BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4325
Uredba O NAČINU FINANSIRANJA I UPRAVLJANJA GARANCIJSKIM FONDOMI OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način finansiranja, održavanja i upravljanja Garancijskim fondom (u daljem tekstu: Fond), ograničenja i uslovi izdavanja garancija, način administrirani a i finansiranja troškova po garancijama Fonda, ovlaštenja i obaveze Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Razvojna banka) koja, u ime i za račun Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) izdaje garancije Fonda, investiranje sredstava Fonda, kao i druga pitanja od značaja za funkcioniranje Fonda.

Član 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeća značenja:

a) Garancija predstavlja obavezu Federacije kojom Federacija garantuje ispunjenje dijela obaveze po glavnici kredita za koji se daje garancija;

b) Fond je poseban novčani fond u okviru Razvojne ban­ke kojim upravlja Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) na osnovu kojeg se izdaju garancije komercijalnim bankama i izvršavaju obaveze po osnovu izdatih garancija, u skladu sa ovom Uredbom;

c) Garantni potencijal predstavlja maksimalni iznos garancija koje se mogu izdavati na teret Fonda;

d) Poduzetnik je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i vrsi usluge na tržištu radi stjecanja dobiti u skladu sa propisom o privrednim društvima i fizičko lice koje samostalno obavlja registrovanu privrednu djelatnost;

e) Izvoznik je poduzetnik koji je ostvario izvoz preko 30% od ukupnog prometa u prethodnoj godini.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi, a nisu definirani u istoj, imaju značenje kao u Zakonu o bankama, Zakonu o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonu o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, Uredbi o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Her­cegovine i podzakonskim aktima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 3.

(1) Garancije Fonda namijenjene su inicijalno, u periodu ne dužem od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom COVID-19, jačanju kreditnog potencijala poduzetnika za osiguranje izvora finansiranja s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemi­jom COVID-19 na privredu Federacije Bosne i Hercegovine i stvaranju uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje.

(2) Garancije Fonda koje se izdaju nakon isteka roka iz stava (1) ovog člana će biti usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju.

Član 4.

(1) Razvojna banka na osnovu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ove Uredbe, u ime i za račun Federacije provodi postupak izdavanja garancija Fonda, vrši investiranje sredstava Fonda, te izvještavanje i druge poslove shodno odredbama ove Uredbe.

(2) Sredstva koja predstavljaju razliku između garantnog poten­cijala i ukupnih sredstava Fonda u odgovarajućem iznosu planiraju se u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine i utvrđuju Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu.

(3) Garancije Fonda uključuju se u obuhvat izvještavanja o dugu i garancijama Federacije Bosne i Hercegovine.II SREDSTVA FONDA

Član 5.

(1) Inicijalna sredstva za osnivanje Fonda u iznosu do 80.000.000 KM osigurat će se preusmjeravanjem raspolo­živih sredstava Vlade Federacije iz komisionih poslova i raspoloživih sredstava namjenskih depozita Vlade Federa­cije koja se vode kod Razvojne banke.

(2) Dodatna sredstva Fonda mogu se osiguravati iz sljedećih

a) sredstava Vlade Federacije iz komisionih poslova koja se vode kod Razvojne banke i komercijalnih banaka;

b) budžeta Federacije Bosne i Hercegovine;

c) budžeta kantona, gradova i općina;

d) donacija i kredita;

e) prihoda po osnovu izdatih garancija;

f) drugih izvora.

(3) Ukupna sredstva Fonda predstavljaju zbir inicijalnih i dodatnih izvora sredstava Fonda koja je Vlada Federacije dužna redovno održavati radi pravovremenog ispunjenja obaveza po izdatim garancijama Fonda.

(4) Uslijed plaćanja garancija, u periodu ne dužem od 60 dana ukupna sredstva Fonda mogu povremeno varirati, ali ni u jednom trenutku ne smiju biti manja od 80% od inicijalnog iznosa sredstava iz stava (1) ovog člana.

Član 6.

(1) Razvojna banka je dužna otvoriti i održavati račun Fonda koji će se voditi kod Centralne banke Bosne i Hercegovine.

(2) Isplata sredstva iz Fonda vrši se za plaćanje obaveza po protestiranim garancijama.

(3) Uvažavajući principe sigurnosti, likvidnosti i disperzije rizika, 80% ukupnih sredstva Fonda Razvojna banka može, uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva finansija, investirati samo u oročene depozite odgovarajućeg profila ročnosti kod četiri komercijalne banke koje učestvuju u kreditno-garantnim programima Fonda.

(4) U oročene depozite kod jedne komercijalne banke može se investirati najviše 25% raspoloživih sredstava Fonda iz stava (3) ovog člana.

(5) U periodu od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, investiranje sredstava Fonda u skladu sa st. (3) i (4) ovog člana može se vršiti kod komercijalnih banaka koje imaju najviši tržišni udio u kreditima nefinansijskim preduzećima na dan 31.12.2019. godine.

(6) Istekom perioda iz stava (5) ovog člana, investiranje sredstava Fonda u skladu sa st. (3) i (4) ovog člana može se vršiti kod komercijalnih banaka koje imaju najvišu izloženost prema Fondu.III OGRANIČENJA I USLOVI IZDAVANJA GARANCIJA

Član 7.

(1) Ukupan iznos izdatih garancija Fonda (garantni potencijal) ne može biti veći od peterostrukog iznosa ukupnih sredstava Fonda.

(2) Vlada Federacije utvrđuje maksimalni iznos garancija za svaki kreditno-garantni program.

Član 8.

(1) Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednom poduzetniku ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5.000.000 KM.

(2) Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednoj komercijalnoj banci ne može biti veći:

a) od 5% garantnog potencijala Fonda za komercijalne banke sa tržišnim učešćem u kreditima nefrnansij skini preduzećima ispod 10%;

b) od 10% garantnog potencijala Fonda za komercijalne banke sa tržišnim učešćem u kreditima nefinancijskim poduzećima od 10% do 15%;

c) od 15% garantnog potencijala Fonda za komercijalne banke sa tržišnim učešćem u kreditima nefinancijskim poduzećima od 15% do 20% i

d) od 20% garantnog potencijala Fonda za, komercijalne banke sa tržišnim učešćem u kreditima nefinancijskim poduzećima preko 20%.

(3) Kao referentni datum tržišnog učešća komercijalnih banaka u kreditima neftnansijskim preduzećima, utvrđuje se 31.12. prethodne godine za tekuću godinu u kojoj se garancija izdaje.

(4) Nominalni iznos datih garancija smanjuje se srazmjerno otplati glavnice kredita.

(5) U obračun ukupnog iznosa iz stava (2) ovog člana, pored iznosa potencijalnih obaveza uključuju se i sve protestirane garancije.

(6) Izuzetno od stava (2) ovog člana, Vlada Federacije može, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, odobriti da ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednoj komercijalnoj banci bude veći ili manji od iznosa propisanog u stavu (2) ovoga člana.

(7) Kriteriji na osnovu koji se vrši procjena opravdanosti i odlučuje u skladu sa stavom (6) ovog člana su:

a) tržišno učešće komercijalne banke u kreditiranju nefinansijskih preduzeća;

b) učešće NPE-ova kod pravnih lica u ukupnim kreditima pravnih lica kod komercijalne banke;

c) stepen korištenja garancija Fonda od strane komercijalne banke i

d) stepen kreditnih gubitaka Fonda po plaćenim garancijama komercijalnoj banci.

Član 9.

(1) Garancija Fonda za pojedinačni kredit iznosi 50% iznosa glavnice kredita, ali ne više od 3.000.000 KM.

(2) Za kredite koji su odobreni s valutnom klauzulom u nekoj stranoj valuti, garancija Fonda se može izdati samo za kredite uz valutnu klauzulu za EUR.

(3) Krediti za koje se izdaju garancije Fonda moraju imati utvrđen raspored otplate, uključujući redovne jednake mjesečne otplate i/ili jednokratne otplate.

Član 10.

