BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5598
Službene novine Federacije BiH, broj 37/23
Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici, održanoj 11.05.2023. godine, donosi


UREDBU O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DJECU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Uredbe)

Ovom uredbom osniva se Vijeće za djecu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće za djecu) kao stalno stručno, interresorno, savjetodavno i koordinirajuće tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije).

Član 2.
(Radno značenje izraza)

Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način muški i ženski rod.

Član 3.
(Djelokrug rada Vijeća za djecu

(1) Djelokrug rada Vijeća za djecu je:

a) promoviranje i zaštita prava djeteta;

b) praćenje primjene Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) koji se odnose na pitanja u pogledu zaštite i promoviranja prava djeteta;

c) davanje preporuka i mišljenja nadležnim federalnim organima u postupku predlaganja i donošenja zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti zaštite prava djeteta;

d) iniciranje i aktivno sudjelovanje u izradi i monitoringu strateških, planskih i akcionih dokumenata iz oblasti prava djeteta u Federaciji;

e) uspostava saradnje i koordinacije između svih nositelja implementacije strateških dokumenata Federacije koji se odnose na osiguranje i zaštitu prava djeteta;

f) izvještavanje Vlade Federacije o stanju, problemima i aktivnostima u oblasti prava djeteta u Federaciji;

g) priprema izvještaja, stručnih analiza, inicijativa, preporuka i mišljenja u vezi s konkretnim mjerama i mogućim rješenjima za dobrobit djece i zaštitu njihovih prava koji se, putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, dostavljaju Vladi Federacije;

h) uspostava redovne saradnje s Vijećem za djecu Bosne i Hercegovine, Odjelom za praćenje prava djeteta u okviru Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Komisijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Komisijom za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;

i) uspostava saradnje i partnerstva s domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i akademskom zajednicom, koje se bave promoviranjem i zaštitom prava djeteta, kao i sudjelovanje u projektima koji se iniciraju u interesu djeteta;

j) organizovanje naučnih, stručnih i drugih konferencija, radionica, okruglih stolova, tribina, javnih predavanja, promocija, seminara, istraživačkih radova, konferencija za novinare i slično o temama koje se odnose na prava djeteta;

k) publikovanje rezultata istraživanja, analiza i drugih sadržaja koji se odnose na promoviranje i zaštitu prava djeteta.

(2) Vijeće za djecu posebno je zaduženo za godišnje izvještavanje Vlade Federacije stanju u oblasti prava djece u Federaciji, te predlaganje mjera i aktivnosti za njihovu zaštitu i unapređenje.

(3) Članovi Vijeća za djecu imenovani od strane uključenih institucija i organizacija, u skladu sa svojim djelokrugom rada, obezbjeđuju razmjenu informacija i dostavu podataka iz oblasti koja je iz njihovog djelokruga rada, a koje se odnose na prava djeteta.

Član 4.
(Broj članova Vijeća za djecu)

(1) Vijeće za djecu se sastoji od 11 članova koji se imenuju na mandat do četiri godine, s pravom imenovanja na još jedan mandat u istom trajanju.

(2) Prilikom izbora članova Vijeća za djecu vodit će se računa o uravnoteženoj polnoj zastupljenosti u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 32/10 - Prečišćeni tekst).

Član 5.
(Sastav Vijeća za djecu)

(1) U sastav Vijeća za djecu imenuje se šest članova iz reda državnih službenika, dva člana iz reda nevladinih organizacija i tri člana iz reda akademske zajednice.

(2) Članovi Vijeća za djecu iz reda državnih službenika su državni službenici koji su u okviru svojih redovitih poslova zaduženi za provedbu aktivnosti u oblasti prava djeteta, posebno u segmentu njihovog osiguranja, zaštite i promoviranja.

(3) Članovi Vijeća za djecu iz reda nevladinih organizacija su predstavnici mreže nevladinih organizacija koje imaju zapažene rezultate u oblasti promoviranja i zaštite prava djeteta u Federaciji.

(4) Članovi Vijeća za djecu iz reda akademske zajednice su profesori i javni radnici, koji imaju iskustva u naučno-istraživačkom radu i izradi državnih strategija i drugih dokumenata iz oblasti dječjih prava.

Član 6.
(Imenovanje članova Vijeća za djecu)

(1) Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije donosi poseban akt o imenovanju članova Vijeća za djecu, vodeći računa o ispunjavanju uslova iz člana 4. ove uredbe.

