BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5621
UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH

Službene novine Federacije BiH, broj 94/23
Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 21. sjednici održanoj 30.11.2023. godine, donosi


UREDBU O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Uredbe)

Ovom uredbom propisuje se uspostava baze podataka Registra nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federaciji BiH).

Član 2.
(Pojam)

(1) Predmet ove uredbe, u svrhu uspostave baze podataka Registra nekretnina, je svaka nekretnina za koju se može utvrditi vrijednost pomoću podataka sa tržišta. Osnova za utvrđivanje vrijednosti nekretnina prema ovoj uredbi je tržišna vrijednost nekretnina na osnovu općih vrijednosnih odnosa na tržištu nekretnina na dan procjene te određena postupcima i metodama procjene vrijednosti nekretnina.

(2) Procjena vrijednosti nekretnina u smislu ove uredbe je postupak utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina na određeni datum koji se provodi za svaku nekretninu koristeći prikupljene podatke o nekretninama, standardizovane metode i statistička ispitivanja. Procjena vrijednosti nekretnina vrši se razvojem modela za procjenu vrijednosti nekretnina koji se određuju prema specifičnostima svakog pojedinog podtržišta nekretnina na teritoriji Federacije BiH. Procjena vrijednosti nekretnina osigurava ujednačenost i konzistentnost u procjenjivanju osnovanom na tržišnim načelima.

Član 3.
(Značenje pojmova)

Pojmovi u smislu ove uredbe, u provedbi ove uredbe i u aktima donesenim na osnovu ove uredbe, imaju sljedeće značenje:

a) "tržište nekretnina" je "mjesto" na kome se susreću zainteresovani kupci i prodavci, a na kome se obavlja razmjena prava na nekretninama za novac ili neko drugo dobro;

b) "podtržište nekretnina" je dio tržišta nekretnina na kome se odvija promet određene vrste nekretnine za koju je zainteresovana određena grupa sudionika tržišta;

c) "tržišna cijena nekretnina" je novčani iznos ostvaren u konkretnom prometu određene nekretnine na tržištu nekretnina;

d) "tržišna vrijednost nekretnina" je procjena najvjerojatnije tržišne cijene koja bi bila ostvarena na određeni dan u uslovima fer prodaje, kada su kupac i prodavač nezavisni i nepovezani, informisani i ponašaju se savjesno i promišljeno, i pod pretpostavkom da ne postoji neki neprikladan uticaj na cijenu (prinuda, nepovoljni finansijski aranžman za finansiranje prometa i sl.);

e) "opći vrijednosni odnosi na tržištu nekretnina" obuhvataju cjelinu okolnosti koje su mjerodavne za oblikovanje cijene nekretnine na dan procjene, pri uobičajenom poslovnom kretanju ponude i potražnje kao što su opća privredna situacija, tržište kapitala te privredni i demografski razvoj područja;

f) "dan procjene" predstavlja datum na koji se odnosi procjena vrijednosti nekretnine;

g) "verifikacija registrovanih podataka" je ocjena kompletnosti i tačnosti podataka o prometu nekretnina koja se provodi neposredno poslije prometa na jednoobrazan način;

h) "model za procjenu nekretnina" je sistem izraza, tabela i vrijednosti koje se koriste u procjeni za sistemsko izračunavanje procijenjene vrijednosti velikog broja nekretnina u okviru jednog podtržišta nekretnina;

i) "određivanje modela za procjenu nekretnina" je izgradnja (specifikacija) modela selekcijom faktora ponude i potražnje, saglasno teoriji ekonomije nekretnina, teoriji procjene nekretnina i analizi tržišta nekretnina;

j) "kalibracija modela za procjenu nekretnina" je određivanje koeficijenata u modelu statističkim testiranjem i to, po pravilu, metodom višestruke regresijske analize ili druge statističke i matematičke analize;

k) "karakteristična nekretnina" je najčešće zastupljena nekretnina u skupu postojećih nekretnina, kao i u skupu prometovanih nekretnina na teritoriji Federacije BiH, koja se određuje za svako podtržište nekretnina;

Član 4.
(Metode za procjenu vrijednosti nekretnina)

(1) Metoda procjene vrijednosti nekretnina predstavlja skup statističkih i drugih analitičkih postupaka obrade podataka o tržištu nekretnina koje, uzimajući u obzir opće načine procjene vrijednosti nekretnina i statističke kriterije kvaliteta, omogućuju procjenu vrijednosti velikog broja nekretnina na određeni datum. Za procjenu vrijednosti nekretnina koristi se uobičajeno metoda višestruke regresijske analize koja podrazumijeva rješavanje jednadžbi matematičko-statističkih modela kojima se s primjerenom tačnošću procjenjuju odnosi između pojava i karakteristika na tržištu nekretnina.

