BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4735
UPUTSTVO O OVLAŠTENOM POŠILJAOCU UIO


DIO PRVI - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim uputstvom propisuje se status ovlaštenog pošiljaoca kojem je UIO odobrila da robu koja se prevozi u okviru postupka provoza otprema iz svog vlastitog prostora bez predočenja robe polaznom carinskom uredu.

Član 2.
(Pravni osnov)

Status ovlaštenog pošiljaoca reguliran je:

a) odredbama čl. 65. - 66., 89. i 105. - 111. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 58/15), (u daljnjem tekstu: Zakon),

b) odredbama čl. 288.- 302. i 312. - 314. Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 54/19 i 21/20), (u daljnjem tekstu: Odluka).

Član 3.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom uputstvu koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 4.
(Zakoni i drugi propisi)

Ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva se da upućivanje u ovom uputstvu na zakone i druge propise uključuje i izmjene i dopune tih zakona i drugih propisa koje stupaju na snagu datumom stupanja na snagu ovog uputstva ili nakon tog datuma.

Član 5.
(Pojmovi i šifre)

U smislu ovog uputstva pojedini pojmovi i šifre imaju sljedeće značenje:

a) "odobrenje" - odluka kojom je određenom licu odobren status ovlaštenog pošiljaoca,

b) "ovlašteni pošiljalac" - lice kojem je izdato odobrenje za status ovlaštenog pošiljaoca,

c) "odobreni prostor" - vlastiti prostor ovlaštenog pošiljaoca ili neko drugo odobrenjem odobreno mjesto iz kojeg ovlašteni pošiljalac otprema robu po postupku provoza,

d) "polazni carinski ured" - carinski ured koji je prihvatio carinsku deklaraciju za stavljanje robe u postupak provoza (u daljnjem tekstu: provozna deklaracija). U primjeni statusa ovlaštenog pošiljaoca, polazni carinski ured je ured određen odobrenjem, a kojoj ovlašteni pošiljalac prijavljuje robu za otpremu u postupku provoza,

e) šifra "C521" - oznaka za odobrenje za status ovlaštenog pošiljaoca i naznaka da je provozna deklaracija podnijeta u statusu ovlaštenog pošiljaoca, a upisuje se u grupi podataka "Odobrenje" u elektronskoj provoznoj deklaraciji (IE015) ili u polje 44 provozne deklaracije u papirnom obliku,

f) "dug" - iznos uvoznih ili izvoznih dažbina i drugih indirektnih poreza primjenjivih na robu koja je predmet pojednostavljenog postupka iz člana 1. ovog uputstva,

g) "Grupa za kontrolu" - Grupa za kontrolu regionalnog centra nadležnog prema sjedištu podnosioca zahtjeva za status ovlaštenog pošiljaoca, koja u predkontroli vrši provjeru ispunjenosti uvjeta po podnesenom zahtjevu prije izdavanja odobrenja i vrši naknadnu carinsku kontrolu statusa ovlaštenog pošiljaoca,

h) "standardni postupak provoza" - postupak provoza koji se provodi korištenjem NCTS aplikacije,

i) "rezervni postupak" - postupak koji se zasniva na korištenju pisanih (papirnih) dokumenata, uspostavljen kako bi se omogućilo podnošenje provozne deklaracije i praćenje postupka provoza kada nije moguće primjeniti standardni postupak provoza.

DIO DRUGI - UVJETI I KRITERIJI ZA STATUS OVLAŠTENOG POŠILJAOCA


Član 6.
(Status ovlaštenog pošiljaoca)

(1) Status ovlaštenog pošiljaoca je pojednostavljenje postupka provoza kod polaznog carinskog ureda, prema kojem se roba koja se prevozi u postupku provoza otprema iz odobrenog prostora ovlaštenog pošiljaoca bez obaveze predočenja (dopremanja) te robe polaznom carinskom uredu.

(2) Status ovlaštenog pošiljaoca može se odobriti samo licu koje je korisnik sveobuhvatnog osiguranja za postupak provoza koje glasi na njegovo ime ili mu je odobreno oslobađanje od polaganja osiguranja, te koristi provozne postupke.

(3) Kod statusa ovlaštenog pošiljaoca samo provođenje postupka provoza ostaje nepromijenjeno, a radi se o promjeni mjesta predočenja robe koja se namjerava otpremiti u postupku provoza i pojednostavljenju tog postupka. Dokumentarni i fizički pregled, kada isti, prema analizi rizika, bude određen od strane polaznog carinskog ureda, vrši se kao u redovnom postupku provoza, samo je mjesto obavljanja tih radnji odobreni prostor ovlaštenog pošiljaoca iz kojeg se roba pušta u zahtijevani postupak provoza.

(4) Odredbe Zakona, Odluke i drugih propisa koji se odnose na postupak provoza i provoznu deklaraciju, uključujući i izmjenu i poništenje provozne deklaracije, primjenjuju se i na postupak provoza i provozne deklaracije podnijete u statusu ovlaštenog pošiljaoca.

Član 7.
(Postupak provoza u statusu

ovlaštenog pošiljaoca i izuzeća)

(1) Postupak provoza u statusu ovlaštenog pošiljaoca pri unosu robe u carinsko područje Bosne i Hercegovine može uslijediti nakon odobrenog privremenog smještaja te robe u prostoru za privremeni smještaj.

(2) Postupak provoza u statusu ovlaštenog pošiljaoca ne može se koristiti u slučajevima kada se roba u postupku provoza otprema po:

a) karnetu TIR,

b) karnetu ATA,

c) Obrazcu 302, predviđenog Sjevernoatlantskim ugovorom od 4. aprila 1949. godine,

d) pojednostavljenom postupku provoza uz prijevoz robe željeznicom, tj. kada se međunarodni tovarni list CIM koristi kao provozna prijava.

(3) Mjesto u kome carinski organ redovno obavlja poslove carinskog nadzora, kontrole i carinjenja robe (carinski terminal bilo gdje) ne može biti odobreno kao odobreni prostor ovlaštenog pošiljaoca.

Član 8.
(Uvjeti i kriteriji za status ovlaštenog pošiljaoca)

(1) Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca (u daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva), mora ispuniti sljedeće uvjete i kriterije:

a) da je registriran u Bosni i Hercegovini i kod Uprave za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO) po osnovu obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja. U vezi ovog uvjeta, uz zahtjev, prilaže se dokaz o registraciji u Bosni i Hercegovini, a u pogledu registracije kod UIO provodi se službena provjera u UIO,

b) da ima ovlaštenje o pristupu informacionom sistemu UIO za elektronsko podnošenje carinskih deklaracija putem kvalifikovanih elektronskih potvrda "elektronski potpis", o čemu se provodi službena provjera u UIO. Podnošenje provoznih deklaracija i provođenje formalnosti u provoznom postupku po pravilu se vrše upotrebom tehnike elektronske obrade podataka (NCTS). Samo u izuzetnim slučajevima, odobrenim od strane UIO mogu se upotrebljavati papirni dokumenti u skladu sa Uputstvom o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka,

c) da u vrijeme podnošenja zahtjeva nije u postupku stečaja ili u postupku likvidacije, o čemu se, uz zahtjev, podnosi uvjerenje izdato od nadležnog suda,

d) da ima odgovarajući obim poslovanja, tj. redovno otprema pošiljke u postupku provoza,

e) da se pridržavao carinskih i poreznih propisa u prethodnom periodu. U vezi ovog kriterija, uz zahtjev, za svako lice navedeno u članu 13. stav (3) tačka b) ovog uputstva, podnosi se uvjerenje izdato od nadležnog suda o tome da li je u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva pravosnažno kažnjavano i za koje carinske i/ili porezne prekršaje. Za navedena lica provodi se i službena provjera u prekršajnoj bazi podataka u UIO,

