BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4723
Službeni glasnik BiH, broj 38/21
Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO ZA PROVOĐENJE NACIONALNOG POSTUPKA PROVOZA UZ UPOTREBU NCTS SISTEMA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim uputstvom bliže se pojašnjavaju pojmovi i opisuje provođenje nacionalnog postupka provoza (postupak provoza u carinskom području Bosne i Hercegovine) uz upotrebu novog kompjuterizovanog provoznog sistema (u daljnjem tekstu: NCTS). NCTS sistem je informacioni sistem provoza zasnovan na razmjeni elektronskih poruka. Ove poruke zamjenjuju različite papirne isprave i određene formalnosti starog provoznog sistema zasnovanog na papirnoj deklaraciji na obrascu JCI. Nacionalni provozni postupak omogućava kretanje robe pod carinskim nadzorom od jednog do drugog mjesta unutar carinskog područja Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Pravni osnov)

Postupak provoza reguliran je:

a) odredbama čl. 105. - 114. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 58/15), (u daljnjem tekstu: Zakon),

b) odredbama čl. 150. i 244. - 353. Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 54/19 i 21/20), (u daljnjem u tekstu: Odluka),

c) prilozima 23., 24. i 29.-53. Odluke.

Član 3.
(Upotreba roda)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 4.
(Zakoni i drugi propisi)

Ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva se da upućivanje u ovom uputstvu na zakone i druge propise uključuje i izmjene i dopune tih zakona i drugih propisa koje stupaju na snagu datumom stupanja na snagu ovog uputstva ili nakon tog datuma.

Član 5.
(Osnovni pojmovi)

(1) U smislu ovog uputstva pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) "korisnik postupka provoza (glavni obveznik)" - osoba koja podnosi provoznu deklaraciju ili u čije ime se ta deklaracija podnosi (u daljnjem tekstu: korisnik postupka provoza),

b) "provozni prateći dokument" (PPD) - dokument koji se štampa iz informacionog sistema, koji prati robu i zasnovan je na podacima iz provozne deklaracije. PPD se uvijek dopunjava popisom naimenovanja,

c) "provozni / bezbjednosni prateći dokument" (u daljnjem tekstu: PBPD) - dokument koji se štampa iz informacionog sistema, koji prati robu i zasnovan je na podacima iz provozne deklaracije i podacima iz ulazne ili izlazne sažete deklaracije. PBPD se uvijek dopunjava popisom naimenovanja. Odredbe ovog uputstva koje se odnose na PPD jednako se primjenjuju i na PBPD,

d) "polazni carinski ured" - carinski ured u kojem se prihvata deklaracija i na osnovu koje se roba stavlja u postupak provoza,

e) "provozni carinski ured" - carinski ured nadležan za mjesto preko kojeg pošiljka koja se prevozi preko stranog carinskog područja u postupku provoza napušta carinsko područje Bosne i Hercegovine i carinski ured nadležan za mjesto preko kojeg takva pošiljka ponovo ulazi u carinsko područje Bosne i Hercegovine,

f) "odredišni carinski ured" - carinski ured kojem se mora predočiti roba koja se prevozi u postupku provoza radi završetka tog postupka,

g) "carinski ured za evidentiranje incidenata" - carinski ured koji je mjesno nadležan za evidentiranje incidenata tokom provoza,

h) "garantni ured" - carinski ured u kojem se polaže osiguranje i koji odobrava preuzetu obavezu garanta i o odobrenju obavještava osobu koja mora položiti osiguranje,

i) "garant" - bilo koja fizička ili pravna, treća osoba koja se pisano obavezuje platiti zajednički i pojedinačno sa korisnikom postupka provoza bilo kakav mogući dug do granice zagarantiranog iznosa,

j) "glavni referentni broj (MRN)" - registarski broj koji dodjeljuje polazni carinski ured provoznoj deklaraciji, korištenjem sistema elektronske razmjene podataka (NCTS),

k) "lokalni referentni broj (LRN)" - broj pod kojim je provozna deklaracija podnesena u NCTS-u od strane korisnika postupka provoza,

l) "odobreno mjesto" - prostorija imaoca odobrenja ili drugo mjesto koje odobri carinski organ za stavljanje robe u postupak provoza (status ovlaštenog pošiljaoca) ili primanja robe koja se kreće u okviru postupka provoza (status ovlaštenog primaoca), bez predočenja robe carinskom uredu,

m) "NCTS" - kompjuterski sistem za provoz preko kojeg se razmjenjuju elektronske poruke između poslovnih subjekata i nadležnih carinskih organa, kao i između samih carinskih organa,

n) "standardni postupak provoza" - postupak provoza koji se provodi korištenjem NCTS aplikacije,

o) "rezervni postupak" - postupak koji se zasniva na korištenju pisanih (papirnih) dokumenata, uspostavljen kako bi se omogućilo podnošenje provozne deklaracije i praćenje postupka provoza kada nije moguće primijeniti standardni postupak provoza.

(2) Drugi izrazi korišteni u ovom uputstvu, a kojima nije određeno značenje, imaju značenje koje im je određeno odredbama Zakona i Odluke.

Član 6.
(Carinski status robe)

(1) Carinski status je određenje robe u smislu carinskih propisa kao domaće ili strane robe i definiran je odredbama člana 4. tačkama n) i o) Zakona. Carinski status robe u osnovi je faktor kojim se određuje kreće li se roba u provozu u okviru unutrašnjeg ili vanjskog provoza.

(2) Domaća roba je:

a) roba koja je u cijelosti dobijena ili proizvedena unutar carinskog područja Bosne i Hercegovine pod uvjetima iz člana 28. Zakona, a koja ne sadrži robu uvezenu iz drugih država ili teritorija. Roba dobijena iz robe koja je stavljena u carinski postupak sa odloženim plaćanjem ne smatra se da ima status domaće robe,

b) roba uvezena iz drugih država ili teritorija, a koja je puštena u slobodan promet,

c) roba dobijena ili proizvedena unutar carinskog područja Bosne i Hercegovine, bilo isključivo od robe iz tačke b) ili od robe iz tačke a) i b).

(3) Strana roba je sva roba koja nema status domaće robe ili ona koja je izgubila carinski status domaće robe.

(4) Za potrebe provođenja postupka provoza, sva roba koja se unosi u carinsko područje Bosne i Hercegovine smatra se stranom robom, te stoga podliježe mjerama carinskog nadzora od trenutka njenog unosa. Takva roba podliježe carinskoj provjeri i ostaje pod carinskim nadzorom dok je potrebno radi utvrđivanja statusa ili dok se sa njom ne postupi na jedan od načina propisanih članom 48. stav (2) Zakona.

Član 7.
(Postupak provoza)

(1) Postupak provoza obuhvata vanjski provoz i unutrašnji provoz.

(2) Vanjski provoz omogućava prijevoz robe od jednog do drugog mjesta unutar carinskoga područja Bosne i Hercegovine, i to:

a) strane robe, koja pri tome ne podliježe plaćanju uvoznih carina i drugih davanja ili mjerama trgovinske politike,

b) domaće robe, u slučaju i pod uvjetima utvrđenim Odlukom, kako bi se spriječilo izbjegavanje ili neopravdano sticanje koristi od takvih mjera u pogledu proizvoda obuhvaćenih izvoznim mjerama ili koji od njih imaju pogodnosti,

c) odredbama člana 244. Odluke definirano je da se u postupak vanjskog provoza obavezno stavlja sljedeća domaća roba:

1) ako je domaća roba prošla carinske izvozne formalnosti u cilju odobravanja subvencija ili drugih iznosa ili finansijskih pogodnosti za izvoz u druge države u okviru mjera poljoprivredne politike, ili

2) ako je domaća roba došla iz interventnih zaliha, podliježe mjerama kontrole u vezi sa upotrebom i/ili odredištem i prošla je carinske formalnosti za izvoz u druge države u okviru mjera poljoprivredne politike.

(3) Unutrašnji provoz omogućava kretanje domaće robe od jednog do drugog mjesta unutar carinskog područja Bosne i Hercegovine, bez promjene carinskog statusa pri prolazu preko teritorija druge države.

Član 8.
(Prijevozna sredstva i deklaracije)

(1) Svaka provozna deklaracija smije obuhvatati samo robu stavljenu u postupak provoza koja se prevozi ili će se prevesti iz jednog polaznog carinskog ureda u jedan odredišni carinski ured na jednom prijevoznom sredstvu, u kontejneru ili u paketu. Ipak, jedna provozna deklaracija može obuhvatati robu koja se prevozi ili će se prevesti iz jednog polaznog carinskog ureda u jedan odredišni carinski ured u više kontejnera ili u više pakovanja ako su kontejneri ili pakovanja utovareni na jedno prijevozno sredstvo.

(2) Sljedeća prijevozna sredstva smatraju se jednim prijevoznim sredstvom pod uvjetom da se roba koja se prevozi otprema zajedno:

a) drumsko vozilo sa prikolicama ili poluprikolicama,

b) kompozicija šinskih kola ili vagona,

c) plovila koja čine jednu kompoziciju.

(3) Ako se za potrebe postupka provoza jedno prijevozno sredstvo upotrebljava za utovar robe u više polaznih carinskih ureda, te za istovar u više odredišnih carinskih ureda, za svaku pošiljku podnosi se zasebna provozna deklaracija.

DIO DRUGI - PROVOĐENJE POSTUPKA PROVOZA


Član 9.
(Provođenje postupka provoza)

Provođenje postupka provoza uključuje polazni, odredišni i, u pojedinim slučajevima, provozni carinski ured i ured za evidentiranje incidenata.

