BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudska praksa Bosne i Hercegovine, Sudska praksa Brčko distrikta BiH, Sudska praksa Republike Srpske BiH
User avatar
By LegaForum
#4148
ULICA KAO JAVNO DOBRO
Zakon o stvarnim pravima

član 7 stav 2

Činjenica da je zemljište po kulturi navedeno kao ulica mu ne daje automatski status javnog dobra, već se taj status stiče posebnom odlukom nadležnog organa, a potom upisom u zemljišnu knjigu i katastarski operat.

Obrazloženje:

"Iz podataka spisa proizlazi da je predmetni postupak pokrenut po zahtjevu tužioca od 06.02.2014. godine za donošenje rješenja o pretvaranju prava korišćenja u pravo vlasništva na osnovu člana 325. ZSP, na naprijed opisanom zemljištu, na kome je upisan sa pravom trajnog korištenja, sa još druga dva sukorisnika, od kojih se zahtjevu u toku postupku pridružio B. S.. U zahtjevu koji je naknadno detaljno obrazložio, je naveo da to zemljište predstavlja pristupni put njegovoj porodičnoj kući, da mu je u tu svrhu i dodjeljeno od strane opštine D., da je za isto platio naknadu i da mu korištenje istog sada ometaju susjedi. Priložio je dokaze u prilog svojih navoda, rješenje Fonda za … opštine D. broj... od 29.01.1965. godine o dodjeli zemljišta, ugovor o davanju na korištenje gradskog zemljišta broj …, koji je zaključio dana 09.07.1965. godine sa Fondom za … opštine D. i priznanicu o uplati naknade za to zemljište, shodno zaključenom ugovoru.

Prvostepeni organ je nakon izvršenog uviđaja na licu mjesta i saslušanja stranaka, te na osnovu nalaza vještaka geometra utvrdio da je predmetna parcela k.č. broj … u zemljišnoknjižnoj evidenciji uknjižena kao državna svojina sa trajnim pravom korištenja u korist tužioca, B. S. i A. Č., a u katastarskom operatu označena kao k.č. broj. upisana u posjedovni list br. … k.o. D., kao posjed "P. D.", da je predmetna parcela po kulturi ulica, da je privedena namjeni i da služi kao pristupni put stambenim objektima sa jedne i druge strane ulice, a da se završava u dijelu gdje graniči sa parcelom … k.o. D., te shodno navedenom zaključio da shodno odredbi člana 7. stav 2. ZSP predstavlja javno dobro, na kojem se ne može sticati pravo svojine. Iz tog razloga zahtjev tužioca i B. S. (koji se naknadno pridružio zahtjevu) je odbijen kao neosnovan.

Međutim tužilac je u žalbi, a potom u tužbi i predmetnom zahtjevu ukazao na nedostatke činjeničnog utvrđenja, koji su za posljedicu imali pogrešnu primjenu materijalnog prava, a ogledaju se u propustu prvostepenog organa da razmotri sve dokaze koje je tužilac priložio uz zahtjev u cilju dokazivanja osnova i svrhe sticanja sada upisanog trajnog prava korištenja. To se odnosi na rješenje Fonda za … opštine D. broj... od 29.01.1965. godine, kojim je predmetno zemljište dodjeljeno tužiocu, B. S. i A. Č. na trajno korištenje radi izgradnje prilaznog puta novosagrađenim objektima. Istim rješenjem naložena je i uknjižba trajnog prava korištenja u njihovu korist, a rješenjem Opštinskog suda Doboj broj Dn... od 12.03.1965. godine određena je uknjižba u zemljišnoj knjizi. Ugovorom zaključenim između tužioca i Fonda za … regulisani su njihovi međusobni odnosi, izvršen obračun naknade za dodijeljeno zemljište i takođe određen upis dodijeljenog prava korištenja u korist tužioca na opisani način, a tu je i dokaz o uplati te naknade. Uz navedeno, bitna činjenica je da je zemljište privedeno namjeni, odnosno izgrađen pristupni put objektima tužioca i lica kojima je zemljište dodijeljeno, a prema nalazu vještaka geometra to zemljište se i sada koristi kao pristupni put objektima imenovanih lica i tužioca, zbog čega je ostao nejasan i nedovoljno obrazložen zaključak da se u konkretnom slučaju radi o javnom dobru. Uz to, to zemljište nije tako upisano, već je upis posjednika "P. D." izvršeno nakon avio snimanja (nalaz vještaka geometra), a činjenica da je zemljište po kulturi navedeno kao ulica ne daje mu automatski status javnog dobra, na što tužilac osnovano ukazuje. Taj status se stiče posebnom odlukom nadležnog organa, a potom upisom u zemljišnu knjigu i katastarski operat, što u konkretnom slučaju ne postoji.

S obzirom na sadržaj odredbe člana 325. ZSP, te kod činjenice, da predmetno zemljište nije prešlo u svojinu drugog lica, slijedi da je nepotpuno utvrđeno činjenično stanje za posljedicu imalo pogrešnu primjenu materijalnog prava, na što tužilac takođe osnovano ukazuje. Pri tome, a kako se radi o sukorisničkim odnosima, nije od uticaja činjenica da se zahtjevu tužioca nije pridružio i upisani nosilac prava korišćenja A. Č., kako to pogrešno smatra tuženi.

Iz navedenih razloga, po ocjeni ovog suda, u pobijanoj presudi ostvareni su razlozi predviđeni odredbama člana 35. stav. 2. ZUS, pa se zahtjev tužioca za njeno vanredno preispitivanje uvažava, na osnovu odredaba člana 40. stav 1. i 2. tog zakona, pobijana presuda preinačava tako da se tužba uvažava i osporeni akt poništava, jer su ostvareni razlozi iz odredaba člana 10. tačke 2. i 4. ZUS.

O zahtjevu tužioca za oslobađanje od plaćanja sudske takse odlučiće nižestepeni sud kojem se prema odredbi člana 36. ZUS, zahtjev predaje i koji sud prema odredbama člana 37. i 38. ZUS provodi prethodni postupak, koji uključuje i odluku o naplati odnosno o oslobađanju od plaćanja takse u smislu člana 12. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS" broj: 73/08)."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 13 0 U 003407 15 Uvp od 8.3.2018. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]