f) da se protiv podnosioca zahtjeva, njegovog odgovornog lica i lica ovlaštenog za zastupanje (lica upisana u odluci o registraciji), kao i lica iz tačke h) ovog stava ne vodi krivični postupak za krivično djelo u vezi poslovne djelatnosti podnosioca zahtjeva i/ili za krivično djelo u vezi kršenja carinskih i/ili poreznih propisa, o čemu se uz zahtjev, za svako navedeno lice, podnosi uvjerenje izdato od nadležnog suda,

g) da ima zadovoljavajući sistem vođenja poslovne i, po potrebi, evidencije o prijevozu robe, koji omogućava efikasan nadzor postupka i provođenja carinske kontrole, naročito naknadne kontrole,

h) da lice koje je, kod podnosioca zahtjeva, odgovorno za provođenje statusa ovlaštenog pošiljaoca (u daljnjem tekstu: lice odgovorno za pojednostavljenje) poznaje carinske i druge propise primjenjive na carinski postupak provoza i traženo pojednostavljenje u tom postupku i robu koja će biti predmet istog,

i) da ima uspostavljen sistem kontrole angažovanih prijevoznika u smislu poštivanja propisa,

j) da je korisnik sveobuhvatnog osiguranja za postupak provoza koja glasi na njegovo ime, ili da mu je odobreno oslobađanje od polaganje osiguranja,

k) da na dan provjere podnijetog zahtjeva, u skladu sa članom 12. stav (2) i (3) ovog uputstva, nema neizmirenog dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, koje je UIO nadležna naplaćivati prema Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, Zakonu o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Zakonu o postupku indirektnog oporezivanja (u daljnjem tekstu: dug po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi).

(2) Podnosilac zahtjeva kojem bude odobren status ovlaštenog pošiljaoca mora i dalje u toku važenja odobrenja ispunjavati uvjete i kriterije propisane za navedeno odobreno pojednostavljenje i obaveze koje proizilaze iz odobrenja, ne dovodeći u pitanje njegove obaveze kao deklaranta i glavnog obveznika i pravila koja uređuju nastanak carinskog duga.

Član 9.
(Izuzeće u pogledu odobravanja i korištenja statusa ovlaštenog pošiljaoca)

(1) Status ovlaštenog pošiljaoca ne može se odobriti za robu za koju se, u predkontroli podnijetog zahtjeva iz člana 13. ovog uputstva, ocijeni da nije moguće provoditi efikasan nadzor postupka i carinske kontrole.

(2) Odobreni status ovlaštenog pošiljaoca ne može se koristiti kada:

a) nisu ispunjeni uvjeti iz člana 11. ovog uputstva,

b) ovlašteni pošiljalac ne ispunjava uvjet iz člana 15. ovog uputstva u pogledu osiguranja za obezbjeđenje duga u postupku provoza,

c) u slučaju kada je to određeno posebnom odlukom UIO, za vrijeme primjene te odluke.

Član 10.
(Podnošenje zahtjeva)

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca podnosi se Sektoru za carine u Središnjem uredu UIO.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca podnosi se na obrascu iz Priloga 1. ovog uputstva.

(3) Kada se zahtijeva da se roba otprema u postupku provoza u statusu ovlaštenog pošiljaoca iz više prostora koji su smješteni na područjima različitih polaznih carinskih ureda, u zahtjevu se za svaki prostor moraju navesti podaci:

a) o licu odgovornom za odnosno pojednostavljenje kod podnosioca zahtjeva,

b) o polaznom carinskom uredu.

(4) Uz zahtjev, podnosilac zahtjeva podnosi sljedeće:

a) dokumente kojima dokazuje ispunjenost uvjeta i kriterija iz člana 8. stav (1) tačka a), c), e) i f) ovog uputstva,

b) kopiju prihvaćenog sveobuhvatnog osiguranja za provoz ili odobrenje o oslobađanju od polaganja osiguranja, u svrhe dokaza o ispunjenosti uvjeta iz člana 8. stav (1) tačka j) ovog uputstva,

c) interno uputstvo o provođenju statusa ovlaštenog pošiljaoca kod podnosioca zahtjeva,

d) sva druga dokumenta kojima eventualno raspolaže podnosilac zahtjeva, koja mogu biti od uticaja kod rješavanja podnijetog zahtjeva (npr. dozvole nadležnih inspekcijskih organa, obavezujuće informacije o tarifnom svrstavanju robe prema Carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine, odobrenje za ovlaštenog izvoznika, odobrenje za odobrenog izvoznika, odgovarajući certifikati npr. ISO i drugo).

(5) Podnošenjem zahtjeva za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca podnosilac se obavezuje:

a) da će carinskom organu, u cilju carinske kontrole robe i postupka, omogućiti neograničen pristup svim dokumentima i evidencijama (fizički i/ili elektronski pristup), obezbjediti pogodan prostor za rad carinskog organa prilikom kontrole, te pri tom pružiti svu potrebnu pomoć,

b) da će obezbjediti odgovarajuće prostorije za smještaj, utovar, istovar, pregled i uzimanje uzoraka robe, te za pregled prijevoznog sredstva.

(6) Pored ostalih podataka u zahtjevu moraju biti navedene osobe odgovorne za provođenje pojednostavljenog postupka. Osnovno je pravilo da su osobe, koje su u zahtjevu za sticanje statusa ovlaštenog pošiljaoca predložene za provođenje pojednostavljenog postupka, zaposlene kod podnosioca zahtjeva i da ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku, odnosno da imaju položen ispit za ovlaštenog carinskog zastupnika, radi čega je u prilogu zahtjeva potrebno priložiti dokaz o istom.

(7) U slučajevima u kojima podnosilac zahtjeva nema zaposlenu osobu koja ispunjava navedeni uvjet, može sklopiti ugovor sa podnosiocem isprava (deklarantom) koji će za njega obavljati poslove zastupanja i koji će pored odgovornih osoba ovlaštenog pošiljaoca biti naveden u odobrenju. U takvom slučaju u zahtjevu za sticanje statusa ovlaštenog pošiljaoca podnosilac zahtjeva kao odgovorne osobe navodi:

a) podnosioca isprava (deklaranta) sa kojim je sklopio ugovor o poslovima zastupanja,

b) osobe zaposlene kod podnosioca zahtjeva koje ne ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova zastupanja.

(8) Podnosilac je također dužan priložiti dokaze o posjedovanju odobrenja za elektronsku komunikaciju sa NCTS koje sadrži podatke o aplikaciji koju će ovlašteni pošiljalac koristiti za podnošenje deklaracije i razmjenu podataka elektronskim putem. Dokazima se smatraju ovjerene fotokopije odobrenja izdatog od nadležne organizacione jedinice UIO, Sektor za IT, Odsjek za PKI.

Član 11.
(Mjere trgovinske politike i inspekcijska kontrola roba)

(1) Ako roba koja se otprema u postupku provoza u statusu ovlaštenog pošiljaoca podliježe nekoj od mjera trgovinske politike (npr. nalazi se na režimu "dozvole") primjenjive u odnosnom postupku provoza, može se koristiti postupak provoza u tom statusu samo pod uvjetom ako ovlašteni pošiljalac, u trenutku prijavljivanja robe po tom postupku, ima potrebnu dozvolu za robu, a podaci o toj dozvoli unose se u grupi podataka "Priloženi dokumenti, uvjerenja i odobrenja" u elektronskoj provoznoj deklaraciji (IE015) ili u polje 44 provozne deklaracije u papirnom obliku.