Član 10.
(Postupak u polaznom carinskom uredu)

(1) Korisnik postupka provoza je dužan polaznom carinskom uredu podnijeti deklaraciju pomoću elektronske poruke "Podaci deklaracije" (IE015). Podnošenje provozne deklaracije upotrebom sistema elektronske razmjene podataka (NCTS) uključuje odgovornost korisnika postupka provoza za tačnost informacija navedenih u carinskoj deklaraciji za postupak provoza, vjerodostojnost priloženih isprava i poštivanje svih obaveza vezanih uz stavljanje dotične robe u postupak provoza.

(2) Korisnik postupka provoza, u skladu sa članom 133. Odluke, može podnijeti provoznu deklaraciju 30 dana prije predočenja robe polaznom carinskom uredu upotrebom šifre "D" za element podatka "Dodatna vrsta deklaracije" u provoznoj deklaraciji (IE015).

(3) Polazni carinski ured će prihvatiti deklaraciju (IE015) pod uvjetom da deklaracija sadrži sve potrebne informacije, da su joj priložene sve propisane isprave i da je roba navedena u deklaraciji podnesena polaznom carinskom uredu.

(4) NCTS sistem automatski provjerava podnesenu carinsku deklaraciju u skladu sa definiranim uvjetima i pravilima. Ako je deklaracija ispravna, sistem obavještava korisnika postupka provoza sa porukom "Pozitivna potvrda prijema" (IE928) da je deklaracija prošla logičku provjeru i da je status deklaracije u polaznom carinskom uredu "Deklaracija kreirana". Provozna deklaracija može ostati u statusu "Deklaracija kreirana" najviše 30 kalendarskih dana. Ako deklaracija u ovom roku ne bude prihvaćena ili odbijena od strane polaznog carinskog ureda, ista se automatski odbija od strane NCTS-a.

(5) Ako je deklaracija podnesena prije predočenja robe polaznom carinskom uredu (šifra "D" za element podatka "Dodatna vrsta deklaracije") i deklaracija je prošla logičku provjeru (IE928), status deklaracije u polaznom carinskom uredu je "Podnesena prije predočenja robe". Poslije slanja poruke (IE928) u sistemu startuje timer "Čeka se obavještenje o predočenju robe", u trajanju od 30 dana. Korisnik postupka provoza dužan je u roku od 30 dana predočiti robu polaznom carinskom uredu i o tome obavijestiti polazni carinski ured slanjem poruke "Obavještenje o predočenju robe" (IE170). Ako poruka (IE170) bude prihvaćena od strane sistema, status deklaracije u polaznom carinskom uredu se mijenja u "Deklaracija kreirana". Ukoliko u propisanom roku od 30 dana korisnik postupka provoza ne obavijesti polazni carinski ured o predočenju robe slanjem poruke (IE170), sistem će odbiti deklaraciju, o čemu će podnosilac deklaracije biti informiran porukom "Odbijanje od polaznog carinskog ureda" (IE056).

(6) Ako je deklaracija neispravna ili nepotpuna bit će odbijena, o čemu će podnosilac deklaracije biti informiran porukom (IE056). Deklaracija će biti odbijena i u slučaju kada navedeni podaci nisu u skladu sa podacima registriranim u nekoj od referentnih baza podataka.

(7) Nakon dobijanja poruke (IE928) da je deklaracija kreirana, u slučaju da je roba predočena polaznom carinskom uredu, ili nakon slanja poruke (IE170), korisnik postupka provoza (ili osoba koju on pismeno ovlasti - npr. prijevoznik) može podnijeti polaznom carinskom uredu nadležnom za obradu deklaracije papirni ispis osnovnih podataka o deklaraciji na obrascu iz Priloga 1. ovog uputstva ili nekom drugom obrascu ispisanom iz njegovog sistema koji sadrži potrebne podatke. Ovim ispisom korisnik postupka provoza ovlašćuje donosioca ove isprave (prijevoznika) da može od polaznog carinskog ureda preuzeti primjerke Provoznog pratećeg dokumenta. Pored podataka koji su navedeni u obrascu iz Priloga 1. ovog uputstva korisnik postupka provoza može uključiti i druge podatke, na primjer vrsta robe, ukupan broj koleta, bruto težinu robe i vrijednost robe. Podnosilac ovog ispisa dužan je polaznom carinskom uredu, uz ispis, podnijeti i sve prateće i propisane isprave (komercijalne isprave, prijevozne isprave, dozvole, certifikate, itd.) navedene u klasi podatka "Priloženi dokumenti, uvjerenja i odobrenja" i klasi podatka "Transportni dokumenti" (polje 44. JCI deklaracije). Korisnik postupka provoza može obavijestiti polazni carinski ured za podnošenje deklaracije i na drugi odgovarajući način. (npr. dostava LRN-a ispisanog na papiru).

(8) Nakon što korisnik postupka provoza (ili prijevoznik) podnese ispis osnovnih podataka i prateće isprave, polazni carinski ured će na osnovu LRN-a pronaći u NCTS sistemu predmetnu deklaraciju, provjeriti je li joj deklarirana roba stvarno podnesena i započeti sa obradom.

(9) Nadležni carinski službenik pronalazi podnesenu deklaraciju prema njenom LRN broju među drugim deklaracijama koje su u statusu "Deklaracija kreirana" i ukoliko su svi priloženi dokumenti navedeni u klasi podatka "Priloženi dokumenti, uvjerenja i odobrenja" i klasi podatka "Transportni dokumenti" (polje 44 JCI deklaracije) priloženi zajedno sa robom i ukoliko su ispunjeni uvjeti, prihvata deklaraciju pri čemu sistem dodjeljuje MRN, sprovodi analizu rizika i šalje obavještenje korisniku postupka provoza o prihvatanju deklaracije porukom "Dodijeljen MRN" (IE028). Istovremeno po dobijanju broja MRN deklaracija prelazi u status "Prihvaćena deklaracija".

(10) Nakon (i na osnovu) provedene analize rizika polazni carinski ured odlučuje hoće li ili ne kontrolirati robu prije puštanja.

Član 11.
(Kontrola robe i rezultati kontrole)

(1) Kontrola robe vrši se u polaznom carinskom uredu, unutar radnog vremena ureda. Polazni carinski ured može, na osnovu pisanog zahtjeva i o trošku korisnika postupka, izvršiti pregled robe na drugom mjestu ili van redovnog radnog vremena.

(2) Ovisno od rezultata provedene analize rizika i specifičnim zapažanjima i saznanjima, polazni carinski ured će odlučiti hoće li robu pustiti bez kontrole ili poduzeti odgovarajuću kontrolu. Stepen i preporuke o kontroli dobijene od modula za analizu rizika obavezne su za provođenje od strane carinskog službenika, osim u slučajevima kada na osnovu određenih saznanja stepen kontrole treba povećati.

(3) Ako se roba pušta bez kontrole o tome polazni carinski ured informira korisnika postupka provoza porukom "Pušteno u provoz" (IE029). Odluči li se za kontrolu robe polazni carinski ured o tome, takođe, informira korisnika postupka provoza porukom "Obavještenje o odluci za kontrolu" (IE060) i deklaracija prelazi u status "Pod kontrolom".

(4) Za provođenje kontrole nadležni carinski službenik pečati primjerak PPD-a označen kao Kontrolni primjerak (Office copy) iz NCTS-a. Po završetku kontrole robe i/ili dokumenata, nadležni carinski službenik, bez odlaganja, rezultate izvršene kontrole evidentira u NCTS.

(5) Ukoliko su prilikom kontrole otkrivene male nepravilnosti (one koje ne dovode do pokretanja prekršajnog postupka ili postupka naplate duga), nadležni carinski službenik o istima obavještava korisnika postupka provoza porukom "Rezultati kontrole u polaznom carinskom uredu" (šifra A5 - Neslaganja u poruci (IE017)). Korisnik postupka provoza treba da se izjasni u vezi otkrivenih malih nepravilnosti, na taj način što će se složiti ili se neće složiti sa nalazima ili će zatražiti da se u vezi istih izjasni kasnije. Stav korisnika postupka provoza u vezi otkrivenih malih nepravilnosti nadležni carinski službenik evidentira u NCTS.

(6) Ukoliko se korisnik postupka provoza slaže sa nalazima, nadležni carinski službenik vrši potrebne izmjene u deklaraciji, sa napomenom da se korisnik postupka provoza slaže sa nalazima, i produžava proces obrade deklaracije sa provjerom osiguranja. Deklaracija prelazi u status "Registrovanje osiguranja".

(7) Ukoliko se korisnik postupka provoza ne slaže sa nalazima, nadležni carinski službenik registruje rezultate kontrole u sistem, sa napomenom da se korisnik postupka provoza ne slaže sa nalazima. Deklaracija prelazi u status "Nije aktivna". Šef polaznog carinskog ureda, ili od njega ovlašteni carinski službenik, nakon razmatranja primjedbi koje korisnik postupka provoza ima na otkrivene male nepravilnosti, odlučuje da li se može produžiti proces obrade deklaracije sa provjerom osiguranja ili se neće dozvoliti puštanje robe u postupak provoza.

(8) Ukoliko je korisnik postupka provoza zatražio da se o nalazima izjasni kasnije, nadležni carinski službenik registruje rezultate kontrole u sistem, sa napomenom da će se korisnik postupka provoza o nalazima izjasniti kasnije. Deklaracija prelazi u status "Čeka se zahtjev za puštanje". Korisnik postupka provoza je dužan da, najkasnije u roku od 24 sata, obavijesti polazni carinski ured da li se slaže sa nalazima slanjem poruke "Zahtjev za puštanje" (IE054). Ako se korisnik postupka provoza slaže sa nalazima (šifra 1 za element podatka "Zahtijevano puštanje" u poruci (IE054)) deklaracija prelazi u status "Registrovanje osiguranja". Ako se korisnik postupka provoza ne slaže sa nalazima (šifra 0 za element podatka "Zahtijevano puštanje" u poruci (IE054)) ili ne pošalje poruku "Zahtjev za puštanje" (IE054) u roku od 24 sata, deklaracija prelazi u status "Nije aktivna" i šef polaznog carinskog ureda, ili od njega ovlašteni carinski službenik, odlučuje o daljnjem postupku.

