BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5551
Službeni glasnik BiH, broj 80/22
Na osnovu člana 36. stav (2), člana 74. stav (3), člana 75. stav (1) i člana 90. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22) i na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), uz saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine donosi


UPUTSTVO O USLOVIMA I NAČINU OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA I DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI NA PORTALU JAVNIH NABAVKI


DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim uputstvom se uređuju uslovi i način registracije korisnika, objavljivanja obavještenja i tenderske dokumentacije, preuzimanje tenderske dokumentacije, postavljanje zahtjeva za pojašnjenje i odgovora s pojašnjenjem tenderske dokumentacije, dostavljanja i objave izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki (u daljnjem tekstu: Portal).

(2) Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 2.
(Korisnici Portala)

Korisnici Portala su:

a) Ugovorni organ iz čl. 4. ili 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22), (u daljnjem tekstu: Zakon) i

b) Privredni subjekat iz člana 2. stav (1) tačka c) Zakona.

Član 3.
(Uslovi za korištenje Portala)

Korisnik Portala je obavezan da obezbиjedi minimum tehničkih uslova potrebnih za korištenje Portala, i to:

a) pristup internetu i

b) podržani internet preglednik,

c) podržanu rezoluciju.

DIO DRUGI - REGISTRACIJA KORISNIKA PORTALA


Član 4.
(Postupak registracije)

(1) Korisnik Portala podnosi zahtjev za registraciju na način da popuni odgovarajuću registracijsku formu. Nakon popunjavanja registracijske forme generiše se odgovarajući obrazac, koji korisnik štampa, te sa potpisom odgovorne osobe, otiskom pečata i odgovarajućim prilogom dostavlja Agenciji za javne nabavke BiH (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Zahtjev za registraciju minimalno sadrži slijedeće podatke o korisniku Portala:

a) Naziv,

b) IDB/JIB,

c) Nivo (za ugovorni organ),

d) Djelatnost,

e) Sjedište,

f) Kontakt podatke,

g) Podatke o operateru,

h) Podatke o odgovornoj osobi,

i) Status privrednog subjekta - mikro/mali, srednji ili veliki.

(3) Nakon prijema zahtjeva za registraciju Agencija odobrava zahtjev za registraciju, čime korisnik postaje registrovan korisnik i stiče pravo prijave na Portal.

(4) Postupak odobravanja registracije, sticanja prava pristupa, kao i onemogućavanja prava pristupa korisnika Portalu bit će uređen posebnim aktom koji donosi direktor Agencije u roku od 30 dana od dana početka primjene ovog Uputstva.

Član 5.
(Posebne mogućnosti za privredne subjekte)

(1) Privredni subjekt iz člana 2. stava (1) tačka b) ima mogućnost da, nakon aktiviranja na Portalu, izvrši unos podataka o privrednom subjektu u cilju prezentacije i promocije (detaljan opis djelatnosti, reference, postavljanje kataloga, brošura i sl.). Privredni subjekt je odgovoran za sadržaj i tačnost podataka.

(2) Agencija zadržava pravo brisanja svakog neprimjerenog sadržaja iz stava (1) ovog člana.

DIO TREĆI - OBAVJEŠTENJA


Član 6.
(Vrste obavještenja, način i rokovi objavljivanja)

(1) Ugovorni organ sva obavještenja objavljuje na Portalu.

(2) Obavještenja su javno dostupna na Portalu trenutkom slanja obavještenja na objavu.

(3) Sažetak obavještenja se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

(4) Obavještenja koja se objavljuju na Portalu su:

a) Obavještenje o nabavci, uključujući i sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku,

b) Obavještenje o nabavci za usluge iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama,

c) Obavještenje o dodjeli ugovora,

d) Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama,

e) Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora iz oblasti odbrane i sigurnosti,

f) Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora koje dodjeljuju diplomatsko-konzularna predstavništva i misije Bosne i Hercegovine,

g) Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora za okvirni sporazum,

h) Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke,

i) Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti,

j) Prethodno informativno obavještenje,

k) Obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije,

l) Ispravka obavještenja.

