri koji su u radnom odnosu.

Član 5.
(Iznos i vremenski okvir isplate)

(1) Novčani iznos koji ostvaruju lica iz člana 4. ove uredbe iznosi 100,00 KM (stotinu 00/100 konvertibilnih maraka).

(2) Novčani iznos iz stava (1) ovog člana se smatra penzijom, u smislu člana 2., tačka f) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18, 90/21 i 19/22) (u daljem tekstu: Zakon o PIO), sastavni je dio i isplaćuje se skupa sa penzijom za mjesec juli 2022. godine.

Član 6.
(Zakonski iznos penzije)

Zakonski iznos penzije korisnika neće se uvećavati za iznos dodijeljen ovom uredbom.

Član 7.
(Finansiranje isplate novčanog iznosa)

(1) Novčani iznos iz člana 5. ove uredbe smatra se penzijom, u smislu člana 125. stav (1) Zakona o PIO-u i finansira se iz sredstava naznačenih u članu 124. Zakona o PIO-u.

(2) Ukupna sredstva za isplatu novčanog iznosa iz stava (1) ovog člana osigurat će se u Budžetu Federacije BiH na razdjelu nosioca osiguranja.

POGLAVLJE III. - JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA PRAVA IZ BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE


Član 8.
(Lica koja ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć)

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju korisnici prava na ličnu invalidninu, prava na porodičnu invalidninu, prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja i prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, koja po osnovu svog statusa ostvaruju naknadu koja se isplaćuje iz Budžeta Federacije BiH, pod uslovom da nisu lica obuhvaćena članom 4. ove uredbe.

(2) Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje licima iz stava (1) ovog člana, koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine.

Član 9.
(Uslovi isplate jednokratne novčane pomoći)

Lica koja su korisnici više prava navedenih u članu 8. ove uredbe, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu.

Član 10.
(Iznos jednokratne novčane pomoći)

(1) Jednokratna novčana pomoć koju ostvaruju lica iz člana 8. ove uredbe iznosi 100,00 KM (stotinu 00/100 konvertibilnih maraka).

(2) Novčani iznos iz stava (1) ovog člana se dijeli na jednake dijelove u slučaju korisnika koji pravo na porodičnu invalidninu i mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja ostvaruju kao sukorisnici.

Član 11.
(Finansiranje isplate jednokratne novčane pomoći)

(1) Ukupna sredstva za isplatu iznosa iz člana 10. ove uredbe osigurat će se u Budžetu Federacije BiH, na razdjelu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

(2) Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć iz člana 10. ove uredbe u roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja ove uredbe na snagu.

POGLAVLJE IV. - JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ LICIMA SA INVALIDITETOM I CIVILNIM ŽRTVAMA RATA


Član 12.
(Lica koja ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć)

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju lica sa invaliditetom i civilne žrtve rata, koja po osnovu svog statusa ostvaruju naknadu koja se isplaćuje ili sufinansira iz Budžeta Federacije, pod uslovom da nisu lica obuhvaćena članovima 4. i 8. ove uredbe.

(2) Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje licima iz stava (1) ovog člana, koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine.

Član 13.
(Uslovi isplate jednokratne novčane pomoći)

Lica koje imaju status lica sa invaliditetom i status civilne žrtve rata, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu.

Član 14.
(Iznos jednokratne novčane pomoći)

Jednokratna novčana pomoć koju ostvaruju lica iz člana 12. ove uredbe iznosi 100,00 КM (stotinu 00/100 konvertibilnih maraka).

Član 15.
(Finansiranje isplate jednokratne novčane pomoći)

(1) Ukupna sredstva za isplatu iznosa iz člana 14. ove uredbe osigurat će se u Budžetu Federacije na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

(2) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć licima sa invaliditetom, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja ove uredbe na snagu.

(3) Kantonalni organ uprave će, u smislu člana 83. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/99, 54/04, 39/06,14/09 i 45/16), isplatiti jednokratnu novčanu pomoć civilnim žrtvama rata, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja ove uredbe na snagu. Ukupna sredstva za tu namjenu će biti doznačena kantonalnom organu uprave iz Budžeta Federacije.

POGLAVLJE V. - POMOĆ PRIMAOCIMA STALNE NOVČANE POMOĆI I DRUGE MATERIJALNE POMOĆI


Član 16.
(Lica koja ostvaruju pravo na pomoć)

Pravo na pomoć po ovoj uredbi ostvaruju:

a) materijalno neosigurana i za rad nesposobna lica koja se nalaze na evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite kao primaoci stalne novčane pomoći za mjesec juni 2022. godine; i

b) lica, odnosno porodice u stanju socijalne potrebe, kojima je usljed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, a koje su, prema evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, ostvarili pravo na privremenu, jednokratnu ili drugu novčanu pomoć ili naturalno davanje u periodu od šest mjeseci prije dana stupanja ove uredbe na snagu.

Član 17.
(Obim pomoći)

(1) Podrška koju ostvaruju lica i porodice iz člana 16. ove uredbe sastoji se od paketa osnovnih životnih namirnica.

(2) Na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi (u daljem tekstu: Direkcija), Vlada će donijeti odluku kojom će utvrditi vrstu i količinu robe koja će se upotrijebiti za ove namjene.

(3) Prijedlog vrste i količine robe Direkcija sačinjava na osnovu podataka o broju korisnika prava iz člana 16. ove uredbe i raspoložive količine osnovnih životnih namirnica.

(4) Podatke o broju korisnika prava iz člana 16. ove uredbe pribavlja, objedinjuje i dostavlja Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

(5) Jedan primalac iz člana 16. ove uredbe može primiti najviše jedan paket osnovnih životnih namirnica.

(6) Podrška iz ovog člana će biti uručena korisnicima u roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja ove uredbe na snagu.

Član 18.
(Osiguranje paketa i distribucija)

(1) Direkcija će osnovne životne namirnice za pakete pomoći osigurati iz robnih rezervi.

(2) Direkcija će raspodjelu i isporuku paketa pomoći vršiti u saradnji sa organizacijom Crvenog krsta/križa, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, centrima za socijalni rad, odnosno općinskim službama socijalne zaštite. Direkcija snosi troškove raspodjele i isporuke.

POGLAVLJE VI. - OSTALE JEDNOKRATNE POMOĆI


Član 19.
(Pomoć)

(1) Poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku, u visini do 1.080 KM (hiljadu osamdeset i 00/100 konvertibilnih maraka).

(2) Poslodavac pomoć iz stava (1) ovog člana može isplatiti najkasnije do 31.12.2022. godine.

(3) Isplata pomoći iz stava (1) ovog člana će se vršiti isključivo na transakcijske račune radnika.

(4) Pomoć iz ovog člana se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22).

POGLAVLJE VII. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 20.
(Saradnja i razmjena ličnih podataka)

Federalni zavod penzijskog i invalidskog osiguranja, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalna direkcija za robnih rezervi, centri za socijalni rad, odnosno općinske službe za socijalnu zaštitu i organizacija Crvenog krsta će sarađivati i razmjenjivati lične podatke o licima koja ostvaruju prava prema odredbama ove uredbe, u mjeri u kojoj je to potrebno za provođenje iste, uključujući, ali ne ograničavajući se na ime i prezime i jedinstveni matični broj lica.

Član 21.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1053/2022
07. jula 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]