(9) Utvrde li se kontrolom veće nepravilnosti što se bilježi unosom šifre "B1 - Nije zadovoljavajuće", polazni carinski ured obavještava korisnika postupka da se roba ne pušta u provoz porukom "Nije pušteno u provoz" (IE051) i na propisan način bilježi rezultat kontrole i deklaracija prelazi u status "Nije puštena u provoz".

(10) Ako se roba pušta nakon provedene kontrole to se bilježi, u rezultatima kontrole, unosom šifre "A1-zadovoljavajuće". Ako se roba pušta bez fizičke kontrole, to se bilježi unosom šifre "A2 - smatra se zadovoljavajućim". Rezultati kontrole uneseni od strane polaznog carinskog ureda porukom "Najava očekivanog dolaska" (IE001) dostupni su i odredišnom carinskom uredu, a porukom "Najava očekivanog provoza" (IE050) dostupni su deklariranim provoznim uredima.

Član 12.
(Provjera osiguranja)

(1) Da bi se roba pustila u provoz, korisnik postupka provoza je dužan položiti osiguranje (osim u slučajevima kada je Zakonom propisano oslobađanje od polaganja osiguranja).

(2) Ako korisnik postupka provoza, kao instrument osiguranja mogućeg duga, koristi sveobuhvatno osiguranje ili oslobađanje od polaganja sveobuhvatnog osiguranja, visina mogućeg duga utvrdit će se na jedan od sljedećih načina:

a) ako korisnik postupka provoza raspolaže sa svim potrebnim podacima o vrsti robe, njenoj količini i njenoj vrijednosti, tačan iznos mogućeg duga računa se na osnovu tih podataka (uz primjenu najviše pripadajuće stope iz Carinske tarife, te odnosnih poreznih propisa),

b) za pošiljke kod kojih je poznata ukupna vrijednost robe, a nisu poznati neki od podataka od kojih ovisi obračun mogućeg duga, visina mogućeg duga određuje se u iznosu od 30 % od vrijednosti robe,

c) za pošiljke kod kojih nisu poznati niti vrijednost niti ostali potrebni podaci od kojih ovisi obračun mogućeg duga, visina mogućeg duga može se odrediti paušalno u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka po pošiljci, pod uvjetom da polazni carinski ured ne raspolaže drugim podacima koji upućuju na neki drugi iznos.

(3) Ako se kao instrument za osiguranje mogućeg duga koristi pojedinačno osiguranje, potrebno je izračunati tačan iznos duga koji može nastati (uz primjenu najviše pripadajuće stope iz Carinske tarife, te odnosnih poreznih propisa).

(4) Osiguranje čije je prihvatanje u nadležnosti garantnog carinskog ureda (sveobuhvatno osiguranje, oslobađanje od polaganja sveobuhvatnog osiguranja, pojedinačno osiguranje kojeg polaže garant, pojedinačno osiguranje u obliku kupona i pojedinačno osiguranje koje se koristi višekratno) provjerava NCTS sistem, a ostala osiguranja provjerava polazni carinski ured (gotovinski depozit, oslobađanja po zakonu, oslobađanja po ugovorima, oslobađanje za pravosudne organe i organe uprave, itd.).

(5) Dug koji može nastati u jednom postupku provoza može se osigurati kombiniranjem više važećih osiguranja. U tom slučaju prvo polazni carinski ured provjerava i potvrđuje valjanost svih osiguranja u njenoj nadležnosti, te ako su sva položena osiguranja valjana ispituje se valjanost osiguranja koja su u nadležnosti sistema osiguranja.

(6) Prije puštanja robe u postupak provoza, nadležni carinski službenik za deklaracije koje koriste elektronske vrste osiguranja (šifra 0, 1, 2, 4 i 9) preko NCTS-a podnosi zahtjev garantnom carinskom uredu za registrovanje upotrebe osiguranja (IE203). Garantni carinski ured evidentira upotrebu elektronskih vrsta garancija i automatski preko NCTS-a informira o tome polazni carinski ured (IE205).

(7) Ako položeno osiguranje nije valjano garantni carinski ured šalje negativan odgovor na zahtjev za registrovanje upotrebe osiguranja (negativna (IE205)). NCTS o tome automatski obavještava korisnika postupka provoza porukom "Osiguranje nije validno" (IE055) i daje mu rok od tri sata za dostavljanje podatka o novom osiguranju. Nakon slanja poruke (IE055) status deklaracije u polaznom carinskom uredu je "Izmjena osiguranja". Podaci o novom osiguranju se dostavljaju porukom "Izmjena deklaracije" (IE013). Poslije prijema poruke (IE055), porukom (IE013) se ne može zahtijevati izmjena i drugih podataka u deklaraciji.

(8) Pošiljka se neće pustiti u provoz ukoliko korisnik postupka provoza u roku od tri sata ne dostavi podatak za novo ispravno osiguranje, za šta NCTS automatski obavještava korisnika postupka provoza porukom "Nije pušteno u provoz" (IE051).

(9) Ako korisnik postupka provoza izmjeni provoznu deklaraciju sa dostavljanjem podataka za validno osiguranje u predviđenom roku i ako je novo osiguranje prihvaćeno od strane garantne ispostave, tada nadležni carinski službenik može produžiti sa puštanjem robe u postupak provoza.

Član 13.
(Puštanje robe u postupak provoza)

(1) Roba se ne može pustiti u postupak provoza dok nije osigurano njeno prepoznavanje. Prepoznavanje robe se osigurava stavljanjem carinske plombe. Polazni carinski ured stavlja plombu na prijevozno sredstvo ili pojedinačne pakete. Ako se plomba stavlja na prostor u kojem se nalazi roba, prijevozno sredstvo mora biti prikladno za plombiranje. Polazni carinski ured upisuje u carinsku deklaraciju broj i identifikacione oznake postavljenih plombi.

(2) Polazni carinski ured može odustati od plombiranja ako je opis robe u carinskoj deklaraciji dovoljno precizan, te stoga omogućava jednostavnu identifikaciju robe (npr. navođenje broja motora i šasije u slučaju automobila koji se nalaze u postupku provoza).

(3) Osim ako polazni carinski ured odluči drugačije, plomba se ne postavlja ni na prijevozno sredstvo, ni na pojedinačna pakovanja koja sadržavaju robu u sljedećim slučajevima:

a) roba koja se prevozi vazdušnim putem i svaka je pošiljka označena sa brojem pratećeg vazdušnog tovarnog lista ili pošiljka čini jedinicu tereta na kojoj je naveden broj pratećeg vazdušnog tovarnog lista,

b) roba se prevozi željeznicom, a željeznički prijevoznici primjenjuju mjere za identifikaciju robe.

(4) Ako plombe nisu potrebne za osiguranje istovjetnosti, polazni carinski ured ne upisuje ništa u polje podataka te u tom slučaju sistem automatski ispisuje " - -" u polju D u PPD.

(5) Ako se u jednom prijevoznom sredstvu prevozi roba koja se ne nalazi u postupku provoza, zajedno sa robom koja je u postupku provoza, plombiranje vozila se obično ne vrši ako se istovjetnost robe može osigurati plombiranjem pojedinačnih paketa ili preciznim opisom robe. Pri tome roba mora biti jasno razvrstana i označena radi jednostavne identifikacije i razlikovanja robe koja je u postupku provoza od robe koja nije u postupku provoza.

(6) Ako se istovjetnost robe ne može osigurati stavljanjem plombe ili drugim načinima osiguranja istovjetnosti (opisom), polazni carinski ured može odbiti stavljanje robe u postupak provoza.

(7) Plombe se ne smiju skidati bez odobrenja nadležnih carinskih tijela.

(8) Ako je vozilo plombirano u polaznom carinskom uredu i prevozi robu do više odredišnih carinskih ureda na osnovu više PPD-a, pa se uzastopni istovar vrši u više odredišnih carinskih ureda, posredni odredišni carinski uredi u kojima se plombe skidaju radi istovara dijelova tereta moraju staviti nove plombe i to naznačiti u polju F svih PPD-a.

(9) Roba se u provoznom postupku od polaznog do odredišnog carinskog ureda prevozi ekonomski opravdanim putem. Polazni carinski ured može, kada to smatra potrebnim ili po zahtjevu glavnog obveznika, odrediti poseban put.

(10) Propisan plan puta može se promijeniti tokom postupka provoza. Ako postoji promjena plana puta, prijevoznik je obavezan bez odlaganja predočiti robu i PPD nadležnom carinskom uredu na čijem se području nalazi prijevozno sredstvo. Nadležni carinski ured odlučuje hoće li se postupak provoza nastaviti, preduzima sve nužne mjere i ako smatra da se predmetni postupak provoza može nastaviti evidentira promjenu plana puta u NCTS sistemu. U slučaju nedostupnosti NCTS sistema, nadležni carinski ured promjenu plana puta evidentira i potvrđuje u polju G PPD-a.

(11) Polazni carinski ured određuje rok predaje robe odredišnom carinskom uredu. Rok za predaju robe treba biti primjeren, te se pri njegovom određivanju treba voditi računa o vrsti prijevoznog sredstva, udaljenosti odredišnog carinskog ureda, praznicima i danima u koje carinski uredi ne rade, propisima kojima je reguliran saobraćaj i bezbjednost u prometu, ekološkim propisima i svim relevantnim informacijama koje je dostavio korisnik postupka provoza. Za rok predaje robe određuje se datum do kojeg roba i PPD moraju biti podneseni odredišnom carinskom uredu i isti je obavezan za sve druge carinske urede i oni ga ne mogu mijenjati.