Član 7.
(Sadržaj obavještenja)

(1) Obavještenje o nabavci, obavještenje o dodjeli i obavještenje o poništenju sadrže podatke o:

a) ugovornom organu,

b) centralnoj nabavci,

c) zajedničkoj nabavci, raspodjeli odgovornosti i mjerodavnom nacionalnom pravu ukoliko u nabavci učestvuje ugovorni organ iz druge države,

d) nabavci u ime drugih ugovornih organa,

e) nazivu predmeta ugovora,

f) vrsti ugovora,

g) okvirnom sporazumu,

h) lotovima, u slučaju podjele na lotove,

i) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

j) ukupnoj količini ili obimu ugovora,

k) mjestu isporuke roba ili izvršenja usluge ili izvođenja radova,

l) alternativnoj ponudi,

m) trajanju ugovora/okvirnog sporazuma ili roku izvršenja,

n) vrsti postupka,

o) kriteriju za dodjelu ugovora,

p) e-Aukciji.

(2) Obavještenje o nabavci, izuzev podataka iz stava (1) ovog člana sadrži i podatke o:

a) procijenjenoj ukupnoj vrijednosti ugovora/okvirnog sporazuma,

b) razlogu zbog kojeg se postupak javne nabavke ne dijeli na lotove,

c) mogućnosti dostave ponude za jedan, više ili za sve lotove, sa obrazloženjem,

d) pravnim, ekonomskim i tehničkim informacijama,

e) roku preuzimanja tenderske dokumentacije,

f) prethodnom informacijskom obavještenju,

g) roku za prijem ponuda/zahtjeva za učešće,

h) roku, adresi i mjestu otvaranja ponuda.

Sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku sadrži podatke o:
a) ugovornom organu,

b) nazivu predmeta ugovora,

c) vrsti ugovora,

d) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

e) ukupnoj količini ili obimu ugovora,

f) vrsti postupka,

g) roku preuzimanja tenderske dokumentacije,

h) roku za prijem ponuda/zahtjeva za učešće,

i) e-Aukciji.

(3) Obavještenje o dodjeli ugovora i dobrovoljno ex ante obavještenje, izuzev podataka iz stava (1) ovog člana, kako je primjereno, sadrže i podatke o:

a) vrijednosti ugovora/okvirnog sporazuma,

b) dobavljaču/dobavljačima,

c) datumu zaključenja,

d) podugovaranju,

e) vrijednosti najniže i najviše prihvatljive ponude,

f) broj primljenih i prihvatljivih ponuda dostavljenih od strane mikro/malih, srednjih i velikih privrednih subjekata,

g) broj primljenih i prihvatljivih ponuda dostavljenih od strane inostranih privrednih subjekata,

h) korištenju pravnih lijekova.

(4) Obavještenje o poništenju, izuzev podataka iz stava (1) ovog člana sadrži i podatke o:

a) razlogu poništenja postupka javne nabavke,

b) datumu poništenja,

c) broju primljenih i prihvatljivih ponuda i vrijednosti najniže i najviše prihvatljive ponude u zavisnosti od razloga poništenja iz tačke a) ovog stava.

(5) Prethodno informacijsko obavještenje sadrže podatke o:

a) ugovornom organu,

b) nabavci u ime drugih ugovornih organa,

c) nazivu predmetu ugovora,

d) vrsti ugovora,

e) okvirnom sporazumu,

f) lotovima, u slučaju podjele na lotove,

g) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

h) ukupnoj količini ili obimu ugovora,

i) mjestu isporuke roba ili izvršenja usluge ili izvođenja radova,

j) planiranom datumu početka postupka nabavke,

k) pravnim, ekonomskim i tehničkim informacijama.

(6) Obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) zajedničkoj nabavci,

c) nabavci u ime drugih ugovornih organa,

d) nazivu predmeta sistema kvalifikacije,

e) vrsti ugovora,

f) lotovima, u slučaju podjele na lotove,

g) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

h) trajanju sistema kvalifikacije,

i) pravnim, ekonomskim i tehničkim informacijama,

j) kriteriju za dodjelu ugovora.

