BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3330
UREDBA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. novine FBiH", br. 74/2017, 84/2018 i 48/2019)I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom uređuje se finansijska konsolidacija privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: privredna društva) i to:

- privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen sa više od 50% i njihovih zavisnih društava (u daljnjem tekstu: društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala),

- privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen do 50% (u daljnjem tekstu: društvo sa učešćem državnog kapitala) i

- privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je privatni kapital zastupljen 100% (u daljnjem tekstu: društvo sa 100% učešćem privatnog kapitala).

- Zahtjev za pokretanje postupka finansijske konsolidacije privrednih društava iz stava 1. ovog člana nakon što nadležni organ privrednog društva donese odluku o pokretanju postupka finansijskog konsolidiranja privrednog društva, dužno je podnijeti odgovorno lice u privrednom društvu koje:

- prema godišnjim izvještajima o poslovanju u prethodne tri godine posluje sa gubitkom i

- ne izmiruje redovno svoje tekuće finansijske obaveze.

II. FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA DRUŠTVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Član 2

Finansijska konsolidacija društva sa većinskim učešćem državnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 30.09.2013. godine na osnovu:

- doprinosa za zdravstveno osiguranje,

- doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti,

- poreza, isključujući porez na dodatu vrijednost,

- isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga,

- dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge,

- dugovanja prema zaposlenicima.

Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje bit će predmet posebnog zakona.

Član 3

Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i poreza, isključujući porez na dodatu vrijednost, izvršit će se na način i prema prioritetima kako slijedi:

- izmirenjem duga privrednog društva ranije izdatim obveznicama na osnovu ratnih potraživanja koje su izdate na ime privrednog društva koje se konsoliduje, a čiji emitent je Federacija Bosne i Hercegovine pri čemu vrijednost obveznica podrazumijeva vrijednost utvrđenu rješenjem o verifikaciji ratnih potraživanja,

- izmirenjem duga na teret kapitala privrednog društva koje se konsoliduje.

Ukoliko se finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala iz stava 1. ovog člana vrši izmirenjem duga na teret Federacije Bosne i Hercegovine, obavezno se u strukturi kapitala društva vrši odgovarajuće povećanje učešća državnog kapitala, izuzev u slučaju kada se finansijska konsolidacija vrši uz proporcionalno učešće ostalih vlasnika kapitala društva.

Član 4

Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala za dugovanja na osnovu isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti reprogramiranjem dugovanja radi izmirenja pod povoljnim uvjetima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanje dugovanja na rate.

Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala za dugovanje iz stava 1. ovog člana obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate mogu biti otpisane. Odluku o otpisu kamata donosi nadležni organ privrednog društva kojem se duguje.

Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala za dugovanja na osnovu isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti ukoliko društvo koje se konsoliduje pribavi prethodnu saglasnost privrednog društva koje je izvršilo pružanje usluga za izmirenje dugovanja na način iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 5

Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i prema zaposlenicima može se izvršiti:

- iz sredstava ostvarenih prodajom imovine koja nisu uvjet obavljanja njihove osnovne djelatnosti u postupku male privatizacije,

- iz sredstava ostvarenih prodajom imovine koja se koristila za osnovnu proizvodnu djelatnost društva, ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njeno korištenje, zbog tehničko-tehnološke zastarjelosti nerentabilno za proizvodnu djelatnost privrednog društva,

- promjenom strukture osnovnog kapitala društva sa većinskim učešćem državnog kapitala u korist povjerilaca u iznosu jednakom iznosu dugovanja društva koje se konsoliduje, ukoliko društvo koje se konsoliduje pribavi prethodnu saglasnost povjerilaca.

Prodaja dijelova, odnosno sredstava društava sa većinskim učešćem državnog kapitala koji nisu uvjet za obavljanje njihove osnovne djelatnosti vrši se u postupku male privatizacije koji provodi nadležna agencija za privatizaciju u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

Član 6

Postupak finansijske konsolidacije društva sa većinskim učešćem državnog kapitala pokreće se podnošenjem zahtjeva odgovornog lica u privrednom društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje.

Zahtjev iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u privrednom društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje podnosi nadležnom organu vlasti koji u tom privrednom društvu vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala, najkasnije do 30.11.2018. godine.

Član 7

Zahtjev za finansijsku konsolidaciju odgovorno lice u privrednom društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala podnosi u roku do 30.11.2018. godine.