(12) Nakon što su podaci o deklaraciji podneseni polaznom carinskom uredu, izvršena provjera podataka i prihvaćena deklaracija, obavljene (moguće) kontrole robe i isprava, zabilježen rezultat kontrola, položeno i provjereno osiguranje i evidentirana njegova upotreba, propisan rok predaje robe i osigurano prepoznavanje robe, polazni carinski ured stavlja deklaraciju u status "Roba puštena" i robu pušta u provoz. Polazni carinski ured korisniku postupka provoza šalje poruku "Pušteno u provoz" (IE029) kojom ga obavještava da je roba puštena u provoz, deklariranom odredišnom carinskom uredu šalje poruku "Najava očekivanog dolaska" (IE001) i, ako je potrebno, provoznim carinskim uredima šalje poruku "Najava očekivanog provoza" (IE050).

(13) Polazni carinski ured ispisuje iz NCTS sistema PPD koji sadrži broj deklaracije (MRN broj) u alfanumeričkom i bar-kod obliku. Primjerak obrasca PPD propisan je Prilogom 40. Odluke. PPD se dopunjava Popisom stavki provoznog pratećeg dokumenta (PsPPD) koji odgovara primjerku i napomenama iz Priloga 41. Odluke, pri čemu Popis stavki čini sastavni dio PPD-a. Ukoliko provozna deklaracija sadrži podatke iz ulazne ili izlazne sažete deklaracije tada polazni carinski ured ispisuje iz NCTS sistema "provozni/bezbjednosni prateći dokument" (PBPD) propisan Prilogom 42. Odluke i popis naimenovanja propisan Prilogom 43. Odluke (PsPBPD).

(14) Polazni carinski ured predaje PPD korisniku postupka ili osobi ovlaštenoj od korisnika postupka, čime se roba pušta u postupak provoza. PPD prati robu od polaznog do odredišnog carinskog ureda. Polazni carinski ured ne potpisuje i ne ovjerava PPD.

(15) Polazni carinski ured ne zadržava isprave navedene u klasi podatka "Priloženi dokumenti, uvjerenja i odobrenja i klasi podatka "Transportni dokumenti" (polje 44. JCI deklaracije), nego ih nakon izvršene kontrole vraća korisniku postupka provoza ili osobi koju je on ovlastio za preuzimanje PPD-a.

(16) U skladu sa odredbama članova 21. i 91. Zakona, korisnik postupka provoza ima obavezu čuvanja tih isprava i predočavanja istih na zahtjev nadležnog carinskog ureda.

Član 14.
(Specifičnosti otpreme robe od strane ovlaštenog pošiljaoca)

(1) Ovlašteni pošiljalac je osoba kojoj je odobreno da može stavljati robu u postupak provoza bez podnošenja robe polaznom carinskom uredu. Uvjet za dodjelu statusa ovlaštenog pošiljaoca je da je osoba ovlaštena za upotrebu sveobuhvatnog osiguranja (ili oslobađanja od polaganja sveobuhvatnog osiguranja), te da svoje deklaracije nadležnom polaznom carinskom uredu podnosi sistemom elektronske razmjene podataka tj. koristeći NCTS sistem.

(2) Ovlašteni pošiljalac podnosi deklaraciju nadležnom polaznom carinskom uredu prije puštanja robe pri čemu se provode opisane procedure za redovni postupak sa tom razlikom da se deklaracija automatski prihvata od strane NCTS sistema. Međutim, postoji razlika u provođenju kontrole. Kada polazni carinski ured na osnovu analize rizika donosi odluku o provođenju kontrole robe postupat će na sljedeći način:

a) ako sistem analize rizika pušta robu bez kontrole (tzv. zelena ruta), nakon isteka roka propisanog u odobrenju od strane UIO, automatski se šalje upit u garantni sistem i vrši provjera garancije i pošiljka će automatski biti puštena u provoz bez akcije polaznog carinskog ureda. Ako se ipak odluči kontrolirati robu, polazni carinski ured može zaustaviti timer i izvršiti kontrolu robe. U tom slučaju pojednostavljeni postupak se prekida i postupak se nastavlja kao redovni postupak.

b) ako je sistem analize rizika naložio kontrolu (crvena ruta), pošiljka se tretira kao da je podnesena po redovnom postupku i polazni carinski ured dalje postupa na način opisan u čl. 11. - 13. ovog uputstva. O odluci za vršenje kontrole, ovlašteni pošiljalac se obavještava porukom "Obavještenje o odluci za kontrolu" (IE060) i deklaracija prelazi u status "Pod kontrolom".

(3) Nakon završene provjere osiguranja sistem automatski pušta robu u provoz i kreira poruku "Najava očekivanog dolaska" (IE001) koju šalje odredišnom carinskom uredu (i odgovarajuću poruku (IE050) provoznom carinskom uredu - ako postoji), te ovlaštenom pošiljaocu šalje poruku "Pušteno u provoz" (IE029).

(4) Ovlašteni pošiljalac ispisuje PPD iz svog informacionog sistema ili ga ispisuje na osnovu primljenog PDF obrasca dostavljenog od strane polaznog carinskog ureda. PPD se predaje prijevozniku i roba se pušta u provoz.

Član 15.
(Izmjena deklaracije)

(1) Korisnik postupka provoza može zatražiti izmjenu deklaracije nakon što je ona prihvaćena od strane polaznog carinskog ureda. Izmjena ne smije imati za posljedicu da se deklaracija odnosi na drugu robu u odnosu na prvobitno prijavljenu robu. Korisnik postupka provoza dostavlja izmjenu deklaracije (IE013) polaznom carinskom uredu koja odlučuje hoće li se zatražena izmjena prihvatiti (IE004) ili odbiti (IE056).

(2) Zatražena izmjena će se prihvatiti samo ako se ista odnosi na izmjene podatka u sljedećim klasama podatka:

a) Prijevozno sredstvo u polasku,

b) Država usmjeravanja pošiljke,

c) Aktivno prijevozno sredstvo koje prelazi granicu,

d) Mjesto utovara,

e) Mjesto istovara,

f) Priloženi dokumenti, uvjerenja i odobrenja,

g) Transportni dokumenti,

h) Dodatni referentni podaci,

i) Dodatne informacije.

(3) Izmjena deklaracije neće se dopustiti ako je polazni carinski ured već obavijestio korisnika postupka da namjerava pregledati robu, ili utvrdio da su podaci netačni ili ako je roba već puštena u provoz.

(4) Kada smatra potrebnim, polazni carinski ured može zahtijevati podnošenje nove carinske deklaracije. U tom slučaju se prethodna carinska deklaracija poništava, a novoj deklaraciji se dodjeljuje novi MRN broj.

Član 16.
(Poništavanje deklaracije)

(1) Na osnovu zahtjeva korisnika postupka (IE014) polazni carinski ured može poništiti provoznu deklaraciju pod uvjetom da roba nije puštena u provoz. Carinski ured o tome obavještava korisnika postupka porukom (IE009).

(2) Deklaracija se ne može poništiti nakon puštanja robe, osim u izuzetnim slučajevima (npr., ako je domaća roba greškom stavljena u postupak provoza namijenjen za stranu robu, a status robe potom je nedvosmisleno dokazan ispravama kojima se dokazuje domaća roba, ako je deklaracija greškom više puta deklarirana u postupak provoza, ako je deklaracija o provozu povezana sa deklaracijom o izvozu i utvrđene su nepravilnosti vezane za izvoznu deklaraciju ili ako prijevozno sredstvo nije napustilo carinski terminal).

(3) U slučaju prelaska na rezervni postupak (postupak koji se koristi u slučaju nedostupnosti informacionog sistema za podnošenje deklaracije) važno je osigurati da se poništi svaka carinska deklaracija koja je unesena u NCTS, ali koja nakon toga nije obrađena zbog kvara sistema. Podnosilac je dužan nadležnom polaznom carinskom uredu pružiti informacije svaki put kada se carinska deklaracija podnese putem informacionog sistema, ali se nakon toga koristi rezervni postupak.

(4) Ako je provozna deklaracija, u izuzetnim slučajevima, poništena nakon puštanja robe, polazni carinski ured obavještava o poništavanju carinske deklaracije deklarirani odredišni carinski ured i, ako su deklarirani, i provozne carinske urede porukom (IE010).

(5) U slučaju primjene pojednostavljenog postupka, ovlaštenom pošiljaocu zahtjev za poništavanje deklaracije do trenutka puštanja robe u provoz odobrava se automatski od strane sistema.

Član 17.
(Postupak u slučaju incidenta tokom prijevoza)

(1) Ako se tokom kretanja robe od polaznog do odredišnog carinskog ureda dogode incidenti, prijevoznik je dužan nakon incidenta, bez nepotrebnog odlaganja, robu i PPD predočiti carinskom organu nadležnom prema mjestu gdje se nalazi prijevozno sredstvo.

(2) Incidentima tokom prijevoza se smatraju:

a) ako je prijevoznik primoran skrenuti s puta koji mu je određen (član 279. tačka a) Odluke) zbog okolnosti koje su izvan njegove kontrole,

b) ako su plombe tokom prijevoza oštećene ili neovlašteno izmijenjene u okolnostima koje su izvan kontrole prijevoznika (član 279. tačka b) Odluke),

c) ako se roba, pod nadzorom carinskog tijela, pretovara sa jednog prijevoznog sredstva na drugo (član 279. tačka c) Odluke),

d) ako je zbog neposredne opasnosti potrebno odmah djelimično ili potpuno istovariti prijevozno sredstvo pod plombom (član 279. tačka d) Odluke),

e) ako je došlo do incidenta koji može uticati na sposobnost korisnika postupka provoza ili prijevoznika da ispune svoje obaveze (član 279. tačka e) Odluke),

f) ako se promijeni bilo koji element koji čini jedno prijevozno sredstvo iz člana 260. stav (3) Odluke (član 279. tačka f) Odluke).