(7) Obavještenje o nabavci za usluge iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) nazivu predmeta ugovora,

c) opisu iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke

d) oznaci iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

e) procijenjenoj ukupnoj vrijednosti ugovora,

f) tome da li se usluga nabavlja od jednog ili više dobavljača,

g) periodu trajanja ugovora ili korištenja usluge,

h) mjestu izvršenja usluge,

i) roku za preuzimanje javnog poziva,

j) roku i adresi za prijem ponuda.

(8) Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) nazivu predmeta ugovora,

c) opisu iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke

d) oznaci iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

e) tome da li se usluga nabavlja od jednog ili više dobavljača,

f) periodu trajanja ugovora ili korištenja usluge,

g) mjestu izvršenja usluge,

h) ugovoru (vrijednost, datum, dobavljač).

(9) Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora iz oblasti odbrane i sigurnosti sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) centralnoj nabavci,

c) zajedničkoj nabavci, raspodjeli odgovornosti i mjerodavnom nacionalnom pravu ukoliko u nabavci učestvuje ugovorni organ iz druge države,

d) nabavci u ime drugih ugovornih organa,

e) nazivu predmeta ugovora,

f) vrsti ugovora,

g) okvirnom sporazumu,

h) lotovima, u slučaju podjele na lotove,

i) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

j) ukupnoj količini ili obimu ugovora,

k) mjestu isporuke roba ili izvršenja usluge ili izvođenja radova,

l) alternativnoj ponudi,

m) trajanju ugovora/okvirnog sporazuma ili roku izvršenja,

n) vrsti postupka,

o) kriteriju za dodjelu ugovora,

p) e-Aukciji,

r) vrijednosti ugovora/okvirnog sporazuma,

s) dobavljaču/dobavljačima,

t) datumu zaključenja,

u) podugovaranju,

v) vrijednosti najniže i najviše prihvatljive ponude,

z) broj primljenih i prihvatljivih ponuda dostavljenih od strane mikro/malih, srednjih i velikih privrednih subjekata,

aa) broj primljenih i prihvatljivih ponuda dostavljenih od strane inostranih privrednih subjekata,

bb) korištenju pravnih lijekova.

(10) Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora koje dodjeljuju diplomatsko-konzularna predstavništva i misije Bosne i Hercegovine sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) nazivu predmeta ugovora,

c) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

d) ugovoru (vrijednost, datum, dobavljač).

(11) Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora za okvirni sporazum sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) nazivu predmeta ugovora,

c) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

d) dobavljaču/dobavljačima,

e) vrijednosti okvirnog sporazuma (bez PDV-a),

f) trajanju okvirnog sporazuma,

g) datumu zaključenja okvirnog sporazuma,

h) ugovoru (vrijednost, datum, dobavljač)

(12) Ispravka obavještenja sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) obavještenju koji se ispravlja (broj i datum objavljivanja),

c) tekstu ispravke.

DIO ČETVRTI - TENDERSKA DOKUMENTACIJA


Član 8.
(Objavljivanje tenderske dokumentacije)

(1) Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju na Portalu. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju se ne može zahtijevati.

(2) Tenderska dokumentacija se objavljuje istovremeno sa obavještenjem o nabavci. Za višefazne postupke istovremeno sa obavještenjem o nabavci objavljuje se prvi dio tenderske dokumentacije, a ostali dijelovi tenderske dokumentacije će biti dostupni na Portalu samo kvalifikovanim kandidatima.

(3) U slučajevima iz člana 21. tač. a), b) i c) Zakona ugovorni organ objavljuje na Portalu informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci koji namjerava provoditi na način da će tendersku dokumentaciju učiniti dostupnom za sve zainteresirane kandidate. Ostali dijelovi tenderske dokumentacije će biti dostupni na Portalu samo kvalifikovanim kandidatima.

(4) U slučajevima iz člana 21. tačka d) Zakona ugovorni organ može objaviti na Portalu informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci koji namjerava provoditi na način da će tendersku dokumentaciju učiniti dostupnom za sve zainteresirane kandidate. Ostali dijelovi tenderske dokumentacije će biti dostupni na Portalu samo kvalifikovanim kandidatima.