Zahtjev iz stava 1. ovog člana treba sadržavati:

- elaborat opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročni plan razvoja,

- finansijsko stanje privrednog društva prema posljednjem usvojenom godišnjem izvještaju o poslovanju društva,

- iznos i strukturu dugovanja društva na osnovu doprinosa, usaglašen sa podacima iz evidencije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine,

- iznos i strukturu potraživanja društva,

- revidirani godišnji izvještaj o poslovanju društva,

- iznos i strukturu ukupnog duga društva,

- iznos potraživanja društva na osnovu obveznica čiji emitent je Federacija Bosne i Hercegovine,

- popis i procjenu imovine koja se ne koristi za osnovnu proizvodnu djelatnost društva i imovine koja se koristila za osnovnu proizvodnu djelatnost društva, ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njeno korištenje, zbog tehničko-tehnološke zastarjelosti, nerentabilno za proizvodnu djelatnost privrednog društva i odluku nadležnog organa društva kojom su utvrđeni popis i procjena ove imovine,

- prethodne saglasnosti iz člana 4. stav 3. i člana 5. stav 1. alineja 3. ovoe uredbe,

- informaciju o svim postupcima konsolidacije dugovanja društva koji su u toku, a koji se provode u skladu sa drugim propisima,

- ukoliko se traži finansijska konsolidacija dugovanja na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje iznos novčanih sredstava koja je privredno društvo platilo na ime izmirenja troškova liječenja svojih zaposlenika, u periodu za koji su nastala dugovanja na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, potvrđen od nadležne zdravstvene ustanove.

Nadležni organ vlasti može pribavljati i sve ostale podatke neophodne za postupak finansijske konsolidacije najduže u roku 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz stava 2. ovog člana.

Član 8

Odluku o finansijskoj konsolidaciji društva sa većinskim učešćem državnog kapitala (u daljnjem tekstu: odluka) donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, vlada kantona, gradsko ili općinsko vijeće u roku 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz člana 7. ovoe uredbe.

Za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana u svakom pojedinom slučaju nadležan je nivo vlasti koji u privrednom društvu koje se konsoliduje vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala (u daljnjem tekstu: nadležni organ vlasti).

Odlukom iz stava 1. ovog člana bliže se uređuje postupak i vrijeme trajanja finansijske konsolidacije za svako pojedino društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala, s tim da postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 10.12.2019. godine.

Odluka iz stava 1. ovog člana dostavlja se Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, nadležnom sudu i drugim nadležnim organima.

Ukoliko društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje ne započne izmirivati sve svoje tekuće finansijske obaveze u roku 60 dana od dana donošenja odluke iz stava 1. ovog člana, nadležni organ vlasti donijet će odluku kojom stavlja van snage svoju odluku o finansijskoj konsolidaciji tog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala.

Ukoliko na osnovu podnesenog zahtjeva iz člana 7. ove uredbe utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za provođenje postupka finansijske konsolidacije, nadležni organ vlasti donosi odluku o odbijanju zahtjeva za pokretanje postupka finansijske konsolidacije.

Član 9

U toku postupka finansijske konsolidacije ne mogu se pokrenuti postupci prinudne naplate potraživanja nad imovinom društva sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje.

Ako je nad imovinom društva sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje u toku postupak prinudnog izvršenja kod poslovnih banaka nadležni organ vlasti može donijeti odluku o otvaranju novog računa kod poslovne banke za obavljanje platnih transakcija nad kojim se ne može provesti prinudno izvršenje dok traje postupak finansijske konsolidacije, uz saglasnost Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Račun iz stava 2. ovog člana zatvara se odlukom nadležnog organa vlasti koji je odgovoran za posljedice svih transakcija na novootvorenom računu.

Od stupanja na snagu odluke iz člana 8. stav 1. ovoe uredbe do završetka postupka finansijske konsolidacije društva sa većinskim učešćem državnog kapitala u skladu sa članom 10. ove uredbe, zastarjevanje ne teče za potraživanja prema društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje.

Ukoliko je zastarjevanje počelo teći prije stupanja na snagu odluke iz člana 8. stav 1. ove uredbe ono nastavlja teći nakon završetka postupka finansijske konsolidacije društva sa većinskim učešćem državnog kapitala u skladu sa članom 10. ove uredbe, a vrijeme koje je isteklo prije zaustavljanja računa se u zakonom određeni rok za zastarjelost.