(3) Mjesno nadležni carinski ured će donijeti odluku može li se predmetni postupak provoza nastaviti ili ne. Ako se postupak može nastaviti, nadležni carinski ured će preduzeti sve mjere koje smatra potrebnim i u svojstvu carinskog ureda za evidentiranje incidenata, evidentira informacije o incidentima u NCTS i iste porukom "Obavještenje o incidentima" (IE180) dostavlja polaznom carinskom uredu. Polazni carinski ured prosljeđuje podatke o incidentima ostalim carinskim uredima koji su uključeni u provoznu operaciju (IE181) i korisniku postupka provoza (IE182).

(4) Ako korisnik postupka provoza ili prijevoznik u ime korisnika postupka provoza dostavi relevantne informacije mjesno nadležnom carinskom uredu, isti nije dužan tom istom uredu predočiti robu i PPD u sljedećem slučajevima:

a) ako se roba pretovara iz prijevoznog sredstva koje nije plombirano,

b) ako je jedno ili više kola ili vagona isključeno iz kompozicije povezanih željezničkih kola ili vagona zbog tehničkih problema,

c) ako je promijenjeno vučno vozilo drumskog vozila bez promjene prikolice ili poluprikolice.

(5) U slučaju da zbog nedostupnosti NCTS-a, carinski organ nadležan prema mjestu gdje se nalazi prijevozno sredstvo nije u mogućnosti da podatke o incidentu evidentira direktno u sistem, prijevoznik je dužan upisati podatke o incidentu u PPD, u polje 7/1 "Pretovar" ili u polje 7/19 "Druge nezgode u toku prijevoza – Pojedinosti i preuzete mjere".

(6) Ako je došlo do uništenja plombi bez krivnje prijevoznika, nadležni carinski ured će pregledati robu i prijevozno sredstvo. Ako odluči dopustiti nastavak postupka provoza, nadležni carinski ured će postaviti nove plombe i, u skladu sa tim, evidentirati podatke u NCTS ili u polje F "Potvrda nadležnih organa" na PPD-u.

(7) Pretovar robe na drugo prijevozno sredstvo moguće je samo uz dopuštenje nadležnog carinskog ureda na mjestu gdje se vrši pretovar. U slučaju nedostupnosti NCTS-a, prijevoznik ispunjava polje 7/1 "Pretovar" na PPD-u. Polje se popunjava čitko, ručno, tintom i velikim slovima. Ako je potrebno, carina ovjerava polje F "Potvrda nadležnih organa" na PPD-u. Ako se naprave dva ili više pretovara i zbog toga se popuni polje F, prijevoznik potrebne podatke upisuje u polje 7/19 "Druge nezgode u toku prijevoza - Pojedinosti i preuzete mjere" PPD-a.

(8) Ako se roba pretovara sa prijevoznog sredstva koje nije plombirano, prijevoznik unosi promjene u PPD-u i roba se ne mora podnijeti najbližem carinskom uredu, a ovjera PPD-a od strane carine nije potrebna.

(9) Ovjera PPD-a od strane najbližeg carinskog ureda nije potrebna u sljedećim slučajevima:

a) ako je jedno ili više šinskih vozila zbog tehničkih problema isključeno iz kompozicije šinskih kola ili vagona. Željeznički prijevoznik može nastaviti postupak provoza ako je u prateće isprave unio potrebne podatke,

b) ako se tokom putovanja promijeni vučno vozilo drumskog vozila bez promjene prikolice ili poluprikolice (pri čemu roba nije dirana, niti pretovarena), prijevoznik će u polje 7/1 "Pretovar" PPD-a unijeti registarske oznake i nacionalnost novog vučnog vozila, a prijevoz može biti nastavljen.

(10) U slučaju nedostupnosti NCTS-a u najbližem carinskom uredu, odgovarajuće podatke o incidentima tokom postupka provoza u NCTS unosi provozni carinski ured ili odredišni carinski ured.

(11) Kada je zbog neposredne opasnosti potreban djelimični ili ukupni istovar prijevoznog sredstva, prijevoznik bez odlaganja obavještava mjesno nadležni carinski ured, a potrebne podatke upisuje u polje 7/19 "Druge nezgode u toku prijevoza - Pojedinosti i preduzete mjere" PPD-a. Nadležni carinski ured ovjerava polje G PPD-a i unosi podatke u sistem.

(12) Prijevoznik bez odlaganja obavještava nadležni carinski ured u slučaju bilo kojeg drugog incidenta ili nesreće koja utiče na sposobnost korisnika postupka ili prijevoznika da ispuni svoje obaveze nastale upotrebom postupka provoza.

(13) Bilo kakvo dijeljenje pošiljke dopušteno je isključivo pod carinskim nadzorom, a postupak provoza mora biti završen. Nova provozna deklaracija mora uključiti svaki dio pošiljke.

Član 18.
(Postupak provoznog carinskog ureda)

(1) Provozni carinski ured je carinski ured smješten na mjestu izlaza ili ponovnog ulaza robe koja u okviru postupka provoza prelazi preko stranog carinskog područja.

(2) PPD se zajedno sa robom podnosi svakom provoznom carinskom uredu koji ima pravo pregledati robu. Svi pregledi robe uglavnom se provode na osnovu podataka o postupku provoza koji su dobijeni od polaznog carinskog ureda.

(3) Provozni carinski ured očitava (upisuje) broj deklaracije (MRN), registruje prelazak granice i šalje polaznom carinskom uredu poruku "Obavijest o prelazu granice" (IE118).

(4) Ako provozni carinski ured pronađe manje nepravilnosti u deklaraciji o provozu, a ne postoje daljnji znakovi zloupotrebe, postupak provoza se ne prekida, ali se podaci bilježe na PPD kako bi uvid u njih imao odredišni carinski ured.

(5) Provozni carinski ured zanemaruje manje nepravilnosti, ali iste ako je moguće ispravlja. To se naročito odnosi na:

a) nepotvrđen unos (ili ispravak) registarskog broja prijevoznih sredstava pisan rukom (polje 7/7-7/8),

b) izostanak registarskog broja prijevoznih sredstava (polje 7/7-7/8) ili brojeva kontejnera (polje 7/10),

c) nepostojanje podataka o provoznom carinskom uredu.

(6) Ako provozni carinski ured pronađe veće nepravilnosti u postupku provoza, prekida postupak provoza nastupajući kao odredišni carinski ured. Obzirom da ovaj ured ne raspolaže najavom očekivanog dolaska (IE001) isti će zatražiti od polaznog carinskog ureda dostavu podataka na način opisan u članu 24. ovog uputstva i o rezultatima kontrole obavijestiti polazni carinski ured porukom (IE018).

(7) Ukoliko je provozni carinski ured istovremeno i mjesno nadležni ured za evidentiranje incidenata u toku provoza, u tom slučaju isti prvo nastupa kao carinski ured za evidentiranje incidenata, a potom kao provozni carinski ured.

(8) Ako je roba podnesena provoznom carinskom uredu koji nije naveden u deklaraciji, te stoga taj ured ne raspolaže najavom očekivanog provoza (IE050), stvarni provozni carinski ured će unijeti broj MRN (očitan sa PPD) u sistem, te će NCTS sistem automatski zatražiti najavu od polaznog carinskog ureda (IE114).

(9) Ako nema nikakvih prepreka za kretanje robe preko aktuelnog provoznog carinskog ureda, polazni carinski ured će stvarno provoznom carinskom uredu automatski poslati obavještenje "Odgovor na zahtjev za najavom očekivanog provoza" (IE115), uključujući sve relevantne podatke. Stvarni provozni carinski ured zatim evidentira prijelaz granice i šalje polaznom carinskom uredu "Obavještenje o prelasku granice" (IE118).

(10) Ako zbog tehničkih razloga nije u mogućnosti na gore opisan način evidentirati pošiljku koja se kreće u standardnom postupku provoza (NCTS), provozni carinski ured je dužan upotrijebiti obrazac TC10 "Obavještenje o provozu" (Prilog 49. Odluke). Obrazac TC10 može se koristiti ako je provozni ured deklariran na PPD-u kao provozni carinski ured.

(11) Provozni carinski ured popunjava Obrazac TC10 u tri primjerka od kojih jedan primjerak daje prijevozniku, drugi dostavlja Odsjeku za postupak provoza – Grupi za provjere i zaključivanje postupka provoza i osiguranje duga (radi dostave polaznom carinskom uredu), a treći zadržava i arhivira. Na obrazac se pored ostalih podataka obavezno upisuje šifra kontrolnika i redni broj pod kojim je provoz evidentiran, te se svi primjerci potpisuju i ovjeravaju službenim pečatom. Provozni carinski ured je dužan voditi evidenciju svih provoza u ulazu i svih provoza u izlazu u carinsko područje potvrđenih pomoću TC10 isprave. https://www.anwalt-bih.de


(12) Podnošenje MRN-a i evidentiranje provoza ne primjenjuju se na prijevoz robe željeznicom pod uvjetom da provozni carinski ured može drugim sredstvima provjeriti prelazak robe preko granice. Takva se provjera provodi samo u slučaju potrebe i može se provesti naknadno.

Član 19.
(Postupak odredišnog carinskog ureda)

(1) Postupak provoza smatra se završenim, a obaveze korisnika postupka ispunjenim, kada se roba koja se nalazi u postupku provoza, PPD i potrebni podaci podnesu odredišnom carinskom uredu, u skladu sa odredbama kojima je reguliran postupak provoza.

(2) Odredišnom carinskom uredu podnose se roba, MRN provozne deklaracije (koristeći PPD) i sve informacije koje zahtijeva odredišni carinski ured.