(2) Ako roba koja se otprema u postupku provoza u statusu ovlaštenog pošiljaoca podliježe nekoj od inspekcijskih kontrola u vanjskotrgovinskom prometu primjenjivoj u odnosnom postupku provoza, može se koristiti postupak provoza u tom statusu samo pod uvjetom ako ovlašteni pošiljalac, u trenutku prijavljivanja robe po tom postupku, ima za robu potrebno odobrenje ili suglasnost nadležnog inspekcijskog kontrolnog organa, o kojem se podaci unose u grupi podataka "Priloženi dokumenti, uvjerenja i odobrenja" u elektronskoj provoznoj deklaraciji (IE015) ili u polje 44 provozne deklaracije u papirnom obliku.

Član 12.
(Provjera uvjeta prije dostavljanja Grupi za kontrolu)

(1) Nakon prijema zahtjeva za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca, Sektor za carine, prije provjere iz stava (4) ovog člana i dostavljanja zahtjeva nadležnoj Grupi za kontrolu na postupanje, provjerava da li podnosilac zahtjeva ispunjava uvjete iz člana 8. stav (1) tačka a), b), c), e), f), j) i k) ovog uputstva.

(2) U svrhu provjere ispunjenosti uvjeta iz člana 8. stav (1) tačka k) ovog uputstva, kod nadležne organizacione jedinice UIO, koristi se obrazac iz Priloga 3. ovog uputstva.

(3) Ako podnosilac zahtjeva ima neizmirenog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, navedeni uvjet smatra se ispunjenim ako mu je, prije podnošenja zahtjeva, u skladu sa propisima o indirektnom oporezivanju, rješenjem UIO odobreno odgođeno plaćanje ili plaćanje istog u ratama i da je, u slučaju ako mu je odobreno plaćanje istog u ratama, izmirio iznose rata dospjelih za plaćanje do dana provjere podnijetog zahtjeva.

(4) Ako se u provjeri utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz člana 8. stav (1) tačka a), b), c), e), f), j) i k) ovog uputstva, Sektor za carine dalje provjerava ostale formalne uvjete zahtjeva, nakon čega, zahtjev sa njegovim prilozima i obavljenim provjerama, dostavlja nadležnoj Grupi za kontrolu na dalje postupanje u skladu sa članom 13. ovog uputstva.

(5) Uz provjeru ostalih uvjeta Sektor za carine vrši provjeru predloženih odgovornih osoba. U slučajevima u kojima je podnosilac zahtjeva sklopio ugovor sa podnosiocem isprava (deklarantom), te su uz njega kao odgovorna lica predložena lica zaposlena kod podnosioca zahtjeva koja ne ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova zastupanja, Sektor za carine će izvršiti provjeru znanja predloženih osoba o poznavanju pojednostavljenog postupka. Provjera znanja tih osoba obaviće se ovisno od vrste robe koju ovlašteni pošiljalac namjerava otpremati u pojednostavljenom postupku, mjerama kojima podliježe takva roba, postupcima koji se zahtijevaju, te obavezama koje mora ispuniti ovlašteni pošiljalac. Podnosilac zahtjeva je dužan uz zahtjev dostaviti prilog u kome se uz podnosioca isprava (deklaranta), navode i lica zaposlena kod podnosioca zahtjeva kao odgovorna lica.

(6) Kada ovlašteni pošiljalac koristi usluge podnosioca isprava (deklaranta), odgovornost za sve nepravilnosti i propuste koji mogu nastati korištenjem pojednostavljenog postupka je na ovlaštenom pošiljaocu i njegovom zaposleniku koji je u odobrenju naveden kao odgovoran za pravilno provođenje pojednostavljenja.

Član 13.
(Provjera uvjeta i kriterija za odobravanje statusa ovlaštenog pošiljaoca od strane Grupe za kontrolu)

(1) Grupa za kontrolu, po prijemu zahtjeva za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca vrši predkontrolu podnijetog zahtjeva u kojoj provjerava uvjete i kriterije koje podnosilac zahtjeva, shodno članu 289. stav (2) (za status ovlaštenog pošiljaoca) i članu 312. Odluke, i odredbama člana 8. ovog uputstva, mora ispuniti za traženo pojednostavljenje.

(2) Provjera ispunjenosti uvjeta za status ovlaštenog pošiljaoca koju u predkontroli vrši Grupa za kontrolu, obuhvata provjere navedene u stavu (3) do (5) ovog člana.

(3) Provjera kod nadležnih organizacionih jedinica UIO obuhvata sljedeće:

a) provjeru odgovarajućeg obima poslovanja, tj. da li podnosilac zahtjeva samo povremeno ili na redovnoj osnovi prijavljuje robu za postupak provoza, odnosno da li na redovnoj osnovi otprema pošiljke u postupku provoza,

b) procjenu pridržavanja carinskih i/ili poreznih propisa u prethodnom periodu:

u procjeni ovog kriterijuma, pored uvida u dostavljena uvjerenja iz člana 8. stav (1) tačka e) ovog uputstva, Grupa za kontrolu vrši provjeru i u prekršajnoj bazi podataka u UIO. Smatra se da je ovaj kriterijum ispunjen ako podnosilac zahtjeva, odgovorno lice podnosioca zahtjeva i lice ovlašteno za zastupanje (lica iz odluke o registraciji) i lice odgovorno za pojednostavljenje iz člana 8. stav (1) tačka h) ovog uputstva, u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva nije pravosnažno proglašeno krivim za ozbiljan prekršaj ili ponovljene prekršaje carinskih i/ili poreznih propisa ili teže krivično djelo koje je u vezi sa njegovom privrednom djelatnosti. Ако Grupa za kontrolu, s obzirom na odnos između broja ili obima carinskih postupaka podnosioca zahtjeva i broja i vrste povreda carinskih i/ili poreznih propisa, smatra da je povreda carinskih i/ili poreznih propisa neznatna (zanemarljiva) i ne dovodi u sumnju "dobru vjeru" podnosioca zahtjeva, smatra se da se podnosilac zahtjeva pridržavao carinskih i/ili poreznih propisa u prethodnom periodu. Ako Grupa za kontrolu procijeni da je podnosilac zahtjeva počinio teže ili ponovljene prekršaje carinskih i/ili poreznih propisa ili teže krivično djelo koje je u vezi sa njegovom privrednom djelatnosti, ne može izdati mišljenje da podnosilac zahtjeva ispunjava uvjete za traženo pojednostavljenje,




c) pribavljanje mišljenja polaznog carinskog ureda navedenog u zahtjevu o dosadašnjem radu, odnosno pouzdanosti podnosioca zahtjeva za odobravanje traženog pojednostavljenja,

d) uzima u obzir nepravilnosti iz dosadašnjih carinjenja (zapisnike polaznog carinskog ureda navedene u zahtjevu o njihovim nalazima, odnosno nepravilnostima od strane podnosioca zahtjeva u vezi carinskih postupaka),

e) uzima u obzir nalaze iz zapisnika Grupe za kontrolu o dosadašnjim naknadnim kontrolama kod podnosioca zahtjeva, te da li su eventualne nepravilnosti utvrđene u tim kontrolama otklonjene i da li podnosilac zahtjeva poštuje nalaze u vezi naknadnih kontrola,

f) uzima u obzir podatke o podnosiocu zahtjeva iz evidencije organizacione jedinice UIO nadležne za analizu rizika i selektivitet.