Član 10

Nadležni organ vlasti donosi odluku o završetku postupka finansijske konsolidacije društva sa većinskim učešćem državnog kapitala najkasnije tri godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Ukoliko nadležni organ vlasti ne donese odluke o završetku postupaka finansijske konsolidacije prije isteka roka iz stava 1. ovog člana svi pokrenuti postupci finansijske konsolidacije društava sa većinskim učešćem državnog kapitala završavaju se i prestaju sva dejstva postupaka finansijske konsolidacije po isteku roka tri godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

III. FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA DRUŠTVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA ILI DRUŠTVA SA 100% UČEŠĆEM PRIVATNOG KAPITALA

Član 11

Finansijska konsolidacija društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 30.09.2013. godine na osnovu:

- doprinosa za zdravstveno osiguranje,

- doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti,

- poreza, isključujući poreze na dodatu vrijednost,

- dugovanja prema zaposlenicima i

- isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga.

Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje bit će predmet posebnog zakona.

Na postupak finansijske konsolidacije društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala shodno se primjenjuju čl. 6., 7., 8., 9. i 10. ove uredbe s tim da privredna društva sa 100% učešćem privatnog kapitala zahtjev za pokretanje postupka finansijske konsolidacije podnose federalnom ministarstvu nadležnom prema pretežnoj djelatnosti koju obavlja privredno društvo sa 100% učešćem privatnog kapitala koje se konsoliduje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nadležna je za odlučivanje u postupku finansijske konsolidacije privrednog društva sa 100% učešćem privatnog kapitala.

Član 12

Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i poreza, isključujući poreze na dodatu vrijednost, u skladu sa ovom uredbom izvršit će se na način i prema prioritetima kako sljedi:

- izmirenjem duga privrednog društva ranije izdatim obveznicama na osnovu ratnih potraživanja izdatih na ime privrednog društva koje se konsoliduje, a čiji emitent je Federacija Bosne i Hercegovine pri čemu vrijednost obveznica podrazumijeva vrijednost utvrđenu rješenjem o verifikaciji ratnih potraživanja,

- izmirenjem duga na teret kapitala privrednog društva koje se konsoliduje.

Ukoliko se finansijska konsolidacija dugovanja za društva sa učešćem državnog kapitala na osnovu dugovanja iz stava 1. ovog člana vrši na teret Federacije Bosne i Hercegovine, obavezno je u strukturi kapitala društva izvršiti odgovarajuće povećanje učešća državnog kapitala.

Ukoliko se finansijska konsolidacija dugovanja za društva sa 100% učešćem privatnog kapitala na osnovu dugovanja iz stava 1. ovog člana vrši na teret Federacije Bosne i Hercegovine kao naknadu za izmireni dug Federacija Bosne i Hercegovine stiče vlasništvo nad dionicama ili udjelom u osnovnom kapitalu tog društva u vrijednosti jednakoj vrijednosti otpisanog duga samo ako je vrijednost tog preduzeća veća od njegovog duga.

Član 13

Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala na osnovu dugovanja prema zaposlenicima može se izvršiti promjenom strukture osnovnog kapitala društva sa učešćem državnog kapitala ili društva sa 100% učešćem privatnog kapitala u korist zaposlenika u iznosu jednakom iznosu dugovanja društva koje se konsoliduje, ukoliko društvo koje se konsoliduje pribavi prethodnu pisanu saglasnost zaposlenika.

Član 14

Finansijska konsolidacija društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala za dugovanja na osnovu isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti reprogramiranjem dugovanja radi izmirenja pod povoljnim uvjetima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanja dugovanja na rate.

Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala za dugovanja iz stava 1. ovog člana obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate se mogu otpisati. Odluku o otpisu kamata donosi nadležni organ privrednog društva kojem se duguje.

Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala za dugovanja na osnovu isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti ukoliko društvo koje se konsoliduje pribavi prethodnu saglasnost privrednog društva koje je izvršilo pružanje usluga za izmirenje dugovanja na način iz st. 1. i 2. ovog člana.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

U privrednim društvima koja nakon okončanja postupka finansijske konsolidacije nisu stekla uvjete za redovno poslovanje, odgovorno lice dužno je hitno, a najduže u roku 60 dana pokrenuti stečajni postupak u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06).

Član 16

Ukoliko Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese odluku o finansijskoj konsolidaciji federalno ministarstvo koje je predložilo donošenje te odluke dužno je pratiti realizaciju postupka finansijske konsolidacije u konkretnom slučaju i o tome redovno a najmanje jednom u šest mjeseci informirati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 17

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/14 i 13/15).

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]