BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4275
Uračunavanje doprinosa i poreza na platu u vrijednosti spora

Doprinosi na platu i porezi na dohodak uzimaju se u obzir pri određivanju vrijednosti spora samo ukoliko čine glavni zahjev.

Iz obrazloženja:

Pri odlučivanju o troškovima spora, drugostepeno vijeće je kao vrijednost spora utvrdilo zbir zahtjeva nematerijalne i materijalne štete, pri čemu se materijalna šteta odnosi samo na vrijednost plate, ali ne i doprinosa i poreza, kako je to pogrešno označeno u tužbi i kako je prvostepeni sud nekritički prihvatio. Naime, doprinosi na platu i porezi na dohodak su akcesorna prava koja se potražuju uz platu, a kako u konkrentom sporu ne čine glavni zahtjev, to se prema odredbi člana
256. stav 3. u vezi sa stavom 2. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, ne uzimaju u obzir pri određivanju vrijednosti spora.

(Presuda Apelacionog vijeća Suda BiH broj: S1 3 P 025163 18 Gž od
03.07.2018. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 73/23 Na osno[…]