(1) Garancije Fonda iz člana 3. stav (1) ove Uredbe mogu se izdavati za kredite sa rokom dospijeća do 60 mjeseci, uključujući grace period do 18 mjeseci za dugoročne kredite, a koji su namijenjeni finansiranju:

a) tekuće likvidnosti (isplata plaća, plaćanje poreza i doprinosa, i sl.);

b) obrtnih sredstava;

c) dovršavanju već započetih investicija;

d) investicija manjeg obima.

(2) Garancije Fonda iz člana 3. stav (1) ove Uredbe mogu se izdavati samo za korisnike kredita koji ispunjavaju sljedeće minimalne uslove:

a) plasmani korisnika kredita u banci na dan 29.02.2020. godine su raspoređeni u nivo kreditnog rizika l ili 2;

b) korisnik kredita je izvoznik ili postoji kvalifikovan i dokumentovan negativni utjecaj pandemije COVID-19 na poslovanje korisnika kredita, a koji se detaljnije propisuje kreditno-garantnim programima iz člana 13. ove Uredbe.

(3) Uslovi iz stava (2) tačka a) ovog člana ne primjenjuju se na korisnike kredita koji nemaju kreditna zaduženja kod komercijalnih banaka.

(4) Bliži uslovi za izdavanje garancija Fonda propisuju se kreditno-garantnim programima iz člana 13. ove Uredbe.

Član 11.

(1) Garancije Fonda ne mogu se izdavati za kredite namijenjene za:

a) kupovinu zemljišta i poslovnih prostora;

b) kupovinu poslovnih udjela ili dionica;

c) finansiranje transakcija između korisnika kredita i sa njim povezanih lica;

d) refinansiranju postojećih kreditnih obaveza i obaveza po osnovu finansijskog lizinga;

e) finansiranje djelatnosti kao što su:

i. proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića, te povezanih proizvoda i trgovina njima;

ii. igre na sreću, kockanje, klađenje i kasina;

iii. proizvodnja oružja i municije, te trgovina njima;

iv. trgovina na veliko i na malo;

v. iznajmljivanje i davanja u zakup (lizing) automobila i motornih vozila (rent-a car).

(2) Garancije Fonda mogu se davati samo za korisnike kredita sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(3) Garancije Fonda ne mogu se izdavati korisnicima kredita koji:

a) imaju dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu dopri­nosa, direktnih i indirektnih poreza, a za koje nisu zak­ljučeni sporazumi o obročnom plaćanju duga i/ili koji uredno ne izmiruju dospjele obaveze po sporazumu;

b) su isplatili dobit, odnosno dividendu u periodu od 29.02.2020. godine do 30.06.2021. godine ili u bilo kojem drugom periodu od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit koji se podnosi nakon 30.06.2021. godine u procentu većem od 50% od ukupnog iznosa dobiti, odnosno dividende, osim ako je dividenda isplaćena u dionicama korisnika kredita;

c) su sudužnici ili jemci po drugim kreditima ili finansijskom lizingu koji nisu raspoređeni u nivo kreditnog rizika l ili 2;

d) su u većinskom vlasništvu članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije, Uprave i Nadzornog odbora Razvojne banke.

Član 12.

(1) Komercijalna banka u skladu sa svojim internim aktima procjenjuje kreditnu sposobnost korisnika kredita, određuje kamatnu stopu, te procjenjuje i dogovara instrumente osiguranja.

(2) Ukupnu finansijsku korist garancije Fonda u okviru svakog kredita komercijalna banka prenosi na korisnika kredita u obliku smanjenja kamatne stope i/ili smanjenja kolaterala koji zahtijeva za dati kredit.

(3) Pravo na garanciju ne postoji, već Razvojna banka o svakom zahtjevu donosi pojedinačnu odluku nakon provjere ispunjavanja uslova propisanih ovom Uredbom i kreditno-garantnim programima iz člana 13. ove Uredbe.

Član 13.

(1) Garancije Fonda mogu se odobravati za sljedeće kreditno-garantne programe:

a) Kreditno-garantne programe za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti;

b) Kreditno-garantne programe za mikro, mala i srednja preduzeća;

c) Kreditno-garantne programe za poljoprivredu i prehrambenu industriju;

d) Kreditno-garantne programe za velika preduzeća;

e) Kreditno-garantne programe za izvoznike.

