BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5336
Službene novine Federacije BiH, broj 106/21
Na osnovu člana 78. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 297. sjednici, održanoj 30.12.2021. godine donosi


UREDBU O METODOLOGIJI IZRAČUNA I USKLAĐIVANJA NAJNIŽE PLAĆE


Član 1.
(Predmet uredbe)

Ovom uredbom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće.

Član 2.
(Definicija najniže plaće)

(1) Najniža plaća u smislu ove uredbe je najniži mjesečni iznos plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu, a utvrđuje se u neto iznosu.

(2) U iznos najniže plaće ne ulaze uvećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

(3) Najniža plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje srazmjerno ugovorenom radnom vremenu.

Član 3.
(Način utvrđivanja najniže plaće)

(1) Najniža neto plaća ne može iznositi manje od 55% prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

(2) Prosječna mjesečna neto plaća u Federaciji iz stava (1) ovog člana, u smislu ove uredbe, je prosječan iznos mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u Federaciji u periodu januar - septembar tekuće godine koji objavljuje Federalni zavod za statistiku.

(3) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) će odlukom, u skladu sa članom 78. stav (1) Zakona o radu, utvrditi iznos najniže plaće za 2022. godinu. Utvrđeni iznos najniže plaće se primjenjuje na plaću za januar 2022. godine i sve naredne mjesece do 31.12.2022. godine, a nakon toga se usklađuje jednom godišnje u rokovima i na način propisan čl. 5. i 6. ove uredbe.

Član 4.
(Pravo na najnižu plaću)

(1) Pravo na najnižu plaću, utvrđenu prema odredbama ove uredbe, imaju svi radnici koji rade u Federaciji, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.

(2) Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti najnižu plaću u skladu sa stavom (1) ovog člana samo u slučaju kada je plaća radnika po kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu i ugovoru o radu niža od najniže plaće utvrđene u skladu sa ovom uredbom.

(3) Poslodavac ne može koristiti najnižu plaću koju utvrđuje Vlada u skladu sa ovom uredbom, niti najnižu satnicu koja bi se izračunala na osnovu najniže plaće, kao ni bilo koju obračunsku jedinicu koja bi se izvela na osnovu utvrđene najniže plaće, za obračun plaće, naknade ili bilo kojeg drugog davanja radniku čija je plaća viša u odnosu na najnižu plaću, utvrđenu u skladu sa ovom uredbom. https://epravo.ba/

Član 5.
(Usklađivanje najniže plaće)

Najniža plaća za narednu kalendarsku godinu se usklađuje do kraja tekuće godine, na način da se usklađivanje vrši u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u tekućoj godini za period januar - septembar, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Član 6.
(Rok za usklađivanje najniže plaće)

(1) Najkasnije do 31. decembra tekuće godine, Vlada odlukom usklađuje visinu najniže plaće za narednu godinu, što će prvi put biti izvršeno za 2023. godinu, a nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem.

(2) U slučaju da Vlada ne postigne dogovor nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, minimalna plaća za narednu godinu ne može biti niža od iznosa koji je bio utvrđen odlukom za prethodnu godinu.

(3) Iznos najniža plaće iz stava (1) ovog člana može se utvrditi u iznosu većem od iznosa usklađene plaće iz člana 5. ove uredbe.

Član 7.
(Nadzor nad primjenom ove uredbe)

Nadzor nad primjenom ove uredbe obavljaju federalni, odnosno kantonalni inspektori rada, koji su prema posebnim propisima ovlašteni za nadzor u vezi sa radom i zapošljavanjem, a nadzor obračuna i uplate javnih prihoda vrši Porezna uprava Federacije.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu nerednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1932/2021
30. decembra 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]