(5) Postavljanje zahtjeva za pojašnjenje i odgovora s pojašnjenjem tenderske dokumentacije može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano na Portalu.

(6) Dokumenti objavljeni na Portalu se ne mogu brisati i mijenjati.

(7) Izmjene i dopune tenderske dokumentacije se vrše na način da ugovorni organ objavljuje novi dokument na Portalu.

Član 9.
(Preuzimanje i pojašnjenje tenderske dokumentacije)

(1) Korisnik Portala iz člana 2. stav (1) tačka b) ovog uputstva preuzima tendersku dokumentaciju sa Portala.

(2) Tenderska dokumentacija, izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije, mogu se preuzeti više puta za isti postupak javne nabavke. Ako korisnik Portala preuzme tendersku dokumentaciju, izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije, za isti postupak javne nabavke više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) tačka a) i b) Zakona računa se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije, odnosno izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije.

(3) Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovor s pojašnjenjem tenderske dokumentacije će biti dostupan svim kandidatima/ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na Portalu. https://www.anwalt-derbeste.de

(4) Korisniku Portala iz člana 2. ovog uputstva Portal omogućava generisanje izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije i izvještaja o pitanjima i odgovorima u vezi sa tenderskom dokumentacijom.

DIO PETI - IZVJEŠTAJ O POSTUPKU JAVNE NABAVKE


Član 10.
(Izvještaj o postupku javne nabavke)

(1) Za postupke javne nabavke za koje je propisana obaveza objavljivanja obavještenja o dodjeli ugovora, objavom obavještenja o dodjeli ugovora smatra se da je dostavljen izvještaj o postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona. Nakon što se obavještenje o dodjeli ugovora objavi, omogućeno je generisanje izvještaja o postupku javne nabavke koji sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) vrsti postupka,

c) nazivu predmeta ugovora,

d) vrsti ugovora,

e) lotovima,

f) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

g) datumu zaključenja ugovora,

h) vrijednosti ugovora (bez PDV-a),

i) dobavljaču,

j) datumu kreiranja/unosa izvještaja.

(2) Ugovorni organ dužan je objaviti izvještaj o provedenom postupku direktnog sporazuma na Portalu u roku od 30 dana od dana okončanja postupka javne nabavke. Izvještaj o provedenom postupku direktnog sporazuma sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) nazivu predmeta ugovora,

c) lotovima,

d) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

e) datumu računa/zaključenja ugovora,

f) vrijednosti računa/ugovora (bez PDV-a),

g) dobavljaču,

h) poništenju, u slučaju da je postupak poništen.

(3) U slučaju dodjele ugovora iz čl. 10., 10a., 10b., 10c., 10d. i 86. Zakona ugovorni organ je obavezan unijeti izvještaj na Portalu u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, nakon čega je omogućeno generisanje izvještaja koji sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) nazivu predmeta ugovora,

c) vrsti ugovora,

d) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

e) osnovu za primjenu izuzeća,

f) datumu zaključenja ugovora,

g) vrijednosti ugovora (bez PDV-a),

h) dobavljaču,

i) datumu kreiranja/unosa izvještaja.

(4) Ugovorni organ može izvršiti ispravku izvještaja o postupku javne nabavke iz stava (2) i stava (3) ovog člana. Ispravka izvještaja o postupku javne nabavke sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) izvještaju koji se ispravlja (broj i datumu dostave),

c) tekstu ispravke.

DIO ŠESTI - OBJAVA SAŽETAKA OBAVJEŠTENJA U SLUŽBENOM GLASNIKU BiH


Član 11.
(Objava sažetaka)

(1) Sažetak obavještenja iz člana 6. stav (4), izuzev tačaka b), d), e), f), i g) ovog uputstva objavljuje se u "Službenom glasniku BiH"- Oglasnik javne nabavke.