(3) Roba i PPD se podnose odredišnom carinskom uredu tokom službenog radnog vremena. Međutim, odredišni carinski ured može na osnovu pisanog zahtjeva i o trošku osobe koja podnosi robu, odobriti podnošenje robe izvan redovnog radnog vremena i na bilo kojem drugom mjestu izvan službenog prostora odredišnog carinskog ureda. Uz PPD i priložena dokumenta, privredni subjekt je na odredištu dužan priložiti i dokument za sljedeće carinski odobreno postupanje ili upotrebu robe (deklaraciju za privremeni smještaj, carinsko skladištenje, puštanje robe u slobodan promet, itd.).

(4) Roba i isprave se moraju podnijeti prije isteka roka predaje kojeg je odredio polazni carinski ured, a koji je naveden u poruci (IE001) i u polju D PPD-a. Rok za predaju robe kojeg je odredio polazni carinski ured obavezuje nadležne carinske urede preko kojih se roba kreće tokom postupka i odredišni carinski ured i provozni carinski ured ga ne smiju mijenjati.

(5) Ako je roba podnesena odredišnom carinskom uredu nakon isteka propisanog roka predaje zbog okolnosti na koje nisu mogli uticati prijevoznik ili korisnik postupka provoza, pri čemu je utvrđeno da su roba i plombe netaknuti, smatrat će se da je ista predata u roku ako korisnik postupka provoza/prijevoznik dokaže odredišnom carinskom uredu postojanje takvih okolnosti. Postojanje takvih okolnosti dokazuje se nekom od sljedećih isprava, pri čemu odluku o valjanosti podnesenih dokaza donosi odredišni carinski ured:

a) potvrdama koje izdaje policija (vezano uz nesreću, krađu, itd.),

b) potvrdama koje izdaje zdravstvena služba (vezano uz ljekarsku pomoć, itd.),

c) potvrdama izdatim od službe za pomoć na putu (vezano uz popravak vozila),

d) bilo koji dokaz kašnjenja zbog štrajka, ili bilo kakvih drugih nepredviđenih okolnosti.

(6) Odredišni carinski ured koristi MRN broj za dobijanje podataka iz sistema proslijeđene putem "Najave očekivanog dolaska" (IE001). Odredišni carinski ured šalje "Obavještenje o dolasku" (IE006) polaznom carinskom uredu kada carinski službenik na odredištu registruje MRN broj u sistem, čime se obavještava polazni carinski ured o prispijeću pošiljke. Predmetna poruka šalje se odmah po dolasku robe, a najkasnije prije isteka istog radnog dana.

(7) Ako je roba u polaznom carinskom uredu puštena u provoz u NCTS sistemu, ali je po dolasku robe na odredište sistem nedostupan, odredišni carinski ured završava postupak na osnovu PPD-a pri čemu neophodne podatke unosi u informacioni sistem kada isti ponovo bude dostupan, radi zaključivanja postupka. U slučaju tehničke nemogućnosti završetka postupka započetog u NCTS sistemu, odredišni carinski ured može izraditi fotokopiju PPD (u dva primjerka), polje "I" istog ovjeriti pečatom, datumom, potpisom i službenom šifrom carinskog službenika, te primjerak dostaviti Odsjeku za postupak provoza - Grupi za provjere i zaključivanje postupka provoza i osiguranje duga, radi slanja polaznom carinskom uredu. Ako se koristi ovaj način u polje "I" PPD-a obavezno se, uz navedeno, unose i rezultati kontrole i pripadajuće šifre (npr. A1, A2 ili A5) istih.

Član 20.
(Kontrola robe na odredištu)

(1) Radi zaključenja postupka odredišni carinski ured je dužan (pored "Obavještenja o dolasku" (IE006)) poslati polaznom carinskom uredu i poruku "Rezultati kontrole na odredištu" (IE018) i to najkasnije tri dana nakon podnošenja robe odredišnom carinskom uredu. Poruka mora sadržavati podatke o rezultatima kontrole robe na odredištu.

(2) Odredišni carinski ured odlučuje, na osnovu sistema analize rizika i mogućih drugih specifičnih informacija, hoće li roba biti podvrgnuta carinskoj kontroli ili će biti puštena bez kontrole. Kontrola robe obavlja se uz pomoć podataka iz poruke "Najava očekivanog dolaska" (IE001) - dobijene od polaznog carinskog ureda. Stepen i preporuke o kontroli dobijene od modula za analizu rizika obavezne su za provođenje od strane carinskog službenika, osim u slučajevima kada na osnovu određenih saznanja stepen kontrole treba povećati.

(3) Prije slanja poruke o rezultatima kontrole odredišni carinski ured unosi u sistem odgovarajuće rezultate kontrole, i to:

a) Ako odluči ne vršiti provjeru sistem automatski dodjeljuje šifru A2, "Smatra se zadovoljavajućim". U tom slučaju, odredišni carinski ured mora poslati obavijest o rezultatima kontrole na odredištu (IE018) istoga dana kada je roba podnesena odredišnom carinskom uredu ili najkasnije sljedeći radni dan nakon podnošenja robe,

b) Ako odluči izvršiti provjeru, mora provjeriti barem istovjetnost robe (provjeriti stanje postavljenih plombi i opis robe) i poštivanje roka predaje i plana puta (ako je propisan). Ako ne utvrdi nikakve nepravilnosti, u sistem unosi šifru A1, "Zadovoljavajuće". U tom slučaju odredišni carinski ured mora poslati obavještenje o rezultatima kontrole na odredištu (IE018) najkasnije trećeg dana od dana predočenja robe u odredišnom carinskom uredu ili na nekom drugom mjestu koje je odobrio carinski organ, ili u posebnim slučajevima, u roku od šest kalendarskih dana nakon dana predočenja robe.

(4) Uporedo sa slanjem poruke (IE018) polaznom carinskom uredu u kojoj su navedene šifre A1 ili A2, odredišni carinski ured šalje poruku "Obavještenje o puštanju robe" (IE025) osobi koja je poslala obavještenje o predočenju robe, sa ciljem da je obavijesti da provozni postupak smatra uspješno završenim i da se sva roba može pustiti iz provoza koristeći šifru 1 - Potpuno puštanje robe (prema deklaraciji) - postupak zatvoren za indikator za puštanje u pomenutoj poruci.

Član 21.
(Utvrđene nepravilnosti)

(1) Prilikom kontrole odredišni carinski ured može utvrditi postojanje nepravilnosti koje mogu biti vezane za plombe ili za robu.

(2) Odredišni carinski ured dužan je provjeriti jesu li plombe neoštećene. Ako pri tom utvrdi neovlašteno rukovanje sa plombama, dužan je taj podatak unijeti u poruku "Rezultati kontrole na odredištu" (IE018) koju šalje polaznom carinskom uredu. Ako utvrdi da su plombe u lošem stanju, ili ako postoje naznake neovlaštenog rukovanja, odredišni carinski ured će pregledati robu i utvrđene činjenice upisati u informacioni sistem.

(3) Sve uočene nepravilnosti odredišni carinski ured obavezno unosi u poruku "Rezultati kontrole na odredištu" (IE018), radi obavještavanja polaznog carinskog ureda. Polazni carinski ured na osnovu utvrđenih činjenica odlučuje i utvrđuje potrebne odgovarajuće mjere.

(4) U odredišnom carinskom uredu mogu se utvrditi razlike između podataka o robi navedenih u poruci "Najava očekivanog dolaska" (IE001) i robe predočene u odredišnom carinskom uredu. U slučaju utvrđenih nepravilnosti, ovisno od vrste nepravilnosti, u sistem se unosi šifra A5 (Neslaganja) ili šifra B1 (Nezadovoljavajuće). Odredišni carinski ured u poruci "Rezultati kontrole na odredištu" (IE018) dostavlja detaljan opis utvrđenih nepravilnosti.

(5) Šifra A5 - Neslaganja, koristi se u sljedećem slučajevima:

a) kada su otkrivene manje nepravilnosti, ali iste ne prouzrokuju nastajanje carinskog duga. Na primjer:

1) odstranjene, pokidane ili oštećene plombe,

2) nepoštivanje roka za predočenje robe,

3) pogrešni podaci o identitetu i/ili nacionalnoj pripadnosti prijevoznog sredstva,

4) razlike u težini koje nisu rezultat neovlaštenog postupanja sa robom (npr. male razlike u težini koje su rezultat zaokruživanja težine ili razlike koje su rezultat tehničkih greški),

b) kada su otkrivene manje nepravilnosti, koje nisu navedene u tački a), za koje se u skladu sa propisima naplaćuju novčane kazne,

c) u slučaju viška robe (iste ili različite vrste), kao nedeklarirane robe.

(5) Šifra A5 se može koristiti u slučaju viška robe samo ako se za višak robe odredi neko od carinski dopuštenih postupanja ili upotreba. Činjenica da je u odredišnom carinskom uredu utvrđen višak robe ne sprječava polazni carinski ured da razduži provozni postupak. Uporedno sa slanjem poruke (IE018) polaznom carinskom uredu u kojoj je navedena šifra A5, odredišni carinski ured šalje poruku "Obavještenje o puštanju robe" (IE025) osobi koja je poslala obavještenje o predočenju robe, sa ciljem da je obavijesti da provozni postupak smatra uspješno završenim i da se sva roba može pustiti iz provoza koristeći šifru 1 - Potpuno puštanje robe (prema deklaraciji) - postupak zatvoren za indikator za puštanje u pomenutoj poruci.

(6) U slučaju da se u odredišnom carinskom uredu utvrde veće nepravilnosti zbog kojih se provozni postupak ne može razdužiti, carinski službenik u sistem unosi šifru B1 - Nezadovoljavajuće. Šifra B1 se koristi u slučaju potpunog ili djelimičnog nedostatka robe ili predočenja robe u odredišnom carinskom uredu koja se bitno razlikuje od opisa robe u provoznoj deklaraciji. Također se šifra B1 koristi i u slučaju viška robe za koju odredišni carinski organ ne dozvoljava da se odredi neko od carinski dopuštenih postupanja ili upotreba.

