BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4275
Uračunavanje doprinosa i poreza na platu u vrijednosti spora

Doprinosi na platu i porezi na dohodak uzimaju se u obzir pri određivanju vrijednosti spora samo ukoliko čine glavni zahjev.

Iz obrazloženja:

Pri odlučivanju o troškovima spora, drugostepeno vijeće je kao vrijednost spora utvrdilo zbir zahtjeva nematerijalne i materijalne štete, pri čemu se materijalna šteta odnosi samo na vrijednost plate, ali ne i doprinosa i poreza, kako je to pogrešno označeno u tužbi i kako je prvostepeni sud nekritički prihvatio. Naime, doprinosi na platu i porezi na dohodak su akcesorna prava koja se potražuju uz platu, a kako u konkrentom sporu ne čine glavni zahtjev, to se prema odredbi člana
256. stav 3. u vezi sa stavom 2. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, ne uzimaju u obzir pri određivanju vrijednosti spora.

(Presuda Apelacionog vijeća Suda BiH broj: S1 3 P 025163 18 Gž od
03.07.2018. godine)

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. protiv Poljske &nda[…]

Akdeniz i drugi protiv Turske

Akdeniz i drugi protiv Turske privremena zabr[…]

Kerestecioğlu Demir protiv Turske – uki[…]

Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja