BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4736
UPUTSTVO O PROVOĐENJU PROVOZNOG POSTUPKA UPOTREBOM REZERVNOG POSTUPKA


DIO PRVI – OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim uputstvom propisuje se rezervni postupak koji se zasniva na korištenju pisanih (papirnih) dokumenata, uspostavljen kako bi se omogućilo podnošenje provozne deklaracije i praćenje postupka provoza kada nije moguće primjeniti postupak koji se zasniva na sistemu elektronske razmjene podataka (NCTS).

Član 2.
(Pravni osnov)

Rezervni postupak reguliran je:

a) odredbama člana 262. Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 54/19 i 21/20), (u daljnjem tekstu: Odluka),

b) odredbama Priloga 45. Odluke.

Član 3.
(Upotreba roda)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 4.
(Zakoni i drugi propisi)

Ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva se da upućivanje u ovom uputstvu na zakone i druge propise uključuje i izmjene i dopune tih zakona i drugih propisa koje stupaju na snagu datumom stupanja na snagu ovog uputstva ili nakon tog datuma.

Član 5.
(Opća pravila upotrebe rezervnog postupka)

Upotreba rezervnog postupka zasniva se na dva osnovna pravila:

a) standardni postupak uz primjenu NCTS sistema i rezervni postupak moraju se posmatrati kao različiti postupci. To znači da svi postupci provoza započeti u polaznom carinskom uredu (i uspješno pušteni u provoz) upotrebom NCTS sistema, trebali bi u odredišnom carinskom uredu biti završeni upotrebom NCTS sistema, a svi postupci provoza započeti u rezervnom postupku moraju biti završeni upotrebom rezervnog postupka,

b) kada se na osnovu odobrenja Grupe za nacionalni Help Desk (u daljnjem tekstu: HD) započne upotreba rezervnog postupka, potrebno je poništiti svaku provoznu deklaraciju kojoj je NCTS sistem dodijelio MRN broj ukoliko ista nije uspješno puštena u provoz radi pada sistema, nego je pošiljka puštena upotrebom rezervnog postupka. Korisnik postupka je dužan polaznom carinskom uredu dostaviti informacije i podnijeti zahtjev za poništenje deklaracije svaki put kada carinsku deklaraciju podnese u NCTS sistem, ali nakon toga koristi rezervni postupak.

Član 6.
(Provozna deklaracija)

(1) Kao deklaracija za postupak provoza u rezervnom postupku koristi se:

a) Jedinstvena carinska isprava (JCI),

b) JCI odštampan kompjuterskim sistemom privrednog subjekta na običnom papiru, u skladu sa Prilogom 23. Odluke,

c) Provozni prateći dokument/provozni (bezbjednosni) prateći dokument uz koji se prilaže popis naimenovanja provoza ili provozni/bezbjednosni popis naimenovanja, kada carinski organ smatra da su potrebe korisnika postupka opravdane.

(2) Ako je potrebno deklaracija se može dopuniti sa jednim ili više dopunskih obrazaca iz Priloga 17. Odluke (JCI BIS) ili popisom pošiljke iz Priloga 47. Odluke. Deklaracija se popunjava u skladu sa odredbama Odluke i Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave. Svi primjerci JCI za postupak provoza, te svi primjerci korištenih Dodatnih obrazaca ili Popisa pošiljki obavezno se ovjeravaju pečatom polaznog carinskog ureda, ili u slučaju pojednostavljenja, pečatom ovlaštenog pošiljaoca.

(3) Deklaracija za postupak provoza koja se koristi u rezervnom postupku mora biti prepoznatljiva svim stranama uključenim u postupak provoza kako bi se izbjegli problemi u provoznim i odredišnim carinskim uredima.

(4) Svi primjerci provozne deklaracije obavezno se označavaju pečatom "Rezervni postupak" (dimenzija: 26 x 59 mm, tintom crvene boje) u polju A JCI-a ili na mjestu predviđenom za MRN i bar-kod (ako se koristi PPD).

(5) U slučaju korištenja redovnog postupka provoza primjerke provozne deklaracije pečatom ovjerava polazni carinski ured, a u slučaju pojednostavljenog postupka deklaracije ovjerava ovlašteni pošaljalac. Oblik i sadržaj pečata propisani su u Prilogu 48. Odluke, a isti se nalazi i u Prilogu 1. ovog uputstva.

DIO DRUGI - ODOBRAVANJE UPOTREBE REZERVNOG POSTUPKA


Član 7.
(Odobravanje upotrebe rezervnog postupka u slučaju kvara na NCTS aplikaciji)

(1) Početak upotrebe rezervnog postupka odobrit će se samo u slučajevima kada se radi o većim zastojima u radu NCTS sistema (zastojima dužim od tri sata) koji mogu prouzrokovati ozbiljnije finansijske posljedice. Početak upotrebe rezervnog postupka odobrava Grupa za nacionalni Help Desk (u daljnjem tekstu: HD).

(2) Čim uoči poteškoće i nemogućnost upotrebe NCTS sistema polazni carinski ured je dužan o tome informirati HD. Obavještenje se unosi popunjavanjem Dijela I obrasca iz Priloga 2. ovog uputstva, a dostavlja se putem e-maila ili faksa.

(3) Nakon prijema obavještenja HD će analizirati poteškoće, započeti potrebne aktivnosti oko njihovog otklanjanja, pružiti stručni savjet, te dati ili uskratiti suglasnost za početak upotrebe rezervnog postupka (popunjavanjem Dijela II obrasca iz Priloga 2.).

(4) Kada sistem ponovo postane dostupan polazni carinski ured je dužan odmah prijeći na standardni postupak podnošenja deklaracije (NCTS), te o tome putem e-maila obavijestiti HD popunjavanjem odgovarajućih podataka navedenih u Dijelu III obrasca iz Priloga 2. ovog uputstva.

(5) HD je dužan da vodi evidenciju o neplaniranim nedostupnostima sistema, odnosno o njihovom početku i završetku, te čuvati predmetnu korespodenciju iste.

(6) U slučaju duže nedostupnosti sistema HD je u obavezi da objavi istu na web stranici UIO.

(7) U slučaju planirane nedostupnosti sistema, odluku o primjeni rezervnog postupka HD donosi bez prethodnog obavještenja od strane polaznih carinskih ureda i ista se objavljuje na web stranici UIO.

Član 8.
(Odobravanje upotrebe rezervnog postupka u slučaju nedostupnosti aplikacije korisnika postupka

ili nedostupnosti mreže koja povezuje njegov sistem sa IS UIO)

(1) Rezervni postupak se može koristiti i u slučaju:

a) kada je informacioni sistem korisnika postupka nedostupan, ili

b) kada je nedostupna mreža između sistema korisnika postupka i IS UIO.

(2) U slučaju potrebe za korištenjem rezervnog postupka, korisnik postupka je dužan pisano obavijestiti polazni carinski ured navodeći detaljno razloge i željeno vrijeme početka upotrebe rezervnog postupka. Obavještenje se dostavlja na obrascu iz Priloga 3. ovog uputstva (popunjavanjem Dijela I).

(3) Upotrebu rezervnog postupka odobrava odgovorna osoba nadležnog polaznog carinskog ureda na osnovu pisanog zahtjeva korisnika postupka, popunjavanjem Dijela III Priloga 3. ovog uputstva. Prije donošenja odluke polazni carinski ured je dužan o zahtjevu korisnika postupka informirati HD te od njega zatražiti, i dobiti, suglasnost za početak upotrebe rezervnog postupka. HD daje/uskraćuje suglasnost popunjavanjem Dijela II Priloga 3. ovog uputstva. HD obavezno evidentira odluku i čuva istu.

(4) Nadležni polazni carinski ured je dužan bez odlaganja informirati podnosioca zahtjeva o odluci donesenoj na osnovu zahtjeva, što čini slanjem odgovarajuće popunjenog obrasca iz Priloga 3. ovog uputstva putem e-maila ili faksa.

(5) Ako se upotreba rezervnog postupka odobri, nadležni polazni carinski ured je dužan čuvati kopiju suglasnosti. Korisnik postupka je dužan svakoj deklaraciji podnesenoj upotrebom rezervnog postupka priložiti kopiju odobrenja za upotrebu rezervnog postupka koju polazni carinski ured zadržava i arhivira uz primjerak br. 1 JCI-a.

(6) Odmah po ponovnoj uspostavi informacionog sistema, korisnik postupka je dužan prekinuti upotrebu rezervnog postupka i o tome informirati polazni carinski ured popunjavanjem odgovarajućih podataka navedenih u Dijelu IV obrasca iz Priloga 3. ovog uputstva.