(2) Sažetak obavještenja o nabavci sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) vrsti ugovora,

c) podjeli na lotove,

d) nazivu predmeta ugovora,

e) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

f) procijenjenoj ukupnoj vrijednosti ugovora/okvirnog sporazuma,

g) trajanju ugovora/okvirnog sporazuma ili roku izvršenja,

h) vrsti postupka,

i) kriteriju za dodjelu ugovora,

j) roku za preuzimanje tenderske dokumentacije,

k) roku za prijem ponuda/zahtjeva za učešće,

l) roku, adresi i mjestu otvaranja ponuda.

Sažetak sažetka obavještenja o nabavci na engleskom jeziku sadrži podatke o:
a) ugovornom organu,

b) vrsti ugovora,

c) nazivu predmeta ugovora,

d) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

e) vrsti postupka,

f) roku za preuzimanje tenderske dokumentacije,

g) roku za prijem ponuda/zahtjeva za učešće.

(3) Sažetak obavještenja o dodjeli ugovora i dobrovoljno ex ante obavještenje sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) vrsti ugovora,

c) podjeli na lotove,

d) broju lotova za koje se dodjeljuje ugovor/okvirni sporazum,

e) nazivu predmeta ugovora,

f) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

g) vrsti postupka,

h) kriteriju za dodjelu ugovora.

(4) Sažetak obavještenja o poništenju sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) vrsti ugovora,

c) podjeli na lotove,

d) broju lotova koji se poništavaju,

e) nazivu predmeta ugovora,

f) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

g) vrsti postupka,

h) kriteriju za dodjelu ugovora.

(5) Sažetak prethodnog informacijskog obavještenja sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) vrsti ugovora,

c) podjeli na lotove,

d) nazivu predmeta ugovora,

e) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke.

(6) Sažetak obavještenja o uspostavljanju sistema kvalifikacije sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) vrsti ugovora,

c) podjeli na lotove,

d) nazivu predmeta ugovora,

e) predmetu nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke,

f) kriteriju za dodjelu ugovora.

(7) Sažetak ispravke obavještenja sadrži podatke o:

a) ugovornom organu,

b) obavještenju koji se ispravlja (broj i datum objavljivanja).

(8) Grafički izgled i formu Oglasnika javne nabavke uređuje JP NIO Službeni list BiH. Korisnici sistema obavezni su dostaviti narudžbenicu i sažetak obavještenja u roku od 24 sata od trenutka slanja obavještenja na objavu.

(9) Način, uslovi plaćanja, te termin i rok objavljivanja sažetka bit će regulisani posebnim aktom koji donosi Upravni odbor JP NIO Službeni list BiH.

DIO SEDMI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 12.
(Usklađivanje sa pravnom tečevinom Evropske unije)

Ovim zakonom se preuzimaju odredbe Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o javnim nabavkama i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o nabavkama subjekata koji djeluju u sektoru vodoprivrede, energetskom i saobraćajnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ, 2014/25, Direktive 2007/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. decembra 2007. o izmjeni direktiva Vijeća 89/665/EEZ i 92/13/EEZ u vezi s poboljšanjem učinkovitosti postupaka pravne zaštite koji se odnose na sklapanje ugovora o javnim nabavkama, i Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. jula 2009. o usklađivanju postupaka nabavke za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavci robe i ugovore o uslugama koje sklapaju ugovorni organi ili ugovorni organi u području odbrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ.

Član 13.
(Prelazne odredbe)

(1) U postupcima javne nabavke konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u kojima je obavještenje o nabavci objavljeno prije početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 59/22) objavom obavještenja o dodjeli ugovora smatra se da je dostavljen izvještaj o postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona.

(2) U postupcima javne nabavke direktnog sporazuma koji su pokrenuti prije početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 59/22) ugovorni organ objavljuje izvještaj o provedenom postupku javne nabavke na Portalu.

Član 14.
(Prestanak važenja)

Početkom primjene ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Službeni glasnik BiH", br. 90/14 i 53/15).

Član 15.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 10.12.2022. godine.

Broj 02-02-2-806-17/22
05. decembra 2022. godine
Sarajevo


Direktor
Dr. sci. Tarik Rahić, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]