(4) Provjera kod podnosioca zahtjeva obuhvata sljedeće:

a) obaviti predkontrolu kao da se radi o redovnoj naknadnoj kontroli, pri čemu u obzir uzeti reprezentativno vrijeme i broj transakcija,

b) da li podnosilac zahtjeva ima zadovoljavajući sistem vođenja poslovne i, po potrebi, evidencije o prijevozu robe, koji omogućava efikasan nadzor postupka i provođenja carinske kontrole, naročito naknadne kontrole. Sistem vođenja evidencije je odgovarajući kada podnosilac zahtjeva ima:

1) organizaciju administracije koja odgovara vrsti i obimu poslovanja i koja je pogodna za upravljanje prometom robe i ima unutrašnju kontrolu koja omogućava otkrivanje nezakonitih i nepropisnih transakcija,

2) uspostavljeno vođenje knjigovodstvene evidencije u skladu sa računovodstvenim standardima općeprihvaćenim u Bosni i Hercegovini,

3) kada je to potrebno, zadovoljavajuću proceduru efikasne kontrole poštivanja uvoznih ograničenja ili zabrana i inspekcijskih kontrola, kao i drugih mjera i propisa koji se odnose na stavljanje robe u zahtijevani postupak provoza,

4) prihvatljiv (uredan) sistem arhiviranja dokumentacije i evidencija (kako podnosilac zahtjeva čuva i arhivira dokumentaciju i evidencije i da li takav način čuvanja i arhiviranja omogućava kontrolu carinskom organu, te način uvezivanja komercijalnih dokumenata sa dokumentima koji nastaju u fazi carinjenja),

5) logistički sistem koji omogućava razlikovanje domaće i strane robe,

6) zaposlenima ukazuje na potrebu obavještavanja carinskog organa o poteškoćama sa kojima se susreću i obavještava carinski organ o takvim slučajevima,

7) prihvatljive mjere za zaštitu od neovlaštenog pristupa i gubitka podataka, u fizičkom i informaciono-tehničkom smislu,

8) da carinskom organu za potrebe kontrole, omogući fizički i elektronski pristup svojm carinskim i transportnim dokumentima i evidencijama,

c) usmenim putem, provjeru znanja lica odgovornih za pojednostavljenje kod podnosioca zahtjeva. Provjera znanja obuhvata provjeru poznavanja carinskih i drugih propisa primjenjivih na traženo pojednostavljenje, poznavanje postupka kod podnosioca zahtjeva u vezi tog pojednostavljenja i svih obaveza koje on preuzima i koje je obavezan ispuniti, te provjeru poznavanja vrste robe koju otprema u postupku provoza, kao i poznavanje mjera kojima podliježe takva roba,

d) da li ima uspostavljen sistem kontrole angažiranih prijevoznika u smislu poštivanja propisa,

e) da li je interno uputstvo podnosioca zahtjeva o provođenju statusa ovlaštenog pošiljaoca (npr. faze odvijanja tog postupka, te ko i kada iste obavlja i drugo) u skladu i sa važećim carinskim propisima i ovim uputstvom (uz dopuštenost da podnosilac zahtjeva, u okviru tog dokumenta, interno organizuje način izvođenja navedenog pojednostavljenja).

(5) U predkontroli podnijetog zahtjeva, Grupa za kontrolu može od podnosioca zahtjeva, pored podataka navedenih u zahtjevu i dokumenata priloženih uz zahtjev, zatražiti dopunu podataka i dokumenata ili evidencija (uz ostavljanje roka za to), ako to ocijeni potrebnim radi utvrđivanja činjenica koje mogu biti od uticaja na donošenje odluke u vezi podnijetog zahtjeva, odnosno utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za traženo pojednostavljenje.

(6) O rezultatima izvršenih provjera iz stava (3) do (5) ovog člana u vezi ispunjenosti uvjeta za odobravanje traženog statusa ovlaštenog pošiljaoca, Grupa za kontrolu sačinjava zapisnik u tri primjerka, od kojih jedan uručuje podnosiocu zahtjeva. U zapisniku, izdvojeno na kraju, Grupa za kontrolu, shodno rezultatima izvršenih provjera, navodi mišljenje o ispunjenosti uvjeta za odobravanje traženog pojednostavljenja, nakon čega, zahtjev sa njegovim prilozima i zapisnikom, čim prije, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana prijema zahtjeva, dostavlja Sektoru za carine. Ako Grupa za kontrolu daje negativno mišljenje, u zapisniku pobliže navodi i razloge za takvo mišljenje i o istima dostavlja raspoložive dokaze.

(7) U slučaju kada nadležna Grupa za kontrolu, istovremeno ili prije okončanja započete predkontrole kod podnosioca zahtjeva u skladu sa stavom (4) ovog člana, pored zahtjeva za izdavanje odobrenja za ovlaštenog pošiljaoca primi i zahtjev za ovlaštenog primaoca ili obrnuto, ili primi i zahtjev za izdavanje odobrenja za lokalno izvozno i/ili uvozno carinjenje istog podnosioca, tada istovremeno kod podnosioca zahtjeva vrši predkontrolu po svim podnijetim zahtjevima.

(8) Ako je Grupa za kontrolu, u posljednjih šest mjeseci, kod podnosioca zahtjeva obavila predkontrolu u vezi zahtjeva za lokalno izvozno ili uvozno carinjenje, u davanju mišljenja po zahtjevu za status ovlaštenog pošiljaoca, može uzeti u obzir rezultate te kontrole.

Član 14.
(Odluka po zahtjevu)

(1) Odluku po zahtjevu za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca donosi Sektor za carine, u roku od tri mjeseca od dana prijema urednog zahtjeva.

(2) U odobrenju se posebno navodi:

a) polazni carinski ured ili polazni carinski uredi nadležni za predstojeće postupke provoza,

b) rok koji je na raspolaganju polaznim carinskim uredima nakon što ovlašteni pošiljalac podnese provoznu deklaraciju kako bi carinski ured proveo kontrolu robe, prema potrebi, prije puštanja robe u postupak provoza,

c) odobrene lokacije sa kojih ovlašteni pošiljalac može stavljati robu u provozni postupak,

d) vremenski period u kome se može koristiti odobrenje,

e) mjere za identifikaciju robe koje treba preduzeti; u tom slučaju carinski organ može propisati da prijevozna sredstava ili paket ili paketi imaju posebne plombe koje je odobrio carinski organ i koje su u skladu sa karakteristikama iz člana 311. stav (1) Odluke, odnosno Priloga 37. Odluke, te namijenjene da ih stavi ovlašteni pošiljalac,

f) zabranjene kategorije ili kretanja robe,

g) operativne i kontrolne mjere koje ovlašteni pošiljalac mora poštovati,

h) ako je to primjenjivo, posebne uvjete povezane sa postupcima za provoz koji se provode van redovnog radnog vremena polaznog carinskog ureda.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca, bez daljnje provjere ostalih uvjeta i kriterija, odbija se u slučaju ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava bilo koji od uvjeta navedenih u članu 8. stav (1) tačka a), b), c), f), j) ili k) ovog uputstva.

(4) Ako je zahtjev za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca upućen nadležnoj Grupi za kontrolu, odluka po podnijetom zahtjevu donosi se nakon dostavljanja zapisnika Grupe za kontrolu.

(5) Ako je Grupa za kontrolu po podnijetom zahtjevu dala mišljenje da podnosilac zahtjeva ispunjava uvjete za odobravanje traženog statusa ovlaštenog pošiljaoca, podnosiocu zahtjeva izdaje se odobrenje. Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme i važi sve dok imalac tog odobrenja ispunjava uvjete i dok postoji ekonomska opravdanost za odobrenim pojednostavljenjem, odnosno do ukidanja. Odobrenje važi od dana izdavanja.