(2) Članove Vijeća za djecu imenuju:

a) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - jednog člana;

b) Federalno ministarstvo zdravstva - jednog člana;

c) Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke - jednog člana;

d) Federalno ministarstvo pravde - jednog člana;

e) Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - jednog člana;

f) Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine - jednog člana;

g) Mreža nevladinih organizacija "Snažniji glas za djecu" - dva člana, te

h) Univerziteti u Sarajevu i Tuzli, kao i Sveučilište u Mostaru - po jednog člana.

(3) Zamjena članova Vijeća za djecu vrši se na osnovu pisanog akta nadležne institucije koja predlaže zamjenu.

(4) Administrativno-tehničke i druge poslove Vijeća za djecu izvršava tehnički sekretar kojega predlaže Federalno ministarstva rada i socijalne politike. https://www.anwalt-derbeste.de


Član 7.
(Predsjedanje i način rada Vijeća za djecu)

(1) Sjednicama Vijeća za djecu predsjeda predsjedavajući.

(2) Na prvoj sjednici Vijeća za djecu bira se predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg.

(3) Način rada Vijeća za djecu, sazivanje sjednica, način odlučivanja i akti Vijeća za djecu, procedura usvajanja pojedinačnih akata, način saradnje s nadležnim državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim institucijama kao i nevladinim organizacijama, javnost rada, te druga pitanja od značaja za rad Vijeća za djecu bliže će se urediti Poslovnikom o radu Vijeća za djecu (u daljem tekstu: Poslovnik).

(4) Poslovnik donosi Vijeće za djecu na prvoj konstituirajućoj sjednici.

Član 8.
(Sjednice Vijeća za djecu)

(1) Vijeće za djecu, u pravilu, održava dvije redovne sjednice godišnje.

(2) Na zahtjev Vlade Federacije ili pojedinih federalnih ministarstava, kao i međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom prava djece, Vijeće za djecu može organizovati i posebnu tematsku sjednicu.

(3) Troškove organizovanja sjednice iz stava (2) ovoga člana u potpunosti snosi podnositelj zahtjeva za njezino održavanje.

Član 9.
(Obaveze Vijeća za djecu)

Pri obavljanju poslova iz svoga djelokruga rada Vijeće za djecu je obavezno jednom godišnje, putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, podnijeti Vladi Federacije izvještaj o svom radu, kao i izvještaj o stanju u oblasti prava djeteta prema metodologiji koju će, na prijedlog Vijeća za djecu, donijeti Vlada Federacije.

Član 10.
(Prava članova Vijeća za djecu)

(1) Vijeće za djecu ima pravo da mu Vlada Federacije obezbjedi adekvatan prostor i tehničke uslove za obavljanje poslova iz njegovog djelokruga rada.

(2) Za izvršenje poslova i zadataka predsjedavajućem i članovima Vijeća za djecu utvrdit će se visina naknade u skladu s Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

(3) Sredstva za isplatu novčane naknade iz stava (2) ovoga člana osiguravaju se u budžetu Federacije i to:

a) na pozicijama federalnih ministarstava, odnosno organa državne uprave za članove koji su na njihov prijedlog imenovani u Vijeće za djecu i

b) na poziciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za članove Vijeća za djecu iz reda nevladinih organizacija i akademske zajednice.

Član 11.
(Stručna i radna tijela Vijeća za djecu)

(1) U cilju efikasnijeg izvršavanja svoje uloge, Vijeće za djecu može uključiti određena stručna lica kao eksperte za pojedine poslove.

(2) Bliži kriteriji za vrstu, obim i način uključivanja lica iz stava (1) ovoga člana regulisat će se Poslovnikom iz člana 7. ove uredbe.

Član 12.
(Finansiranje)

(1) Sredstva za angažovanje lica iz člana 11. ove uredbe osiguravaju se iz donatorskih izvora.

(2) Aktivnosti Vijeća za djecu finansiraju se iz donatorskih sredstava putem posebnih programa i projekata.

(3) Aktivnosti Vijeća za djecu mogu se finansirati i iz budžetskih sredstava putem posebnih programa i projekata koje odobri Vlada Federacije.

Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 692/2023
11. maja 2023. godine
Sarajevo


Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]