(7) Nakon slanja poruke "Rezultati kontrole na odredištu" (IE018) sa šifrom B1 - Nezadovoljavajuće, status deklaracije u odredišnom carinskom uredu se mijenja u "Čekanje na ispravak nepravilnosti", a status deklaracije u polaznom carinskom uredu se mijenja u "Pod razrješenjem".

(8) Odredišni carinski ured šalje poruku "Obavještenje o puštanju robe" (IE025) osobi koja je poslala obavještenje o predočenju robe, sa ciljem da ga obavijesti da provozni postupak nije pravilno završen i da su utvrđene veće nepravilnosti. Indikator za puštanje u poruci (IE025) u ovom slučaju je "4 - Bez puštanja" ukoliko se utvrđene nepravilnosti odnose na sva naimenovanja robe i nijedno naimenovanje se ne pušta iz provoza ili "2 - Parcijalno puštanje robe" kada se utvrđene nepravilnosti odnose samo na pojedina naimenovanja robe. U slučaju kada se koristi indikator za puštanje "2 - Parcijalno puštanje robe" u poruci (IE025) moraju se označiti naimenovanja robe za koje se odobrava puštanje iz provoza.

(9) Odredišni carinski ured je dužan sačekati razrješenje nepravilnosti od strane polaznog carinskog ureda. Dok se deklaracija u polaznom uredu nalazi u statusu "Pod razrješenjem", polazni carinski ured obavještava korisnika postupka provoza o utvrđenim nepravilnostima (IE019) i vrši provjere okolnosti pronađenih nepravilnosti, naročito vrši pregled svih isprava dobijenih od korisnika postupka i njihovu usporedbu sa podacima u carinskoj deklaraciji.

(10) Polazni carinski ured odlučuje o razrješenju većih nepravilnosti i obavještava odredišni carinski ured o tome na koji način su iste razriješene, slanjem poruke "Obavještenje o otklonjenim nepravilnostima" (IE049) prije isteka roka od 13 dana od prijema "Rezultati kontrole na odredištu" (IE018) sa šifrom B1 - Nezadovoljavajuće.

(11) Ukoliko su nepravilnosti razriješene od strane polaznog carinskog ureda u poruku (IE049) se unosi šifra "1 - Nepravilnosti otklonjene od strane polaznog carinskog ureda" za podatak "Nepravilnosti otklonjene". Status deklaracije u polaznom carinskom uredu je "Razdužena". NCTS sistem će automatski informirati korisnika postupka porukom (IE045) da je predmetni provozni postupak razdužen i garantni carinski ured porukom "Poništenje upotrebe osiguranja" (IE204) da bi se razdužila upotreba osiguranja. Nakon dobijanja poruke (IE049) sa šifrom "1 - Nepravilnosti otklonjene od strane polaznog carinskog ureda" za podatak "Nepravilnosti otklonjene", odredišni carinski ured šalje poruku "Obavještenje o puštanju robe" (IE025) osobi koja je poslala obavještenje o predočenju robe, sa ciljem da ga obavijesti da provozni postupak smatra uspješno završenim. Pri tome su moguće dvije situacije, da se sva roba može pustiti iz provoza (šifra 1 - Potpuno puštanje robe (prema deklaraciji) - postupak zatvoren) ili da se samo određene kućne pošiljke ili naimenovanja mogu pustiti iz provoza, u slučaju da se određene kućne pošiljke ili naimenovanja kućne pošiljke ne mogu pustiti iz provoza i pored toga što je provozni postupak zatvoren (šifra 3 - Parcijalno puštanje robe – Postupak zatvoren). U slučaju kada se koristi indikator za puštanje "3 - Parcijalno puštanje robe – Postupak zatvoren" u poruci (IE025) moraju se označiti naimenovanja robe za koje se odobrava puštanje iz provoza, pri čemu se označavaju i naimenovanja robe za koje je bilo odobreno parcijalno puštanje robe i u prvoj poruci (IE025).

(12) Ukoliko su nepravilnosti potvrđene od strane polaznog carinskog ureda i iste opravdavaju pokretanje postupka naplate, u poruci (IE049) unosi se šifra "2 - Nepravilnosti potvrđene od strane polaznog carinskog ureda. Pokrenut će se postupak naplate". Status deklaracije u polaznom carinskom uredu će biti "Preporučuje se naplata", dok će status deklaracije u odredišnom carinskom uredu biti "Pod odlukom za naplatu".

(13) Ukoliko polazni carinski ured ne uspije razriješiti ili potvrditi nepravilnosti u roku od 13 dana od prijema poruke "Rezultati kontrole na odredištu" (IE018), sistem će automatski kreirati poruku (IE049) i obavijestiti odredišni carinski ured da polazni carinski ured još uvijek nije razriješio nepravilnosti upotrebom šifre "3 - Timer (13 dana) je istekao, a polazni carinski ured nije još razriješio nepravilnosti" za podatak "Nepravilnosti otklonjene". Deklaracija u polaznom carinskom uredu ostaje u statusu "Pod razrješenjem", a deklaracija u odredišnom carinskom uredu ostaje u statusu "Čekanje na ispravak nepravilnosti". Kada polazni carinski ured razriješi ili potvrdi nepravilnosti šalje novu poruku (IE049) odredišnom carinskom uredu sa šifrom 1 ili 2 za podatak "Nepravilnosti otklonjene", ovisno od slučaja.

Član 22.
(Izdavanje potvrde prijema i alternativnog dokaza)

(1) Na zahtjev osobe koja odredišnom carinskom uredu podnosi PPD i robu, odredišni carinski ured je dužan ovjeriti Potvrdu prijema (TC11).

(2) Potvrda prijema ne može se koristiti kao alternativni dokaz o valjanom završetku postupka provoza, nego prvenstveno služi kao informacija korisniku postupka da je prijevoznik predao isprave i robu odredišnom carinskom uredu. Ta informacija koristi se u slučajevima postupka provjere, tj. kada polazni carinski ured nije primio podatak o prispjeloj pošiljci (IE006) pa mu korisnik postupka provoza može predati potvrdu prijema na kojoj je naveden ured kojem su podnesene prateće isprave i roba.

(3) Oblik i sadržaj Potvrde prijema propisani su Prilogom 44. Odluke. Osoba koja zahtijeva ovjeru Potvrde prijema mora ispuniti tu potvrdu prije nego što je preda na ovjeru odredišnom carinskom uredu.

(4) Korisnik postupka provoza može zatražiti od odredišnog carinskog ureda da mu izda alternativni dokaz o valjanom završetku postupka provoza. To može učiniti u vrijeme predočavanja robe i pratećih isprava odredišnom carinskom uredu.

(5) Ako je postupak provoza završen i odredišni carinski ured nije otkrio nikakve nepravilnosti, a korisnik postupka provoza podnio je kopiju PPD-a, taj carinski ured na zahtjev korisnika postupka ovjerava PPD radi pružanja alternativnog dokaza o ispravnom završetku postupka provoza. Ovjeru čine pečat tog carinskog ureda, potpis i službena šifra carinskog službenika, datum i napomena: "Alternativni dokaz - 99202".

(6) Osoba koja podnosi alternativni dokaz sa robom i PPD-om smatra se predstavnikom korisnika postupka, te joj odredišni carinski ured predaje ovjereni primjerak.

Član 23.
(Podnošenje robe i isprava izvan službenog radnog vremena i izvan službenih prostorija)

Odredišni carinski ured može odobriti podnošenje robe i PPD-a izvan službenog radnog vremena i izvan službenih prostorija odredišnog carinskog ureda. Nastale troškove snosi podnosilac zahtjeva.

Član 24.
(Promjena odredišnog carinskog ureda)

(1) Postupak provoza može završiti u carinskom uredu koji nije u provoznoj deklaraciji naveden kao odredišni, te time taj ured postaje stvarni odredišni carinski ured. Kako stvarni odredišni carinski ured nije primio "Najavu očekivanog dolaska" (IE001), na osnovu podnesenog PPD-a i na njemu navedenog broja deklaracije (tzv. MRN broj), zatražit će od polaznog carinskog ureda dostavu podataka slanjem poruke "Zahtjev za najavom očekivanog dolaska" (IE002).

(2) Kada polazni carinski ured primi tu poruku i pronađe postupak provoza pomoću MRN broja, dužan je poslati poruku "Odgovor na zahtjev za najavom očekivanog dolaska" (IE003). Odmah po prijemu te poruke stvarni odredišni carinski ured prihvata promjenu carinskog ureda i šalje polaznom carinskom uredu poruku "Obavješenje o dolasku" (IE006).

(3) Nakon primanja "Obavještenje o dolasku" (IE006) polazni carinski ured, obavještava deklarirani odredišni carinski ured i deklarirani (ali nekorišteni) provozni carinski ured (ili urede) slanjem "Proslijeđeno obaveštenje o dolasku" (IE024), čime se ovi uredi obavještavaju da je predmetni postupak provoza završen. https://advokat-prnjavorac.com

(4) Novi odredišni carinski ured provjerava rok podnošenja robe, stanje plombi (ako su postavljene) i poštivanje plana puta (ako je bio propisan), odlučuje o nivou potrebne kontrole, upisuje rezultate kontrole u sistem i šalje rezultate kontrole polaznom carinskom uredu (IE018) najkasnije trećeg dana od dana predočenja robe.

(5) Međutim, ako polazni carinski ured ne pronađe postupak pomoću MRN broja ili je MRN u neodgovarajućem statusu (npr. poništena deklaracija), dužan je navesti razloge u poruci "Odgovor na zahtjev za najavom očekivanog dolaska" (IE003) zbog kojih ne može poslati zatraženu "najavu očekivanog dolaska".