(6) Ako nakon izdavanja odobrenja dođe do promjene lica odgovornog za pojednostavljenje iz člana 8. stav (1) tačka h) ovog uputstva, ne vrši se nikakva izmjena ili dopuna odobrenja. U tom slučaju, ovlašteni pošiljalac polaznom carinskom uredu dostavlja potrebne podatke o tom licu i uvjerenje iz člana 8. stav (1) tačka e) ovog uputstva.

(7) Po jedan primjerak odobrenja dostavlja se nosiocu odobrenja, Odsjeku za kontrolu u Središnjem uredu UIO, Sektoru za informacione tehnologije, organizacionoj jedinici UIO nadležnoj za analizu rizika i selektivitet, polaznom carinskom uredu navedenom u odobrenju, Grupi za kontrolu i Odsjeku za poslovne usluge u regionalnom centru prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

(8) Ako u predkontroli zahtjeva provedenoj shodno članu 13. ovog uputstva, Grupa za kontrolu utvrdi da podnosilac zahtjeva ne ispunjava uvjete za traženo pojednostavljenje, donosi se odluka o odbijanju zahtjeva.

(9) Nakon izdatog odobrenja Sektor za carine će evidentirati odobrenje u registar odobrenja informacionog sistema UIO.

Član 15.
(Obezbjeđenje carinskog duga)

(1) Ovlašteni pošiljalac, u trenutku prijavljivanja robe za postupak provoza u statusu ovlaštenog pošiljaoca, mora iz položenog sveobuhvatnog osiguranja za postupak provoza imati raspoređen iznos sredstava dovoljan za obezbjeđenje naplate mogućeg duga za provozne radnje kod odobrenog polaznog carinskog ureda kod kojeg prijavljuje robu u navedenom statusu, u protivnom ne može koristiti status ovlaštenog pošiljaoca.

(2) Položenim osiguranjem iz stava (1) ovog člana obezbjeđuje se dug koji bi mogao nastati za robu koja se, kod polaznog carinskog ureda navedenog u odobrenju, stavlja u postupak provoza u statusu ovlaštenog pošiljaoca.

(3) Ako je garantni carinski ured poništio (član 297. stav (2) Odluke) ili ukinuo (član 297. stav (3) Odluke) odobrenje za oslobađanje od polaganja osiguranja koje je izdala ovlaštenom pošiljaocu, ukinula odluku o prihvatanju preuzete obaveze jemca koji je izdao osiguranje koje koristi ovlašteni pošiljalac (član 259. stav (1) Odluke) ili je jemac opozvao preuzetu obavezu (član 259. stav (3) Odluke), ovlašteni pošiljalac mora u roku od 15 dana od dana prijema odluke o ukidanju od strane ovlaštenog pošiljaoca ili jemca, odnosno 15 dana od dana kada je jemac o opozivu obavijestio garantni carinski ured, dostaviti novo valjano sveobuhvatno osiguranje na prihvatanje garantnom carinskom uredu. U sadržaju teksta tog osiguranja mora biti navedeno da se njime preuzimaju obaveze i iz osiguranja koje zamjenjuje, sa naznakom podataka o ranijem osiguranju (broj i datum, podaci o izdavaocu osiguranja). U protivnom, ovlašteni pošiljalac ne može stavljati robu u postupak provoza u odobrenom statusu ovlaštenog pošiljaoca i izdato odobrenje za korištenje statusa ovlaštenog pošiljaoca se ukida, zato što više nisu ispunjeni uvjeti za izdavanja istog (član 297. stav (3) Odluke).

(4) Ako polazni carinski ured utvrdi da osiguranje iz stava (1) ovog člana ne obezbjeđuje ili više nije sigurno da će obezbijediti naplatu duga u potpunosti ili blagovremeno, može od ovlaštenog pošiljaoca, shodno članu 222. Zakona, zahtijevati da položi dodatno osiguranje ili da osiguranje iz stava (1) ovog člana zamijeni novim.

Član 16.
(Ukidanje odobrenja)

(1) Imalac odobrenja pismeno obavještava Sektor za carine o svim okolnostima i promjenama koje nastanu nakon donošenja odobrenja, a koje mogu uticati na dalje važenje ili sadržaj odobrenja.

(2) Ako polazni carinski ured u provođenju statusa ovlaštenog pošiljaoca ili Grupa za kontrolu prilikom naknadne kontrole, utvrdi da postoji neki od razloga za ukidanje odobrenja, donosiocu odobrenja podnosi prijedlog za ukidanje odobrenja. Prijedlog sadrži obrazložene razloge i, u prilogu, zapisnik o kontroli i raspoložive dokaze.

(3) Odobrenje se ukida ako imalac odobrenja:

a) kao i druga lica iz člana 13. stav (3) tačka b) ovog uputstva počini ozbiljan prekršaj ili ponovljene prekršaje carinskih i/ili poreznih propisa ili teže krivično djelo koje je u vezi sa njegovom privrednom djelatnosti,

b) ne izmiruje dospjeli dug po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi za vrijeme važenja odobrenja, što će Sektor za carine redovno provjeravati svakih šest mjeseci. U tom slučaju, postupak za ukidanje odobrenja, osim carinskih organa iz stava (2) ovog člana i člana 17. ovog uputstva kada imaju saznanje o navedenom, može po službenoj dužnosti pokrenuti i Sektor za carine,

c) u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu odobrenja ne počne sa korištenjem odobrenja, ili ga ne upotrebljava više od šest mjeseci ili u tom periodu samo povremeno otprema robu u statusu ovlaštenog pošiljaoca (odobrenje minimalno koristi), odnosno kada više ne postoji ekonomska opravdanost za odobrenim pojednostavljenjem,

d) traži ukidanje odobrenja,

e) u slučaju iz člana 14. Zakona.

(4) Ukidanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca nema uticaja na postupke provoza koji su započeti po odobrenju, a nisu završeni do ukidanja.

(5) Imaocu odobrenja kojem je poništeno ili ukinuto odobrenje za status ovlaštenog pošiljaoca ne može se ponovo odobriti taj status prije isteka tri godine od dana stupanja na snagu odluke o poništenju, odnosno prije isteka godinu dana od dana stupanja na snagu odluke o ukidanju odobrenja.

Član 17.
(Provjera ispunjavanja uvjeta i kriterija i ponovna procjena odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca)

(1) Provjera ispunjavanja uvjeta i kriterija tokom važenja odobrenja je stalna aktivnost polaznog carinskog ureda i Grupe za kontrolu.

(2) Ako je odobrenje izdato licu od čijeg je osnivanja proteklo manje od tri godine, u prvoj godini poslije izdavanja odobrenja vrši se pojačani nadzor (uključujući i provjeru ispunjavanja uvjeta i kriterija). https://www.anwalt-bih.de

(3) Na osnovu rezultata provedenog praćenja navedenog u stavu (1) i (2) ovog člana, Sektor za carine vrši ponovnu procjenu ispunjavanja uvjeta, odnosno ponovnu procjenu odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca. Sektor za carine također vrši ponovnu procjenu i o rezultatima iste obavještava imaoca odobrenja u sljedećim slučajevima:

a) kada je došlo do značajnih promjena u odgovarajućim propisima koje utiču na odobrenje,

b) kada je to potrebno zbog informacija koje je dostavio imalac odobrenja u skadu sa članom 16. stav (1) ovog uputstva ili koje su dostavili drugi organi ili tijela.

