BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5300
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 46/21
Na osnovu člana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), člana 15. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/21), a u vezi sa članom 86. stav (1) tačka 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 ,48/11, 100/14 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i 36/18), ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo donosi


UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE STUDENATA


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim uputstvom se propisuje procedura ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje studenata putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), uplata doprinosa, obrazac zahtjeva za zdravstveno osiguranje, rješenje o priznavanju prava na zdravstveno osiguranje, obaveza za studente, dobrovoljni prestanak korištenja zdravstvenog osiguranja te obrazac zahtjeva za odjavu zdravstvenog osiguranja.

(2) Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim uputstvom, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

Član 2.
(Pravo na zdravstveno osiguranje)

Pravo na zdravstveno osiguranje putem Ministarstva, u skladu sa članom 86. stav (1) tačka 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i 36/18), ostvaruju redovni studenti za vrijeme studiranja na višim i visokoškolskim ustanovama koji su državljani Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: student) s prebivalištem na teritoriji Kantona Sarajevo, a nisu zdravstveno osigurani kao članovi porodice osiguranika, najduže do navršene 26. godine života.

Član 3.
(Uplata doprinosa)

Ministarstvo u skladu sa članom 10. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09) na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje uplaćuje 20,00 KM po prijavljenom licu.

Član 4.
(Zahtjev za zdravstveno osiguranje)

(1) Zahtjev za zdravstveno osiguranje i zahtjev za odjavu zdravstvenog osiguranja student dostavlja Ministarstvu putem protokola Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1.

(2) Zahtjevi se podnose na obrascima datim u Prilogu broj 1. i Prilogu broj 2. i čine sastavni dio ovog uputstva.

(3) Uz zahtjev student dostavlja sljedeću dokumentaciju:

a) Izvod iz matične knjige rođenih;

b) potvrdu o redovnom studiranju;

c) prijavu prebivališta (CIPS prijava);

d) uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine da se podnosilac Zahtjeva ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije osiguranika;

e) uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine da se roditelji/staratelji studenta ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici;

f) Odluku nadležnog organa o starateljstvu, odnosno imenovanju staratelja (za studente bez roditeljskog staranja).

(4) Student čiji roditelji/staratelji imaju prijavljeno prebivalište/boravište izvan Kantona Sarajevo ili nisu državljani Bosne i Hercegovine, pored dokumentacije iz stava (3) ovog člana, potrebno je da dostave prijavu prebivališta/boravišta roditelja/staratelja ili ovjerenu kopiju pasoša.

(5) Ako roditelji ne žive u porodičnoj zajednici, a prebivalište/boravište jednog roditelja je nepoznato ili je nedostupan, student je obavezan uz dokumentaciju navedenu u stavu (3) ovog člana dostaviti i kućnu listu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa.

Član 5.
(Rješenje o priznavanju prava na zdravstveno osiguranje)

(1) Po dostavljanju uredne i potpune dokumentacije iz člana 4. ovoga uputstva, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo donosi rješenje studentu za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje.

(2) Nakon preuzimanja rješenja o priznavanju prava na zdravstveno osiguranje, student je dužan da se obrati u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

(3) Rješenje iz stava (1) ovog člana, uz prijavu osiguranja, Ministarstvo po službenoj dužnosti, dostavlja Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

(4) Ako student dostavi neurednu ili nepotpunu dokumentaciju Ministarstvo ga poziva da upotpuni zahtjev u roku od sedam dana od dana prijema poziva.

(5) Ako u navedenom roku student ne dostavi potpunu i urednu dokumentaciju, Ministarstvo će studentu dostaviti rješenje kojim se odbacuje zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje. https://www.pravobih.com/

(6) Protiv rješenja kojim se odbacuje zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje, nije dopuštena žalba, ali student može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Član 6.
(Obaveza za studente)

(1) U periodu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje student je obavezan najkasnije u roku od 30 dana od početka studentske godine, dostaviti Ministarstvu potvrdu o redovnom studiranju i Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine da se roditelji/staratelji studenta ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici, ne starije od sedam dana.

(2) Ukoliko student ne dostavi potvrdu o redovnom studiranju u roku navedenom u stavu (1) ovog člana, Ministarstvo će izvršiti odjavu zdravstvenog osiguranja tog studenta.

Član 7.
(Dobrovoljni prestanak korištenja zdravstvenog osiguranja putem Ministarstva)

(1) Ukoliko se student prijavi na evidenciju nezaposlenih osoba, zasnuje radni odnos, ode iz zemlje, osigura se preko člana obitelji i iz bilo kojeg drugog razloga prestane da koristi zdravstveno osiguranje putem Ministarstva, dužan je u roku od sedam dana podnijeti zahtjev za odjavu zdravstvenog osiguranja Ministarstvu radi izrade i izdavanja rješenja o prestanku priznavanja prava na zdravstveno osiguranje.

(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana uz odjavu osiguranja Ministarstvo, po službenoj dužnosti, dostavlja Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 8.
(Odjava zdravstvenog osiguranja po sili Zakona)

Nakon što prestanu postojati zakonom propisani uvjeti za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja iz člana 2. ovog uputstva, Ministarstvo po službenoj dužnosti donosi rješenje koje uz odjavu osiguranja dostavlja studentu i Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 9.
(Prelazne odredbe)

Svi postupci po zahtjevima za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje studenata podnesenim prije stupanja na snagu ovog uputstva u kojima nije doneseno konačno rješenje, dovršit će se u skladu sa odredbama ovog uputstva.

Član 10.
(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog roda u ovom uputstvu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Član 11.
(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi uputstvo za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje učenika i studenata broj 11/01-14-32606/17 od 06.11.2017. godine.

Član 12.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 27/01-02-24406/21
04. novembra 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Prof. dr. Aleksandra Nikolić, s. r.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]