(7) O svim deklaracijama podnesenim u rezervnom postupku korisnik postupka mora voditi posebnu evidenciju, a podatke o tome je dužan dostaviti na svaki zahtjev nadzornog polaznog carinskog ureda.

DIO TREĆI - PROVOĐENJE REZERVNOG POSTUPKA


Član 9.
(Postupak u polaznom carinskom uredu)

(1) Rezervni postupak provodi se na način propisan u Prilogu 45. Odluke. Pisana deklaracija za postupak provoza podnosi se polaznom carinskom uredu u tri primjerka JCI-a (set primjeraka br. 1, 4 i 5) u skladu sa Uputstvom o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave kojim je propisana upotreba obrazaca pri provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. Uz deklaraciju korisnik postupka dužan je da podnese i potvrdu o sveobuhvatnom osiguranju, potvrdu o oslobađanju od polaganja osiguranja ili kupon pojedinačnog osiguranja. Polazni carinski ured provjerava ispravnost popunjavanja podnesene deklaracije i njenu usklađenost sa priloženim ispravama te, ukoliko je sve u redu, evidentira prihvaćenu deklaraciju u (ručni) kontrolnik započetih postupaka provoza u rezervnom postupku. Prilikom evidentiranja u kontrolnik, ispred rednog broja obavezno se upisuje oznaka FRN kojom se naglašava upotreba rezervnog postupka.

(2) Broj deklaracije dodijeljen u rezervnom postupku ima sljedeću strukturu: FRN/GODINA/ŠIFRA UREDA/OZNAKA ULOGE NADLEŽNOG UREDA U SMISLU POČETKA POSTUPKA (P) /REDNI BROJ IZ KONTROLNIKA (npr. FRN 21BA094013P00001 za deklaraciju za prvi postupak provoza uz upotrebu rezervnog postupka koji započne na ispostavi CI Banja Luka, drugi po redu bit će FRN 21BA094013P00002, treći po redu bit će FRN 21BA094013P00003, itd.). Polazni carinski ured upisuje broj deklaracije u polju C provozne deklaracije.

(3) Polazni carinski ured provodi i završava sve propisane mjere iz svoje nadležnosti (usklađenost deklaracije i priloga, valjanost položenog osiguranja, eventualnu provjeru isprava i/ili robe, osiguranje istovjetnosti, rok predaje itd.), ovjerava deklaraciju te primjerak br. 1 JCI-a zadržava i arhivira (zajedno sa kopijama priloženih isprava i kopijom odobrenja za upotrebu rezervnog postupka), a primjerke br. 4 i 5 JCI-a predaje korisniku postupka/prevozniku, te isti obavezno prate robu do odredišnog carinskog ureda.

(4) Ako će se roba na putu do odredišnog carinskog ureda kretati preko provoznih carinskih ureda, korisnik postupka je dužan pripremiti za svaki provozni carinski ured najmanje po jedan primjerak "Obavještenja o provozu" (TC 10). "Obavještenje o provozu" (TC10) sastavlja se na obrascu iz Priloga 49. Odluke.

(5) Ako robu utovarenu na jedno prijevozno sredstvo prati više provoznih deklaracija, na jedno "Obavještenje o provozu" (TC 10) unose se podaci o svim deklaracijama.

Član 10.
(Postupak u provoznom carinskom uredu)

(1) Prijevoznik je dužan svakom provoznom carinskom uredu predočiti robu, primjerke 4 i 5 provozne deklaracije i primjerak "Obavještenje o provozu" (TC10). Provozna ispostava ovjerava, zadržava i arhivira prethodno popunjeno "Obavještenje o provozu" (TC10). Umjesto "Obavještenja o provozu" (TC10) moguće je predočiti kopiju primjerka broj 4 JCI-a ili kopiju provoznog pratećeg dokumenta koju zadržava provozni carinski ured.

(2) Provozni carinski ured provjerava jesu li primjerci JCI-a ovjereni pečatom "Rezervni postupak" i pečatom polaznog carinskog ureda (ili pečatom ovlaštenog pošiljaoca ako robu otprema ovlašteni pošiljalac), obavlja potrebne provjere (registarskih oznaka, plombi, itd.), te ovjerava primjerke "Obavještenja o provozu" (TC10) pečatom ispostave.