(2) Kreditno-garantne programe iz stava (1) ovog člana usvaja Vlada Federacije na prijedlog resornog ministarstva.

Član 14.

(1) Svaka komercijalna banka registrovana u Federaciji Bosne i Hercegovine kojoj je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine izdala dozvolu za rad može da izrazi interes za učešće u kreditno-garantnim programima iz člana 13. ove Uredbe.

(2) Razvojna banka na svojoj internet stranici objavljuje javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Fonda koji sadrži sljedeće elemente:

a) Obrazac za iskazivanje interesa, prilog 1;

b) Nacrt Izjave o nepostojanju supervizorskih mjera nad bankom, prilog 2;

c) Nacrt izjave o postojanju vjerodostojne metodologije za upravljanje kreditnim rizikom, prilog 3;

d) Nacrt izjave o pristanku na objavu podataka o kreditima koji će biti pokriveni garancijom Fonda, prilog 4;

e) Nacrt izjave o pristanku na reviziju, prilog 5;

t) Nacrt ugovora o poslovnoj saradnji sa svim prilozima.

(3) Komercijalna banka na propisanom obrascu iskazuje interes za učešće u kreditno-garantnim programima Fonda koji dostavlja Razvojnoj banci zajedno sa izjavama iz stava (2) ovog člana.

(4) Forma obrasca i nacrti izjava iz stava (2) ovog člana su u prilogu ove Uredbe i čine njen sastavni dio.

(5) Kvalifikovanost i izbor komercijalnih banaka vrši Razvojna banka, u skladu sa kriterijima iz člana 15. ove Uredbe.

(6) Razvojna banka na svojoj internet stranici objavljuje listu banaka sa kojima ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji i koje su uključene u kreditno-garantne programe.

Član 15.

(1) Komercijalne banke sa učešćem NPL-ova kod nefinansijskih preduzeća u ukupnim kreditima nefinansijskim preduzećima manjim od 20% podobne su za učešće u svim kreditno-garantnim programima Fonda.

(2) Komercijalne banke sa učešćem NPL-ova kod nefinansijskih preduzeća u ukupnim kreditima nefinansijskim predu­zećima od 20% do 30% podobne su za učešće u svim kreditno-garantnim programima Fonda, ali isključivo za kredi­tiranje djelatnosti kod kojih je učešće NPL-ova manje od 20%.

(3) Komercijalne banke sa učešćem NPL-ova kod nefinansijskih preduzeća u ukupnim kreditima nefmansijskim preduzećima preko 30% nisu podobne za učešće u kreditno-garantnim programima Fonda.

Član 16.

Razvojna banka je dužna propisati interne procedure za pod­nošenje i dokumentovanje zahtjeva za izdavanje garancija Fonda.

IV PLAĆANJA PO GARANCIJAMA

Član 17.

(1) Garancije Fonda neopozive su i plative na prvi valjan poziv komercijalne banke koja je korisnik garancije, a pod uslovima iz ovog člana.

(2) Komercijalna banka koja je korisnik garancije obavještava Razvojnu banku o otkazu ugovora o kreditu i proglašenju istog u potpunosti dospjelim, te svim mjerama koje je prethodno poduzimala i koje poduzima u svrhu osiguranja i naplate potraživanja po odobrenom kreditu.

(3) Valjan pisani poziv iz stava (1) ovoga člana mora sadržavati dokaze da je banka u skladu sa svojim internim aktima u vezi s postupanjem sa nekvalitetnim izloženostima, nakon otkaza ugovora o kreditu i proglašenju istog u potpunosti dospjelim, pokrenula prinudne mjere naplate na svim instrumentima osiguranja kredita.

(4) Obaveza po garanciji na osnovu valjanog pisanog poziva na plaćanje po garanciji za iznos nenaplaćene glavnice, a do visine obaveze utvrđene prema stavu (5) ovoga člana, dospijeva u roku 15 radnih dana od dostave ovog valjanog pisanog poziva na plaćanje po garanciji.

(5) Visina obaveze po izdatoj garanciji predstavlja iznos utvrđen od strane komercijalne banke na dan otkaza ugovora o kreditoj iz stava (2) ovog člana.

Član 18.