(6) Razlozi odbijanja mogu biti sljedeći:

a) pošiljka već podnesena kod drugog odredišnog carinskog ureda,

b) deklaracija je poništena od strane polaznog carinskog ureda,

c) propisan plan puta, nema obavještenja o incidentima,

d) MRN je nepoznat (ili zbog tehničkih razloga ili zbog nepravilnosti),

e) ostali razlozi.

(7) U slučaju odbijanja promjene odredišnog carinskog ureda (npr. zahtjev za najavom očekivanog dolaska odbijen zato što je pošiljka već pristigla kod drugog odredišnog ureda), stvarni odredišni carinski ured obavezno se obraća Grupi za nacionalni help desk (Servis desk) i čeka instrukcije za daljnje postupanje.

Član 25.
(Specifičnosti završetka postupka kod ovlaštenog primaoca)

(1) Ovlašteni primalac je osoba kojoj je odobreno da robu koja se kreće u postupku provoza prima u svom prostoru bez podnošenja odredišnom carinskom uredu. Osoba kojoj je odobren status ovlaštenog primaoca obavezno primjenjuje sistem elektronske razmjene podataka (NCTS) u komunikaciji sa nadležnim odredišnim carinskim uredom.

(2) Kada roba i PPD (koja je nadležnom odredišnom carinskom uredu najavljena od polaznog carinskog ureda (IE001)) stigne u prostor ovlaštenog primaoca, ovlašteni primalac je dužan o tome odmah obavijestiti nadležni odredišni carinski ured porukom "Privrednikovo obavještenje o dolasku" (IE007), navodeći incidente tokom puta ako ih je bilo.

(3) Po prijemu tog obavještenja NCTS sistem vrši potrebne provjere vezane za osnovanost primjene pojednostavnjenog postupka te, ako je sve u redu, prihvata prispijeće pošiljke čime sistem generira i polaznom carinskom uredu šalje poruku o dolasku pošiljke (IE006).

(4) Nakon provedene analize rizika sistem će pošiljkama koje su dobile tzv. zelenu rutu pokrenuti "timer" u trajanju propisanom u odobrenju od strane UIO, u kojem nosilac odobrenja čeka dozvolu za istovar. Za vrijeme trajanja timer odredišni carinski ured odlučuje hoće li pustiti robu bez kontrole ili će ići u kontrolu robe. Ako odredišni carinski ured odluči ići u kontrolu robe, pošiljka se tretira kao da je podnesena po redovnoj proceduri i odredišni carinski ured dalje postupa na način opisan u čl. 19.-24. ovog uputstva.

(5) Ako je odredišni carinski ured odlučio ne ići u kontrolu istekom timer sistem generira poruku (IE043) koju šalje ovlaštenom primaocu kojom mu dopušta istovar robe. Prijemom ove poruke ovlašteni primalac može odstraniti plombe i započeti sa istovarom robe. Po završetku istovara i završetku svih kontrolnih aktivnosti, a najkasnije trećeg dana nakon dolaska robe, ovlašteni primalac šalje odredišnom carinskom uredu bilješke o istovaru robe (IE044) kojima informira odredišni carinski ured odgovara li stanje robe deklariranom stanju.

(6) Ako stanje robe odgovara deklariranom, sistem bilježi te podatke i pošiljka se pušta iz postupka provoza. Za robu se mora odobriti drugo carinski odobreno postupanje ili upotreba robe. Sistem automatski generira poruku "Obavještenje o puštanju robe" (IE025) kojom obavještava ovlaštenog primaoca da može raspolagati sa robom te, istovremeno, šalje poruku (IE018) kojom informira polazni carinski ured o rezultatima kontrole.

(7) Ovlašteni primalac dostavlja odredišnom carinskom uredu primjerak PPD-a koji je pratio robu u skladu sa odredbama predviđenim u odobrenju.

(8) Ako ovlašteni primalac prilikom istovara robe pronađe nepravilnosti vezane za robu, o tome je dužan odmah obavijestiti odredišni carinski ured slanjem poruke "Bilješke o istovaru" (IE044). Po prijemu poruke "Bilješke o istovaru" (IE044) u kojoj su navedene nepravilnosti, nadležni carinski službenik u odredišnom carinskom uredu odlučuje o provođenju kontrole u okviru koje se vrši provjera dostavljenih podataka o nepravilnostima, po potrebi se vrši fizički pregled robe i donosi odluka o vrsti nepravilnosti (manje ili veće nepravilnosti).

(9) Ako se radi o manjim nepravilnostima (one koje za posljedicu nemaju pokretanje prekršajnog postupka ili nastanak carinskog duga ili se radi o nepravilnostima koje za posljedicu imaju nastanak carinskog duga ali je odredišni carinski ured preuzeo obavezu naplate tog duga (npr. višak robe koja se stavlja u sljedeći carinski postupak), carinski službenik u odredišnom uredu unosi u sistem šifru A5 - "Neslaganja" kao rezultat kontrole. Sistem šalje ovlaštenom primaocu poruku o slobodnom raspolaganju robom (IE025) čime se roba pušta iz postupka provoza, te polaznom carinskom uredu poruku o rezultatima kontrole (IE018).

(10) Ako se radi o većim nepravilnostima carinski službenik u odredišnom carinskom uredu unosi u sistem šifru B1 - "veće nepravilnosti", te sistem šalje polaznom carinskom uredu poruku o rezultatima kontrole (IE018). Odredišni carinski ured dalje postupa na način opisan u članu 21. ovog uputstva.

Član 26.
(Završetak i zaključenje postupka provoza)

(1) Provozni postupak se smatra završenim, a obaveze korisnika postupka ispunjenim, kada se roba stavljena u postupak, propisane isprave i zahtijevani podaci podnesu odredišnom carinskom uredu (ili ovlaštenom primaocu kada je to odobreno) u skladu sa odredbama kojima je propisan postupak provoza.

(2) Polazni carinski ured će zaključiti postupak provoza kada je u mogućnosti da utvrdi, na osnovu poređenja podataka raspoloživih u polaznom carinskom uredu i podataka raspoloživih u odredišnom carinskom uredu, da je postupak ispravno završio. Dakle, nakon što polazni carinski ured primi od odredišnog carinskog ureda obavještenje o dolasku (IE006) i obavijest o rezultatima kontrole na odredištu (IE018) u kojoj su navedeni rezultati kontrole tipa A1 (zadovoljavajuće), A2 (smatra se zadovoljavajućim) ili A5 (neslaganje), postupak se smatra zaključenim. NCTS sistem će o tome automatski informirati korisnika postupka provoza porukom (IE045).

(3) U slučaju pronađenih većih nepravilnosti na odredištu postupak će biti zaključen tek kada se utvrđene nepravilnosti otklone i/ili naplati carinski dug. Korisnik postupka provoza o većim nepravilnostima na odredištu obavještava se od strane polaznog carinskog ureda porukom (IE019).

DIO TREĆI - OSTALE ODREDBE


Član 27.
(Postupak provoza uz upotrebu drugih isprava)

(1) NCTS aplikacija se ne koristi za postupke provoza koji se odvijaju uz upotrebu TIR karneta, ATA karneta, Obrasca 302, Obrasca C i poštanskih isprava zasnovanih na Svjetskoj poštanskoj konvenciji.

(2) Carinski organ može odobriti upotrebu pojednostavljenih postupaka provoza za robu koja se prevozi željeznicom, vazduhom ili morem uz upotrebu papirnih dokumenata (bez upotrebe NCTS sistema).

Član 28.
(Izvoz i vanjski provoz domaće robe)

(1) Domaća izvozno ocarinjena roba po pravilu se ne stavlja u postupak provoza nego se do izlaznog carinskog ureda kreće praćena primjerkom br. 3 izvozne deklaracije. Izuzetak jesu domaće robe navedene u članu 244. stav (2) Odluke.

(2) Kada se izvoze domaće robe propisane članom 244. stav (2) Odluke, nakon postupka izvoza roba će se obavezno staviti u postupak provoza u unutrašnjem polaznom carinskom uredu.

(3) Kada se roba stavi u postupak provoza, polazni carinski ured će zaključiti postupak izvoza i tako preuzeti ulogu izlaznog carinskog ureda.

(4) Kretanje robe do granice odvijat će se isključivo kroz postupak provoza, a posljedice (ne)zaključenja postupka provoza odgovarajuće će uticati na prethodni postupak izvoza.

Član 29.
(Ponovni izvoz strane robe)

(1) Ako odobrenjem za stavljanje robe u postupak sa ekonomskim učinkom nije odobreno da se roba ponovo izvozi u okviru postupka tj. kroz ponovni izvoz, takva se roba mora izvesti kao strana roba tj. u postupku provoza.

(2) Strana roba otprema se iz slobodne zone u postupku provoza.

Član 30.
(Primjena mjera inspekcijskog nadzora nad robom u postupku provoza)

(1) Važeće odredbe svih propisa kojima su uređeni inspekcijski nadzori (veterinarski, fitosanitarni, sanitarni i dr.) odgovarajuće se primjenjuju na robe koje se unose u carinsko područje Bosne i Hercegovine, iznose iz njega ili provoze preko njega.

(2) Službenici carinskih ureda preko kojih takve robe ulaze u carinsko područje BiH moraju o tome voditi računa i ne mogu u zemlju pustiti robe za koje je propisan inspekcijski nadzor ako on nije proveden i dalje kretanje robe na odgovarajući način dopušteno.

(3) Primjerci isprava/certifikata koje izdaju inspekcijske službe moraju biti navedeni u provoznim ispravama i priloženi uz provoznu deklaraciju. Polazni carinski ured je dužan čuvati primjerke isprava/certifikata koje izdaju inspekcijske službe.

DIO ČETVRTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 31.
(Sastavni dio uputstva)

Sastavni dio ovog uputstva je Prilog 1. - Obavještenje o podnesenoj deklaraciji u NCTS - Redovni postupak.

Član 32.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Broj 01-02-2-240-38/21
11. juna 2021. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]