(3) Ako se roba prevozi preko provoznog carinskog ureda koji nije naveden u provoznoj deklaraciji, stvarni provozni carinski ured o tome obavještava polazni carinski ured slanjem ovjerenog primjerka "Obavještenja o provozu" (TC10).

Član 11.
(Formalnosti u slučaju incidenata tokom prijevoza)

U slučaju incidenata tokom prijevoza postupa se na način propisan Uputstvom za provođenje nacionalnog postupka provoza uz upotrebu NCTS sistema, upisivanjem podataka u poljima 55 ili 56 primjerka br. 4 i 5 JCI-a.

Član 12.
(Postupak u odredišnom carinskom uredu)

(1) Nakon što prijevoznik predoči pošiljku i prateće isprave, odredišni carinski ured provodi propisane mjere (provjere plombi, eventualno robe, itd.), te evidentira deklaraciju u ručni kontrolnik završenih provoznih postupaka provedenih uz upotrebu rezervnog postupka. Na primjerke br. 4 i 5 JCI-a odredišni carinski ured upisuje datum dolaska robe, broj kontrolnika završenih provoznih postupaka i pojedinosti o izvršenim kontrolama.

(2) Redni broj iz evidencije na mjestu završetka rezervnog postupka (broj kontrolnika) upisuje se na deklaraciju u obliku koji ima sljedeću strukturu: FRN / GODINA / ŠlFRA UREDA / OZNAKA ULOGE NADLEŽNOG UREDA U SMISLU ZAVRŠETKA POSTUPKA (Z) / REDNI BROJ IZ KONTROLNIKA. (npr. prva pošiljka koja u rezervnom postupku provoza stigne do Graničnog prijelaza Gradina u toku 2021. godine dobit će broj FRN 21BA092061Z00001).

(3) Pod uvjetom da je pošiljka zajedno sa primjercima br. 4 i 5 JCI-a predočena odredišnom carinskom uredu u odobrenom roku, netaknuta i neoštećenih plombi, odredišni carinski ured je dužan na zahtjev osobe koja je predočila robu ovjeriti Potvrdu prijema (na obrascu TC 11 iz Priloga 44. Odluke ili na perforiranom dijelu poleđine primjerka 5. JCI-a). Potvrda prijema služi kao informacija korisniku postupka da je prijevoznik predao isprave i robu odredišnom carinskom uredu i ista se ne može koristiti kao alternativni dokaz.

(4) Na zahtjev osobe koja je predočila robu, odredišni carinski ured, nakon što je utvrdio da je provozni postupak završen bez nepravilnosti, dužan je ovjeriti kopiju lista broj 5 JCI-a ili kopiju PPD-a radi pružanja alternativnog dokaza o ispravnom završetku postupka provoza. Na ovjerenom primjerku se stavlja napomena "Alternativni dokaz - 99202" (član 280. stav (5) Odluke).

Član 13.
(Postupak kod ovlaštenog pošiljaoca)

(1) Ako ovlašteni pošiljalac želi otpremiti provoznu pošiljku, a to ne može učiniti pomoću standardnog postupka (zbog nedostupnosti NCTS sistema i/ili računarske mreže), dužan je zatražiti odobrenje za upotrebu rezervnog postupka na način opisan u članu 8. ovog uputstva. Kopije dobijenog odobrenja ovlašteni pošiljalac je dužan priložiti uz svaku deklaraciju za postupak provoza u rezervnom postupku.

(2) Ovlašteni pošiljalac je dužan popuniti primjerke br. 1, 4 i 5 JCI-a, i ako je potrebno, Dodatne listove JCI-a ili Popis pošiljki. Posebnim pečatom iz Priloga 50. Odluke, koji mu je dodijeljen odobrenjem za upotrebu pojednostavnjenja, ovlašteni pošiljalac je dužan ovjeriti sve primjerke JCI-a i Dodatnih listova JCI-a (polje C), odnosno Popis pošiljki. Osim toga ovlašteni pošiljalac je (kako je navedeno u članu 6. ovog uputstva) dužan sve primjerke JCI-a i Dodatnih listova (polje A) odnosno Popis pošiljki ovjeriti pečatom "Rezervni postupak". https://www.anwalt-bih.de

