BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#852
Uračunavanje pritvora u izrečenu kaznu zatvora

OSNOVNI SUD U __________
Broj: ______________________
______, __________ godineU IME REPUBLIKE SRPSKE !


Osnovni sud u ________ po sudiji P.P., kao sudiji pojedincu, uz učešće zapisničara R.D., u krivičnom predmetu protiv optuženog M.T. zbog krivičnog djela krađe iz člana 231 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS), po optužnici Okružnog tužilaštva u _______ broj _______ od ______ godine, nakon održanog glavnog, usmenog i javnog pretresa, u prisustvu Okružnog tužioca V.S., optuženog i njegovog branioca M.M. advokata iz ________ , donio je _______ godine i istoga dana javno objavioP R E S U D U


Optuženi M.T. sin J. i majke Z., rođ. P., rođen ... godine, u _____, Opština ______, gdje i prebiva, Srbin, državljanih RS i BiH, otac dvoje djece, od kojih je jedno maloljetno, zemljoradnik, posjeduje porodičnu kuću, 50 dunuma zemlje, osuđivan presudom Osnovnog suda u _______ broj _____ od _____ godine, na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca zbog krivičnog djela krađe iz člana 147 stav 1 KZ RS – posebni dio, kaznu izdržao, ne vodi se postupak za drugo krivično djelo, nalazio se u pritvoru od _____ godine do ______ godine, sada na slobodi


K R I V JE

Što je:

Dana _______ godine, u selu _____, Opština ______, u vremenu između 12 i 13 časova, iz džepa pantalona oštećenog S.P., koje su se nalazile u nezaključanom automobilu oštećenog, uzeo i prisvojio iznos od 2.000,00 KM,

dakle, tuđu pokretnu stvar oduzeo drugom u namjeri da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist.

Čime je počinio krivično djelo krađe iz člana 231 stav 1 KZ RS, pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa i primjenom člana 28, 32, 33 i 37 stav 1 i 2 KZ RS
O S U Đ U J E


Na kaznu zatvora u trajanju od 6 ( šest ) mjeseci.


Na osnovu člana 44 stav 1 KZ RS optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od _____ godine do _________ godine.

Na osnovu člana 99 stav 1 Zakona o krivičnom postupku (ZKP) optuženi se obavezuje da na ime troškova krivičnog postupka plati paušalni iznos od 200,00 KM (dvijestotine konvertibilnih maraka), u roku od 15 dana, pod prijetnjom izvršenja.

Na osnovu člana 108 stav 3 ZKP, optuženi je dužan oštećenom S.P. platiti po osnovu imovinskopravnog zahtjeva iznos od 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana, pod prijetnjom izvršenja.


O b r a z l o ž e nj e


Okružni tužilac iz _______ optužnicom ________ od ________ godine optužio je M.T. da je u vrijeme, na način i pod okolnostima opisanim u izreci ove presude počinio krivično djelo krađe iz člana 231 stav 1 KZ RS.

Tu optužnicu je dana ________ godine potvrdio sudija za prethodno saslušanje ovoga suda.

Na ročištu o izjašnjenju o krivici ________ godine optuženi se izjasnio da nije kriv, pa je predmet dostavljen sudiji ovoga suda radi zakazivanja glavnog pretresa.

Na glavnom pretresu optužba je izvela dokaze saslušanjem u svojstvu svjedoka oštećenog S.P., svjedokinje M.Š., čitanjem potvrde o privremeno oduzetim predmetima br._____ od _______ godine CJB _____ i zapisnika o prepoznavanju lica i predmeta istog CJB broj ________ od ______ godine, dok odbrana nije izvodila svoje dokaze.

Na osnovu izvedenih dokaza i njihove ocjene u smislu člana 287 Zakona o krivičnom postupku ovaj sud je odlučio kao u izreci presude iz sljedećih razloga:

Oštećeni S.P. je iskazao pred ovim sudom da je dana _______ godine oko 11,00 časova došao sa svojim društvom na rijeku ____ u selu _____ na roštiljanje, da su negdja oko dvanaest časova otišli da prikupe drva, s tim da se prethodno presvukao u šorc, a pantalone koje je do tada imao na sebi ostavio u nezaključanom automobilu. Navodi da je u zadnjem lijevom džepu pantalona imao 2.000,00 KM u apoenima 10 x 100 KM, od kojih je na jednoj bilo hemijskom olovkom napisano M. i 2 x 500 KM, da su se u kupljenju zadržali oko jedan sat i da po povratku do automobila nije primjetio ništa neobično. Prije nego što će otići po drva oko dvanaest časova, primjetio u blizini jedno njemu nepoznato lice. Tek oko osamnaest časova, kada su krenuli kući vidio je da u pantalonama nema novca. Odmah je o tome obavijestio Policijsku stanicu ______, izrazio sumnju da je krađu moglo izvršiti ono lice koga je vidio oko dvanaest časova i dao detaljan opis ovog lica. Po njegovoj prijavi postupljeno je tako da su policajci R.K. i D.S. izašli na lice mjesta u cilju pronalaženja matrijalnih tragova i obavili informativne razgovore sa više mještana sela _____ u cilju identifikacije izvršioca ovog krivičnog djela. Nakon desetak dana od događaja pozvan je u policiju kada je vršio prepoznavanje lica i stvari (novca) pa je između pet lica prepoznao optuženog kao lice koga je inkrimisanog dana i vremena vidio, te na jednoj od dvije oduzete novčanice od po 500,00 KM vidio hemijskom olovkom ispisano ime M. i saznao da je policija podnijela izvještaj o izvršenom krivičnom djelu Okružnom tužilaštvu u _______.

Iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima br. _____ od _____ godine CJB ______ godine proizilazi da je od optuženog dana ______ godine oduzeto 10 novčanica u apoenima po 100 KM, a na jednoj od tih novčanica je bilo hemijskom olovkom napisano ime M. i dvije novčanice od po 500 KM, dok iz zapisnika o prepoznavanju lica i predmeta istog CJB broj ____ od _____ godine proizilazi da je oštećeni navedenog dana, u prisustvu Okružnog tužioca i branioca optuženog, između pet lica, prepoznao optuženog kao lice koje je vidio inkrimisanog dana u blizini svog automobila na obali _____ u selu _____, te da je među pokazanim novčanicama od 100 KM pronašao i onu sa ispisanim imenom M.

Na osnovu iskaza oštećenog, koji je potvrdila i njegova supruga M.Š. te potvrde o privremeno oduzetim predmetima i zapisnika o prepoznavanju lica i stvari, koji se u svemu podudaraju, međusobno dopunjavaju i ničim nisu dovedeni u sumnju, niti odbranom optuženog pobijeni, ovaj sud je nesumnjivo utvrdio da je krivično optuženi prisvojio novac iz pantalona u automobilu oštećenog.

Prisvajanje novca, kao tuđe pokretne stvari, je izvršeno u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, tako da se u ovim radnjama optuženog stiču svi bitni elementi bića krivičnog djela krađe iz člana 231 stav 1 KZ RS. Pošto nije bilo okolnosti koje isključuju postojanje krivičnog djela i krivične odgovornosti optuženog to ga je sud oglasio krivim za ovo krivično djelo.

Oglašavajući ga krivim sud je na strani optuženog utvrdio i cijenio kao olakšavajuću okolnost da je otac jednog maloljenog djeteta, kao otežavajuće okolnosti raniju osuđivanost za istovrsno krivično djelo pa iako je do sada izrečenu kaznu zatvora izdržao, očigledno je da ta kazna na njega nije u dovoljnoj mjeri popravno uticala da u buduće ne čini ovakva niti slična krivična djela. Zbog toga je sud optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci u uvjerenju da se samo mjerom izrečene kazne zatvora na optuženog može dovoljno popravno djelovati da ubuduće ne čini ovakva niti slična krivična djela, i samo izricanjem te kazne optuženom ostvariće se svrha kažnjavanja propisana u članu 28 KZ RS.

Obzirom da je optuženi bio u pritvoru u vremenu od ______ godine pa do _______ godine i da se shodno članu 44 stav 1 KZ RS vrijeme provedeno u pritvoru, kao i svako lišenje slobode u vezi sa krivičnim djelom, uračunava u izrečenu kaznu zatvora, valjalo je i vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru uračunati u izrečenu kaznu zatvora. https://advokat.attorney

Sud je optuženog obavezao da na ime troškova krivičnog postupka plati paušalni iznos od 200,00 KM koji iznos je srazmjeran dužini trajanja postupka, složenosti predmeta i imovnom stanju optuženog. Odluka o tome zasniva se na odredbi člana 99 stav 1 ZKP-a.

Kako oštećeni M.M. do završetka glavnog pretresa nije obeštećen, a utvrđeno je da je optuženi od njega uzeo i prisvojio iznos od 2.000,00 KM, za koji iznos je on postavio imovinskopravni zahtjev, sud je optuženog na osnovu člana 108 stav 3 ZKP-a, obavezao da ovaj iznos plati oštećenom u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude pod prijetnjom izvršenja.


Zapisničar Sudija
R.D. P. P.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 15 dana po prijemu presude, Okružnom sudu u ______ putem ovoga suda. Oštećeni žalbu može izjaviti zbog odluke o troškovima krivičnog postupka i imovinskopravnom zahtjevu.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]