(2) Procijenjene vrijednosti nekretnina koje su dobijene primjenom metode iz stava (1) ovog člana predstavljaju prilagođene tržišne vrijednosti nekretnina.

(3) Za nekretnine za koje nije moguće primijeniti metodologiju i modele ove vrste procjene, primjenjuju se metode za pojedinačnu izradu procjene vrijednosti nekretnina.

POGLAVLJE II. USPOSTAVA I ODRŽAVANJE SISTEMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA


Član 5.
(Komponente sistema)

(1) Procjena vrijednosti nekretnina, uključuje postupak generalne procjene nekretnina i postupak pripisivanja vrijednosti odnosno utvrđivanja vrijednosti pojedinačne nekretnine na osnovu podataka iz generalne procjene nekretnina.

(2) Postupak generalne procjene nekretnina uključuje sljedeće komponente:

a) prikupljanje podataka;

b) obrada podataka;

c) određivanje modela za procjenu vrijednosti nekretnina po grupama nekretnina iste vrste.

(3) Utvrđivanje vrijednosti pojedinačne nekretnine uključuje sljedeće komponente:

a) izračunavanje vrijednosti nekretnine;

b) evidentiranje podataka o vrijednosti nekretnine.

Član 6.
(Informacioni sistem procjene vrijednosti nekretnina)

(1) Procjena vrijednosti nekretnina se sprovodi kroz složen informacioni sistem. Svaka od komponenti procjene vrijednosti nekretnina iz člana 5. st. (2) i (3) ove uredbe, vodi se u informacionim sistemima koji su međusobno povezani i čine sistem procjene vrijednosti nekretnina.

(2) Za utvrđivanje, uspostavu i održavanje informacionog sistema procjene vrijednosti nekretnina, kao i formiranje neophodnih baza podataka, određivanje procijenjene vrijednosti i vođenje podataka o procijenjenim vrijednostima nekretnina nadležna je Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove (u daljem tekstu: Federalna uprava).

Član 7.
(Prikupljanje podataka)

(1) Podaci neophodni za procjenu vrijednosti nekretnina mogu se prikupljati kroz evidenciju tržišnih cijena nekretnina, preuzimanjem iz baza podataka katastarskih i zemljišno-knjižnih evidencija, terenskim uviđajem ili preuzimanjem podataka druge službene evidencije.

(2) Federalna uprava će za potrebe procjene vrijednosti nekretnina formirati Registar nekretnina koje su predmet ove Uredbe.

Član 8.
(Evidencija tržišnih cijena nekretnina)

(1) Evidencija tržišnih cijena nekretnina služi za prikupljanje podataka sa tržišta nekretnina i vodi se u Registru cijena nekretnina (u daljem tekstu: Registar cijena).

(2) Federalna uprava vodi Registar cijena nekretnina za prikupljanje i praćenje tržišta nekretnina i za potrebe procjene vrijednosti nekretnina, kao i za potrebe osiguranja transparentnosti i sigurnosti tržišta nekretnina.

(3) Federalna uprava osigurava sistem za digitalno vođenje Registra cijena nekretnina na način da je omogućena dostupnost njegovih funkcionalnosti svim organima uključenim u primjenu odredbi ove Uredbe.

(4) Organ nadležan za utvrđivanje poreza na promet nekretnina će u okviru svoje nadležnosti sarađivati sa Federalnom upravom na poslovima prikupljanja, vođenja, održavanja i razmjene podataka Registra cijena.

(5) Podaci Registra cijena se prikupljaju u sklopu zapisnika koje jedinice lokalne samouprave evidentiraju pri utvrđivanju vrijednosti nekretnina. https://advokat-prnjavorac.com


(6) Upis podataka u digitalnu bazu podataka Registra cijena nekretnina vrše jedinice lokalne samouprave i Porezna uprava Federacije BiH.

Član 9.
(Obrada podataka)

(1) Obrada podataka o prometu nekretnina obuhvata izdvajanje, razvrstavanje i dopunu podataka iz Registra cijena nekretnina, verifikaciju registrovanih podataka radi utvrđivanja i poboljšanja kvaliteta registriranih podataka, vremensko prilagođavanje cijena i analizu tržišnih podataka.

(2) Obrada podataka vrši se u okviru informacionog sistema procjene vrijednosti nekretnina Federacije BiH.

(3) Nakon obrade podataka vrši se analiza tržišnih podataka radi utvrđivanja faktora koji utiču na tržišnu vrijednost nekretnina.

