BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1929
Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH

U organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) 12. juna 2017. godine održan je sastanak korisnika projekta pod nazivom „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ kojeg finansira Evropska unija.

Korisnici projekta vrijednog 7,4 miliona eura su 15 tužilaštava i osam sudova, VSTV BiH i Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH pri Ministarstvu pravde BiH. Projekat se finansira na osnovu Ugovora o grantu potpisanog između Evropske unije i Ministarstva finansija i trezora BiH (MFT BiH) koje vrši dalju distribuciju sredstava krajnjim korisnicima preko nadležnih ministarstva finansija.

Pored predstavnika sudova i tužilaštava kao korisnika projekta, sastanku su prisustvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH i predstavnici Misije OSCE-a u BiH.

Cilj sastanka je bio da se razmotre finansijski i drugi aspekti projekta te prezentuju ostvareni rezultati kako bi se obezbijedila pravovremena implementacija planiranih aktivnosti i realizacija očekivanih rezultata i ciljeva.

U prvom dijelu sastanka razmatrani su finansijski aspekti realizacije projekta u okviru kojeg su predstavnici MFT BiH predstavili i pojasnili metodologiju i procedure u vezi finansijskih izvještaja te dali objašnjenja drugih finansijskih pitanja. Tokom drugog dijela sastanka razmatrane su obaveze korisnika, prvenstveno tužilaštava, u vezi podnošenja izvještaja o radu na predmetima ratnih zločina i izrade planova rješavanja predmeta ratnih zločina u tužilaštvima, te je prezentovana dosadašnja dinamika procesuiranja predmeta i njeni efekti na realizaciju projektnih ciljeva.

Konstatovano je da su sredstva koja je Evropska unije obezbijedila u okviru ovog Projekta, značajno ojačala ljudske i materijalne resurse sudova i tužilaštava za procesuiranje predmeta ratnih zločina što je jedna od osnovnih pretpostavki za njihovo efikasnije rješavanje. Na ovaj način se doprinosi implementaciji mjera i ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina kao i preporuka Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Projekat „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 kroz koji je Evropska unija obezbijedila sredstva u ukupnom iznosu od 14,8 miliona eura.
Sveukupni cilj ove podrške je smanjenje broja predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim/a u tužilaštvima (tzv. KTRZ predmeta) za 50% u periodu od pet godina.

http://www.epravo.ba

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]