Član 18.
(Privremeno ukidanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca)

(1) Na zahtjev imaoca odobrenja ili na osnovu rezultata ponovne procjene odobrenja, Sektor za carine može privremeno ukinuti odobrenje za status ovlaštenog pošiljaoca.

(2) Cilj privremenog ukidanja odobrenja je da omogući imaocu odobrenja da preduzme potrebne mjere kako bi osigurao ispunjavanje uvjeta ili poštivanje obaveza koje proizlaze iz odobrenja ili omogućiti Sektoru za carine da pribavi potrebne elemente za odlučivanje o poništenju, ukidanju ili izmjeni odobrenja.

(3) Period privremenog ukidanja utvrđuje Sektor za carine na osnovu informacija koje je dobio od strane imaoca odobrenja ili na osnovu drugih informacija kojima isti raspolaže. Isti odgovara periodu koji je potreban imaocu odobrenja da preduzme potrebne mjere kako bi osigurao ispunjavanje uvjeta ili poštivanje obaveza prema odobrenju, odnosno periodu koji je potreban Sektoru za carine da utvrdi da li su ispunjeni uvjeti za poništenje, ukidanje ili izmjenu odobrenja.

(4) Period privremenog ukidanja odobrenja može se dodatno produžiti na zahtjev imaoca odobrenja, za period koji je potreban Sektoru za carine da provjeri da li se preduzetim mjerama ispunjavaju uvjeti ili poštivanje obaveza, a produženi period ne može prelaziti 30 dana.

(5) Ako Sektor za carine namjerava poništiti, ukinuti ili izmjeniti odobrenje, period privremenog ukidanja može se produžavati prema potrebi do dana od kojeg će pomenute odluke početi proizvoditi pravno dejstvo.

(6) Privremeno ukidanje odobrenja završava se istekom perioda privremenog ukidanja, osim ako je privremeno ukidanje opozvano ili je privremeno ukinuto odobrenje poništeno, ukinuto ili izmijenjeno.

DIO TREĆI - PROVOĐENJE POSTUPKA KOD OVLAŠTENOG POŠILJAOCA


Član 19.
(Kvalifikovana elektronska potvrda-elektronski potpis)

(1) U skladu sa odredbom člana 261. Odluke, ovlašteni pošiljalac mora deklaracije za provoz podnositi sistemom elektronske razmjene podataka, te na taj način i obavještavati nadležni polazni carinski ured.

(2) Radi provođenja postupka ovlašteni pošiljalac mora osigurati elektronsku komunikaciju sa sistemom UIO (NCTS), odnosno potrebne tehničke uvjete za razmjenu elektronskih poruka sa UIO.

(3) Specifični tehnički zahtjevi sistema elektronske razmjene podataka između informacionog sistema UIO i Informacionih sistema privrednika mogu se pronaći na službenoj web stranici UIO. Prije registracije za korištenje carinskih elektronskih usluga, ovlašteni pošiljalac mora osigurati certifikate za korištenje elektronskog potpisa.

Član 20.
(Postupak kod ovlaštenog pošiljaoca)

(1) Kada ovlašteni pošiljalac namjerava robu staviti u provozni postupak, dužan je istu upisati u svoju evidenciju, utovariti u prijevozno sredstvo, te na prijevozno sredstvo staviti carinska obilježja upotrebom vlastitih kliješta ili posebnih plombi koje su odobrene prilikom dobijanja odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca.

(2) U prijevoznom sredstvu zajedno sa robom koja se provozi u pojednostavljenom postupku, može se nalaziti i roba koja se u postupku redovnog izvoza prevozi radi istupa iz carinskog područja Bosne i Hercegovine.

(3) Ovlašteni pošiljalac podnosi provoznu deklaraciju elektronskom porukom (IE015), pri čemu ista, pored ostalog, mora sadržavati:

a) lokalni referentni broj - LRN u formatu YYBAXXXXXXXXXXXXNNNNNN, gdje je YY - godina deklaracije, BA - šifra za BiH, 12X - privrednikov JIB i 6N - šest alfanumeričkih znakova za jedinstveni broj deklaracija u sistemu privrednog subjekta,

b) podatke o polaznom carinskom uredu koji je nadležan za kontrolu pojednostavljenog postupka (klasa podatka Polazni carinski ured u poruci (IE015), polje C u JCI),

c) podatke o odredišnom carinskom uredu kojem se mora podnijeti roba stavljena u postupak provoza (klasa podatka Odredišni carinski ured u poruci (IE015), polje 53 u JCI),

d) referentni broj (GRN) sveobuhvatnog osiguranja ili oslobađanja od polaganja osiguranja dodijeljen ovlaštenom pošiljaocu i ostali podaci o osiguranju (klasa podatka Osiguranje u poruci (IE015), polje 52 u JCI),

e) u klasi podatka Lokacija robe upisuje se šifra za vrstu lokacije, kvalifikator indikacije, broj odobrenja lokacije i po potrebi i dopunski identifikator odobrene lokacije koji su navedeni u odobrenju (klasa podatka Lokacija robe u poruci (IE015), polje 30 u JCI),

f) plan puta, ako je propisan,

g) za podatak "Rok predaje robe" unosi se datum do kojeg se roba mora predati odredišnom carinskom uredu,

h) za podatak "Broj plombi" unosi se broj stavljenih posebnih plombi,

i) za podatak "Identitet plombi" unosi se identifikaciona oznaka stavljenih posebnih plombi.

Član 21.
(Način obavještavanja polaznog carinskog ureda)

(1) Nakon sastavljanja deklaracije ovlašteni pošiljalac slanjem poruke "Podaci o deklaraciji" (IE015) podnosi deklaraciju za provoz, čime ujedno obavještava nadležni polazni carinski ured o namjeri stavljanja robe u postupak provoza.

(2) Ako je deklaracija podnesena najkasnije 60 minuta prije isteka radnog vremena polaznog carinskog ureda i sistem analize rizika je odobrio puštanje pošiljke bez kontrole, pošiljka se može pustiti u provoz istekom vremenskog ograničenja (timer-a). Međutim, ako sistem analize rizika naloži fizički pregled robe, korisnik odobrenja dužan je zadržati robu do dolaska carinskog službenika koji će izvršiti carinski pregled. Polazni carinski ured obavještava ovlaštenog pošiljaoca da će izvršiti pregled robe slanjem poruke "Obavještenje o odluci za kontrolu" (IE060).

(3) Ako podnesena provozna deklaracija ne ispunjava propisane uvjete, o istome će ovlašteni pošiljalac biti obaviješten porukom "Deklaracija odbijena" (IE056). U tom slučaju ovlašteni pošiljalac može provjeriti podatke koji su poslani elektronskom razmjenom podataka i može podnijeti novu provoznu deklaraciju slanjem nove poruke (IE015).

(4) Ako je podnesena provozna deklaracija ispravna, sistem automatski prihvata deklaraciju i dodjeljuje joj referentni broj (MRN) o čemu će ovlašteni pošiljalac biti informiran porukom "Dodijeljen MRN" (IE028).

(5) Kada je provoznoj deklaraciji dodijeljen MRN broj, polazni carinski ured na osnovu informacija dobijenih iz modula analize rizika odlučuje da li će predmetnu pošiljku pregledati prije puštanja u provoz. Postupanje polaznog carinskog ureda, u slučaju da je donesena odluka o fizičkom pregledu robe, opisano je u članu 22. ovog uputstva.