(3) Popunjenu i ovjerenu deklaraciju ovlašteni pošiljalac je dužan poslati nadležnom polaznom carinskom uredu (putem e-maila, faksa ili na drugi dogovoreni način) slanjem primjerka br. 1 JCI-a. Nadležni polazni carinski ured će deklaraciju evidentirati u kontrolnik postupaka provoza započetih u rezervnom postupku, te će ovlaštenom pošiljaocu proslijediti redni broj iz (FRN) evidencije tj. broj deklaracije, a isti će ih upisati na sve primjerke deklaracije. Broj deklaracije upisuje se u predviđeno polje posebnog pečata ovlaštenog pošiljaoca.

(4) Ovlašteni pošiljalac je dužan, najkasnije do trenutka otpreme robe, u polje "D. Kontrola polaznog carinskog ureda" deklaracije upisati rok predaje robe odredišnom carinskom uredu, poduzete mjere osiguranja istovjetnosti, te unijeti tekst "Ovlašteni pošiljalac-99206".

(5) Prilikom puštanja robe u provoz ovlašteni pošiljalac predaje primjerke br. 4 i 5 JCI-a prijevozniku, a primjerak br. 1 JCI-a zadržava i bez odlaganja šalje nadležnom polaznom carinskom uredu.

(6) Pravna lica kojima je dodijeljen status ovlaštenog pošiljaoca primjenjuju rezervni postupak na način opisan u Uputstvu za upotrebu statusa ovlaštenog pošiljaoca i u odobrenju kojim im je dodijeljen status ovlaštenog pošiljaoca. Ako ovlašteni pošiljalac u jednoj kalendarskoj godini podnese u rezervnom postupku više od 2% od ukupno podnesenih deklaracija za postupak provoza, UIO će preispitati ispunjava li ovlašteni pošiljalac (i dalje) uvjete za upotrebu pojednostavljenja.

Član 14.
(Postupak kod ovlaštenog primaoca)

(1) Kada pošiljka započeta u rezervnom postupku bude predočena ovlaštenom primaocu (u neki od prostora navedenih u odobrenju) ovlašteni primalac je dužan o tome bez odlaganja, na dogovoreni način (faksom, e-mailom, itd.), obavijestiti nadležni odredišni carinski ured. Ovlašteni primalac je dužan na primjerke br. 4 i 5 provozne deklaracije unijeti podatke o datumu dolaska, stanju postavljenih plombi i utvrđene nepravilnosti, te iste dostaviti nadležnom odredišnom carinskom uredu bez odlaganja, a najkasnije sljedeći radni dan po završetku istovara.

(2) Odredišni carinski ured evidentira pošiljku u kontrolnik završetka rezervnih postupaka provoza, te na primjerke br. 4 i 5 JCI-a unosi podatke o tom broju, nakon čega primjerak br. 5 vraća polaznom carinskom uredu, a primjerak br. 4 zadržava, te e-mailom ili faksom obavještava ovlaštenog primaoca o broju kontrolnika (FRN).

(3) Na zahtjev prijevoznika ovlašteni primalac je dužan ovjeriti potvrdu prijema (TC 11) pod uvjetom da mu je pošiljka zajedno sa primjercima br. 4 i 5 JCI-a predočena u odobrenom roku, netaknuta i neoštećenih plombi. Potvrda se izdaje na obrascu iz Priloga 44. Odluke ili na perforiranom dijelu poleđine primjerka br. 5 JCI-a.

Član 15.
(Evidencija rezervnog postupka)

Radi omogućavanja upotrebe rezervnog postupka carinski uredi moraju imati odvojene papirne ili elektronske kontrolnike za vođenje evidencija o početku, odnosno završetku postupka provoza uz primjenu rezervnog postupka.

DIO ČETVRTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 16.
(Sastavni dio uputstva)

Sastavni dio ovog uputstva čine:

a) Prilog 1. - Pečat za rezervni postupak,

b) Prilog 2. - Obavještenje o početku/završetku upotrebe rezervnog postupka zbog nedostupnosti NCTS sistema,

c) Prilog 3. - Zahtjev/odobrenje za upotrebu rezervnog postupka zbog nedostupnosti sistema korisnika postupka provoza.

Član 17.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Broj 01-02-2-240-46/21
15. juna 2021. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]