BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#3066
UNOS LIČNIH PODATAKA U PREKRŠAJNI NALOG BEZ SAGLASNOSTI NOSIOCA PODATAKA
Zakon o zaštiti ličnih podataka

član 6 stav 1 tačka a)

Budući da je Ministarstvo unutrašnjih poslova nadležno za nadzor, kontrolu i regulisanje saobraćaja kao i za dostavljanje ličnih podataka u tu svrhu drugim kontrolorima saobraćaja, policijska stanica ima ovlašćenje da izda prekršajni nalog protiv počinioca saobraćajnog prekršaja bez njegove saglasnosti kada su u pitanju podaci koji se unose u nalog.

"Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr, dalje: Zakon) je opšti propis koji reguliše obradu i zaštitu ličnih podataka, a primjenjuje se na lične podatke koje obrađuju svi javni organi, fizička i pravna lica, osim ako posebnim zakonom nije propisano drugačije.

Član 4. Zakona propisuje principe obrade ličnih podataka kojih su dužni da se pridržavaju svi kontrolori u postupku obrade ličnih podataka. Jedan od principa obrade ličnih podataka je princip pravičnosti i zakonitosti propisan u stavu 1. tačka a) navedenog člana Zakona, koji podrazumijeva obradu ličnih podataka ukoliko je ona propisana zakonom ili podzakonskim propisom donesenim na osnovu zakona koji reguliše određenu oblast.

Zakonom o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona..., propisano je da unutrašnje poslove na području tog kantona vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (dalje: Ministarstvo). Prema odredbama tog zakona, Ministarstvo je nadležno za sprečavanje, otkrivanje i istragu krivičnih djela i prekršaja, vršenje poslova i zadataka koji se odnose na održavanje javnog reda i mira, zatim za nadzor, kontrolu i regulisanje saobraćaja, za druge poslove u oblasti saobraćaja koji su propisani zakonom i podzakonskim aktima, te za saradnju sa drugim sigurnosnim agencijama i drugim organima u BiH u okviru izvršavanja policijskih i unutrašnjih poslova, itd.

Shodno navedenom, Ministarstvo ima zakonit osnov da u svrhu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, obrađuje lične podatke građana, te da u tu svrhu traži i dostavlja drugim kontrolorima lične podatke istih. Takva obrada se može vršiti bez saglasnosti nosioca podataka u smislu člana 6. stav 1. tačka a) Zakona, prema kojem saglasnost nosioca podataka nije potrebna ukoliko se obrada ličnih podataka vrši u skladu sa zakonom ili je obrada neophodna de bi se ispunile nadležnosti utvrđene zakonom.

Stoga,... Ministarstvo nije imalo obavezu da traži saglasnost i da... obavještava o načinu prikupljanja ličnih podataka radi izdavanja prekršajnog naloga, jer je takva obrada vršena u svrhu ostvarivanja zakonskih nadležnosti Ministarstva."(Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, br. službeno od 3.1.2018. godine)

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]