(6) Ovlašteni pošiljalac, nakon što je provozna deklaracija dobila MRN broj i nije donijeta odluka o kontroli, a poslije isteka vremenskog ograničenja (timer-a) navedenog u odobrenju, dobija poruku "Pušteno u provoz" (IE029), kojom se dozvoljava da se pošiljka otpremi u provozni postupak.

(7) Nakon što ovlašteni pošiljalac primi dopuštenje za puštanje robe porukom "Pušteno u provoz" (IE029), ovlašteni pošiljalac ispisuje Prateći provozni dokument (PPD) iz svog informacionog sistema ili ga ispisuje na osnovu primljenog pdf obrasca dostavljenog od strane polaznog carinskog ureda, predaje PPD prijevozniku i pušta robu u provozni postupak.

Član 22.


(Odluka o pregledu pošiljke - zaustavljanje vremenskog ograničenja "TIMER-a").

(1) Nakon aktiviranja poruke "Dodijeljen MRN" (IE028), aktivira se sistem analize rizika. Ukoliko sistem analize rizika odredi obaveznu kontrolu pošiljke (dodijeli crvenu rutu ), timer za automatsko oslobađanje pošiljke se zaustavlja, prekida se pojednostavljeni postupak i dalje postupak prelazi u redovan i provodi se na način propisan u Uputstvu za provođenje nacionalnog postupka provoza uz upotrebu NCTS sistema. U ovakvim slučajevima polazni carinski ured je dužan izvršiti kontrolu pošiljke prije puštanja u postupak provoza. Polazni carinski ured obavještava ovlaštenog pošiljaoca da će izvršiti pregled robe slanjem poruke "Obavještenje o odluci za kontrolu" (IE060).

(2) Ako sistem analize rizika ne odredi obaveznu kontrolu pošiljke, pa aktivira zelenu rutu (što znači da robu nije potrebno kontrolirati), polazni carinski ured ipak može donijeti odluku o kontroli pošiljke prije puštanja. U tom slučaju, polazni carinski ured mora prije isteka roka predviđenog u odobrenju (tzv. timer), isti zaustaviti na način da carinski službenik polaznog carinskog ureda u NCTS aplikaciji pokrene akciju "Stavi pošiljku pod kontrolu". Polazni carinski ured obavještava ovlaštenog pošiljaoca da će izvršiti pregled robe slanjem poruke "Obavještenje o odluci za kontrolu" (IE060).

(3) Neovisno od toga da li je sistem analize rizika odredio kontrolu pošiljke, ili je odluku o tome donio polazni carinski ured, carinski službenik je dužan, u razumnom roku, doći na pregled pošiljke u prostor ovlaštenog pošiljaoca.

(4) U slučaju da je potrebno obaviti kontrolu pošiljke prije otpreme, carinski službenik nadležnog polaznog carinskog ureda će iz NCTS sistema odštampati primjerak PPD-a označen kao "Kontrolni primjerak" (Office copy), te sa istim doći na pregled u prostor ovlaštenog pošiljaoca.

(5) Carinski službenik vrši pregled robe u odobrenim prostorima ovlaštenog pošiljaoca. Carinski službenik je dužan pregledati robu i isprave priložene uz provoznu deklaraciju i rezultate kontrole evidentirati u NCTS sistem.

(6) Ukoliko stanje robe odgovara podacima navedenim u deklaraciji i drugim ispravama carinski službenik će odobriti puštanje u provoz, o čemu se obavještava ovlašteni pošiljalac slanjem poruke "Pušteno u provoz" (IE029). Ako utvrđeno stanje ne odgovara evidenciji ili podacima iz priloženih isprava, službenik je dužan o tome sastaviti zapisnik.

Član 23.
(Nepravilnosti utvrđene pri kontroli robe)

(1) Ako se kontrolom otkriju nepravilnosti, polazni carinski ured će sačiniti zapisnik koji treba da bude potpisan od strane carinskog organa i ovlaštenog pošiljaoca i postupa se na način propisan u Uputstvu za provođenje nacionalnog postupka provoza uz upotrebu NCTS sistema.

(2) U slučaju kada se kontrolom utvrde veće nepravilnosti, polazni carinski ured obavještava ovlaštenog pošiljaoca da roba nije puštena (porukom "Nije pušteno u provoz" (IE051)) i na propisan način bilježi rezultat kontrole i deklaracija prelazi u status "Nije pušteno u provoz".

(3) Pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka za utvrđene nepravilnosti prilikom kontrole provodi se u skladu sa odgovarajućim propisima, neovisno od postupka obrade deklaracije u NCTS sistemu.

Član 24.
(Završetak postupka provoza - postupak kod odredišnog carinskog ureda)

(1) O puštanju robe u provoz ovlaštenog pošiljaoca se informira porukom "Pušteno u provoz" (IE029), odredišni carinski ured porukom "Najava očekivanog dolaska" (IE001), te provozne urede (ako postoje) porukom "Najava očekivanog provoza" (IE050).

(2) Prijevoznik je dužan primjerke Provoznog pratećeg dokumenta (PPD) i robu, u određenom roku, podnijeti odredišnom carinskom uredu.

(3) Postupak kod odredišnog carinskog ureda provodi se u skladu sa Uputstvom za provođenje nacionalnog postupka provoza uz upotrebu NCTS sistema.

(4) O razduženju provoznog postupka, ovlašteni pošiljalac će biti obaviješten od strane polaznog carinskog ureda porukom "Obavještenje o razduženju" (IE045), na osnovu koje će u svojoj evidenciji evidentirati da je predmetni postupak provoza razdužen.

DIO ČETVRTI - OSTALE ODREDBE


Član 25.
(Slanje pošiljke u rezervnom postupku)

(1) Ako ovlašteni pošiljalac usljed nedostupnosti informacionog sistema, želi koristiti rezervni postupak, mora pisanim putem zatražiti odobrenje za to od nadležnog polaznog carinskog ureda. Zahtjev za odobrenje primjene rezervnog postupka podnosi se putem faksa ili elektronske pošte. Nadležni polazni carinski ured prosljeđuje zahtjev za primjenu rezervnog postupka Grupi za nacionalni help desk i informira ovlaštenog pošiljaoca o odluci za primjenu rezervnog postupka. Način podnošenja zahtjeva kao i način i uvjeti odobravanja primjene rezervnog postupka propisan je članom 262. i Prilogom 45. Odluke i Uputstvom o provođenju provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka.

(2) U slučaju primjene rezervnog postupka provoza pojednostavljeni postupak provoza provodi se na sljedeći način:

a) ovlašteni pošiljalac mora robu upisati u svoju evidenciju, popuniti provoznu deklaraciju (primjerke 1, 4 i 5 JCI ili Provozni prateći dokument - PPD bez MRN broja), na kojima popunjava polje D, te nadležnom polaznom carinskom uredu faksom ili elektronskom poštom šalje primjerak 1 provozne deklaracije ili primjerak Provoznog pratećeg dokumenta,

b) nadležni polazni carinski ured obavještava ovlaštenog pošiljaoca o dodijeljenom broju deklaraciji u rezervnom postupku (FRN), na osnovu informacije koju je dobila od strane Grupe za nacionalni help desk, a koji je zadužen da vodi evidenciju svih provoznih deklaracija za koji se primjenjuje rezervni provozni postupak. Obavještavanje se vrši dostavljanjem primjerka provozne deklaracije faksom ili elektronskom poštom, na koji je upisan FRN broj, što istovremeno predstavlja dozvolu puštanja pošiljke u provozni postupak,

c) u slučaju da se nadležni polazni carinski ured odluči na pregled pošiljke prije otpreme neće ovlaštenog pošiljaoca obavijestiti o dodijeljenom broju (FRN), već je dužan poslati obavijest ovlaštenom pošiljaocu o pregledu pošiljke čime se zaustavlja puštanje robe u provoz. Primjer obavjesti o pregledu pošiljke nalazi se u Prilogu 2. ovog uputstva.