Član 10.
(Metodologija prikupljanja i obrade podataka)

(1) Federalna uprava će za potrebe provođenja ove Uredbe propisati prikupljanje podataka, evidenciju tržišnih cijena nekretnina i obradu podataka definisane čl. 7., 8., i 9. kroz Metodologiju prikupljanja i obrade podataka sistema procjene vrijednosti nekretnina.

(2) Metodologijom prikupljanja i obrade podataka sistema procjene vrijednosti nekretnina definiše se sadržaj i način vođenja Registra cijena, klasifikacija nekretnina i tržišta nekretnina u Federaciji BiH, način obrade i analize podataka te način korištenja podataka.

(3) Sadržaj, model baze podataka Registra nekretnina, metode prikupljanja i održavanja podataka sastavni su dio Metodologije prikupljanja i obrade podataka sistema procjene vrijednosti nekretnina.

Član 11.
(Određivanje modela za procjenu vrijednosti nekretnina)

(1) Za određivanje svakog modela kao osnova koristi se karakteristična nekretnina koja se određuje definisanjem vrijednosti odabranih faktora u modelu za koje je utvrđeno da imaju značajan uticaj na cijene nekretnina na osnovu analiza tržišnih podataka. Određivanje modela za procjenu vrijednosti nekretnina je proces koji obuhvata sljedeće faze:

a) utvrđivanje modela;

b) kalibracija modela;

c) testiranje i prilagođavanje modela;

d) ocjena modela.

(2) Određivanje modela za procjenu vrijednosti nekretnina prema osobinama podtržišta nekretnina obavlja se u informacionom sistemu registra modela za utvrđivanje vrijednosti nekretnina.

(3) Federalna uprava će po ispunjenju pretpostavki iz-st. (1) i (2) ovog člana propisati Metodologiju određivanja modela procjene vrijednosti nekretnina.

Član 12.
(Utvrđivanje vrijednosti pojedinačne nekretnine)

(1) Utvrđivanje vrijednosti pojedinačne nekretnine jeste izračunavanje vrijednosti i upisivanje podatka o vrijednosti za svaku pojedinačnu nekretninu iz Registra nekretnina na osnovu definisanih modela. Promjena na registriranoj nekretnini koja uzrokuje ponovno utvrđivanje vrijednosti pojedinačne nekretnine je svaka promjena koja obuhvata karakteristike nekretnina koje učestvuju kao faktori u modelu.

(2) Informacioni sistem za utvrđivanje vrijednosti pojedinačne nekretnine (u daljem tekstu: sistem za utvrđivanje vrijednosti) se sastoji od aplikacije i baze podataka. U sistemu za utvrđivanje vrijednosti vrše se pripreme za izračunavanje tržišnih vrijednosti pojedinačnih nekretnina, izračunavanje i upis podataka o vrijednosti u informacioni sistem.

(3) Federalna uprava će propisati Metodologiju uspostave informacionog sistema i utvrđivanja vrijednosti pojedinačne nekretnine iz st. (1) i (2) ovog člana.

POGLAVLJE III. PROVEDBA UREDBE


Član 13.
(Provedba Uredbe)

(1) Za koordinaciju ispunjavanja obaveza datih Uredbom nadležna je Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.

U sklopu koordinacije ispunjavanja obaveza datih Uredbom, Federalna uprava:

a) priprema i usvaja metodologije, smjernice, kriterije i norme za osnivanje i održavanje sistema procjene vrijednosti nekretnina, programe rada, izvore i način finansiranja;

b) nadzire osnivanje i funkcionisanje sistema procjene vrijednosti nekretnina;

c) izvještava Vladu, i javnost o aktivnostima vezanim za osnivanje i funkcionisanje sistema utvrđivanja vrijednosti nekretnina.

POGLAVLJE IV. KORIŠTENJE PODATAKA


Član 14.
(Korištenje podataka)

(1) Za potrebe transparentnosti i povećanje sigurnosti tržišta nekretnina podaci iz evidencije tržišta nekretnina, kao i podaci o vrijednosti nekretnina su javni osim podataka koji se smatraju ličnim podacima. Ako se podaci smatraju ličnim podacima prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH" br. 49/06 i 76/11), tada se sa tim podacima postupa u skladu sa Zakonom kojim se uređuje područje zaštite, ličnih podataka.

(2) Federalna uprava će posebnom metodologijom odrediti uslove korištenja i visinu naknade kojom se određuje naplata i korištenje podataka, kao i pružanje usluga sistema procjene vrijednosti nekretnina.

POGLAVLJE V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 15.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1749/2023
30. novembra 2023. godine
Sarajevo


Premijer
Nermin Nikšić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]