(1) U slučaju protesta, garancije se plaćaju na teret Fonda, a Razvojna banka ima puno pravo regresa u postupku prinudne naplate za račun Fonda.

(2) Sve troškove postupka prinudne naplate snosi komercijalna banka.

(3) Novčana sredstva ostvarena prinudnom naplatom (izvrše­njem) nad sredstvima osiguranja, izuzimajuću garanciju Fonda, komercijalna banka i Razvojna banka dijele u jednakom omjeru, sve do potpunog namirenja sredstava isplaćenih po osnovu protestirane garancije.

(4) Uplatu novčanih sredstava iz stava (3) ovog člana u korist Razvojne banke komercijalna banka je dužna izvršiti u roku od 7 radnih dana od dana naplate takvih sredstava.

(5) Komercijalne banke su dužne Razvojnoj banci na kvartalnoj osnovi dostavljati izvještaje o pokrenutim postupcima prinudne naplate i ocjenu svakog pojedinačnog pokrenutog postupka prinudne naplate u smislu izvjesnosti naplate, uključujući i prijedlog, odnosno inicijativu za prodaju ili ustupanje potraživanja.

(6) Razvojna banka na osnovu izvještaja iz stava (5) ovog člana dostavlja informaciju Federalnom ministarstvu finansija, koje u zavisnosti od toka postupka prinudne naplate i ocjene izvjesnosti naplate Vladi Federacije može predložiti davanje saglasnosti Razvojnoj banci da proda ili ustupi bilo koje pravo potraživanja po osnovu plaćene garancije drugoj banci, ili drugom pravnom ili fizičkom licu.

(7) Ukoliko po okončanju postupka prinudne naplate nad sredstvima osiguranja ili postupka prodaje potraživanja Razvojna banka nije naplatila u cijelosti potraživanja po osnovu isplaćene garancije, odluku o otpisu takvih potraživanja na teret Fonda donosi Vlada Federacije na obrazložen zahtjev Federalnog ministarstva finansija.V NAKNADE I TROŠKOVI IZDAVANJA GARANCIJA

Član 19.

(1) Na garancije Fonda izdate u periodu ne dužem od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom COVID-19, Razvojna banka ne naplaćuju naknade za izdavanje garancija i premije rizika.

(2) Stvarne troškove izdavanja garancija i administriranja Fonda Razvojna banka naplaćuje iz prihoda po osnovu komisionih poslova koje Razvojna banka obavlja u ime i za račun Vlade Federacije, prihoda iz člana 20. stav (2) tačka a) ove Uredbe i Budžeta Federacije BiH, a u skladu sa ugovorom iz člana 26. stav (1) ove Uredbe.

Član 20.

(1) Na garancije Fonda izdate nakon roka iz člana 19. stav (1) ove Uredbe visinu naknada za izdavanja garancije i stope premije rizika utvrđuje Vlada Federacije posebno za svaki kreditno-garantni program.

(2) Naknadu i premiju rizika iz stava (1) ovog člana, u ime korisnika kredita, plaća komercijalna banka i to na sljedeći način:

a) jednokratna naknada za izdavanje garancije obraču­nava se na iznos garancije i plaća se prije izdavanja garancije;

b) premija rizika obračunava se na nedospjeli iznos glavnice kredita za koji je data garancija, za svaku godinu trajanja garancije i plaća se na kvartalnoj osnovi.

(3) Prihodi iz stava (2) tačka b) ovog člana su prihodi Fonda i koriste se za:

a) pokriće očekivanih kreditnih gubitaka Fonda i

b) povećanje ukupnih sredstava Fonda.VI IZVJEŠTAVANJE, NADZOR I UGOVORNI ARANŽMANI

Član 21.

(1) Po svim kreditima za koje su izdate garancije Fonda, komercijalna banka je dužna, na kvartalnoj osnovi, do kraja mjeseca po isteku kvartala Razvojnoj banci dostavljati izvještaj o stanju otplate kredita (naplaćena i nenaplaćena otplata glavnice, naplaćena i nenaplaćena kamata, dani kašnjenja, aktivnostima praćenja i naplate i druge informacije) i statusu realizacije odobrenih kreditnih sredstava, za koji su izdate garancije Fonda.