d) Kada bude odobreno puštanje robe, odnosno kada ovlašteni pošiljalac dobije FRN broj isti je dužan:

1) primjerke provozne deklaracije ovjeriti vlastitim pečatom navedenim prilikom izdavanja odobrenja za ovaj status (Prilog 50. Odluke). Ovjera se vrši u polju C provozne deklaracije,

2) upisati broj deklaracije (FRN broj) u polje C deklaracije, odnosno PPD-a (u treće polje pečata ovlaštenog pošiljaoca),

3) polje A primjeraka provozne deklaracije i Dodatnih listova ovjeriti pečatom "Rezervni postupak",

4) polje D popuniti:

- rokom predaje robe odredišnom carinskom uredu,

- upisati broj stavljenih posebnih plombi i njihove individualne identifikacione oznake,

- upisati tekst: "Ovlašteni pošiljalac - 99206",

5) uputiti robu odredišnom carinskom uredu.

(3) Nakon toga, ovlašteni pošiljalac pušta pošiljku u provoz, te pošiljku do odredišnog carinskog ureda prate primjerci 4. i 5. JCI ili primjerak PPD.

Član 26.
(Slanje robe izvan redovnog radnog vremena carinskog ureda)

(1) Ovlaštenom pošiljaocu može se odobriti da robu otprema izvan redovnog radnog vremena, ako je otpremu pisano najavio nadležnom polaznom carinskom uredu najkasnije 60 minuta prije završetka redovnog radnog vremena i ako je nadležni carinski ured pisano odobrio otpremu robe izvan redovnog radnog vremena. Ako je polazni carinski ured odobrio otpremu robe izvan redovnog radnog vremena, ovlašteni pošiljalac postupa na način propisan u čl. 20.-24. ovog uputstva.

(2) Ako nadležni polazni carinski ured nije odobrio otpremu robe izvan redovnog radnog vremena, ovlašteni pošiljalac ne može stavljati robu u provoz, odnosno ne može započeti provozni postupak.

Član 27.
(Naknadna carinska kontrola statusa ovlaštenog pošiljaoca)

(1) Shodno članu 92. Zakona, Grupa za kontrolu vrši naknadnu kontrolu pravilnosti provođenja statusa ovlaštenog pošiljaoca, i to obavezno u roku od šest mjeseci od dana izdavanja odobrenja, a kasnije u određenom vremenskom periodu prema planu naknadne kontrole. U naknadnoj kontroli, između ostalog, provjerava se: usklađenost carinskih deklaracija sa dokumentacijom koja ih prati, odgovarajuća evidencija koja se vodi, pravilno provođenje carinskog postupka koji je u pitanju, odnosno provjerava se pravilna primjena propisa primjenjivih na te postupke i statuse, kao i da li su uvjeti i kriteriji za korištenje odobrenja i dalje ispunjeni.

(2) Kada se vrši naknadna kontrola, carinski službenik koji je vršio naknadnu kontrolu dužan je u zapisniku o naknadnoj kontroli, pored ostalih navoda, navesti da li imalac odobrenja u provođenju statusa ovlaštenog pošiljaoca postupa u skladu sa izdatim odobrenjem, te da li su uvjeti i kriteriji za korištenje odobrenja i dalje ispunjeni.

(3) Ako Grupa za kontrolu, u naknadnoj kontroli, utvrdi da postoji neki od razloga za ukidanje odobrenja, donosiocu odobrenja podnijet će prijedlog za ukidanje odobrenja na postupanje u skladu sa članom 16. ovog uputstva, koji prijedlog sadrži obrazložene razloge i, u prilogu, zapisnik o naknadnoj kontroli i raspoložive dokaze. Navedeno ne isključuje druge mjere koje Grupa za kontrolu, u skladu sa svojom nadležnošću, može preduzimati u vršenju naknadne carinske kontrole.

(4) Stav (1) do (3) ovog člana primjenjuje se i u slučaju, kada, u određenim situacijama, naknadnu kontrolu provođenja statusa ovlaštenog pošiljaoca eventualno obavlja tim naknadne kontrole kojeg čine službenici iz različitih regionalnih centara.

DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 28.
(Upotreba ranijih odobrenja i rješavanje zahtjeva)

(1) Odobrenja za sticanje statusa Ovlaštenog pošiljaoca izdata do dana stupanja na snagu ovog uputstva ostaju na snazi šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog uputstva, ili do isteka roka njihovog važenja ili do njihovog ukidanja, ili do dobijanja novog odobrenja, ovisno od toga šta je ranije.

(2) Uvjeti pod kojima se odobrenja iz stava (1) ovog člana primijenjuju nakon stupanja na snagu ovog uputstva jesu oni koji su propisani odgovarajućim odredbama Zakona, Odluke i ovim uputstvom.

(3) Imaoc statusa ovlaštenog pošiljaoca koji namjerava i dalje da koristi ovaj status u skladu sa Zakonom, Odlukom i ovim uputstvom i želi novo odobrenje najkasnije do isteka roka od šest mjeseci iz stava (1) ovog člana, treba podnijeti novi uredni zahtjev za izdavanje odobrenja a koji je sastavni dio ovog uputstva i to najkasnije do 31. avgusta 2021. godine. Uz novi zahtjev prilaže se i kopija odobrenja iz stava (1) ovog člana, kao i kopije svih izmjena i dopuna tih odobrenja, koja se stavljaju van snage novim odobrenjem.

(4) Ako imaoc statusa ovlaštenog pošiljaoca ne pribavi odobrenje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog uputstva, ranije izdato odobrenje prestaje važiti po isteku tog roka, o čemu se ne donosi posebna odluka.

(5) Zahtjeve za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca zaprimljenog a neriješenog do stupanja na snagu ovog uputstva rješava nadležni carinski organ iz člana 10. stav (1) ovog uputstva u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona, Odluke i ovog uputstva.

(6) Zahtjeve za izmjene i/ili dopune odobrenja iz stava (1) ovog člana, zaprimljene a neriješene do dana stupanja na snagu ovog uputstva, rješava carinski organ koji je donio odobrenje čija se izmjena i i/ili dopuna traži, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog uputstva.

(7) Zahtjevi za izmjene i/ili /dopune odobrenja iz stava (1) ovog člana zaprimljeni od dana stupanja na snagu ovog uputstva bit će odbijeni kao nedopušteni, obzirom da od navedenog dana počinje primjena Zakon i Odluke.

(8) U postupku donošenja odobrenja po novom zahtjevu za izdavanje odobrenja u skladu sa Zakonom, Odlukom i ovim uputstvom može se, shodno članu 562. tačka (a) Odluke, prihvatiti i koristiti osiguranje koje je položeno do dana stupanja na snagu ovog uputstva za imaoca statusa ovlaštenog pošiljaoca ranije odobrenog po odobrenju iz stava (1) ovog člana i to do u njima navedenog roka važenja, osim ako u tom roku to osiguranje ne bude ukinuto ili opozvano.

Član 29.
(Sastavni dio uputstva)

Sastavni dio ovog uputstva čine:

a) Prilog 1. - Zahtjev za sticanje statusa ovlaštenog pošiljaoca,

b) Prilog 2. - Obavještenje o pregledu pošiljke,

c) Prilog 3. - Obrazac zahtjeva za provjeru izmirenja dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.

Član 30.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Broj 01-02-2-240-48/21
15. juna 2021. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]