(2) Razvojna banka je dužna propisati uputstvo i obrasce za dostavu izvještaja iz stava (1) ovog člana.

Član 22.

(1) U cilju osiguranja pravovremenih i tačnih podataka, Razvojna banka je dužna, na mjesečnom nivou, izvještavati Federalno ministarstvo finansija o svim promjenama i stanju sredstava na računu Fonda u roku od 15 dana od dana isteka izvještajnog mjeseca.

(2) Razvojna banka je dužna, na kvartalnoj osnovi, u roku od 60 dana po isteku kvartala izvještavati Federalno ministarstvo finansija i resorna ministarstva, predlagace kreditno-garantni programa iz člana 13. ove Uredbe o broju i obimu izdatih garancija, broju i obimu protestiranih i plaćenih garancija, broju i obimu neotplaćenih kredita, ostvarenim prihodima Fonda po osnovu premije rizika, povratu sredstava po osnovu plaćenih garancija i drugim mjerama i radnjama poduzetim u svrhu naplate potraživanja po osnovu ove Uredbe, uključujući i ostale relevantne informacije koje se potrebne za evaluaciju i ocjenu uspješnosti kreditno-garantnih programa.

(3) U skladu sa budžetskim kalendarom Razvojna banka je dužna postupati prema budžetskim instrukcijama Federal­nog ministarstva finansija i dostavljati podatke i informacije iz člana 4. st. (2) i (3) ove Uredbe.

(4) Razvojna banke je dužna, na kvartalnoj osnovi, u roku od 60 dana po isteku kvartala, na agregatnom nivou izvještavati komercijalne banke o stanju sredstava Fonda, izdatim garancijama i izloženosti prema komercijalnim

bankama, protestiranim i plaćenim garancijama, te druge informacije u skladu sa ugovorom o poslovnoj saradnji.

Član 23.

(1) Federalno ministarstvo finansija je dužno, u roku od mjesec dana po prjmitku izvještaja Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije BiH dostavljati godišnji izvještaj o upravljanju Fondom.

(2) Vlada Federacije podnosi izvještaje iz stava (1) ovog člana Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u roku utvrđenom za dostavljanje izvještaja o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 24.

(1) U saradnji sa komercijalnom bankom, Razvojna banka nadzire namjensko korištenje i urednu otplatu kredita za koji su date garancije Fonda, te nadzire i provodi postupak povrata sredstava po osnovu plaćenih garancija Fonda.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana Razvojna banka može, u svrhu efikasnijeg nadzora, ovlastiti komercijalnu banku u čiju, su korist izdate garancije Fonda da pažnjom dobrog stručnjaka provode i ostale poslove iz ovoga članka.

Član 25.

(1) Ako su sredstva kredita u cijelosti ili djelimično korištena suprotno odredbama ove Uredbe, komercijalna banka je dužna na prvi poziv Razvojne banke vratiti originalni primjerak garancije.

(2) Razvojna banka i komercijalna banka će ugovorom o poslovnoj saradnji definirati uslove, način, rokove i druge elemente za provođenje radnji i mjera iz stava (1) ovog člana, uz prethodno definiranje elemenata prema kojima se utvrđuje korištenje sredstava suprotno odredbama ove Uredbe.

Član 26.

(1) Ugovorom o pružanju finansijskih usluga u okviru Fonda između Vlade Federacije i Razvojne banke, uredit će se međusobna prava i obaveze po pitanju administriranja i upravljanja Fondom.

(2) Ugovorom o formiranju namjenskog dugoročnog depozita između Vlade Federacije i Razvojne banke uredit će se pitanja od značaja za način deponiranja i održavanja novčanih sredstava Fonda.

(3) Za potpisivanje ugovora iz st. (1) i (2) ovog člana, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se federalni ministar finansija.VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Nadzor nad provođenjem ove Uredbe vrši Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 28.

Razvojna banka je dužna donijeti interne akte za provedbu ove Uredbe u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Član 29.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o usvajanju Programa kreditiranja izvoznih poslova ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/13).

Član 30.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 916/2020

18. juna 2020. godine

SarajevoPremijer

Fadil Novalić, s. r.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]